Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki MIEJSKI KLUB SPORTOWY "SANDECJA" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-25
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyMIEJSKI KLUB SPORTOWY SANDECJA Spółka Akcyjna
Siedziba
WojewództwoMAŁOPOLSKIE
PowiatMIASTO NOWY SĄCZ
GminaNOWY SĄCZ
MiejscowośćNOWY SĄCZ
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMAŁOPOLSKIE
PowiatMIASTO NOWY SĄCZ
GminaNOWY SĄCZ
UlicaJANA KILIŃSKIEGO
Nr domu47
MiejscowośćNOWY SĄCZ
Kod pocztowy33-300
PocztaNOWY SĄCZ
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD9311Z - działalność obiektów sportowych
9312Z - działalność klubów sportowych
9313Z - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
9319Z - pozostała działalność związana ze sportem
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000681221

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 351)

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

7.1. Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
7.2. Środki trwałe
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego.
Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności, który kształtuje się następująco:
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10-40 lat
Urządzenia techniczne i maszyny 3-5 lat
Środki transportu 5-8 lat
Inne środki trwałe 5-7 lat
7.3. Środki trwałe w budowie
Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W ramach środków trwałych w budowie wykazywane są również materiały inwestycyjne. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.
7.4. Inwestycje
Inwestycje w nieruchomości wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Do inwestycji w nieruchomości obejmujących inwestycje w grunty, prawo wieczystego użytkowania oraz budynki i budowle zalicza się takie nieruchomości, których Spółka nie użytkuje na własne potrzeby, ale które zostały nabyte lub wytworzone w celu przynoszenia korzyści w postaci przyrostu wartości oraz przychodów z wynajmu / oprocentowania.
W okresie sprawozdawczym takie inwestycje nie występowały w Spółce.
Inwestycje krótkoterminowe z wyłączeniem środków pieniężnych i instrumentów finansowych wyceniane są według ceny nabycia lub wartości rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, natomiast krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek wyceniane są na podstawie określonej wartości godziwej.
Skutki obniżenia ich wartości zalicza się do kosztów finansowych w pełnej wysokości, natomiast skutki wzrostu ich wartości zalicza się do przychodów finansowych w wysokości nie wyższej niż kwota różnic uprzednio odpisanych w koszty finansowe.
7.5. Zapasy
Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i ceny sprzedaży netto.
Koszty poniesione w celu doprowadzenia składn
ików wymienionych niżej pozycji do ich aktualnego miejsca i stanu ujmowane są w następujący sposób:
• materiały i towary – według ceny nabycia.
Cena sprzedaży netto jest to możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena sprzedaży bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, opusty i tym podobne oraz koszty związane z przystosowaniem składnika do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży.
7.6. Należności krótko- i długoterminowe
Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
7.7. Transakcje w walucie obcej
Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu średniego kursu NBP obowiązującego w dniu poprzedzającym zawarcie transakcji.
Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu średniego NBP obowiązującego na koniec roku obrotowego. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane
są odpowiednio w pozycji przychodów, (kosztów) finansowych.
7.8. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu zapadalności wyceniane są według wartości nominalnej.
7.9. Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
7.10. Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym.
7.11. Rezerwy
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne,
że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.
7.12. Kredyty bankowe i pożyczki
W momencie początkowego ujęcia, pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania pożyczki.
Zobowiązania przeznaczone do obrotu są wyceniane według wartości godziwej. Zysk lub strata z tytułu przeszacowania do wartości godziwej są ujmowane w rachunku zysków i strat bieżącego okresu.
7.13. Koszty finansowania zewnętrznego
Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przez okres budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia są ujmowane w wartości tych aktywów, jeśli z
obowiązania te zostały zaciągnięte w tym celu.
Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są w rachunku zysków i strat.
7.14. Odroczony podatek dochodowy
Rezerwa na podatek dochodowy jest tworzona metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów, a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.
Spółka na koniec 2017 roku po przeprowadzeniu analizy możliwości realizacji składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego odstąpiła od jego tworzenia
i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym.
7.15. Instrumenty finansowe
Instrumenty finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według kosztu (ceny nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są ujmowane w wartości początkowej.
7.16. Trwała utrata wartości aktywów
Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana
w rachunku zysków i strat za bieżący okres. W przypadku, gdy uprzednio dokonano przeszacowania aktywów to strata pomniejsza wysokość kapitałów z przeszacowania,
a następnie jest odnoszona na rachunek zysków i strat bieżącego okresu.
7.17. Uznawanie przychodów
Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej prawdopodobne jest, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.
Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).
Przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zakończenia usługi pod warunkiem, iż jest możliwe jego wiarygodne oszacowanie. Jeżeli nie można wiarygodnie ustalić efektów transakcji związanej ze świadczeniem usług, przychody
ze świadczenia usług są rozpoznawane tylko do wysokości poniesionych kosztów z tego tytułu.
Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.
7.18. Dywidendy
Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez właściwy organ spółki uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Spółka sporządza Rachunek Zysków i Strat w wariancie porównawczym i pośredni rachunek przepływów pienięznych.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Spółka sporządza Sprawozdanie finansowe zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości,

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe6 719 318,828 008 380,44
IWartości niematerialne i prawne6 710 610,497 902 880,44
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne6 710 610,497 902 880,44
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe8 708,3347 500,00
1Środki trwałe8 708,3347 500,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej8 708,3347 500,00
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe58 000,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe58 000,00
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach58 000,00
– udziały lub akcje58 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe654 146,543 029 435,73
IZapasy8 096,1713 647,49
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary179,502 265,10
5Zaliczki na dostawy i usługi7 916,6711 382,39
IINależności krótkoterminowe494 968,02176 082,01
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek494 968,02176 082,01
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:86 956,81139 369,45
– do 12 miesięcy86 956,81139 369,45
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych405 111,2117 288,56
c) inne2 900,0019 424,00
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe109 592,651 789 095,37
1Krótkoterminowe aktywa finansowe109 592,651 789 095,37
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne109 592,651 789 095,37
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach109 592,651 789 095,37
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe41 489,701 050 610,86
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem7 373 465,3611 037 816,17
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny-1 732 528,80672 833,45
IKapitał (fundusz) podstawowy10 145 000,001 100 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:1 200 000,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-1 627 166,55
VIZysk (strata) netto-10 250 362,25-1 627 166,55
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania9 105 994,1610 364 982,72
IRezerwy na zobowiązania70 000,00150 000,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy70 000,00150 000,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe70 000,00150 000,00
IIZobowiązania długoterminowe630 000,00
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek630 000,00
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe630 000,00
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe2 261 103,942 181 030,51
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek2 261 103,942 181 030,51
a) kredyty i pożyczki337 906,47
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe450 000,001 270 000,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:683 386,22215 627,09
– do 12 miesięcy683 386,22215 627,09
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi52 438,58231,48
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych482 954,55334 136,70
h) z tytułu wynagrodzeń250 880,12361 035,24
i) inne3 538,00
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe6 774 890,227 403 952,21
1Ujemna wartość firmy6 774 890,227 403 952,21
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem7 373 465,3611 037 816,17
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 340 593,016 307 141,99
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów3 340 593,016 307 141,99
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej14 068 252,988 650 383,58
IAmortyzacja687 783,64405 489,81
IIZużycie materiałów i energii642 872,41334 897,34
IIIUsługi obce3 502 521,732 563 744,69
IVPodatki i opłaty, w tym:355 668,24158 143,04
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia6 627 876,033 276 225,49
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:689 909,51266 249,00
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe1 561 621,421 645 634,21
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-10 727 659,97-2 343 241,59
DPozostałe przychody operacyjne704 936,37867 641,14
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne704 936,37867 641,14
EPozostałe koszty operacyjne202 353,09150 002,32
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych176 349,31
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne26 003,78150 002,32
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-10 225 076,69-1 625 602,77
GPrzychody finansowe
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe25 285,561 563,78
IOdsetki, w tym:0,64
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne25 285,561 563,14
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-10 250 362,25-1 627 166,55
JPodatek dochodowy
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-10 250 362,25-1 627 166,55
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)672 833,451 100 000,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach672 833,451 100 000,00
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 100 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego9 045 000,001 100 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)9 045 000,001 100 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)9 045 000,001 100 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu10 145 000,001 100 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu1 200 000,001 100 000,00
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych-1 200 000,00100 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)7 845 000,001 200 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)-9 045 000,00-1 100 000,00
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu1 200 000,00
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-1 627 166,55
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu1 627 166,55
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach1 627 166,55
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu1 627 166,55
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-1 627 166,55
6Wynik netto-10 250 362,25-1 627 166,55
Azysk netto
Bstrata netto10 250 362,251 627 166,55
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)-1 732 528,80672 833,45
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)-1 732 528,80672 833,45
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-9 745 448,76546 523,84
IZysk (strata) netto-10 250 362,25-1 627 166,55
IIKorekty razem504 913,492 173 690,39
1Amortyzacja687 783,64405 489,81
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-101 761,59
5Zmiana stanu rezerw-80 000,00150 000,00
6Zmiana stanu zapasów5 551,32-13 647,49
7Zmiana stanu należności-318 886,01-176 082,01
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-67 833,042 871 030,51
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych380 059,176 353 341,35
10Inne korekty-7 416 441,78
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-9 745 448,76546 523,84
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej703 039,57-997 428,47
IWpływy751 703,00
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych693 703,00
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:58 000,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach58 000,00
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych58 000,00
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki48 663,43997 428,47
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych48 663,43939 428,47
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:58 000,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach58 000,00
– nabycie aktywów finansowych58 000,00
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)703 039,57-997 428,47
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej7 362 906,472 240 000,00
IWpływy8 182 906,472 300 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału7 845 000,002 300 000,00
2Kredyty i pożyczki337 906,47
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki820 000,0060 000,00
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego820 000,0060 000,00
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)7 362 906,472 240 000,00
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-1 679 502,721 789 095,37
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-1 679 502,721 789 095,37
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu1 789 095,37
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:109 592,651 789 095,37
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-10 250 362,25
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:649 869,52
Odpis – wartość firmy ( w tym RMK zawodnicy ) 649 869,52art 17 ust 1 pkt 42
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:-1 958 051,56
Amortyzacja WNiP z wyceny-1 341 235,15art 16 ust 1 pkt 63
Rezerwy za zobowiązania-70 000,00art 16 ust 1 pkt 27
Strata z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych -546 816,41art 16 ust 1 pkt 5
pozostałe
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:-75 893,90
pozostałe -75 893,90
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:514 166,62
pozostałe 514 166,62
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-9 380 452,93
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO 2018 r.

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki