Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "EKO TRADING" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-31
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyEKO TRADING SPÓŁKA AKCYNA
Siedziba
WojewództwoŁÓDZKIE
PowiatŁÓDZKI
GminaŁÓDŹ
MiejscowośćŁÓDŹ
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŁÓDZKIE
PowiatŁÓDZKI
GminaŁÓDŹ
UlicaSTEFANA ŻEROMSKIEGO
Nr domu53
MiejscowośćŁÓDŹ
Kod pocztowy90-625
PocztaŁÓDŹ
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD1920Z - wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000673413

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

1. Stosowanie metody i zasady rachunkowości
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym.
W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
2. Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte
i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.
Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach po cenie nabycia.
Środki trwałe są amortyzowane metodą liniową według stawek zgodnych z ich okresem ekonomicznej użyteczności, która pokrywa się ze stawkami wynikającymi z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dla środków trwałych nabytych przez Spółkę odpisy amortyzacyjne dokonywane są od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia.
Środki trwałe o cenie niższej niż 10 000,00 zł są ujmowane w ewidencji środków trwałych, w miesiącu przyjęcia do użytkowania następuje jednorazowe odpisanie ich w koszty amortyzacji.
Wartości niematerialne i prawne są ujmowane w księgach po cenie ich nabycia i umarzane metodą liniową. Odpisów dokonuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dany tytuł przyjęto do użytkowania.
2. Tytuły wartości niematerialnych i prawnych o cenie niższej niż 10 000,00 zł są w momencie zakupu odpisane w koszty.
3. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów poniesionych na nabycie lub wytworzenie środków trwałych, które powstaną w wyniku zakończenia inwestycji.
4. Zapasy
Zapasy wycenia się następująco:
- materiały i towary w cenie nabycia nie wyższej od ceny sprzedaży netto,
- produkty gotowe w koszcie ich wytworzenia nie wyższym od ceny sprzedaży netto,
- półprodukty i produkty w toku w wysokości bezpośrednich kosztów ich wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży netto.
Jako zasadę wyceny wartości rozchodu rzeczowych składników aktywów obrotowych przyjęto metodę FIFO.
5. Należności wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty.
Odpisów aktualizujących wartości należności nie przeterminowanych, przeterminowanych, spornych i wątpliwych dokonuje się po uzgodnieniu z kierownikiem jednostki. Odpis należności przedawnionych następuje po okresie przewidzianym prawem.
6. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
7. Rezerwy
W Spółce nie tworzy się rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze, takie jak odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe.
Spółka nie tworzy rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
8. Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa lub umowy Spółki.
9. Zobowiązania wycenia się w ciągu roku obrotowego w kwocie wynikającej
z dokumentów zakupowych, a na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat
1. Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwe należne lub uzyskane kwoty netto
ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT), ujmowane w okresach, których dotyczą.
2. Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4., oraz funkcjonalnym na kontach zespołu 5.
3. Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:
- pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki zgodnie z art. 3 pkt. 32 ustawy o rachunkowości.
- koszty i przychody finansowe z tytułu odsetek, różnic kursowych.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Kodeksem Spółek Handlowych.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe64 808,0058 001,95
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe64 808,0057 799,29
1Środki trwałe64 808,0057 799,29
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny14 196,437 214,47
d) środki transportu19 905,9042 303,52
e) inne środki trwałe30 705,678 281,30
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe202,66
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek202,66
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe4 394 654,293 249 163,53
IZapasy335 165,21600,00
1Materiały600,00
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary332 043,49
5Zaliczki na dostawy i usługi3 121,72
IINależności krótkoterminowe1 349 322,77875 197,31
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek1 349 322,77875 197,31
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 186 941,7680 946,03
– do 12 miesięcy1 186 941,76
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych162 231,01747 239,00
c) inne150,0047 012,28
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe2 680 421,402 349 436,34
1Krótkoterminowe aktywa finansowe2 680 421,402 349 436,34
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach2 468 088,302 258 322,77
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki2 468 088,302 258 322,77
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne212 333,1091 113,57
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach212 333,1091 113,57
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe29 744,9123 929,88
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem4 459 462,293 307 165,48
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny3 305 471,073 290 786,59
IKapitał (fundusz) podstawowy100 000,00100 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:3 694 121,594 072 405,64
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-503 335,00-503 335,00
VIZysk (strata) netto14 684,48-378 284,05
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 153 991,2216 378,89
IRezerwy na zobowiązania
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe1 153 991,2216 378,89
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek1 153 991,2216 378,89
a) kredyty i pożyczki361 873,62
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:771 698,1312 635,48
– do 12 miesięcy771 698,1312 635,48
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi12 411,63
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych8 007,842 702,41
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne1 041,00
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem4 459 462,293 307 165,48
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:2 254 505,53161 872,50
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów45 686,9086 400,00
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 208 818,6375 472,50
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:2 047 351,81504 040,37
– jednostkom powiązanym
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów432 409,37
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów2 047 351,8171 631,00
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)207 153,72-342 167,87
DKoszty sprzedaży
EKoszty ogólnego zarządu582 201,59
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)-375 047,87-342 167,87
GPozostałe przychody operacyjne28 466,0717 282,48
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych4 092,7916 000,00
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych20 051,49
IVInne przychody operacyjne4 321,791 282,48
HPozostałe koszty operacyjne57 996,1924 239,81
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne57 996,1924 239,81
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)-404 577,99-349 125,20
JPrzychody finansowe431 443,98280 890,13
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:384 829,02280 890,13
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne46 614,96
KKoszty finansowe12 181,51310 048,98
IOdsetki, w tym:12 181,5153,59
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych100 000,00
IVInne209 995,39
LZysk (strata) brutto (I+J–K)14 684,48-378 284,05
MPodatek dochodowy
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)14 684,48-378 284,05
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)3 290 786,594 172 405,64
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach3 290 786,594 172 405,64
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu100 000,00100 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu100 000,00100 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu4 072 405,654 093 717,12
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego-378 284,05-21 311,48
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)378 284,0521 311,48
– pokrycia straty378 284,0521 311,48
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu3 694 121,604 072 405,64
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-881 619,05
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-881 619,05
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-881 619,05
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)-378 284,05
pokrycie z kapitału zapasowego-378 284,05
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-503 335,00
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-503 335,00-503 335,00
6Wynik netto14 684,48-378 284,05
Azysk netto14 684,48
Bstrata netto378 284,05
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)3 305 471,083 290 786,59
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)3 305 471,083 290 786,59
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-205 769,15-442 215,20
IZysk (strata) netto14 684,48-378 284,04
IIKorekty razem-220 453,63-63 931,16
1Amortyzacja20 396,5118 617,42
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-49 871,7996 316,81
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-148 321,23-180 944,02
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-4 092,7984 000,00
5Zmiana stanu rezerw
6Zmiana stanu zapasów-334 565,21
7Zmiana stanu należności-473 922,80442 261,75
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów775 738,71-755,77
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-5 815,03-20 092,35
10Inne korekty-503 335,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-205 769,15-442 215,20
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-23 312,43101 916,06
IWpływy13 799,35483 436,56
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych13 799,3516 000,00
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:79 736,56
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach79 736,56
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki79 736,56
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne387 700,00
IIWydatki37 111,78381 520,50
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych37 111,781 520,50
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne380 000,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-23 312,43101 916,06
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej350 301,11
IWpływy351 109,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki351 109,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki807,89
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki807,89
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)350 301,11
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)121 219,53-340 299,14
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:121 219,53-340 890,95
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-591,81
FŚrodki pieniężne na początek okresu91 113,57432 004,52
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:212 333,1091 113,57
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok14 684,48
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:-244 366,69
pozostałe -244 366,69
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:-212 006,42
pozostałe -212 006,42
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:60 550,94
pozostałe 60 550,94
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:11 373,62
pozostałe 11 373,62
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-369 764,07
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja Dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki