Szczegóły spółki

Nazwa "EKO TRADING" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7272654096
REGON 100055848
KRS 0000673413
Adres ul. Stefana Żeromskiego 53, 90-625 Łódź
Telefon 0422920110
Faks 0422920110
E-mail aleksandrow@ekotrading.com
WWW b.d.
PKD
 • 1920Z — wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.0 0.26
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.0 0.35
Płynność bieżąca (CR) 198.38 3.81
Płynność szybka (QR) 198.34 3.52
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.0 0.35
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -233.69% 0.65%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -11.5% 0.44%
Rentowność aktywów (ROA) -11.44% 0.33%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-05-11 90/2020 13 20873
Poz. 20873. „EKO TRADING” SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi.
KRS 0000673413. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓD-
MIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 kwiet-
nia 2017 r.
[BMSiG-20556/2020]

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgroma-
dzenia Akcjonariuszy Spółki EKO TRADING Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi

Zarząd Spółki EKO TRADING Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 ksh, w związku z art. 395
ksh oraz § 20 pkt 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się
w dniu 10 czerwca 2020 r., o godz. 1100, w siedzibie Kance-
larii Notarialnej Agnieszka Grzejszczak Anna Sejdak spółka
cywilna w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 69, z następującym
porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz
  jego zdolności do podejmowania uchwał.4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) odwołanie Rady Nadzorczej Spółki,
  b) powołanie Rady Nadzorczej Spółki,
  c) odwołanie Prezesa Zarządu Spółki,
  d) powołanie Prezesa Zarządu Spółki.
6. Zamknięcie obrad.
Poz. 20873. „EKO TRADING” SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi.
KRS 0000673413. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓD-
MIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 kwiet-
nia 2017 r.
[BMSiG-20556/2020]

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgroma-
dzenia Akcjonariuszy Spółki EKO TRADING Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi

Zarząd Spółki EKO TRADING Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 ksh, w związku z art. 395
ksh oraz § 20 pkt 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się
w dniu 10 czerwca 2020 r., o godz. 1100, w siedzibie Kance-
larii Notarialnej Agnieszka Grzejszczak Anna Sejdak spółka
cywilna w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 69, z następującym
porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz
  jego zdolności do podejmowania uchwał.4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) odwołanie Rady Nadzorczej Spółki,
  b) powołanie Rady Nadzorczej Spółki,
  c) odwołanie Prezesa Zarządu Spółki,
  d) powołanie Prezesa Zarządu Spółki.
6. Zamknięcie obrad.
2019-11-07 216/2019 326 1112979
Poz. 1112979. „EKO TRADING” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000673413. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.04.2017.
[LD.XX NS-REJ.KRS/23700/19/962]

W dniu 30.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1112979. „EKO TRADING” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000673413. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.04.2017.
[LD.XX NS-REJ.KRS/23700/19/962]

W dniu 30.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-09-16 179/2019 366 1024233
Poz. 1024233. „EKO TRADING” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000673413. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.04.2017.
[LD.XX NS-REJ.KRS/17066/19/864]

W dniu 09.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018 1 4. OD 01.01.2018 DO
31.12.2018
Poz. 1024233. „EKO TRADING” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000673413. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.04.2017.
[LD.XX NS-REJ.KRS/17066/19/864]

W dniu 09.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018 1 4. OD 01.01.2018 DO
31.12.2018
2019-08-05 150/2019 16 40331
Poz. 40331. „EKO TRADING” SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi.
KRS 0000673413. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓD-
MIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 kwiet-
nia 2017 r.
[BMSiG-40539/2019]

        Zawiadomienie o zwołaniu
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  spółki EKO TRADING Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

Zarząd spółki EKO TRADING Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 ksh, w związku z art. 395
ksh oraz § 20 pkt 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się
w dniu 10 września 2019 r., o godz. 1100, w siedzibie Kance-
larii Notarialnej Agnieszka Grzejszczak Anna Sejdak spółka
cywilna w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 69, z następującym
porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
     2018 r.,
    b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
     Spółki w 2018 r.,
    c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia-
     łalności w 2018 r.,
    d) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wyko-
     nania obowiązków w 2018 r.,    e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium
     z wykonania obowiązków w 2018 r.,
    f) przeznaczenia zysku.
  6. Zamknięcie obrad.
Poz. 40331. „EKO TRADING” SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi.
KRS 0000673413. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓD-
MIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 kwiet-
nia 2017 r.
[BMSiG-40539/2019]

        Zawiadomienie o zwołaniu
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  spółki EKO TRADING Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

Zarząd spółki EKO TRADING Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 ksh, w związku z art. 395
ksh oraz § 20 pkt 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się
w dniu 10 września 2019 r., o godz. 1100, w siedzibie Kance-
larii Notarialnej Agnieszka Grzejszczak Anna Sejdak spółka
cywilna w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 69, z następującym
porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
     2018 r.,
    b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
     Spółki w 2018 r.,
    c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia-
     łalności w 2018 r.,
    d) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wyko-
     nania obowiązków w 2018 r.,    e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium
     z wykonania obowiązków w 2018 r.,
    f) przeznaczenia zysku.
  6. Zamknięcie obrad.
2019-02-20 36/2019 263 77361
Poz. 77361. „EKO TRADING” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000673413. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.04.2017.
[LD.XX NS-REJ.KRS/28494/18/504]

W dniu 13.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat
ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ wpisać:
1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat
ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ wykreślić:
2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. ŁĄKOWA nr domu
7A kod pocztowy 90-562 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. STEFANA
ŻEROMSKIEGO nr domu 53 kod pocztowy 90-625
poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 3. Adres poczty elektro-


nicznej BIURO@EKOTRADING.COM
Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. EKO TRADING SPÓŁKA
AKCYJNA ODDZIAŁ NR 1 ODDZIAŁ W ŁODZI 2. kraj
POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ
gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 3. miejscowość
ŁÓDŹ ulica UL. KACZEŃCOWA nr domu 27 kod
pocztowy 91-214 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA
Poz. 77361. „EKO TRADING” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000673413. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.04.2017.
[LD.XX NS-REJ.KRS/28494/18/504]

W dniu 13.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat
ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ wpisać:
1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat
ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ wykreślić:
2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. ŁĄKOWA nr domu
7A kod pocztowy 90-562 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. STEFANA
ŻEROMSKIEGO nr domu 53 kod pocztowy 90-625
poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 3. Adres poczty elektro-


nicznej BIURO@EKOTRADING.COM
Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. EKO TRADING SPÓŁKA
AKCYJNA ODDZIAŁ NR 1 ODDZIAŁ W ŁODZI 2. kraj
POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ
gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 3. miejscowość
ŁÓDŹ ulica UL. KACZEŃCOWA nr domu 27 kod
pocztowy 91-214 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA
2018-12-12 240/2018 429 1164532
Poz. 1164532. „EKO TRADING” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000673413. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.04.2017.
[LD.XX NS-REJ.KRS/28759/18/528]

W dniu 30.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.11.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 2. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 1 4. OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1164532. „EKO TRADING” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000673413. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.04.2017.
[LD.XX NS-REJ.KRS/28759/18/528]

W dniu 30.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.11.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 2. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 1 4. OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-09 131/2018 15 29988
Poz. 29988. „EKO TRADING” SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi.
KRS 0000673413. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓD-
MIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 kwiet-
nia 2017 r.
[BMSiG-29665/2018]

       Zawiadomienie o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
  EKO TRADING Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

Zarząd spółki EKO TRADING Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 ksh, w związku z art. 395
ksh oraz § 20 pkt 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się
w dniu 13 sierpnia 2018 r., o godz. 1100, w siedzibie spółki EKO
TRADING S.A. w Łodzi przy ul. Łąkowej 7A, z następującym
porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz
   jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
     2017 r.,
   b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
     Spółki w 2017 r.,
   c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia-
     łalności w 2017 r.,
   d) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wyko-
     nania obowiązków w 2017 r.,
   e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium
     z wykonania obowiązków w 2017 r.,
    f) przeznaczenia zysku.
 6. Zamknięcie obrad.
Poz. 29988. „EKO TRADING” SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi.
KRS 0000673413. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓD-
MIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 kwiet-
nia 2017 r.
[BMSiG-29665/2018]

       Zawiadomienie o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
  EKO TRADING Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

Zarząd spółki EKO TRADING Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 ksh, w związku z art. 395
ksh oraz § 20 pkt 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się
w dniu 13 sierpnia 2018 r., o godz. 1100, w siedzibie spółki EKO
TRADING S.A. w Łodzi przy ul. Łąkowej 7A, z następującym
porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz
   jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
     2017 r.,
   b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
     Spółki w 2017 r.,
   c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia-
     łalności w 2017 r.,
   d) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wyko-
     nania obowiązków w 2017 r.,
   e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium
     z wykonania obowiązków w 2017 r.,
    f) przeznaczenia zysku.
 6. Zamknięcie obrad.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki