Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki GWAREK SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-29
Informacje ogólne zgodnie z Załącznikiem Nr 4
do ustawy o rachunkowości

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy Gwarek Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwo śląskie
Powiat mikołowski
Gmina Łaziska Górne
Miejscowość Łaziska Górne
Adres
Kod kraju PL
Województwo śląskie
Powiat mikołowski
Gmina Łaziska Górne
Ulica Hutnicza
Nr domu 3
Miejscowość Łaziska Górne
Kod pocztowy 43-170
Poczta Łaziska Górne
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS 0000676152

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń

5. Sprawozdanie sporządzono przy zastosowaniu zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek małych – zgodnie z art. 3 ust. 1c- 1d Ustawy o Rachunkowości.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości PW CLS sp. zo.o.,
sporządza sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem
uproszczonych zasad przewidzianych dla jednostek małych zgodnie z art. 3 Ustawy o Rachunkowości (w brzmieniu obowiązującym od dnia 23 września 2015 roku)

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości PW CLS sp. zo.o.,
sporządza sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem
uproszczonych zasad przewidzianych dla jednostek małych zgodnie z art. 3 Ustawy o Rachunkowości (w brzmieniu obowiązującym od dnia 23 września 2015 roku)
Metody wyceny aktywów i pasywów: i. Wartości
niematerialne i prawne wyceniane są na dzień wprowadzenia do ksiąg wg cen nabycia, a na dzień bilansowy pomniejszone o odpisy umorzeniowe. ii. Środki trwałe ewidencjonowane są wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia na dzień bilansowy
wyceniane są wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia
pomniejszone o odpisy umorzeniowe. Środki trwałe umarzane były proporcjonalnie do okresu ich użytkowania z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych
przez przepisy podatkowe. Środki trwałe w cenie nabycia do 3 500,00 złotych, od której składniki majątku zalicza się do środków trwałych, były umarzane jednorazowo w miesiącu ich
przyjęcia do użytkowania. iii. Inwestycje krótkoterminowe ewidencjonowane są: 1. Aktywa finansowe – wg cen nabycia 2. Aktywa pieniężne – wg wartości nominalnej iv. Należności i zobowiązania, w tym z tytułu pożyczek i kredytów ewidencjonuje się wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy wg kwoty wymaganej zapłaty. v. Rozliczenia międzyokresowe, ewidencjonuje się wg wartości nominalnej. vi. Ewidencję zapasów materiałów prowadzi się zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 4
Ustawy o rachunkowości, tzw. odpisując w koszty wartości materiałów na dzień zakupu ustalając następnie stan tych składników wraz z wyceną i korygując koszty o wartości tego stan na dzień bilansowy. vii. Kapitały własne ewidencjonowane są: 1. Wycena bieżąca – w wysokości określanej w umowie wpisanej w KRS 2. Wycena bilansowa –
w wysokości określonej w umowie wpisanej w KRS wg
wartości nominalnej

C. pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Rachunek Zysków i Strat sporządzany jest w wariancie porównawczym

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe, w tym środki trwałe 55 754,10 55 754,10
B Aktywa obrotowe, w tym: 763 046,80 55 754,10
- zapasy 271 878,07 122 564,50
- należności krótkoterminowe 252 463,58 102 974,86
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 50 000,00 50 000,00
Aktywa razem 55 754,10 55 754,10
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny, w tym: 100 000,00 100 000,00
- kapitał (fundusz) podstawowy 100 000,00 100 000,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 751 418,55 364 320,43
Pasywa razem 117 382,35 107 999,18
Rachunek zysków i strat
jednostki mikro
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: 1 173 073,73 556 610,56
B Koszty podstawowej działalności operacyjnej 1 161 465,32 547 123,15
II Zużycie materiałów i energii 409 465,26 100 649,85
III Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 230 896,25 142 501,04
IV Pozostałe koszty 521 103,81 303 972,26
C Pozostałe przychody i zyski, w tym: 9,78
D Pozostałe koszty i straty, w tym: 24,24 86,01
F Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy) 9 383,17 7 999,18
Informacje uzupełniające do bilansu
zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok9 383,17
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym11 584,17
K. Podatek dochodowy2 201,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki