Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki WSC CENTRUM ROZWOJU SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-21
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyWSC CENTRUM ROZWOJU
Siedziba
WojewództwoMazowieckie
PowiatWARSZAWA
GminaWARSZAWA
MiejscowośćWARSZAWA
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMazowieckie
PowiatWARSZAWA
GminaWARSZAWA
UlicaMIODOWA
Nr domu1
MiejscowośćWARSZAWA
Kod pocztowy00-080
PocztaWARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD8559A - nauka języków obcych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000676177

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Jednostka stosuje zasady (polityki) rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości. *Szczegółowe omówienie znajduje sie w załączniku "Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2018".

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Jednostka stosuje metody wyceny zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przyjetymi w zasadach (politykach) rachunkowości. *Szczegółowe omówienie znajduje sie w załączniku "Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2018".

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Jednostka stosuje metode porównawczą pomiaru wyniku finansowego. *Szczegółowe omówienie znajduje sie w załaczniku "Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2018".

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostke przez minimum 12 kolejnych miesiecy od dnia bilansowego. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez jednostke. Sprawozdanie zostało sporządzone w złotych i groszach. *Szczegółówe omówienie znajduje sie w załączniku "Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2018".

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe9 003,0010 897,10
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe
1Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe9 003,0010 897,10
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego9 003,0010 897,10
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe320 366,63299 630,36
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe256 516,95193 352,63
1Należności od jednostek powiązanych
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Należności od pozostałych jednostek256 516,95193 352,63
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:252 390,97192 430,03
– do 12 miesięcy252 390,97192 430,03
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych3 805,70
c) inne320,28922,60
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe16 868,8464 384,01
1Krótkoterminowe aktywa finansowe16 868,8464 384,01
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne16 868,8464 384,01
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach16 868,8464 384,01
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe46 980,8441 893,72
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem329 369,63310 527,46
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny3 287,3752 534,48
IKapitał (fundusz) podstawowy100 000,00100 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-47 465,52
VIZysk (strata) netto-49 247,11-47 465,52
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania326 082,26257 992,98
IRezerwy na zobowiązania2 681,006 322,37
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego221,001 009,45
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy2 460,005 312,92
– długoterminowe
– krótkoterminowe2 460,005 312,92
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe287 844,77195 728,60
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek287 844,77195 728,60
a) kredyty i pożyczki87 757,2643 922,62
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:136 002,1484 311,15
– do 12 miesięcy136 002,1484 311,15
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych15 923,5022 887,11
h) z tytułu wynagrodzeń3,73
i) inne48 185,1444 607,72
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe35 556,4955 942,01
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe35 556,4966 942,01
Pasywa razem329 369,63310 527,46
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 232 918,43690 778,42
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów2 232 918,43690 778,42
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej2 281 041,53742 813,85
IAmortyzacja
IIZużycie materiałów i energii35 275,3821 790,49
IIIUsługi obce1 504 242,38421 327,08
IVPodatki i opłaty, w tym:840,00638,00
VWynagrodzenia660 914,72247 428,18
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:72 502,3447 702,13
VIIPozostałe koszty rodzajowe7 266,713 927,97
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-48 123,10-52 035,43
DPozostałe przychody operacyjne5 327,573,20
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne5 327,573,20
EPozostałe koszty operacyjne2 978,795 313,95
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne2 978,795 313,95
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-45 774,32-57 346,18
GPrzychody finansowe3,01
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
IIOdsetki, w tym:
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne3,01
HKoszty finansowe2 367,1410,00
IOdsetki, w tym:327,2410,00
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne2 039,90
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-48 141,46-57 353,17
JPodatek dochodowy1 105,65-9 887,65
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-49 247,11-47 465,52
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)52 534,48
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)3 287,3752 534,48
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)3 287,3752 534,48
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-91 349,81-79 538,61
IZysk (strata) netto-49 247,11-47 465,52
IIKorekty razem-42 102,70-32 073,09
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-91 349,81-79 538,61
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy
IIWydatki
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej43 834,64143 922,62
IWpływy75 411,84150 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału100 000,00
2Kredyty i pożyczki75 411,8450 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki31 577,206 077,38
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek31 577,206 077,38
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)43 834,64143 922,62
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-47 515,1764 384,01
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-4 751 517,0064 384,01
FŚrodki pieniężne na początek okresu64 384,01
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:16 868,8464 384,01
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-48 141,46
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:5 312,925 312,92
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:4 087,704 087,70
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:4 087,704 087,70
pozostałe 4 087,704 087,70
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:-49 653,39-49 653,39
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-49 366,68
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2018 rok.

-

Wstep do sprawozdania finansowego 2018.

-

Szczegółowe sprawozdanie z przepływu środków pienieżnych.

-

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 r.

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki