Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki TESTARMY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-04-05
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyTESTARMY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwodolnośląskie
PowiatWrocław
GminaWrocław
MiejscowośćWrocław
Adres
Kod krajuPL
Województwodolnośląskie
PowiatWrocław
GminaWrocław
UlicaPetuniowa
Nr domu9
MiejscowośćWrocław
Kod pocztowy53-238
PocztaWrocław
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6312Z - działalność portali internetowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000679700

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na 31.12.2018
są zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości
dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki pieniężne
Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej:
• wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut, stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy,
• rozchód walut wycenia się według kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu,
• w przypadku pozostałych operacji po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty
przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień,
• na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się według średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień,
• ustalone na koniec dnia różnice kursowe wpływają na wynik finansowy, a mianowicie:
 dodatnie – jako przychody finansowe z operacji finansowych,
 ujemne – jako koszty finansowe z operacji finansowych.
Do wyceny rozchodu waluty z rachunku walutowego stosuje się kurs historyczny (jako kurs faktycznie zastosowany). Kurs historyczny jest to kurs, po którym dokonano wyceny waluty
w dniu jej wpływu na rachunek walutowy. Dokonując wyceny rozchodu walut z rachunku walutowego według kursu historycznego Spółka stosuje metodę FIFO, tzn. „pierwsze przyszło, pierwsze wyszło”.

Inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie jest przeprowadzana w formie spisu z natury.

Inwentaryzacja środków pieniężnych na rachunkach bankowych jest przeprowadzana
poprzez potwierdzenie sald z bankiem.
Inwentaryzacja innych środków pieniężnych oraz innych aktywów pieniężnych
jest przeprowadzana poprzez porównywanie danych ewidencyjnych z dokumentami.

Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie.

Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są
według średniego kursu ustalonego przez NBP dla danej waluty obcej.
Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności, wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności
lub zobowiązania odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.
Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się
po obowiązującym na dany dzień średnim kursie ustalonym dla obcej waluty przez NBP.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Odpisy aktualizujące należności spółka tworzy na:
• należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości do wysokości należności nie objętych gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności zgłoszonej likwidatorowi
lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym,
• należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego w wysokości 100% należności,
• należności kwestionowane przez dłużników (sporne) oraz należności skierowane
do postępowania sądowego w wysokości 100% należności,
• należności, z których zapłatą dłużnik zwleka, a zapłata nie jest prawdopodobna w wysokości 100% należności.
Inwentaryzacja należności i zobowiązań następuje w drodze pisemnego potwierdzenia sald
z kontrahentami.

Instrumenty finansowe

Klasyfikacja instrumentów finansowych

Instrumenty finansowe klasyfikowane są do następujących kategorii:
• aktywa finansowe przeznaczone do obrotu;
• aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności;
• pożyczki i należności;
• aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
Klasyfikacja opiera się na analizie charakterystyki oraz celu nabycia inwestycji. Klasyfikacji dokonuje się na moment początkowego ujęcia aktywów i zobowiązań finansowych.
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotuDo tej kategorii instrumentów finansowych zalicza się składnik aktywów finansowych,
który spełnia jeden z poniższych warunków:
• został nabyty lub powstał głównie w celu odsprzedaży w krótkim terminie (jeżeli oczekuje się jego realizacji w ciągu 12 miesięcy);
• stanowi część portfela określonych instrumentów finansowych, które są zarządzane łącznie,
i dla których istnieje potwierdzenie uzyskiwania krótkoterminowych zysków w przyszłości; lub
• jest instrumentem pochodnym, o ile nie zostały spełnione wymagania dotyczące zastosowania rachunkowości zabezpieczeń.
Sprzedaż papierów wartościowych następuje wg zasady FIFO, tzn. „pierwsze przyszło, pierwsze wyszło”. Wynik na sprzedaży jest sumą sprzedaży pomniejszoną o koszt własny sprzedaży
wg opisanej zasady.

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności

Do tej kategorii instrumentów finansowych zalicza się składnik aktywów finansowych:
• nie będący instrumentem pochodnym;
• o stałych lub możliwych do określenia płatnościach;
• o ustalonym terminie zapadalności;
• który jednostka zamierza i ma możliwość utrzymać w posiadaniu do upływu terminu zapadalności; gdzie:
• brak zamiaru występuje wtedy gdy jednostka:
o zamierza utrzymać składnik aktywów finansowych przez czas nieokreślony;
o jest gotowa dokonać sprzedaży (zmiana warunków rynkowych, potrzeby płynnościowe, alternatywne inwestycje itd.);
o emitent posiada prawo do rozliczenia w kwocie znacznie niższej od jego zamortyzowanego kosztu;
• brak możliwości występuje wtedy gdy jednostka:
o nie posiada dostępnych środków finansowych, które pozwalałyby na finansowanie inwestycji do upływu terminu zapadalności;
o podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa lub innego typu, które mogą udaremnić jej zamiar utrzymania składnika aktywów finansowych do terminu zapadalności;
o inny niż:
 składnik zakwalifikowany jako aktywa finansowe przeznaczone do obrotu;
 składnik zakwalifikowany jako aktywa finansowe dostępne do sprzedaży;
 składnik spełniający definicję pożyczek i należności.

Pożyczki i należności

Do tej kategorii instrumentów finansowych zalicza się składnik aktywów finansowych:
• nie będący instrumentem pochodnym;
• o określonych lub możliwych do określenia płatnościach;
• nienotowany na aktywnym rynku;
• inne niż:
• składnik zakwalifikowany jako aktywa finansowe przeznaczone do obrotu;
• składnik zakwalifikowany jako aktywa finansowe dostępne do sprzedaży;
• składnik zakwalifikowany jako aktywa finansowe dostępne do sprzedaży;
• aktywa finansowe, których posiadacz może nie odzyskać zasadniczo pełnej kwoty inwestycji początkowej z innego powodu niż pogorszenie obsługi kredytu, które kwalifikuje się
jako dostępne do sprzedaży.
Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani należności, a także wpłat dokonanych przez jednostkę celem nabycia instrumentów kapitałowych nowych emisji, również wtedy gdy nabycie następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji – także w obrocie wtórnym.
Do tej kategorii rachunkowości nie zalicza się należności z tytułu dostaw towarów i usług, ponieważ nie powstały na skutek przekazania drugiej stronie umowy środków pieniężnych.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Do tej kategorii instrumentów finansowych zalicza się aktywa finansowe, które nie są instrumentami pochodnymi oraz:
• zostały jako takie zakwalifikowane (zazwyczaj na moment początkowego ujęcia); lub
• nie kwalifikują się do pozostałych kategorii.
Przy wycenie rozchodu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży stosuje się metodę FIFO, tzn. „pierwsze przyszło, pierwsze wyszło”. Wynik na sprzedaży jest sumą sprzedaży pomniejszoną o koszt własny sprzedaży wg opisanej zasady.

Zasady wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym instrumentów finansowych

Grupa aktywów finansowych Zasady wyceny Zasady ujęcia w sprawozdaniu finansowym
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Aktywa finansowe notowane na aktywnym rynku – według bieżącej ceny rynkowej.
Aktywa finansowe nienotowane na aktywnym rynku - według ceny nabycia skorygowanej o trwałą utratę wartości, o ile istnieją przesłanki wskazujące, iż wycena ta nie różniłaby się istotnie od wyceny w wartości godziwej. Różnica z wyceny ujmowana w wyniku finansowym bieżącego okresu sprawozdawczego w pozycji przychody bądź koszty finansowe.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności Według skorygowanej ceny nabycia przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej (IRR). Różnice z wyceny koryguje wartość wycenianego składnika aktywów oraz jest ujmowana w wyniku finansowym bieżącego okresu sprawozdawczego w pozycji przychody bądź koszty finansowe.
Pożyczki i należności Według skorygowanej ceny nabycia przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej (IRR). Różnice z wyceny koryguje wartość wycenianego składnika aktywów oraz jest ujmowana w wyniku finansowym bieżącego okresu sprawozdawczego w pozycji przychody bądź koszty finansowe.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Aktywa finansowe notowane na aktywnym rynku – według bieżącej ceny rynkowej.
Aktywa finansowe nienotowane na aktywnym rynku - według ceny nabycia skorygowanej o trwałą utratę wartości, o ile istnieją przesłanki wskazujące, iż wycena ta nie różniłaby się istotnie od wyceny w wartości godziwej. Różnica z wyceny ujmowana w wyniku finansowym bieżącego okresu sprawozdawczego w pozycji przychody bądź koszty finansowe.
Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o dotychczasowe odpisy umorzeniowe. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.
Mając na uwadze zasadę istotności wynikającą z art. 4 ust. 4 Ustawy potwierdzoną postanowieniem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych art. 16d, wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000 zł, traktowane jako niskocenne składniki majątku, zalicza się do materiałów i księguje bezpośrednio w zużycie materiałów z pominięciem ewidencji bilansowej.
Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych z dokumentacją.
Badania i rozwój
Wydatki poniesione na etapie prac badawczych z zamiarem pozyskania nowej wiedzy naukowej lub technicznej ujmowane są w zysku lub stracie bieżącego okresu w momencie
ich poniesienia.
Nakłady poniesione na prace rozwojowe, których efekty działań znajdują zastosowanie
w opracowaniu lub wytworzeniu nowego lub w znacznym stopniu ulepszonego produktu podlegają aktywowaniu w przypadku, gdy wytworzenie nowego produktu (lub procesu)
jest technicznie możliwe i jest ekonomicznie uzasadnione oraz Spółka posiada techniczne, finansowe oraz inne niezbędne środki do ukończenia prac rozwojowych. Koszty podlegające aktywowaniu zawierają: koszty materiałów, wynagrodzenia pracowników bezpośrednio zaangażowanych w prace rozwojowe, uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych
z wytworzeniem składnika wartości niematerialnych oraz aktywowane koszty finansowania zewnętrznego. Pozostałe koszty prac rozwojowych ujmowane są w zysku lub stracie bieżącego okresu w momencie ich poniesienia.
Wyroby gotowe
Wytwarzane przez Spółkę oprogramowanie jest przeznaczone do wielokrotnej sprzedaży
i stanowi wyroby gotowe. Wycena następuje w oparciu o postanowienia art. 34 ust. 3 Ustawy, tj. w okresie przynoszenia przez nie korzyści ekonomicznych, nie dłuższym niż 5 lat,
w wysokości nadwyżki kosztów ich wytworzenia nad przychodami według cen sprzedaży netto, uzyskanymi ze sprzedaży tych produktów w ciągu tego okresu. Nieodpisane po upływie tego okresu koszty wytworzenia zwiększają pozostałe koszty operacyjne.
Rzeczowe aktywa trwałe
Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o dotychczasowe odpisy umorzeniowe. Spółka prowadzi ewidencję środków trwałych, do których zalicza się składniki mienia, przy czym środki trwałe
o wartości do 10 000, traktowane jako niskocenne składniki majątku, zalicza się do materiałów
i księguje bezpośrednio w zużycie materiałów z pominięciem ewidencji bilansowej, zgodnie
z art. 32 ust. 6 Ustawy. Zasady amortyzacji środków trwałych są zgodne z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.
Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.
Odpisy amortyzacji dokonywane są zgodnie ze sporządzonym planem amortyzacji.
Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie zwiększają wartość nabycia tych składników majątku.
Inwentaryzacja rzeczowych aktywów trwałych jest przeprowadzana w formie spisu z natury.
Rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe czynne ustala się w wysokości kosztów przypadających
na następne okresy sprawozdawcze. Jeżeli wartość otrzymanych finansowych składników majątku jest niższa niż zobowiązania na nie, w tym również z tytułu uzyskanych kredytów
i pożyczek, to różnica stanowi czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Odpisuje się je
w koszty operacji finansowych w równych ratach w ciągu okresu, na jaki zaciągnięto zobowiązanie. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: zapłacone odsetki od kredytów, opłacone z góry prenumeraty, składki na ubezpieczenia majątkowe, czynsze.
Mając na uwadze zasadę istotności wynikającą z art. 4 ust. 4 Ustawy koszty dotyczące przyszłych okresów są rozliczane w miesięcznych odpisach, jeśli stanowią istotną kwotę.
W przeciwnym razie nie dokonuje się ich comiesięcznego rozliczania. Za próg istotności Spółka przyjmuje niższą z dwóch wartości: 1-2% sumy bilansowej lub 05-1% przychodów ze sprzedaży.
Rozliczenia międzyokresowe bierne ustala się w wysokości przypadającej na bieżący okres sprawozdawczy:
• ściśle oznaczonych świadczeń wykonywanych na rzecz spółki, lecz jeszcze nie stanowiących zobowiązania,
• prawdopodobnych kosztów, których kwota bądź data powstania zobowiązania z ich tytułu
nie jest jeszcze znana.

Przewidywane, lecz nie poniesione, wydatki objęte biernymi rozliczeniami międzyokresowymi zmniejszają bieżąco koszty, nie później niż do końca roku obrachunkowego następnego po roku ich ustalenia.

Spółka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować, choć data powstania zobowiązania z ich tytułu nie jest jeszcze znana.

Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych, Spółka będzie dokonywała odpisu
z tytułu trwałej utraty ich wartości.
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia
w przyszłości, jednostka ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia.

Wysokość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.
Inwentaryzacja rozliczeń międzyokresowych jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych z dokumentacją.
Kapitały własne
Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej
w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału.
Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto
do kapitału zapasowego zalicza się również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży udziałów powyżej ich wartości nominalnej.
Inwentaryzacja kapitałów własnych jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych z dokumentacją.
Rezerwy
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, tj. różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wysokość rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.
Inwentaryzacja rezerw jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych
z dokumentacją.
Przychody ze sprzedaży
Przychodem z tytułu świadczenia usług związanych z oprogramowaniem i doradztwem
w zakresie informatyki jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to przychody i koszty niezwiązane bezpośrednio
z podstawową działalnością Spółki.
Przychody i koszty finansowe
Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych.
Ujemne różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu inwestycji do użytkowania obciążają koszty operacji finansowych.
Podatek dochodowy
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego naliczane są zgodnie z przepisami ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych.
Podatek dochodowy od osób prawnych jest obliczany w oparciu o zysk brutto ustalony
na podstawie przepisów o rachunkowości, skorygowany o przychody nie stanowiące przychodów podlegających opodatkowaniu oraz koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.
Zysk (strata) netto
Na wynik finansowy składają się: wynik na działalności podstawowej, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych, obowiązkowe obciążenia wyniku.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek wyników za okres 01.01.2018–31.12.2018 sporządzony został w wariancie porównawczym.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe obejmuje wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat w wersji porównawczej, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe1 082 560,53754 352,69
IWartości niematerialne i prawne941 387,29713 532,50
1Koszty zakończonych prac rozwojowych788 867,29
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne47 520,00
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne105 000,00713 532,50
IIRzeczowe aktywa trwałe11 398,2414 698,19
1Środki trwałe11 398,2414 698,19
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej4 408,334 937,33
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe6 989,919 760,86
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe100 000,005 000,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe100 000,005 000,00
a) w jednostkach powiązanych100 000,005 000,00
– udziały lub akcje100 000,005 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe29 775,0021 122,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego29 775,0021 122,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe3 101 503,551 767 985,19
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe1 670 591,961 284 634,62
1Należności od jednostek powiązanych147,60147,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:147,60147,60
– do 12 miesięcy147,60147,60
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek1 670 444,361 284 487,02
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 605 491,781 263 889,58
– do 12 miesięcy1 605 491,781 263 889,58
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych13 320,426 023,45
c) inne51 632,1614 573,99
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe1 430 911,59483 350,57
1Krótkoterminowe aktywa finansowe1 430 911,59483 350,57
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 430 911,59483 350,57
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach1 430 911,59483 350,57
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem4 184 064,082 522 337,88
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny3 191 224,111 753 166,26
IKapitał (fundusz) podstawowy123 000,00108 767,20
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:3 014 106,461 155 711,16
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)2 317 405,30947 697,90
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto54 117,65488 687,90
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania992 839,97769 171,62
IRezerwy na zobowiązania10 247,009 005,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego247,003 005,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy10 000,006 000,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe10 000,006 000,00
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe982 592,97760 166,62
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek982 592,97760 166,62
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:471 638,97303 159,30
– do 12 miesięcy471 638,97303 159,30
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi73 772,83
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych243 585,14311 403,95
h) z tytułu wynagrodzeń189 631,97140 875,65
i) inne3 964,064 727,72
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem4 184 064,082 522 337,88
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:9 077 248,976 236 302,55
– od jednostek powiązanych1 080,00
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów9 077 248,976 236 302,55
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej9 021 717,255 612 855,19
IAmortyzacja75 015,167 088,66
IIZużycie materiałów i energii281 115,25164 405,53
IIIUsługi obce4 920 490,152 495 082,48
IVPodatki i opłaty, w tym:29 173,5812 370,78
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia2 946 610,752 217 624,93
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:500 171,02367 824,96
– emerytalne220 833,01151 400,00
VIIPozostałe koszty rodzajowe269 141,34348 457,85
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)55 531,72623 447,36
DPozostałe przychody operacyjne58 123,1527 696,54
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne58 123,1527 696,54
EPozostałe koszty operacyjne81 784,5179 378,71
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych9 225,00
IIIInne koszty operacyjne81 784,5170 153,71
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)31 870,36571 765,19
GPrzychody finansowe43 339,41519,07
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:31 159,60
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne12 179,81519,07
HKoszty finansowe2 712,121 888,36
IOdsetki, w tym:1 860,041 886,24
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne852,082,12
IZysk (strata) brutto (F+G–H)72 497,65570 395,90
JPodatek dochodowy18 380,0081 708,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)54 117,65488 687,90
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)1 753 166,26617 299,93
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach1 753 166,26617 299,93
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu108 767,206 300,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego14 232,80102 467,20
a) zwiększenie (z tytułu)14 232,80102 467,20
– wydania udziałów (emisji akcji)14 232,808 761,00
2. - podwyższenie kapitału z zysku spółki93 706,20
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu123 000,00108 767,20
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu1 155 711,16337 212,36
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego1 858 395,30818 498,80
a) zwiększenie (z tytułu)2 096 994,30943 050,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej1 608 306,40691 242,90
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)488 687,90251 807,10
b) zmniejszenie (z tytułu)238 599,00124 551,20
– pokrycia straty
2. koszty podwyższenia238 599,0030 845,00
3. - podwyższenie kapitału z zysku spółki93 706,20
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu3 014 106,461 155 711,16
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)1 622 539,20
1. - wpłaty na kapitał (kapitał w trakcie rejestracji)1 622 539,20
b) zmniejszenie (z tytułu)1 622 539,20
2. - rozliczenie podwyższenia kapitału1 622 539,20
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu488 687,90273 787,57
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu488 687,90278 737,57
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach488 687,90278 737,57
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)488 687,90278 737,57
1. przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy21 980,47
2. przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy488 687,90251 807,10
3. - pokrycie strat z lat ubiegłych4 950,00
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu4 950,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto54 117,65488 687,90
Azysk netto54 117,65488 687,90
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)3 191 224,111 753 166,26
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)3 191 224,111 753 166,26
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto54 117,65488 687,90
IIKorekty razem-127 086,43-463 102,69
1Amortyzacja75 015,167 088,66
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-31 159,601 661,05
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw1 242,009 005,00
6Zmiana stanu zapasów3 668,80
7Zmiana stanu należności-385 957,34-697 665,47
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów222 426,35280 487,65
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-8 653,00-67 348,38
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-72 968,7825 585,21
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy31 159,60
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:31 159,60
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach31 159,60
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki31 159,60
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki394 570,00370 235,04
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych299 570,00365 235,04
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:95 000,005 000,00
a) w jednostkach powiązanych95 000,005 000,00
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-363 410,40-370 235,04
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy1 383 940,20691 242,90
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału1 383 940,20691 242,90
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki100 679,44
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli21 980,47
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek43 100,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki4 753,97
9Inne wydatki finansowe30 845,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)1 383 940,20590 563,46
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)947 561,02245 913,63
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:947 561,02245 913,63
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu483 350,57237 436,94
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:1 430 911,59483 350,57
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok72 497,65570 395,90
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:-18 909,57-18 909,5720 032,10
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:-57 490,20-57 490,202 776,10
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:96 215,5196 215,5156 795,98
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:156 709,79156 709,79140 811,96
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:130 045,40130 045,4085 246,47
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym156 797,00665 501,00
K. Podatek dochodowy29 791,0099 825,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia do Sprawozdania Finansowego

-