Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki HILLTECH M&S SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-11-25
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy HILLTECH M&S SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
Powiat M.KIELCE
Gmina M.KIELCE
Miejscowość KIELCE
Adres
Kod kraju
Województwo
Powiat
Gmina
Ulica
Nr domu
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 6201Z - działalność związana z oprogramowaniem
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w sposób następujący:
a) Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wyceniono wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych dokonywane są w czasie metodą liniową
b) Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności
c) Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty
d) Inwestycje krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej
e) Zapasy wycenia się według cen zakupu
f) Rezerwy wycenia się w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości
g) Kapitały własne wycenia się w wartości nominalnej
h) Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

W jednostce stosowany jest porównawczy wariant rachunku zysków i strat.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone jest z zachowaniem przepisów o rachunkowości - zg. z załącznikiem nr 1.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy.
Jednostka stosuje uproszczenia:
- klasyfikuje umowy leasingu według przepisów prawa podatkowego - art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości
- nie ustala rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku - art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości
- nie tworzy rezerw na świadczenia emerytalne i podobne - art. 39 ust. 6 ustawy o rachunkowości.
Jednostka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym, sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

WYJAŚNIENIE

JEDNOSTKA POWSTAŁA WSKUTEK PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ POD FIRMĄ HILLTECH M&S SPÓŁKA CYWILNA W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ POD FIRMĄ HILLTECH M&S SPÓŁKA AKCYJNA - UCHWAŁĄ NR 1 Z DNIA 07-04-2017 R. WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ - PEŁNA SUKCESJA PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ. PRZEKSZTAŁCONA JEDNOSTKA ZOSTAŁA WPISANA DO KRAJOWEGO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW POD NR KRS 0000679124 Z DNIEM 22-05-2017.

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 4 200 364,38 4 689 866,15
I Wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 4 198 123,38 4 689 866,15
1 Środki trwałe 4 198 123,38 4 689 866,15
c) urządzenia techniczne i maszyny 4 186 899,35 4 670 719,19
d) środki transportu 11 224,03 19 146,96
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 241,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 2 241,00
B Aktywa obrotowe 452 255,49 643 695,99
I Zapasy
II Należności krótkoterminowe 411 206,72 498 079,11
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 411 206,72 498 079,11
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 377 398,69 474 869,20
– do 12 miesięcy 377 398,69 474 869,20
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 23 209,91
c) inne 33 808,03
III Inwestycje krótkoterminowe 34 694,78 139 261,42
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 34 694,78 139 261,42
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 34 694,78 139 261,42
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 30 221,52 139 261,42
– inne środki pieniężne 4 473,26
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 353,99 6 355,46
Aktywa razem 4 652 619,87 5 333 562,14
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny -5 227 863,40 -4 478 029,01
I Kapitał (fundusz) podstawowy 400 000,00 400 000,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -4 878 029,01 -4 351 442,18
VI Zysk (strata) netto -749 834,39 -526 586,83
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 880 483,27 9 811 591,15
I Rezerwy na zobowiązania
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3 Pozostałe rezerwy
II Zobowiązania długoterminowe 8 836 176,45 8 410 242,37
3 Wobec pozostałych jednostek 8 836 176,45 8 410 242,37
a) kredyty i pożyczki 8 836 176,45 8 410 242,37
III Zobowiązania krótkoterminowe 1 044 306,82 1 401 348,78
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1 044 306,82 1 401 348,78
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 834 476,08 1 341 698,80
– do 12 miesięcy 834 476,08 1 341 698,80
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 168 000,47 34 629,74
h) z tytułu wynagrodzeń 41 754,09 25 020,24
i) inne 76,18
IV Rozliczenia międzyokresowe
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem 4 652 619,87 5 333 562,14
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 3 651 155,52 2 980 679,24
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 623 547,02 2 957 067,64
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 27 608,50 23 611,60
B Koszty działalności operacyjnej 3 814 401,51 3 388 582,03
I Amortyzacja 563 254,05 331 815,41
II Zużycie materiałów i energii 97 673,60 43 016,34
III Usługi obce 2 512 707,68 2 656 322,51
IV Podatki i opłaty, w tym: 7 645,57
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 527 980,39 272 214,32
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 87 292,76 52 004,51
VII Pozostałe koszty rodzajowe 3 614,59 2 148,47
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 21 878,44 23 414,90
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -163 245,99 -407 902,79
D Pozostałe przychody operacyjne 21 378,72 45 270,67
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 33 317,17
IV Inne przychody operacyjne 21 378,72 11 953,50
E Pozostałe koszty operacyjne 83 918,69 30 979,35
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 42 185,47
III Inne koszty operacyjne 41 733,22 30 979,35
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -225 785,96 -393 611,47
G Przychody finansowe 52,94 46 984,09
II Odsetki, w tym: 52,94
V Inne 46 984,09
H Koszty finansowe 435 735,37 132 256,45
I Odsetki, w tym: 263 275,51 132 256,45
IV Inne 172 459,86
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) -661 468,39 -478 883,83
J Podatek dochodowy 88 366,00 47 703,00
L Zysk (strata) netto (I–J–K) -749 834,39 -526 586,83
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 400 000,00 400 000,00
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 400 000,00 400 000,00
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 400 000,00 400 000,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 400 000,00 400 000,00
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -4 878 029,01 -4 260 596,06
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -4 878 029,01 -4 260 596,06
a) zwiększenie (z tytułu) -90 846,12
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 90 846,12
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -4 878 029,01 -4 351 442,18
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -4 878 029,01 -4 351 442,18
6 Wynik netto -749 834,39 -526 586,83
B strata netto 749 834,39 526 586,83
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -5 227 863,40 -4 478 029,01
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -5 227 863,40 -4 478 029,01
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej NaN NaN
I Zysk (strata) netto -749 834,39
II Korekty razem 758 964,50
1 Amortyzacja 563 254,05
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 173 445,85
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 252 488,23
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 42 185,47
7 Zmiana stanu należności 86 872,39
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -357 041,96
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 239,53
10 Inne korekty
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 9 130,11
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej NaN NaN
I Wpływy 83 741,66
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 83 741,66
3 Z aktywów finansowych, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
II Wydatki 197 438,41
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 197 438,41
3 Na aktywa finansowe, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -113 696,75
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej NaN NaN
I Wpływy
2 Kredyty i pożyczki
II Wydatki
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -104 566,64
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -104 566,64
F Środki pieniężne na początek okresu 139 261,42
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 34 694,78

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki