Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "UNIGAST" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-25
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy"UNIGAST" SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwomazowieckie
Powiatm. st. warszawa
Gminam. st. Warszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
Województwomazowieckie
Powiatm. st. warszawa
Gminam. st. Warszawa
UlicaWał Miedzeszyński
Nr domu14
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy04-987
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4617Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000678602

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Środki pieniężne, należności i udzielone pożyczki wykazuje się w wartości nominalnej. Towary wyceniane są wg cen nabycia, natomiast na dzień rozchodu wg metody FIFO. Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych dokonywane są na koniec roku obrotowego w związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny. Rezerwy tworzy się na przyszłe zobowiązania i wycenia się na dzień bilansowy w oszacowanej wartości. Zalicza się je odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. Rezerwy tworzone są na poszczególne tytuły: straty z transakcji gospodarczych w toku, udzielone gwarancje i poręczenia, skutki toczącego się postępowania sądowego i odwoławczego. Zobowiązania na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań finansowych, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy, po kursie średnim ustalonym przez NBP na ten dzień. Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się do kosztów finansowych albo do przychodów finansowych. Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożności i obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych. Podatek dochodowy bieżący i odroczony naliczany jest zgodnie z przepisami podatkowymi. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, a rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne o wartości równej lub niższej niż 3.500 zł odpisuje się w całości w koszty z chwilą oddania do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500 zł są amortyzowane metodą liniową wg następujących stawek: oprogramowanie komputerów 50%. Środki trwałe wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia z uwzględnieniem aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegające na przebudowie, rozbudowie, modernizacji powodujące zwiększenie jego wartości użytkowej. Środki trwałe o wartości równej lub niższej niż 3.500 zł odpisuje się w całości w koszty z chwilą oddania do użytkowania. Środki trwałe o wartości powyżej 3.500 zł są amortyzowane metodą liniową wg następujących stawek: zespoły komputerowe 30%, środki transportu 20%, budynki, lokale 10%. Rozpoczęcie odpisów amortyzacyjnych następuje poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dany środek trwały został przyjęty do używania.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą. Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym. Koszty działalności operacyjnej w pełni obciążają wynik finansowy Spółki za wyjątkiem tych, które dotyczą następnych okresów sprawozdawczych i zgodnie z zasadą zachowania współmierności przychodów i kosztów, odnoszone są na rozliczenia międzyokresowe kosztów. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich. Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto: pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn, przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki, ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych z ogólnym, ryzykiem prowadzenia Spółki poza jej działalnością operacyjną. Wynik finansowy brutto stanowi wynik roku ( różnica kosztów i przychodów). Wynik finansowy netto jest to wynik finansowy brutto pomniejszony o podatek dochodowy spółki. Wycena transakcji w walutach obcych Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie: kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka - w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań, średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na ten dzień zgodnie z art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86) lub kursem odprawy celnej, który też jest średnim NBP, tyle że obowiązującym przez miesiąc - w przypadku bieżących operacji zakupu lub sprzedaży. Różnice kursowe dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych zalicza się do przychodów i kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktu lub ceny nabycia towaru, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od l8 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości przy założeniu, że Spółka będzie kontynuowała działalność w dającej się przewidzieć przyszłości. Zarząd Spółki oświadczają, że nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe722 045,69587 127,51
IIRzeczowe aktywa trwałe722 045,69587 127,51
1Środki trwałe722 045,69577 627,51
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej588 804,03475 417,36
c) urządzenia techniczne i maszyny43 476,0138 632,62
d) środki transportu89 765,6563 577,53
2Środki trwałe w budowie9 500,00
IIINależności długoterminowe66 409,3443 644,26
3Od pozostałych jednostek66 409,3443 644,26
IVInwestycje długoterminowe929 700,00
3Długoterminowe aktywa finansowe929 700,00
a) w jednostkach powiązanych929 700,00
– udzielone pożyczki929 700,00
BAktywa obrotowe9 764 263,149 315 815,14
IZapasy2 982 507,732 674 067,22
4Towary2 982 507,732 674 067,22
IINależności krótkoterminowe4 562 611,924 260 936,15
3Należności od pozostałych jednostek4 562 611,924 260 936,15
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:4 012 845,673 872 638,23
– do 12 miesięcy4 012 845,673 872 638,23
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych168 098,02177 306,15
c) inne381 668,23210 991,77
IIIInwestycje krótkoterminowe2 181 729,042 316 677,26
1Krótkoterminowe aktywa finansowe2 181 729,042 316 677,26
a) w jednostkach powiązanych700 000,00929 700,00
– udzielone pożyczki700 000,00929 700,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 481 729,041 386 977,26
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach1 481 729,041 386 977,26
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe37 414,4564 134,51
Aktywa razem11 482 418,179 946 586,91
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny650 015,24256 668,79
IKapitał (fundusz) podstawowy100 000,00100 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:156 668,7919 619,87
VIZysk (strata) netto393 346,45137 048,92
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania10 832 402,939 689 918,12
IIIZobowiązania krótkoterminowe10 832 402,939 685 044,22
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych175 673,8567 317,78
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:175 673,8567 317,78
– do 12 miesięcy175 673,8567 317,78
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek10 656 729,089 617 726,44
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:10 017 361,539 221 199,38
– do 12 miesięcy10 017 361,539 221 199,38
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych355 260,57230 068,84
h) z tytułu wynagrodzeń283 458,67166 291,22
i) inne648,31167,00
IVRozliczenia międzyokresowe4 873,90
2Inne rozliczenia międzyokresowe4 873,90
Pasywa razem11 482 418,179 946 586,91
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:81 559 871,6045 534 844,06
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów214 158,51152 199,56
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów81 345 713,0945 382 644,50
BKoszty działalności operacyjnej81 286 894,0544 845 593,95
IAmortyzacja164 841,8588 775,19
IIZużycie materiałów i energii1 620 908,31832 226,71
IIIUsługi obce4 266 309,572 698 301,75
IVPodatki i opłaty, w tym:6 854,50203,00
VWynagrodzenia4 794 180,221 862 205,83
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:797 856,26301 670,69
VIIPozostałe koszty rodzajowe207 895,47162 692,18
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów69 428 047,8738 899 518,60
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)272 977,55689 250,11
DPozostałe przychody operacyjne342 781,9288 036,62
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych249 239,8626 170,00
IVInne przychody operacyjne93 542,0661 866,62
EPozostałe koszty operacyjne87 123,37489 076,48
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych423 599,30
IIIInne koszty operacyjne87 123,3765 477,18
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)528 636,10288 210,25
GPrzychody finansowe7 283,49303,06
IIOdsetki, w tym:134,88303,06
VInne7 148,61
HKoszty finansowe28 661,1417 576,39
IOdsetki, w tym:17 297,1514 658,77
IVInne11 363,992 917,62
IZysk (strata) brutto (F+G–H)507 258,45270 936,92
JPodatek dochodowy113 912,00133 888,00
LZysk (strata) netto (I–J–K)393 346,45137 048,92
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)256 668,79119 619,87
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach256 668,79119 619,87
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu100 000,00100 000,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu100 000,00100 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu19 616,8719 619,87
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)137 048,92
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu156 668,7919 619,87
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu137 048,92
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach137 048,92
b) zmniejszenie (z tytułu)-137 048,92
6Wynik netto393 346,45137 048,92
Azysk netto393 346,45137 048,92
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)650 015,24256 668,79
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)650 015,24256 668,79
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto393 346,45137 048,92
IIKorekty razem466 373,501 902 883,33
1Amortyzacja164 841,8588 775,19
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)17 297,1514 658,77
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-249 239,86-22 448,12
6Zmiana stanu zapasów-308 440,51202 103,78
7Zmiana stanu należności-324 440,85232 593,00
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 147 358,711 375 078,62
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych21 846,16333,71
10Inne korekty-2 849,155 895,69
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)859 719,952 034 039,56
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy249 239,8687 989,56
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych249 239,8626 170,00
4Inne wpływy inwestycyjne61 819,56
IIWydatki996 910,881 106 109,79
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych296 910,88110 868,35
3Na aktywa finansowe, w tym:700 000,00929 700,00
b) w pozostałych jednostkach700 000,00929 700,00
– udzielone pożyczki długoterminowe700 000,00929 700,00
4Inne wydatki inwestycyjne65 541,44
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-747 671,02-1 018 120,23
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IIWydatki17 297,1551 378,23
4Spłaty kredytów i pożyczek36 719,46
8Odsetki17 297,1514 658,77
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-17 297,15-51 378,23
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)94 751,78964 541,10
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:94 751,78964 541,10
FŚrodki pieniężne na początek okresu1 386 977,26422 436,16
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:1 481 729,041 386 977,26
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok507 258,45270 936,92
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:65 683,2565 683,25423 740,30
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:26 597,7026 597,709 996,65
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym599 539,40704 673,87
K. Podatek dochodowy113 912,00133 888,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

UNIGAST_SF_2018_Informacja_Dodatkowe

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki