Szczegóły spółki

Nazwa MARIE ZÉLIE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5842760286
REGON 367266950
KRS 0000677398
Adres ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk
Telefon 607 701 188
Faks 607 701 188
E-mail akcjonariat@mariezelie.com
WWW www.mariezelie.com
PKD
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-07-16 137/2020 13 34802
Poz. 34802. MARIE ZÉLIE SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku.
KRS 0000677398. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 maja 2017 r.
[BMSiG-34935/2020]

MARIE ZÉLIE SA z siedzibą w Gdańsku (KRS 677398)
ogłasza, iż prowadzi w trybie subskrypcji otwartej ofertę
publiczną akcji serii J. Ogłoszenie i dokumentacja na stronie
https://akcje.mariezelie.com.
Poz. 34802. MARIE ZÉLIE SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku.
KRS 0000677398. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 maja 2017 r.
[BMSiG-34935/2020]

MARIE ZÉLIE SA z siedzibą w Gdańsku (KRS 677398)
ogłasza, iż prowadzi w trybie subskrypcji otwartej ofertę
publiczną akcji serii J. Ogłoszenie i dokumentacja na stronie
https://akcje.mariezelie.com.
2019-05-09 89/2019 23 23628
Poz. 23628. MARIE ZÉLIE SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku.
KRS 0000677398. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 maja 2017 r.
[BMSiG-23155/2019]

Emitent:
Spółka pod firmą MARIE ZÉLIE SA z siedzibą w Gdań-
sku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydz. Gosp. KRS, 677398,
NIP 5842760286, o kapitale zakładowym w wysokości
119.209 zł, opłaconym w całości.

Podstawa prawna emisji akcji:
Emisja akcji Spółki prowadzona jest na podst. art. 431 § 1 i 2
pkt 3 Ksh oraz uchwały nr 2 NZWA, z 30.04.2019, w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z jednoczesnym
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
Tryb emisji akcji: Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest
w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Ksh.

Podstawowe informacje o emisji akcji:
W wyniku emisji, kapitał zakładowy ulegnie podwyższeniu
o kwotę od 1 zł do 6000 zł, tj. z kwoty 119.209 zł do kwoty
od 119.210 zł do 125.210 zł, w zależności od liczby objętych
akcji. Przedmiotem emisji w trybie subskrypcji otwartej jest
od 1 do 6000 akcji imiennych serii H o nr od H0001 do H6000,
o wartości nominalnej 1zł każda; Cena emisyjna akcji: Cena
emisyjna jednej akcji wynosi 167,00 zł.

Minimalny próg emisji akcji:
Uznaje się, że emisja akcji i podwyższenie kapitału zakłado-
wego Spółki doszły do skutku, jeżeli zostanie subskrybowana
co najmniej 1 akcja.Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy:
Prawo poboru akcji przysługujące dotychczasowym akcjona-
riuszom Spółki zostało wyłączone na podstawie uchwały nr 2
NWZA z 30.04.2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakła-
dowego Spółki, z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Termin do zapisywania się na akcje:
Termin do zapisywania się na akcje Spółki trwa od 6.05.2019
do 30.06.2019. Spółka zastrzega sobie prawo do skrócenia
okresu subskrypcji akcji, z tym zastrzeżeniem, że nie może on
być krótszy niż 1 msc.

Zapisy na akcje:
Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na
akcje jest tylko i wyłącznie Spółka. Zapisy odbywają się tylko
i wyłącznie w sposób opisany na stronie internetowej znajdu-
jącej się pod adresem https://akcje.mariezelie.com. Aby sub-
skrybować akcje należy złożyć Spółce zapis na akcje, a następ-
nie dokonać wpłaty na akcje, w wysokości odpowiadającej
iloczynowi ilości akcji wskazanych w formularzu zapisu oraz
ceny emisyjnej jednej akcji. Nieuiszczenie wpłaty na akcje
powoduje bezskuteczność zapisu na akcje.

Wpłaty na akcje:
Wpłaty na akcje powinny być dokonywane tylko i wyłącznie
w terminie wyznaczonym do zapisywania się na akcje, w for-
mie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy
Spółki, którego dane znajdują się na stronie internetowej
https://akcje.mariezelie.com. Uznaje się, że wpłata na akcje
następuje z chwilą uznania rachunku bankowego Spółki cał-
kowitą kwotą wpłaty na subskrybowane akcje.

Okres związania zapisem na akcje:
Osoby dokonujące zapisu na akcje są związane złożonym
zapisem od chwili jego złożenia Spółce. Zapis ma charak-
ter nieodwoływalny. Subskrybenci przestają być związani
złożonym zapisem, jeżeli podwyższenie kapitału zakłado-
wego Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego
w terminie 6 m-cy od dnia powzięcia uchwały nr 2 NZWA,
z 30.04.2019, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki, z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru dotych-
czasowych akcjonariuszy Spółki, lub w terminie 1 m-ca od
dnia dokonania przydziału akcji.

Przydział akcji:
Przydział subskrybowanych akcji nastąpi w terminie 2 tyg. od
ostatniego dnia terminu do zapisywania się na akcje. Przy-
dział nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału akcji
Spółka może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapi-
sów na akcje. Ogłoszenie o przydziale akcji nastąpi w terminie
1 tyg. od dnia dokonania przydziału akcji.
Poz. 23628. MARIE ZÉLIE SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku.
KRS 0000677398. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 maja 2017 r.
[BMSiG-23155/2019]

Emitent:
Spółka pod firmą MARIE ZÉLIE SA z siedzibą w Gdań-
sku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydz. Gosp. KRS, 677398,
NIP 5842760286, o kapitale zakładowym w wysokości
119.209 zł, opłaconym w całości.

Podstawa prawna emisji akcji:
Emisja akcji Spółki prowadzona jest na podst. art. 431 § 1 i 2
pkt 3 Ksh oraz uchwały nr 2 NZWA, z 30.04.2019, w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z jednoczesnym
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
Tryb emisji akcji: Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest
w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Ksh.

Podstawowe informacje o emisji akcji:
W wyniku emisji, kapitał zakładowy ulegnie podwyższeniu
o kwotę od 1 zł do 6000 zł, tj. z kwoty 119.209 zł do kwoty
od 119.210 zł do 125.210 zł, w zależności od liczby objętych
akcji. Przedmiotem emisji w trybie subskrypcji otwartej jest
od 1 do 6000 akcji imiennych serii H o nr od H0001 do H6000,
o wartości nominalnej 1zł każda; Cena emisyjna akcji: Cena
emisyjna jednej akcji wynosi 167,00 zł.

Minimalny próg emisji akcji:
Uznaje się, że emisja akcji i podwyższenie kapitału zakłado-
wego Spółki doszły do skutku, jeżeli zostanie subskrybowana
co najmniej 1 akcja.Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy:
Prawo poboru akcji przysługujące dotychczasowym akcjona-
riuszom Spółki zostało wyłączone na podstawie uchwały nr 2
NWZA z 30.04.2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakła-
dowego Spółki, z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Termin do zapisywania się na akcje:
Termin do zapisywania się na akcje Spółki trwa od 6.05.2019
do 30.06.2019. Spółka zastrzega sobie prawo do skrócenia
okresu subskrypcji akcji, z tym zastrzeżeniem, że nie może on
być krótszy niż 1 msc.

Zapisy na akcje:
Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na
akcje jest tylko i wyłącznie Spółka. Zapisy odbywają się tylko
i wyłącznie w sposób opisany na stronie internetowej znajdu-
jącej się pod adresem https://akcje.mariezelie.com. Aby sub-
skrybować akcje należy złożyć Spółce zapis na akcje, a następ-
nie dokonać wpłaty na akcje, w wysokości odpowiadającej
iloczynowi ilości akcji wskazanych w formularzu zapisu oraz
ceny emisyjnej jednej akcji. Nieuiszczenie wpłaty na akcje
powoduje bezskuteczność zapisu na akcje.

Wpłaty na akcje:
Wpłaty na akcje powinny być dokonywane tylko i wyłącznie
w terminie wyznaczonym do zapisywania się na akcje, w for-
mie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy
Spółki, którego dane znajdują się na stronie internetowej
https://akcje.mariezelie.com. Uznaje się, że wpłata na akcje
następuje z chwilą uznania rachunku bankowego Spółki cał-
kowitą kwotą wpłaty na subskrybowane akcje.

Okres związania zapisem na akcje:
Osoby dokonujące zapisu na akcje są związane złożonym
zapisem od chwili jego złożenia Spółce. Zapis ma charak-
ter nieodwoływalny. Subskrybenci przestają być związani
złożonym zapisem, jeżeli podwyższenie kapitału zakłado-
wego Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego
w terminie 6 m-cy od dnia powzięcia uchwały nr 2 NZWA,
z 30.04.2019, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki, z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru dotych-
czasowych akcjonariuszy Spółki, lub w terminie 1 m-ca od
dnia dokonania przydziału akcji.

Przydział akcji:
Przydział subskrybowanych akcji nastąpi w terminie 2 tyg. od
ostatniego dnia terminu do zapisywania się na akcje. Przy-
dział nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału akcji
Spółka może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapi-
sów na akcje. Ogłoszenie o przydziale akcji nastąpi w terminie
1 tyg. od dnia dokonania przydziału akcji.
2018-07-17 137/2018 13 31398
Poz. 31398. MARIE ZÉLIE SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku.
KRS 0000677398. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 maja 2017.
[BMSiG-31011/2018]

Emitent: Spółka pod firmą MARIE ZÉLIE SA z siedzibą w Gdań-
sku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS,
pod nr 677398, posiadająca nr NIP 5842760286, o kapitale
zakładowym w wysokości 113.947 zł, opłaconym w całości.
Podstawa prawna emisji akcji: Emisja akcji Spółki prowa-
dzona jest na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 3 Ksh oraz uchwały
nr 2 NZWA z 25.05.2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki, z jednoczesnym wyłączeniem prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
Tryb emisji akcji: Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest
w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3
Ksh.

Podstawowe informacje o emisji akcji: W wyniku emisji, kapi-
tał zakładowy ulegnie podwyższeniu z kwoty o kwotę od 1 zł
do 6.000 zł, tj. z kwoty 113.947 zł do kwoty od 113.948 zł do
119.947 zł, w zależności od liczby objętych akcji. Przedmiotem
emisji w trybie subskrypcji otwartej jest od 1 do 6.000 akcji
imiennych serii F o nr. od F0001 do F6000, o wartości nomi-
nalnej 1 zł każda.

Podstawowe informacje o emisji akcji: W wyniku emisji
nowych akcji Spółki, kapitał zakładowy Spółki ulegnie pod-
wyższeniu o kwotę od 1 zł do 6.000 zł, tj. z kwoty 113.947 zł do
kwoty od 113.948 zł do 119.947 zł, w zależności od liczby obję-
tych akcji. Przedmiotem emisji w trybie subskrypcji otwartej
jest od 1 do 6000 akcji imiennych serii F, o nr. od F0001 do
F6000, o wartości nominalnej 1 zł każda.
Cena emisyjna akcji: Cena emisyjna jednej akcji wynosi
139,00 zł.

Minimalny próg emisji akcji: Uznaje się, że emisja akcji i pod-
wyższenie kapitału zakładowego Spółki doszły do skutku,
jeżeli zostanie subskrybowana co najmniej 1 akcja.
Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy: Prawo
poboru akcji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom
Spółki zostało wyłączone na podstawie uchwały nr 2 NWZA
z 25.05.2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki, z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru dotych-
czasowych akcjonariuszy Spółki.

Termin do zapisywania się na akcje: Termin do zapisywa-
nia się na akcje Spółki trwa od 26.07.2018 r. do 26.10.2018 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu subskryp-
cji akcji, z tym zastrzeżeniem że nie może on być krótszy niż
1 miesiąc.Zapisy na akcje: Podmiotem upoważnionym do przyjmowa-
nia zapisów na akcje jest tylko i wyłącznie Spółka. Zapisy
odbywają się tylko i wyłącznie w sposób opisany na stronie
internetowej znajdującej się pod adresem https://akcje.marie-
zelie.com. Aby subskrybować akcje należy złożyć Spółce zapis
na akcje, a następnie dokonać wpłaty na akcje, w wysokości
odpowiadającej iloczynowi ilości akcji wskazanych w formu-
larzu zapisu oraz ceny emisyjnej jednej akcji. Nieuiszczenie
wpłaty na akcje powoduje bezskuteczność zapisu na akcje.

Wpłaty na akcje: Wpłaty na akcje powinny być dokonywane
tylko i wyłącznie w terminie wyznaczonym do zapisywania się
na akcje, w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek
bankowy Spółki, którego dane znajdują się na stronie inter-
netowej https://akcje.mariezelie.com. Uznaje się, że wpłata na
akcje następuje z chwilą uznania rachunku bankowego Spółki
całkowitą kwotą wpłaty na subskrybowane akcje.

Okres związania zapisem na akcje: Osoby dokonujące zapisu
na akcje są związane złożonym zapisem od chwili jego zło-
żenia Spółce. Zapis ma charakter nieodwoływalny. Subskry-
benci przestają być związani złożonym zapisem, jeżeli pod-
wyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone
do sądu rejestrowego w terminie 6 m-cy od dnia powzięcia
uchwały nr 2 NZWA z 25.05.2018 r. w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki, z jednoczesnym wyłączeniem
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, lub
w terminie 1 m-ca od dnia dokonania przydziału akcji.

Przydział akcji: Przydział subskrybowanych akcji nastąpi
w terminie 2 tyg. od ostatniego dnia terminu do zapisywa-
nia się na akcje. Przydział nastąpi w sposób uznaniowy. Doko-
nując przydziału akcji, Spółka może wziąć pod uwagę kolej-
ność dokonywania zapisów na akcje. Ogłoszenie o przydziale
akcji nastąpi w terminie 1 tyg. od dnia dokonania przydziału
akcji.
Poz. 31398. MARIE ZÉLIE SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku.
KRS 0000677398. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 maja 2017.
[BMSiG-31011/2018]

Emitent: Spółka pod firmą MARIE ZÉLIE SA z siedzibą w Gdań-
sku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS,
pod nr 677398, posiadająca nr NIP 5842760286, o kapitale
zakładowym w wysokości 113.947 zł, opłaconym w całości.
Podstawa prawna emisji akcji: Emisja akcji Spółki prowa-
dzona jest na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 3 Ksh oraz uchwały
nr 2 NZWA z 25.05.2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki, z jednoczesnym wyłączeniem prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
Tryb emisji akcji: Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest
w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3
Ksh.

Podstawowe informacje o emisji akcji: W wyniku emisji, kapi-
tał zakładowy ulegnie podwyższeniu z kwoty o kwotę od 1 zł
do 6.000 zł, tj. z kwoty 113.947 zł do kwoty od 113.948 zł do
119.947 zł, w zależności od liczby objętych akcji. Przedmiotem
emisji w trybie subskrypcji otwartej jest od 1 do 6.000 akcji
imiennych serii F o nr. od F0001 do F6000, o wartości nomi-
nalnej 1 zł każda.

Podstawowe informacje o emisji akcji: W wyniku emisji
nowych akcji Spółki, kapitał zakładowy Spółki ulegnie pod-
wyższeniu o kwotę od 1 zł do 6.000 zł, tj. z kwoty 113.947 zł do
kwoty od 113.948 zł do 119.947 zł, w zależności od liczby obję-
tych akcji. Przedmiotem emisji w trybie subskrypcji otwartej
jest od 1 do 6000 akcji imiennych serii F, o nr. od F0001 do
F6000, o wartości nominalnej 1 zł każda.
Cena emisyjna akcji: Cena emisyjna jednej akcji wynosi
139,00 zł.

Minimalny próg emisji akcji: Uznaje się, że emisja akcji i pod-
wyższenie kapitału zakładowego Spółki doszły do skutku,
jeżeli zostanie subskrybowana co najmniej 1 akcja.
Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy: Prawo
poboru akcji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom
Spółki zostało wyłączone na podstawie uchwały nr 2 NWZA
z 25.05.2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki, z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru dotych-
czasowych akcjonariuszy Spółki.

Termin do zapisywania się na akcje: Termin do zapisywa-
nia się na akcje Spółki trwa od 26.07.2018 r. do 26.10.2018 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu subskryp-
cji akcji, z tym zastrzeżeniem że nie może on być krótszy niż
1 miesiąc.Zapisy na akcje: Podmiotem upoważnionym do przyjmowa-
nia zapisów na akcje jest tylko i wyłącznie Spółka. Zapisy
odbywają się tylko i wyłącznie w sposób opisany na stronie
internetowej znajdującej się pod adresem https://akcje.marie-
zelie.com. Aby subskrybować akcje należy złożyć Spółce zapis
na akcje, a następnie dokonać wpłaty na akcje, w wysokości
odpowiadającej iloczynowi ilości akcji wskazanych w formu-
larzu zapisu oraz ceny emisyjnej jednej akcji. Nieuiszczenie
wpłaty na akcje powoduje bezskuteczność zapisu na akcje.

Wpłaty na akcje: Wpłaty na akcje powinny być dokonywane
tylko i wyłącznie w terminie wyznaczonym do zapisywania się
na akcje, w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek
bankowy Spółki, którego dane znajdują się na stronie inter-
netowej https://akcje.mariezelie.com. Uznaje się, że wpłata na
akcje następuje z chwilą uznania rachunku bankowego Spółki
całkowitą kwotą wpłaty na subskrybowane akcje.

Okres związania zapisem na akcje: Osoby dokonujące zapisu
na akcje są związane złożonym zapisem od chwili jego zło-
żenia Spółce. Zapis ma charakter nieodwoływalny. Subskry-
benci przestają być związani złożonym zapisem, jeżeli pod-
wyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone
do sądu rejestrowego w terminie 6 m-cy od dnia powzięcia
uchwały nr 2 NZWA z 25.05.2018 r. w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki, z jednoczesnym wyłączeniem
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, lub
w terminie 1 m-ca od dnia dokonania przydziału akcji.

Przydział akcji: Przydział subskrybowanych akcji nastąpi
w terminie 2 tyg. od ostatniego dnia terminu do zapisywa-
nia się na akcje. Przydział nastąpi w sposób uznaniowy. Doko-
nując przydziału akcji, Spółka może wziąć pod uwagę kolej-
ność dokonywania zapisów na akcje. Ogłoszenie o przydziale
akcji nastąpi w terminie 1 tyg. od dnia dokonania przydziału
akcji.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki