Szczegóły spółki

Nazwa WATCHBANK SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7010708483
REGON 367982131
KRS 0000688968
Adres ul. Belwederska 23, 00-761 Warszawa
Telefon 223 799 441
Faks 223 799 441
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 7022Z — pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.02 0.1
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.02 0.11
Płynność bieżąca (CR) 131.76 38.69
Płynność szybka (QR) 131.76 38.69
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.02 0.11
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) b.d. b.d.
Rentowność kapitału własnego (ROE) 0.0% 0.0%
Rentowność aktywów (ROA) 0.0% 0.0%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-11-18 222/2019 341 1127636
Poz. 1127636. WATCHBANK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000688968. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 05.08.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/80658/19/503]

W dniu 08.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. LAN-
GVILLE INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA wpisać:
3. WATCHBANK SPÓŁKA AKCYJNA
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. TOWAROWA
nr domu 28 kod pocztowy 00-839 poczta WAR-
SZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WAR-
SZAWA ulica UL. BELWEDERSKA nr domu 23 kod
pocztowy 00-761 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 15.10.2019
R., REP.A NR 2622/2019, NOTARIUSZ PAWEŁ MATU-
SIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
ZMIANA §1 STATUTU SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić:
1 1. VISTRA SHELF COMPANIES SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 015716586
4. 0000204683 5. TAK wpisać: 2 1. DĘBSKI 2. MICHAŁ
3. 78051901212 5. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GAUNT 2. CHRISTIAN GUY 3. 57092321252
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. DĘBSKI
2. MICHAŁ 3. 78051901212 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład


organu wykreślić: 1 1. MORGAN 2. KENNETH
ANTHONY 3. 64042515571 2 1. POLISZKIEWICZ
2. ANNA MAGDALENA 3. 78083005900 3 1. DE
LANGE 2. ALWYN JACOBUS 3. 73122017212 wpi-
sać: 4 1. JENDRZEJCZAK 2. RADOSŁAW WŁA-
DYSŁAW 3. 73042505037 5 1. ZAWŁOCKI 2. BAR-
TŁOMIEJ 3. 69122506698 6 1. TROJAN 2. PAWEŁ
3. 72042002353
Poz. 1127636. WATCHBANK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000688968. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 05.08.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/80658/19/503]

W dniu 08.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. LAN-
GVILLE INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA wpisać:
3. WATCHBANK SPÓŁKA AKCYJNA
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. TOWAROWA
nr domu 28 kod pocztowy 00-839 poczta WAR-
SZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WAR-
SZAWA ulica UL. BELWEDERSKA nr domu 23 kod
pocztowy 00-761 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 15.10.2019
R., REP.A NR 2622/2019, NOTARIUSZ PAWEŁ MATU-
SIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
ZMIANA §1 STATUTU SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić:
1 1. VISTRA SHELF COMPANIES SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 015716586
4. 0000204683 5. TAK wpisać: 2 1. DĘBSKI 2. MICHAŁ
3. 78051901212 5. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GAUNT 2. CHRISTIAN GUY 3. 57092321252
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. DĘBSKI
2. MICHAŁ 3. 78051901212 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład


organu wykreślić: 1 1. MORGAN 2. KENNETH
ANTHONY 3. 64042515571 2 1. POLISZKIEWICZ
2. ANNA MAGDALENA 3. 78083005900 3 1. DE
LANGE 2. ALWYN JACOBUS 3. 73122017212 wpi-
sać: 4 1. JENDRZEJCZAK 2. RADOSŁAW WŁA-
DYSŁAW 3. 73042505037 5 1. ZAWŁOCKI 2. BAR-
TŁOMIEJ 3. 69122506698 6 1. TROJAN 2. PAWEŁ
3. 72042002353
2019-10-04 193/2019 449 1057187
Poz. 1057187. LANGVILLE INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000688968. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 05.08.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/68055/19/248]

W dniu 27.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:


2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JEROZO-
LIMSKIE nr domu 56C kod pocztowy 00-803 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. TOWAROWA nr domu 28 kod
pocztowy 00-839 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 1057187. LANGVILLE INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000688968. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 05.08.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/68055/19/248]

W dniu 27.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:


2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JEROZO-
LIMSKIE nr domu 56C kod pocztowy 00-803 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. TOWAROWA nr domu 28 kod
pocztowy 00-839 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
2019-05-14 92/2019 404 287496
Poz. 287496. LANGVILLE INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000688968. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 05.08.2017.
[RDF/111129/19/576]

W dniu 09.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 287496. LANGVILLE INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000688968. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 05.08.2017.
[RDF/111129/19/576]

W dniu 09.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-14 92/2019 404 287497
Poz. 287497. LANGVILLE INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000688968. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 05.08.2017.
[RDF/111130/19/179]

W dniu 09.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 287497. LANGVILLE INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000688968. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 05.08.2017.
[RDF/111130/19/179]

W dniu 09.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-14 92/2019 404 287498
Poz. 287498. LANGVILLE INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000688968. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 05.08.2017.
[RDF/111130/19/580]

W dniu 09.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 287498. LANGVILLE INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000688968. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 05.08.2017.
[RDF/111130/19/580]

W dniu 09.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-14 92/2019 404 287499
Poz. 287499. LANGVILLE INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000688968. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 05.08.2017.
[RDF/111130/19/981]

W dniu 09.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 287499. LANGVILLE INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000688968. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 05.08.2017.
[RDF/111130/19/981]

W dniu 09.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-04-06 68/2018 265 92982
Poz. 92982. LANGVILLE INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000688968. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 05.08.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/18046/18/290]

W dniu 29.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach


wpisać: 1 1. data złożenia 14.03.2018 okres OD
15.05.2017 DO 31.12.2017 1 2. OD 15.05.2017 DO
31.12.2017 1 3. OD 15.05.2017 DO 31.12.2017 1 4. OD
15.05.2017 DO 31.12.2017
Poz. 92982. LANGVILLE INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000688968. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 05.08.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/18046/18/290]

W dniu 29.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach


wpisać: 1 1. data złożenia 14.03.2018 okres OD
15.05.2017 DO 31.12.2017 1 2. OD 15.05.2017 DO
31.12.2017 1 3. OD 15.05.2017 DO 31.12.2017 1 4. OD
15.05.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki