Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki WIDZEW ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-25
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyWIDZEW ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoŁÓDZKIE
PowiatM. ŁÓDŹ
GminaM.ŁÓDŹ
MiejscowośćŁÓDŹ
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŁÓDZKIE
PowiatM. ŁÓDŹ
GminaM. ŁÓDŹ
UlicaAL. MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO
Nr domu138
MiejscowośćŁÓDŹ
Kod pocztowy92-230
PocztaŁÓDŹ
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD8551Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
9311Z - działalność obiektów sportowych
9312Z - działalność klubów sportowych
9319Z - pozostała działalność związana ze sportem
9329Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000680270

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi małe jednostki kontynuujące działalność (zał. Nr 5).
Wynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Przychody i koszty
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1.1 Aktywa trwałe
1.1.1 Rzeczowe aktywa trwale oraz wartości niematerialne i prawne.
a. Środki trwałe
Do środków trwałych zalicza się stanowiące własność lub współwłasność spółki nieruchomości ( w tym również lokale w obcych obiektach), maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inne zdatne do użytku w momencie przyjęcia do używania przedmioty, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż 1 rok, przeznaczone na własne potrzeby lub do oddania w używanie na podstawie umów (np. dzierżawy, najmu) o wartości początkowej powyżej 1.500 zł.
Środki trwałe Spółki kwalifkuje się do 2 grup:
grupa l - o wartości powyżej 3.500 zł
grupa 2 - o wartości od 1.500 do 3.500 zł
Środki trwałe ewidencjonuje się na kontach:
010 - Środki trwałe
Pozostałe środki trwałe nisko cenne o wartości poniżej 1.500 zł zalicza się bezpośrednio w ciężar kosztów działalności w momencie ich oddania do użytkowania i ujmuje w ewidencji pozaksięgowej, tylko ilościowej.
b. Wartości niematerialne i prawne.
Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się nabyte prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż 1 rok, które przeznaczone są na potrzeby własne lub do oddania w najem, o wartości powyżej 1.500 zł.
Spośród ogółu wartości niematerialnych i prawnych w spółce występować mogą: koszty nabycia zawodników oraz pozostałe wnip np. programy komputerowe lub prawo uzyskane ze środków wydatkowanych na wspólną inwestycję.
Koszty nabycia zawodników - to ogół kosztów związanych z zakupem od innego klubu prawa do zaangażowania zawodnika wraz z kosztem wynagrodzenia jego menedżera oraz kosztem wyrejestrowania i rejestracji zawodnika w strukturach związkowych jeżeli czas, na który podpisany jest kontrakt z zawodnikiem jest dłuższy niż 1 rok. Jeżeli czas na który jest podpisany kontrakt jest krótszy niż 1 rok koszty nabycia rozliczane będą poprzez krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów.
Do ewidencji nabytych wartości niematerialnych i prawnych służy konto 020.
c. Amortyzacja
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ujmuje się w ewidencji w wartości początkowej, za którą uważa się:
- w razie nabycia w drodze kupna - cenę ich nabycia powiększoną o niepodlegający odliczeniu podatek
od towarów i usług (VAT);
- w razie wytworzenia we własnym zakresie - koszt wytworzenia;
- w razie nabycia w drodze spadku lub darowizny - wartość rynkową z dnia nabycia, chyba, że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości. Ich wartość początkową
(z wyjątkiem gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów) zmniejszają odpisy amortyzacyjne.
1.) Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) ustala się:
- metodą liniową drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej danego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej na przewidywane lata jego użytkowania, proporcjonalnie do upływu czasu w równych ratach, a dla kosztów nabycia zawodników w okresie trwania kontraktu,
- metodą degresywną w przypadku środków trwałych poddanych intensywnej eksploatacji,
- z zastosowaniem indywidualnych stawek amortyzacji w odniesieniu do środków trwałych używanych lub ulepszanych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji.
W przypadku środków trwałych, na których wartość wpływ ma szybki postęp techniczno-ekonomiczny stawki amortyzacji są podwyższane stosownie do limitów określonych w przepisach podatkowych.
2) Dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej do 10 000 zł dokonuje się jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w pełnej ich wartości (l00%) w miesiącu ujęcia ich
w ewidencji księgowej.
Jednostka korzysta z uproszczeń przewidzianych w art. 32 ust. 6 i odpisuje jednorazowo nabyty składnik w ciężar wyniku finansowego jeśli wartość jego nabycia nie przekracza kwoty 10 000 zł. Powyższe nie wywiera istotnie ujemnego wpływu na rzetelne
i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Jednostki.
d. Leasing
Spółka zalicza do środków trwałych przedmioty objęte umowami leasingu, które zarówno z punktu widzenia podatkowego jak i rachunkowego są traktowane jako umowy leasingu finansowego. W przypadku ww. umów, odpisów amortyzacyjnych dla celów bilansowych i podatkowych dokonuje korzystający czyli Widzew Łódź S. A.
Ponadto do środków trwałych Spółka zalicza przedmioty objęte umowami leasingu operacyjnego, które to umowy spełniają wymogi leasingu finansowego i ewidencjonowane są w księgach rachunkowych jako środki trwałe obce, zaś drugostronnie są one wykazywane jako zobowiązania wobec finansującego - stosownie do art.3 ust.4 Ustawy o rachunkowości. Wartość początkowa przedmiotu leasingu jest równa jego cenie nabycia. Opłaty wstępne
w całości odnoszone są na rozliczenie kapitału początkowego przedmiotu leasingu. Podział raty leasingowej na część kapitałową i część odsetkową jest dokonywany proporcjonalnie.
Do celów bilansowych odpisy amortyzacyjne nalicza korzystający (Widzew Łódź S. A.). Po zakończeniu umowy leasingu i wykupieniu przedmiotu leasingu odpisów amortyzacyjnych dokonuje się aż do pełnego zamortyzowania środka trwałego. W trakcie trwania umowy odpisy amortyzacyjne dla celów podatkowych nie są uznawane za koszty uzyskania przychodu. Dla celów podatku dochodowego od osób prawnych koszt uzyskania przychodu stanowi cała rata leasingowa oraz proporcjonalnie (w stosunku do okresu trwania umowy leasingowej) część opłaty wstępnej.
W przypadku leasingu samochodów osobowych kwota podatku VAT nie podlegająca odliczeniu traktowana jest następująco:
 • Od opłat wstępnych: aktywowana jest poprzez RMK, a następnie odnoszona w ciężar kosztów w ciągu całego okresu trwania umowy leasingowej;
 • Od rat leasingowych: zarachowana jest w ciężar kosztów okresu.
 • Wykup przedmiotu leasingu potwierdzony fakturą VAT lub umową sprzedaży stanowi podstawę
  do zakwalifikowania przedmiotu leasingu do własnych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Przyjęty środek trwały lub wartość niematerialna i prawna jest amortyzowana wg zasad przyjętych dla rzeczowych aktywów trwałych.
  Dla celów bilansowych wartość początkowa wykupionego z leasingu środka trwałego równa się wartości środka
  z umowy leasingowej powiększonej o wartość ewentualnych inwestycji w obce środki trwałe. Po zakończeniu umowy i wykupie środka trwałego z leasingu jego wartość jest amortyzowana do pełnego umorzenia wg stawki przyjętej dla środka trwałego w leasingu.
  Dla celów podatkowych wartość początkowa wykupionego z leasingu środka trwałego stanowi wartość wykupu powiększoną o wartość ewentualnych inwestycji w ten środek trwały dokonanych w trakcie obowiązywania umowy leasingowej. Wykupione z leasingu środki trwałe są amortyzowane wg zasad przyjętych dla własnych środków trwałych, czyli przez zastosowanie bilansowej stawki amortyzacyjnej nie wyższej niż wynikająca
  z Ustawy o podatku dochodowym.
  Analogicznie dla ujęcia bilansowego środki trwałe o wartości poniżej 3.500 zł są amortyzowane jednorazowo.
  e. Wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na dzień bilansowy
  Stosownie do art. 28 ust.1 pkt. l ustawy o rachunkowości - nie rzadziej niż na dzień bilansowy- środki trwałe wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o dotychczasowe odpisy umorzeniowe. Zgodnie z zasadą ostrożności, na dzień bilansowy jednostka dokonuje weryfkacji realności wykazywanej w księgach rachunkowych wartości netto środków trwałych. W przypadku kiedy wartość netto jest wyższa od przypuszczanej ceny sprzedaży netto możliwej do uzyskania przy sprzedaży lub likwidacji danego składnika majątkowego (lecz środek jest normalnie używany i nie przewiduje się jego wycofania z produkcji), wówczas nie dokonuje się zmian wyceny środka trwałego, a jedynie wery?kacji stosowanej stawki amortyzacyjnej.
  f. Finansowy majątek trwały
  Do finansowego majątku trwałego zalicza się udziały rzeczowe i pieniężne, akcje służące trwałej lokacie środków pieniężnych oraz inne nie przeznaczone do obrotu papiery wartościowe ( bony skarbowe, obligacje, jednostki funduszu powierniczego ), których termin wykupu przekracza rok od dnia bilansowego. Finansowy majątek trwały jest ewidencjonowany księgowo na koncie 030.
  g. Prezentacja bilansowa majątku trwałego
  Składniki majątku trwałego podlegające umorzeniu wykazuje się w bilansie w wartości netto, a więc w wartości odpowiadającej różnicy między wartością początkową a ich dotychczasowym umorzeniem.
  h. Zwiększenia i zmniejszenia w środkach trwałych
  Zwiększenie stanu środków trwałych następuje pod datą przyjęcia do użytkowania z inwestycji, od dostawców lub innych jednostek przekazujących. Ujawnione nadwyżki środków trwałych wprowadza się do ksiąg pod datą ich zinwentaryzowania. Środki trwałe ujmowane w wyniku inwentaryzacji wycenia się w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub aktualnej ceny rynkowej, a gdy ich brak - na podstawie ekspertyzy, uwzględniając ich aktualną wartość rynkową i ewentualne dotychczasowe zużycie. Zmniejszenie stanu podstawowych środków trwałych następuje pod datą pisemnego postawienia ich w stan likwidacji, ujawnienia niedoborów, sprzedaży lub przekazania nieodpłatnego.
  Likwidacja to trwałe wycofanie środka trwałego z użytkowania, spowodowane jego zniszczeniem,
  przestarzałością, nieopłacalnością dalszego użytkowania itp.
  i. Szczegółowa ewidencja majątku trwałego
  Dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych należy prowadzić szczegółową ewidencję w postaci ksiąg inwentarzowych, umożliwiającą:
  - ustalenie wartości początkowej poszczególnych obiektów,
  - ustalenie wartości poszczególnych grup środków trwałych,
  -ustalenie komórek organizacyjnych, w których znajdują się poszczególne środki oraz osób odpowiedzialnych
  za ich stan,
  - obliczenie umorzenia poszczególnych środków.
  1.1.2 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
  Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów spółka zalicza do danego okresu sprawozdawczego tylko te koszty, które tego okresu dotyczą. Do długoterminowych rozliczeń międzyokresowych spółka zalicza tę część kosztów lub podatku dochodowego, które dopiero w przyszłości będą zmniejszać kapitał własny.
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień bilansowy wyceniane są w wysokości kwoty przewidzianej do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi.
  Kwota ustalana jest przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. Inne rozliczenia międzyokresowe wycenia się w wysokości poniesionych kosztów, które
  w przyszłych okresach sprawozdawczych (powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego) będą zaliczane do kosztów działalności z uwzględnieniem odpisów aktualizujących.
  1.2 Aktywa obrotowe
  1.2.1 Zapasy
  Zapasy- ewidencjonuje się na kontach zespołu "3".
  Spółka posiada towary ewidencjonowane na koncie 330-01 "Centralny Magazyn Sprzętu Sportowego"
  Spółka posiada towary handlowe ewidencjonowane na koncie 330-02 "Towary - sklepy (stacjonarny i internetowy)"
  Towary- to rzeczowe składniki majątku nabyte dla zawodników klubu sportowego lub w celu sprzedaży bez poddawania ich procesowi przetworzenia.
  a )Zapasy
  Zapasy towarów ewidencjonowane są w cenach zakupu.
  Cena sprzedaży netto oparta jest na możliwej do uzyskania cenie sprzedaży pomniejszonej o koszty związane
  z przystosowaniem składnika majątku do sprzedaży i doprowadzenia jej do skutku. W bilansie wartość zapasów pomniejszana jest o odpisy aktualizujące wartość zapasów zalegających i nieprzydatnych. Odpisy aktualizujące wartość zapasów odnoszone są w pozostałe koszty operacyjne.
  Do wyceny rozchodów materiałów stosowana jest metoda FIFO.
  b) Odpisy aktualizujące zapasy magazynowe
  Generalna zasada jest analiza przydatności ekonomicznej zapasów. Na dzień bilansowy odpisy aktualizujące zapasy są dokonywane na konkretne zidentyfikowane asortymenty nie wykazujące ruchu powyżej 12 miesięcy,
  w zależności od możliwości ich dalszego wykorzystania w jednostce. Powyższy zapis nie dotyczy zapasów, które zgodnie z umową lub innymi ustaleniami są utrzymywane dla celów naprawy lub serwisowych.
  Odpis aktualizacyjny wartości aktywów tworzony jest z uwzględnieniem ceny rynkowej netto możliwej
  do uzyskania przy sprzedaży.
  1.2.2 Należności krótkoterminowe
  a) Ujęcie i wycena należności krótkoterminowych
  Należności od pozostałych jednostek niepowiązanych wykazywane są w księgach rachunkowych według wartości nominalnej na dzień ich powstania. Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty
  z zachowaniem należytej ostrożności. Należności w walutach obcych na dzień bilansowy wyceniane są po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP na ten dzień. Różnice kursowe powstałe w wyniku wyceny oraz powstałe na dzień zapłaty, zaliczane są do kosztów lub przychodów finansowych. Do kosztów i przychodów finansowych zaliczane są również różnice powstałe w wyniku otrzymania zapłaty za fakturę wystawioną w PLN
  a zapłaconą w walucie obcej.
  b) Odpisy aktualizujące należności.
  Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są na podstawie szacunków szczegółowo zidentyfikowanych tytułów należności, które dotyczą ściśle określonych kontrahentów w sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione ryzyko, że należności te nie zostaną odzyskane.
  Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do należności:
  - od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości
  - od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości
  - kwestionowanych lub z których płatnością dłużnik zalega, a spłata należności nie jest prawdopodobna
  - stanowiących równowartość kwot podwyższających należności
  - których indywidualna ocena ujawnia ryzyko nieściągalności
  Odpisy aktualizujące wartość należności zaliczono do pozostałych kosztów operacyjnych
  i kosztów finansowych, w zależności od rodzaju należności, której odpis dotyczył.
  1.2.3 Inwestycje krótkoterminowe - Środki pieniężne i rachunki bankowe.
  Środki pieniężne wyceniane są według wartości nominalnej.
  Na kontach księgowych zespołu I "Środki pieniężne i rachunki bankowe" tj. konta
  101-149 ujmuje się:
  a) obroty oraz stan środków pieniężnych w kasie,
  b) obroty oraz stan środków na wszystkich rachunkach bankowych
  c) wysokość zaciągniętych kredytów bankowych oraz ich stan
  d) obroty i stany krótkoterminowych papierów wartościowych, znaków opłaty
  skarbowej oraz sum pieniężnych w drodze.
  Środki pieniężne w walutach obcych, w ciągu roku obrotowego ujmuje się w ewidencji księgowej w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według kursu faktycznie zastosowanego w przypadku, gdy nie da się ustalić kursu faktycznie zastosowanego według średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień transakcji.
  Jeżeli na dzień bilansowy ustalony przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego średni kurs walut różni
  się od kursu przyjętego do ustalenia zaewidencjonowanych wartości środków pieniężnych, to przed sporządzeniem bilansu wartość środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych aktualizuję się przyjmując średni kurs ustalony przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego na dzień bilansowy, a powstałe z tego tytułu różnice wyrażone w złotych zalicza się do przychodów lub kosztów operacji
  finansowych.
  Zapisy księgowe w spółce muszą być zgodne z wyciągami bankowymi, a więc należy ująć w ewidencji również operacje, które wynikają z omyłek lub błędów banków - księgując je odpowiednio na rachunku bankowym
  w korespondencji z kontem 249 "Pozostałe rozrachunki".
  a) Kasa
  Do ewidencji gotówki w kasie służy konto 101 oraz 102 ,,Kasa". Stan gotówki w kasie musi być zgodny z saldem wynikającym z raportu. Niedobory i nadwyżki kasowe to fizyczny brak lub nadmiar gotówki w stosunku do stanu wynikającego z prawidłowej dokumentacji kasowej oraz w stosunku do wpłat i wypłat gotówki nie udokumentowanej prawidłowymi dokumentami. Ujawnione niedobory lub nadwyżki gotówki w kasie należy wprowadzić do raportu i zaksięgować z datą inwentaryzacji, jako różnice inwentaryzacyjne.
  b) Inwentaryzacja środków pieniężnych
  Inwentaryzacja gotówki w kasie musi być przeprowadzona na ostatni dzień każdego roku obrotowego a także
  w przypadku szkód losowych takich jak włamanie, kradzież itp.
  Corocznej inwentaryzacji podlegają również:
  - aktywa pieniężne
  - kredyty bankowe,
  - papiery wartościowe.
  1.2.4 Rozrachunki międzyokresowe kosztów - krótkoterminowe
  1) Czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów spółka dokonuje zaliczając koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych (do 12 miesięcy od dnia bilansowego) do aktywów, poprzez odniesienie ich na konto 640. Spółka rozlicza uzasadniony ich charakter kosztów zgodnie z zasadą ostrożności. Do czynnych rozliczeń międzyokresowych spółka zalicza między innymi: koszty nabycia zawodnika, którego kontrakt podpisany jest na czas krótszy niż 1 rok, koszty z tytułu ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych. W tej pozycji ujmowane są również koszty dotyczące pożyczek i kredytów z góry zapłacone przez spółkę oraz koszty opłaty wstępnej w leasingu.
  Koszty nabycia zawodników - to ogół kosztów związanych z zakupem od innego klubu prawa do zaangażowania zawodnika wraz z kosztem wynagrodzenia jego menedżera oraz kosztem
  wyrejestrowania i rejestracji zawodnika w strukturach związkowych jeżeli czas, na który podpisany jest kontrakt z zawodnikiem nie jest dłuższy niż 1 rok.
  Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują rozliczenia:
  - długoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego;
  - krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają krócej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.
  2) Spółka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy w szczególności:
  - ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, a kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny;
  - z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana.
  1.3 Kapitały własne
  Kapitał własny dzieli się na: kapitał podstawowy (udziałowy), zapasowy, rezerwowy oraz z aktualizacji wyceny. W pozycjach ,,kapitały" ujmowane są także zyski (straty) z lat ubiegłych oraz wynik bieżący. Spółka tworzy kapitał rezerwowy lub podstawowy z dopłat wspólników. Kapitały te ujmowane są w księgach w myśl art.36 ust.1 ustawy o rachunkowości, zgodnie z wpisem go Krajowego Rejestru Sądowego. Skutki błędów, dotyczących poprzednich okresów sprawozdawczych prezentowane są poprzez zyski straty z lat ubiegłych.
  1.4 Rezerwy i zobowiązania
  1.4.1 Rezerwy na pokrycie przyszłych zobowiązań.
  Przedsiębiorstwo spełnia warunki określone w art. 64 ustawy o rachunkowości, czyli roczne sprawozdanie jednostki podlega badaniu i ogłaszaniu, przedsiębiorstwo ustala rezerwy na zobowiązania.
  1.4.2 Zobowiązania krótkoterminowe
  Zobowiązania wyceniane są w chwili powstania w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania w walutach obcych wyceniane są na dzień bilansowy Wg kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień. Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny lub zapłaty zobowiązania zaliczane są do kosztów lub przychodów finansowych. Do kosztów i przychodów finansowych zaliczane są również różnice powstałe w wyniku zapłaty za fakturę wystawioną w PLN a zapłaconą w walucie obcej.
  1.5 Różnice kursowe
  1. Operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych ujmowane są w księgach rachunkowych na dzień ich powstania:
  - po kursie faktycznie zastosowanym na poziomie kursu kupna lub sprzedaży banku; z którego usług Spółka korzysta w przypadku sprzedaży lub kupna walut;
  - po kursie faktycznie zastosowanym na poziomie kursu kupna lub sprzedaży banku; z którego usług Spółka korzysta w przypadku zapłaty należności i zobowiązań w walutach obcych z konta bankowego prowadzonego
  w PLN;
  - w przypadku uregulowania należności na rachunek bankowy prowadzonego w walucie obcej - kursem średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień;
  - W przypadku zapłaty zobowiązań z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej stosuje się metodę FIFO;
  -średnim kursem ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień -
  w przypadku pozostałych operacji.
  2. Na dzień bilansowy składniki aktywów i pasywów wycenione zostały z zastosowaniem średniego kursu NBP obowiązującego na ten dzień
  3. Różnice kursowe, dotyczące innych niż inwestycje długoterminowe pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, zalicza się odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych.
  1.6 Rozrachunki
  Wynikające z ewidencji stany na kontach rozrachunkowych powinny być poddawane okresowej weryfikacji, celem ujawnienia i wyksięgowania należności i roszczeń oraz zobowiązań przedawnionych lub nieściągalnych. Inwentaryzację należności należy przeprowadzić w kwartale kończącym rok obrotowy drogą potwierdzeń pisemnych zgodności wykazanego w księgach stanu. Inwentaryzacja należności i zobowiązań wobec pracowników, a także wobec innych osób ?zycznych nie zobowiązanych do prowadzenia ksiąg, oraz z tytułów publicznoprawnych przeprowadza się drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości tych składników.
  Stwierdzone różnice inwentaryzacyjne należy ująć w księgach roku obrotowego, którego dotyczyła inwentaryzacja.

  C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

  Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.
  Ewidencja księgowa kosztów Spółki prowadzona jest w układzie rodzajowym, według kont zespołu 4 i równolegle w układzie funkcjonalnym, według kont zespołu 5.
  Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wersji porównawczej.
  Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy od l stycznia do 31 grudnia , z wyjątkiem pierwszego roku prowadzenia działalności, który obejmuje okres od dnia 17.05.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
  1.2 Okresem sprawozdawczym jest miesiąc.
  1.3 Za okresy sprawozdawcze Spółka sporządza rachunek zysków i strat oraz bilans.
  1.4 Na koniec roku obrotowego Spółka sporządza zgodnie z ustawą sprawozdanie finansowe zawierające:
  1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  2. bilans
  3. rachunek zysków i strat (metodą porównawczą)
  4. dodatkowe informacje objaśniające
  Wynik finansowy brutto koryguje bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
  Jednostka podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

  D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

  Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Załącznikiem nr 1 Ustawy o rachunkowości.

  8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

  Bilans
  LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
  AAktywa trwałe794 428,75520 428,78
  IWartości niematerialne i prawne523 244,49345 111,40
  1Koszty zakończonych prac rozwojowych
  2Wartość firmy
  3Inne wartości niematerialne i prawne523 244,49345 111,40
  4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
  IIRzeczowe aktywa trwałe271 184,26175 317,38
  1Środki trwałe271 184,26175 317,38
  a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
  b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej121 844,07135 733,13
  c) urządzenia techniczne i maszyny21 379,866 581,25
  d) środki transportu
  e) inne środki trwałe127 960,3333 003,00
  2Środki trwałe w budowie
  3Zaliczki na środki trwałe w budowie
  IIINależności długoterminowe
  1Od jednostek powiązanych
  2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  3Od pozostałych jednostek
  IVInwestycje długoterminowe
  1Nieruchomości
  2Wartości niematerialne i prawne
  3Długoterminowe aktywa finansowe
  a) w jednostkach powiązanych
  – udziały lub akcje
  – inne papiery wartościowe
  – udzielone pożyczki
  – inne długoterminowe aktywa finansowe
  b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  – udziały lub akcje
  – inne papiery wartościowe
  – udzielone pożyczki
  – inne długoterminowe aktywa finansowe
  c) w pozostałych jednostkach
  – udziały lub akcje
  – inne papiery wartościowe
  – udzielone pożyczki
  – inne długoterminowe aktywa finansowe
  4Inne inwestycje długoterminowe
  VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
  1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  2Inne rozliczenia międzyokresowe
  BAktywa obrotowe6 581 828,894 260 610,90
  IZapasy595 011,77348 017,25
  1Materiały
  2Półprodukty i produkty w toku
  – w tym obiekty w zabudowie
  3Produkty gotowe
  4Towary595 011,77348 017,25
  5Zaliczki na dostawy i usługi
  IINależności krótkoterminowe2 263 737,89371 215,20
  1Należności od jednostek powiązanych965,00
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:965,00
  – do 12 miesięcy965,00
  – powyżej 12 miesięcy
  b) inne
  2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
  – do 12 miesięcy
  – powyżej 12 miesięcy
  b) inne
  3Należności od pozostałych jednostek2 263 737,89370 250,20
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:2 172 213,16349 782,23
  – do 12 miesięcy2 172 213,16349 782,23
  – powyżej 12 miesięcy
  b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych35 056,7116 463,02
  c) inne56 468,024 004,95
  d) dochodzone na drodze sądowej
  IIIInwestycje krótkoterminowe3 614 299,503 497 630,11
  1Krótkoterminowe aktywa finansowe3 614 299,503 497 630,11
  a) w jednostkach powiązanych
  – udziały lub akcje
  – inne papiery wartościowe
  – udzielone pożyczki
  – inne krótkoterminowe aktywa finansowe
  b) w pozostałych jednostkach
  – udziały lub akcje
  – inne papiery wartościowe
  – udzielone pożyczki
  – inne krótkoterminowe aktywa finansowe
  c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne3 614 299,503 497 630,11
  – środki pieniężne w kasie i na rachunkach3 569 299,503 497 630,11
  – inne środki pieniężne45 000,00
  – inne aktywa pieniężne
  2Inne inwestycje krótkoterminowe
  IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe108 779,7343 748,34
  – w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych
  CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
  DUdziały (akcje) własne
  Aktywa razem7 376 257,644 781 039,68
  LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
  AKapitał (fundusz) własny5 184 041,174 145 307,43
  IKapitał (fundusz) podstawowy540 000,00540 000,00
  IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:3 605 307,43
  – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
  IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
  – z tytułu aktualizacji wartości godziwej
  IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
  – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
  – na udziały (akcje) własne
  VZysk (strata) z lat ubiegłych
  VIZysk (strata) netto1 038 733,743 605 307,43
  VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
  BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 192 216,47635 732,25
  IRezerwy na zobowiązania
  1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
  – długoterminowa
  – krótkoterminowa
  3Pozostałe rezerwy
  – długoterminowe
  – krótkoterminowe
  IIZobowiązania długoterminowe
  1Wobec jednostek powiązanych
  2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  3Wobec pozostałych jednostek
  a) kredyty i pożyczki
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
  c) inne zobowiązania finansowe
  d) zobowiązania wekslowe
  e) inne
  IIIZobowiązania krótkoterminowe928 869,97546 033,71
  1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych18 565,52
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:18 030,06
  – do 12 miesięcy18 030,06
  – powyżej 12 miesięcy
  b) inne535,46
  2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
  – do 12 miesięcy
  – powyżej 12 miesięcy
  b) inne
  3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek928 869,97527 468,19
  a) kredyty i pożyczki
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
  c) inne zobowiązania finansowe
  d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:632 765,75241 065,41
  – do 12 miesięcy632 765,75241 065,41
  – powyżej 12 miesięcy
  e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
  f) zobowiązania wekslowe
  g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych155 888,78165 452,22
  h) z tytułu wynagrodzeń115 725,44119 640,56
  i) inne24 490,001 310,00
  4Fundusze specjalne
  IVRozliczenia międzyokresowe1 263 346,5089 698,54
  1Ujemna wartość firmy
  2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych
  2Inne rozliczenia międzyokresowe1 263 346,5089 698,54
  – długoterminowe
  – krótkoterminowe1 263 346,5089 698,54
  Pasywa razem7 376 257,644 781 039,68
  Rachunek zysków i strat
  Wersja porównawcza
  LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
  APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:13 134 394,477 681 883,67
  – od jednostek powiązanych2 801 145,60
  IPrzychody netto ze sprzedaży produktów11 500 374,097 091 378,70
  IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
  – w tym obiekty w zabudowie
  IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
  IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 634 020,38590 504,97
  BKoszty działalności operacyjnej13 372 961,284 844 655,42
  IAmortyzacja375 391,73125 207,23
  IIZużycie materiałów i energii998 485,82384 289,95
  IIIUsługi obce8 491 818,362 753 916,82
  IVPodatki i opłaty, w tym:38 799,5031 921,00
  – podatek akcyzowy
  VWynagrodzenia1 850 235,05978 738,73
  VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:271 459,66169 404,38
  – emerytalne58 107,60
  VIIPozostałe koszty rodzajowe248 295,9138 790,96
  VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów1 098 475,25362 386,35
  CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-238 566,812 837 228,25
  DPozostałe przychody operacyjne1 653 035,35780 008,26
  IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
  IIDotacje1 293 000,00652 000,00
  IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
  IVInne przychody operacyjne360 035,35128 008,26
  EPozostałe koszty operacyjne182 237,009 136,45
  IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych10 327,18
  IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
  IIIInne koszty operacyjne171 909,829 136,45
  FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 232 231,543 608 100,06
  GPrzychody finansowe1 955,03
  IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
  AOd jednostek powiązanych, w tym:
  – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  BOd jednostek pozostałych, w tym:
  – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  IIOdsetki, w tym:1 955,03
  – od jednostek powiązanych
  IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
  – w jednostkach powiązanych
  IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
  VInne
  HKoszty finansowe195 452,832 792,63
  IOdsetki, w tym:226,762 792,63
  – dla jednostek powiązanych535,46
  IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
  – w jednostkach powiązanych
  IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
  IVInne195 226,07
  IZysk (strata) brutto (F+G–H)1 038 733,743 605 307,43
  JPodatek dochodowy
  KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
  LZysk (strata) netto (I–J–K)1 038 733,743 605 307,43
  Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
  LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
  IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)4 145 307,43100 000,00
  – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  – korekty błędów
  IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach4 145 307,43100 000,00
  1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu540 000,00100 000,00
  1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego440 000,00
  a) zwiększenie (z tytułu)440 000,00
  – wydania udziałów (emisji akcji)440 000,00
  – podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)
  – …
  b) zmniejszenie (z tytułu)
  – umorzenia udziałów (akcji)
  – zmniejszenie wartości nominalnej akcji
  – …
  2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu540 000,00540 000,00
  2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
  1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego3 605 307,43
  a) zwiększenie (z tytułu)3 605 307,43
  – emisji akcji powyżej wartości nominalnej
  – podziału zysku (ustawowo)
  – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
  – zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych
  – zysk z 2017 roku3 605 307,43
  b) zmniejszenie (z tytułu)
  – pokrycia straty
  – umorzenia własnych udziałów
  – podwyższenia kapitału zakładowego
  – …
  2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu3 605 307,43
  3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
  a) zwiększenie (z tytułu)
  – aktualizacji wyceny środków trwałych
  – aktualizacji wartości godziwej
  – zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
  – aktualizacji innych aktywów
  – różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
  – …
  b) zmniejszenie (z tytułu)
  – zbycia środków trwałych
  – aktualizacji wartości godziwej
  – zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
  – aktualizacji innych aktywów
  – różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
  – …
  2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
  4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
  1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
  a) zwiększenie (z tytułu)
  – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
  – na udziały (akcje) własne
  – …
  b) zmniejszenie (z tytułu)
  – pokrycia straty bilansowej
  – umorzenia udziałów własnych
  – podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego
  – wypłaty dywidendy
  – zwrotu dopłat wspólnikom
  – …
  2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
  5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu3 605 307,43
  1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu3 605 307,43
  – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  – korekty błędów
  2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach3 605 307,43
  a) zwiększenie (z tytułu)
  – podziału zysku z lat ubiegłych
  – …
  b) zmniejszenie (z tytułu)3 605 307,43
  – wypłaty dywidendy
  – przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego3 605 307,43
  – pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe
  – przeznaczenia na umorzenie udziałów
  – …
  3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
  4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
  – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  – korekty błędów
  5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
  a) zwiększenie (z tytułu)
  – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
  – straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym
  – …
  b) zmniejszenie (z tytułu)
  – pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku
  – pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego
  – pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego
  – pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników
  – …
  6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
  7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
  6Wynik netto3 605 307,43
  Azysk netto3 605 307,43
  Bstrata netto
  Codpisy z zysku
  IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)4 145 307,434 145 307,43
  IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
  Rachunek przepływów pieniężnych
  Metoda pośrednia
  LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
  APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  IZysk (strata) netto1 038 733,743 605 307,43
  IIKorekty razem-176 378,81-2 041,31
  1Amortyzacja375 391,73125 207,23
  2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
  3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
  4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej96 293,84
  5Zmiana stanu rezerw
  6Zmiana stanu zapasów-246 994,52-348 017,25
  7Zmiana stanu należności-1 892 522,69-371 215,20
  8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów382 836,26546 033,71
  9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych1 108 616,5745 950,20
  10Inne korekty
  IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)862 354,933 603 266,12
  BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  IWpływy55 000,00
  1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych55 000,00
  2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
  3Z aktywów finansowych, w tym:
  a) w jednostkach powiązanych
  – zbycie aktywów finansowych
  – dywidendy i udziały w zyskach
  – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
  – odsetki
  – inne wpływy z aktywów finansowych
  b) w pozostałych jednostkach
  – zbycie aktywów finansowych
  – dywidendy i udziały w zyskach
  – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
  – odsetki
  – inne wpływy z aktywów finansowych
  4Inne wpływy inwestycyjne
  IIWydatki800 685,54645 636,01
  1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych800 685,54645 636,01
  2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
  3Na aktywa finansowe, w tym:
  a) w jednostkach powiązanych
  – nabycie aktywów finansowych
  – udzielone pożyczki długoterminowe
  b) w pozostałych jednostkach
  – nabycie aktywów finansowych
  – udzielone pożyczki długoterminowe
  4Inne wydatki inwestycyjne
  IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-745 685,54-645 636,01
  CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  IWpływy515 000,00
  1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału515 000,00
  2Kredyty i pożyczki
  3Emisja dłużnych papierów wartościowych
  4Inne wpływy finansowe
  IIWydatki
  1Nabycie udziałów (akcji) własnych
  2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
  3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
  4Spłaty kredytów i pożyczek
  5Wykup dłużnych papierów wartościowych
  6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
  7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
  8Odsetki
  9Inne wydatki finansowe
  IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)515 000,00
  DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)116 669,393 472 630,11
  EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:3 472 630,11
  – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
  FŚrodki pieniężne na początek okresu3 497 630,1125 000,00
  GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:3 614 299,503 497 630,11
  – o ograniczonej możliwości dysponowania
  Dodatkowe informacje i objaśnienia
  Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
  Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
  Łącznie
  Rok bieżący
  z zysków kapitałowych
  Rok bieżący
  z innych źródeł
  Podstawa prawnaRok poprzedni
  Łącznie
  A. Zysk (strata) brutto za dany rok3 605 307,43
  B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:15 559 004,488 323 517,07
  dotacje otrzymane z budżetu państwa1 293 000,00art 17 ust 1 pkt 47652 000,00
  przychody wolne od podatku w części przeznaczonej na cele statutowe14 266 004,48art 17 ust 1 pkt 47 671 517,07
  C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:210 778,41104 661,71
  darowizny od podmiotów niepowiązanych210 778,41art …104 661,71
  D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
  E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:2 257,17
  odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych art 16 ust 1 pkt 212 257,17
  F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:1 678 298,41766 812,45
  naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)art 16 ust 1 pkt 11535,46
  koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12105 853,72art 16 ust 1 pkt 57117 127,73
  koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h54 792,60art 16 ust 1 pkt 57a46 601,84
  koszty pokryte z otrzymanych dotacji i darowizn1 503 778,41art …593 016,71
  kary stadionowe13 000,00art - ust -7 600,00
  pozostałe 873,681 930,71
  G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
  H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
  I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
  J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym2 257,00
  K. Podatek dochodowy339,00
  Dodatkowe informacje i objaśnienia
  OpisNazwa pliku

  Dodatkowe informacje i objaśnienia

  -

  NOTY

  -

  Wyszukiwanie

  Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki