Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki MARIE ZÉLIE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-28
Informacje ogólne zgodnie z Załącznikiem Nr 4
do ustawy o rachunkowości

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy MARIE ZÉLIE SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo pomorskie
Powiat m.Gdańsk
Gmina Gdańsk
Miejscowość Gdańsk
Adres
Kod kraju PL
Województwo pomorskie
Powiat m.Gdańsk
Gmina Gdańsk
Ulica LĘBORSKA
Nr domu 3b
Miejscowość Gdańsk
Kod pocztowy 80-386
Poczta Gdańsk
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS 0000677398

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń

Zastosowane uproszczenia przewidziane w ustawie o rachunkowości: 1 Spółka nie stosuje zasad wyceny instrumentów finansowych przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2 Ustawy o rachunkowości; 2 Spółka dokonuje kwalifikacji umów leasingowych według zasad określonych w przepisach podatkowych w przypadku umów dotyczących samochodów osobowych zgodnie z art. 3 ust. 6 Ustawy o rachunkowości; 3 Spółka odstąpiła od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego (zwolnienie z art. 37 ust. 10 UoR); 4 Spółka odstąpiła od sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym; Sprawozdanie finansowe Spółki zostało również przygotowane z zastosowaniem dodatkowych zwolnień przewidzianych w UoR związanych z nieprzekroczeniem wielkości dotyczących przychodów ze sprzedaży, sumy bilansowej, zatrudnienia. Spółka sporządziła sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej wykazując informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 5 do UoR literami i cyframi rzymskimi.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (z późniejszymi zmianami – dalej „UoR”).
Wynik finansowy Spółki za bieżący okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie porównawczym.

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwale
Spółka posiada środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej to znaczy poniżej 10 000 złotych. Wartość ich została odniesiona jednorazowo w koszty.
Należności krótkoterminowe
Należności handlowe są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.

C. pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Wynik finansowy Spółki za bieżący okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Przychody z tytułu odsetek wycenione zgodnie z umową pożyczki.

Do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych zalicza się w szczególności operacje związane pośrednio z działalnością operacyjną Spółki.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (z późniejszymi zmianami – dalej „UoR”).
Wynik finansowy Spółki za bieżący okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie porównawczym.
Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe, w tym środki trwałe 17 600,00 2 000,00
B Aktywa obrotowe, w tym: 1 198 505,61 628 521,33
- zapasy 1 046 386,83 388 083,55
- należności krótkoterminowe 15 573,41 36 377,89
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 1 216 105,61 630 521,33
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny, w tym: -46 812,25 349 853,73
- kapitał (fundusz) podstawowy 119 209,00 100 000,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 1 262 917,86 280 667,60
- rezerwy na zobowiązania
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 231 039,82
Pasywa razem 1 216 105,61 630 521,33
Rachunek zysków i strat
jednostki mikro
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: 3 230 429,74 586 484,08
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)
B Koszty podstawowej działalności operacyjnej 4 206 464,65 903 260,91
I Amortyzacja 6 422,76 4 519,11
II Zużycie materiałów i energii 1 300 538,84 293 503,82
III Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 791 038,51 235 859,41
IV Pozostałe koszty 2 108 464,54 369 378,57
C Pozostałe przychody i zyski, w tym: 561,00 26,63
- aktualizacja wartości aktywów
D Pozostałe koszty i straty, w tym: 35 053,76 3 291,12
- aktualizacja wartości aktywów
E Podatek dochodowy
F Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy) -1 010 527,67 -320 041,32
Informacje uzupełniające do bilansu
zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

W załączeniu

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki