Szczegóły spółki

Nazwa TESTARMY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8992754194
REGON 022426578
KRS 0000679700
Adres ul. Petuniowa 9 lok. 5, 53-238 Wrocław
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 6312Z — działalność portali internetowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.3 0.24
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.44 0.31
Płynność bieżąca (CR) 2.33 3.16
Płynność szybka (QR) 2.33 3.16
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.44 0.31
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 7.84% 0.6%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 27.87% 1.7%
Rentowność aktywów (ROA) 19.37% 1.29%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-07-01 126/2020 19 31420
Poz. 31420. TESTARMY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA we Wro-
cławiu. KRS 0000679700. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 24 maja 2017 r.
[BMSiG-31429/2020]

            OGŁOSZENIE

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjona-
riuszy Testarmy Group S.A.

Zarząd Testarmy Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wro-
cławiu, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocła-
wia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000679700, data rejestracji
w KRS: 24.05.2017 r., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Akcjonariuszy (NWZA) na dzień 24 lipca 2020 roku, na
godzinę 1000, które odbędzie się w biurze Kancelarii Notarial-
nej Zuzanna Niedźwiedź

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyj-
    nej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności
    do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
    Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki oraz
    upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednoli-
    tego tekstu Statutu po zmianach.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Michael/Ström
    Dom Maklerski S.A. jako podmiotu, który będzie pro-
    wadził rejestr akcjonariuszy Spółki.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobo-
    wym Rady Nadzorczej.
  9. Wolne głosy i wnioski.
  10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjona-
    riuszy.W związku z objęciem porządkiem obrad Walnego Zgroma-
dzenia uchwały dotyczącej zmiany Statutu Spółki, zgodnie
z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej zostają
zamieszczone projektowane zmiany:
1. W § 4 ust. 1 w miejsce dotychczasowego punktu 13) wpi-
  suje się:
  „66.19. Z - pozostała działalność wspomagająca usługi
  finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emery-
  talnych”.
2. W § 4 ust. 1 zmianie ulega dotychczasowa numeracja punk-
  tów 13-28, które stają punktami 14-29.
3. W § 9 ust. 7 wykreśla się słowo „wydania” i zastępuje się
  je słowem „przyznania”.
4. Z § 9 ust. 8 wykreśla się w całości punkt 2) w brzmieniu:
  „podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie
  dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym
  Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację
  akcji”.
5. Dotychczasowy § 10 o treści: „Akcje są zbywalne”, zastę-
  puje się nową treścią:
  „1. Akcje są zbywalne.
   2. Akcje nie mają formy dokumentu.
   3. Akcje podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariu-
     szy albo w depozycie papierów wartościowych.
   4. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, akcje
     podlegają zarejestrowaniu wyłącznie w depozycie
     papierów wartościowych”
6. W § 12 dotychczasową treść ust. 3 w brzmieniu:
  „W przypadku gdy Spółka jest spółką publiczną, Nadzwy-
  czajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz
  termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być
  wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni
  i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały.
  Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie
  kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy”
- zastępuje się następującym brzmieniem:
  „W przypadku gdy Spółka jest spółką publiczną, albo gdy
  spółka jest Spółką niepubliczną ale jej akcje zarejestrowane
  są w depozycie papierów wartościowych, Nadzwyczajne
  Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin
  wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyzna-
  czony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie
  później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Jeżeli
  uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie
  określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień przy-
  padający pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale
  zysku. Dywidendę wypłaca się w terminie określonym
  w uchwale Walnego Zgromadzenia, a jeżeli uchwała
  Walnego Zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty,
  dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez
  Radę Nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się
  w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli
  Walne Zgromadzenie ani Rada Nadzorcza nie określą ter-
  minu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna
  nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy”.
7. Dotychczasową treść § 20 ust. 2 w brzmieniu:
  „Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony
  w art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Jeżeli wszyst-
  kie akcje są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwo-
  łane za pomocą zawiadomień przesłanych listem poleco-
  nym lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem
  odbioru, na co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed terminem  Walnego Zgromadzenia na adres akcjonariuszy uwidocz-
  niony w księdze akcyjnej. Zamiast listu poleconego lub
  przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może
  być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli
  uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na
  który zawiadomienie powinno być wysłane.”
- zastępuje się brzmieniem następującym:
  „Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony
  w art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Jeżeli wszyst-
  kie akcje są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwo-
  łane za pomocą zawiadomień przesłanych listem poleco-
  nym lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem
  odbioru, na co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed terminem
  Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesy-
  łek uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu lub prze-
  syłki, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi
  pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjo-
  nariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany
  przez niego inny adres poczty elektronicznej”.
8. W § 25 ust. 1 dotychczasowy punkt „q” staje się punk-
  tem „r”, a po punkcie „p” wprowadza się nowy punkt „q”
  w brzmieniu:
  „wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariu-
  szy lub podjęcia uchwały o zarejestrowaniu akcji Spółki
  w depozycie papierów wartościowych”

Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgro-
madzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co
najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie
będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może
być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji
w Kancelarii Notarialnej Zuzanna Niedźwiedź. W zaświadcze-
niu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że
dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Wal-
nego Zgromadzenia.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć
w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu oso-
biście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą
fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz
wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składa-
nia oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa stanowi załącz-
nik do niniejszego ogłoszenia.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą
fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy
obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu
pełnomocnictw oraz innych wymaganych dokumentów.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji
akcjonariusza i pełnomocnika. Akcjonariusze i pełnomocnicy
powinni posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elek-
tronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiada-
nia się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje
możliwości wykonywania prawa głosu drogą koresponden-
cyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektro-
nicznej.Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadze-
nia oraz Załączniki (projekty uchwał i wzór pełnomocnictwa)
dostępne są na stronie Spółki: www.testarmy.com.
Poz. 31420. TESTARMY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA we Wro-
cławiu. KRS 0000679700. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 24 maja 2017 r.
[BMSiG-31429/2020]

            OGŁOSZENIE

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjona-
riuszy Testarmy Group S.A.

Zarząd Testarmy Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wro-
cławiu, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocła-
wia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000679700, data rejestracji
w KRS: 24.05.2017 r., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Akcjonariuszy (NWZA) na dzień 24 lipca 2020 roku, na
godzinę 1000, które odbędzie się w biurze Kancelarii Notarial-
nej Zuzanna Niedźwiedź

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyj-
    nej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności
    do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
    Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki oraz
    upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednoli-
    tego tekstu Statutu po zmianach.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Michael/Ström
    Dom Maklerski S.A. jako podmiotu, który będzie pro-
    wadził rejestr akcjonariuszy Spółki.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobo-
    wym Rady Nadzorczej.
  9. Wolne głosy i wnioski.
  10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjona-
    riuszy.W związku z objęciem porządkiem obrad Walnego Zgroma-
dzenia uchwały dotyczącej zmiany Statutu Spółki, zgodnie
z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej zostają
zamieszczone projektowane zmiany:
1. W § 4 ust. 1 w miejsce dotychczasowego punktu 13) wpi-
  suje się:
  „66.19. Z - pozostała działalność wspomagająca usługi
  finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emery-
  talnych”.
2. W § 4 ust. 1 zmianie ulega dotychczasowa numeracja punk-
  tów 13-28, które stają punktami 14-29.
3. W § 9 ust. 7 wykreśla się słowo „wydania” i zastępuje się
  je słowem „przyznania”.
4. Z § 9 ust. 8 wykreśla się w całości punkt 2) w brzmieniu:
  „podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie
  dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym
  Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację
  akcji”.
5. Dotychczasowy § 10 o treści: „Akcje są zbywalne”, zastę-
  puje się nową treścią:
  „1. Akcje są zbywalne.
   2. Akcje nie mają formy dokumentu.
   3. Akcje podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariu-
     szy albo w depozycie papierów wartościowych.
   4. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, akcje
     podlegają zarejestrowaniu wyłącznie w depozycie
     papierów wartościowych”
6. W § 12 dotychczasową treść ust. 3 w brzmieniu:
  „W przypadku gdy Spółka jest spółką publiczną, Nadzwy-
  czajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz
  termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być
  wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni
  i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały.
  Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie
  kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy”
- zastępuje się następującym brzmieniem:
  „W przypadku gdy Spółka jest spółką publiczną, albo gdy
  spółka jest Spółką niepubliczną ale jej akcje zarejestrowane
  są w depozycie papierów wartościowych, Nadzwyczajne
  Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin
  wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyzna-
  czony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie
  później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Jeżeli
  uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie
  określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień przy-
  padający pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale
  zysku. Dywidendę wypłaca się w terminie określonym
  w uchwale Walnego Zgromadzenia, a jeżeli uchwała
  Walnego Zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty,
  dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez
  Radę Nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się
  w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli
  Walne Zgromadzenie ani Rada Nadzorcza nie określą ter-
  minu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna
  nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy”.
7. Dotychczasową treść § 20 ust. 2 w brzmieniu:
  „Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony
  w art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Jeżeli wszyst-
  kie akcje są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwo-
  łane za pomocą zawiadomień przesłanych listem poleco-
  nym lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem
  odbioru, na co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed terminem  Walnego Zgromadzenia na adres akcjonariuszy uwidocz-
  niony w księdze akcyjnej. Zamiast listu poleconego lub
  przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może
  być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli
  uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na
  który zawiadomienie powinno być wysłane.”
- zastępuje się brzmieniem następującym:
  „Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony
  w art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Jeżeli wszyst-
  kie akcje są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwo-
  łane za pomocą zawiadomień przesłanych listem poleco-
  nym lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem
  odbioru, na co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed terminem
  Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesy-
  łek uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu lub prze-
  syłki, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi
  pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjo-
  nariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany
  przez niego inny adres poczty elektronicznej”.
8. W § 25 ust. 1 dotychczasowy punkt „q” staje się punk-
  tem „r”, a po punkcie „p” wprowadza się nowy punkt „q”
  w brzmieniu:
  „wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariu-
  szy lub podjęcia uchwały o zarejestrowaniu akcji Spółki
  w depozycie papierów wartościowych”

Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgro-
madzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co
najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie
będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może
być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji
w Kancelarii Notarialnej Zuzanna Niedźwiedź. W zaświadcze-
niu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że
dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Wal-
nego Zgromadzenia.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć
w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu oso-
biście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą
fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz
wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składa-
nia oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa stanowi załącz-
nik do niniejszego ogłoszenia.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą
fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy
obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu
pełnomocnictw oraz innych wymaganych dokumentów.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji
akcjonariusza i pełnomocnika. Akcjonariusze i pełnomocnicy
powinni posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elek-
tronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiada-
nia się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje
możliwości wykonywania prawa głosu drogą koresponden-
cyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektro-
nicznej.Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadze-
nia oraz Załączniki (projekty uchwał i wzór pełnomocnictwa)
dostępne są na stronie Spółki: www.testarmy.com.
2020-02-13 30/2020 289 67544
Poz. 67544. TESTARMY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000679700. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 24.05.2017.
[WR.VI NS-REJ.KRS/3523/20/565]W dniu 06.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. MRÓZ
2. WOJCIECH 3. 83052406130 4. PROKURA SAMO-
ISTNA
Poz. 67544. TESTARMY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000679700. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 24.05.2017.
[WR.VI NS-REJ.KRS/3523/20/565]W dniu 06.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. MRÓZ
2. WOJCIECH 3. 83052406130 4. PROKURA SAMO-
ISTNA
2019-11-20 224/2019 262 1131864
Poz. 1131864. TESTARMY GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000679700. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.05.2017.
[WR.VI NS-REJ.KRS/35127/19/954]

W dniu 13.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpi-
sać: 1 1. HUMIŃSKI 2. WOJCIECH 3. 73102500239
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. HUMIŃSKI
2. WOJCIECH 3. 73102500239 4. PROKURA ŁĄCZNA
Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM
ZARZĄDU SPÓŁKI
Poz. 1131864. TESTARMY GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000679700. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.05.2017.
[WR.VI NS-REJ.KRS/35127/19/954]

W dniu 13.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpi-
sać: 1 1. HUMIŃSKI 2. WOJCIECH 3. 73102500239
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. HUMIŃSKI
2. WOJCIECH 3. 73102500239 4. PROKURA ŁĄCZNA
Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM
ZARZĄDU SPÓŁKI
2019-11-04 213/2019 449 1105676
Poz. 1105676. TESTARMY GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000679700. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.05.2017.
[RDF/180071/19/519]

W dniu 25.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.10.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1105676. TESTARMY GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000679700. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.05.2017.
[RDF/180071/19/519]

W dniu 25.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.10.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-11-04 213/2019 449 1105677
Poz. 1105677. TESTARMY GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000679700. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.05.2017.
[RDF/180071/19/920]

W dniu 25.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1105677. TESTARMY GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000679700. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.05.2017.
[RDF/180071/19/920]

W dniu 25.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-11-04 213/2019 449 1105678
Poz. 1105678. TESTARMY GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000679700. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.05.2017.
[RDF/180071/19/321]

W dniu 25.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1105678. TESTARMY GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000679700. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.05.2017.
[RDF/180071/19/321]

W dniu 25.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-11-04 213/2019 449 1105679
Poz. 1105679. TESTARMY GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000679700. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.05.2017.
[RDF/180071/19/722]

W dniu 25.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1105679. TESTARMY GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000679700. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.05.2017.
[RDF/180071/19/722]

W dniu 25.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-09-09 174/2019 345 1012922
Poz. 1012922. TESTARMY GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000679700. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.05.2017.
[WR.VI NS-REJ.KRS/27961/19/775]

W dniu 02.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla
pozycji: 1. SZCZUREK 2. DAMIAN STANISŁAW
3. 79090412374) wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU
wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wykreślić:
2 1. BAŁUT 2. DAWID 3. 94121406137 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. MURZYN 2. KRZYSZ-
TOF 3. 79031904517 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 4 1. SZPIKOWSKI 2. TOMASZ PIOTR
3. 75072800412 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SZCZUREK 2. ANNA
MARIA 3. 80051519683 2 1. OLEKSY 2. MACIEJ
3. 78021607290 3 1. PRZYCHODA 2. RADOSŁAW
3. 79090105595 wpisać: 4 1. ŁUCZYN 2. MARCIN
ALFRED 3. 83062008333 5 1. SZEWCZYK 2. GRZE-
GORZ 3. 83020120312 6 1. TRZASKA 2. RAFAŁ
3. 87021112356
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. ŁUCZYN
2. MARCIN ALFRED 3. 83062008333 4. PRO-
KURA SAMOISTNA wpisać: 2 1. MRÓZ 2. WOJ-
CIECH 3. 83052406130 4. PROKURA SAMOISTNA
3 1. HUMIŃSKI 2. WOJCIECH 3. 73102500239
4. PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
Poz. 1012922. TESTARMY GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000679700. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.05.2017.
[WR.VI NS-REJ.KRS/27961/19/775]

W dniu 02.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla
pozycji: 1. SZCZUREK 2. DAMIAN STANISŁAW
3. 79090412374) wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU
wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wykreślić:
2 1. BAŁUT 2. DAWID 3. 94121406137 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. MURZYN 2. KRZYSZ-
TOF 3. 79031904517 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 4 1. SZPIKOWSKI 2. TOMASZ PIOTR
3. 75072800412 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SZCZUREK 2. ANNA
MARIA 3. 80051519683 2 1. OLEKSY 2. MACIEJ
3. 78021607290 3 1. PRZYCHODA 2. RADOSŁAW
3. 79090105595 wpisać: 4 1. ŁUCZYN 2. MARCIN
ALFRED 3. 83062008333 5 1. SZEWCZYK 2. GRZE-
GORZ 3. 83020120312 6 1. TRZASKA 2. RAFAŁ
3. 87021112356
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. ŁUCZYN
2. MARCIN ALFRED 3. 83062008333 4. PRO-
KURA SAMOISTNA wpisać: 2 1. MRÓZ 2. WOJ-
CIECH 3. 83052406130 4. PROKURA SAMOISTNA
3 1. HUMIŃSKI 2. WOJCIECH 3. 73102500239
4. PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
2019-05-17 95/2019 16 25365
Poz. 25365. TESTARMY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA we Wro-
cławiu. KRS 0000679700. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 24 maja 2017 r.
[BMSiG-25217/2019]

Zarząd TESTARMY GROUP S.A. (KRS 0000679700), działając
na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu
spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadze-
nie Akcjonariuszy TestArmy Group S.A., które odbędzie się
w dniu 12 czerwca 2019 r., o godz. 1200, w Kancelarii Notarial-
nej Olga Kogut, Paulina Kaliniak-Frąckowiak S.C. przy ul. Pił-
sudskiego 89/7 we Wrocławiu.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki
    za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczą-
    cego podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.  6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyni-
    ków oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
    za 2018 rok, sprawozdania finansowego za rok obro-
    towy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu
    podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
    nia Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
    finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom
    Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku
    obrotowym 2018.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady
    Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
    w roku obrotowym 2018.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za
    rok obrotowy 2018.
  11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Poz. 25365. TESTARMY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA we Wro-
cławiu. KRS 0000679700. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 24 maja 2017 r.
[BMSiG-25217/2019]

Zarząd TESTARMY GROUP S.A. (KRS 0000679700), działając
na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu
spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadze-
nie Akcjonariuszy TestArmy Group S.A., które odbędzie się
w dniu 12 czerwca 2019 r., o godz. 1200, w Kancelarii Notarial-
nej Olga Kogut, Paulina Kaliniak-Frąckowiak S.C. przy ul. Pił-
sudskiego 89/7 we Wrocławiu.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki
    za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczą-
    cego podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.  6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyni-
    ków oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
    za 2018 rok, sprawozdania finansowego za rok obro-
    towy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu
    podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
    nia Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
    finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom
    Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku
    obrotowym 2018.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady
    Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
    w roku obrotowym 2018.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za
    rok obrotowy 2018.
  11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
2018-11-08 217/2018 1364 961737
Poz. 961737. TESTARMY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000679700. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 24.05.2017.
[WR.VI NS-REJ.KRS/25058/18/207]

W dniu 20.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. BAŁUT 2. DAWID 3. 94121406137 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 961737. TESTARMY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000679700. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 24.05.2017.
[WR.VI NS-REJ.KRS/25058/18/207]

W dniu 20.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. BAŁUT 2. DAWID 3. 94121406137 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
2018-06-01 105/2018 335 147913
Poz. 147913. TESTARMY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
KRS 0000679700. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.05.2017.
[RDF/65713/18/653]

W dniu 17.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.05.2018 okres OD
24.05.2017 DO 31.12.2017
Poz. 147913. TESTARMY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
KRS 0000679700. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.05.2017.
[RDF/65713/18/653]

W dniu 17.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.05.2018 okres OD
24.05.2017 DO 31.12.2017
2018-06-01 105/2018 335 147914
Poz. 147914. TESTARMY GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000679700. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.05.2017.
[RDF/65714/18/54]

W dniu 17.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 24.05.2017 DO 31.12.2017
Poz. 147914. TESTARMY GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000679700. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.05.2017.
[RDF/65714/18/54]

W dniu 17.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 24.05.2017 DO 31.12.2017
2018-06-01 105/2018 335 147915
Poz. 147915. TESTARMY GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000679700. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.05.2017.
[RDF/65715/18/455]

W dniu 17.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 24.05.2017 DO 31.12.2017
Poz. 147915. TESTARMY GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000679700. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.05.2017.
[RDF/65715/18/455]

W dniu 17.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 24.05.2017 DO 31.12.2017
2018-06-01 105/2018 335 147916
Poz. 147916. TESTARMY GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000679700. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.05.2017.
[RDF/65716/18/856]

W dniu 17.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 24.05.2017 DO 31.12.2017
Poz. 147916. TESTARMY GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000679700. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.05.2017.
[RDF/65716/18/856]

W dniu 17.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 24.05.2017 DO 31.12.2017
2018-04-10 70/2018 232 95435
Poz. 95435. TESTARMY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000679700. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 24.05.2017.
[WR.VI NS-REJ.KRS/8894/18/894]

W dniu 03.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:


1 1. 16.02.2018R., NOTARIUSZ MARTA SZAFRAŃ-
SKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU,
REP. A NR 1354/2018 ZMIENIONO: §6 UST. 1 STA-
TUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 108767,20 ZŁ
wpisać: 1. 123000,00 ZŁ wykreślić: 3. 1087672 wpi-
sać: 3. 1230000 wykreślić: 5. 108767,20 ZŁ wpisać:
5. 123000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. C 2. 142328 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ŁUCZYN 2. JAKUB
JERZY 3. 85032108454 2 1. SOŚNIAK 2. MARIUSZ
TADEUSZ 3. 75092700677
Poz. 95435. TESTARMY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000679700. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 24.05.2017.
[WR.VI NS-REJ.KRS/8894/18/894]

W dniu 03.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:


1 1. 16.02.2018R., NOTARIUSZ MARTA SZAFRAŃ-
SKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU,
REP. A NR 1354/2018 ZMIENIONO: §6 UST. 1 STA-
TUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 108767,20 ZŁ
wpisać: 1. 123000,00 ZŁ wykreślić: 3. 1087672 wpi-
sać: 3. 1230000 wykreślić: 5. 108767,20 ZŁ wpisać:
5. 123000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. C 2. 142328 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ŁUCZYN 2. JAKUB
JERZY 3. 85032108454 2 1. SOŚNIAK 2. MARIUSZ
TADEUSZ 3. 75092700677

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki