Szczegóły spółki

Nazwa CITYSTRADA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5213760973
REGON 366148160
KRS 0000673293
Adres ul. Wałbrzyska 11 lok. 82A, 02-739 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 6110Z — działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-12-06 236/2019 18 63093
Poz. 63093. CITYSTRADA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000673293. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 kwiet-
nia 2017 r.
[BMSiG-62840/2019]

Zarząd Citystrada S.A. z siedzibą w Warszawie,
KRS 0000673293 (Spółka), na podstawie art. 434 § 1 i § 2 KSH
ogłasza i oferuje akcje zwykłe na okaziciela serii B (Akcje B),
co do których akcjonariuszom Spółki służy prawo poboru na
zasadzie subskrypcji zamkniętej, informując, że:

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, poprzez emisję
  Akcji B, następuje w oparciu o uchwałę nr 1/VII/2019 Nad-
  zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą 30.07.2019 r.
  (Uchwała).
2. Zgodnie z Uchwałą kapitał zakładowy ma zostać podwyż-
  szony o kwotę 1.500.000 PLN.
3. Prawu poboru podlega 1.500 Akcji B o wartości nominalnej
  1.000 PLN każda.
4. Cena emisyjna każdej Akcji B wynosi 1.000 PLN.
5. Zasady przydziału Akcji B dotychczasowym akcjona-
  riuszom:
  Dzień prawa poboru został ustalony na 31 lipca 2019 r. Ozna-
  cza to, że osobami uprawnionymi do dokonania zapisu na
  Akcje B są wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki
  w dniu 31 lipca 2019 r. Za każdą akcję serii A posiadaną
  na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi
  przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Jedno jed-  nostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia jednej Akcji
  B (1:1).
6. Wpłaty na Akcje B powinny zostać dokonane na rachunek
  bankowy wskazany przez Spółkę, w terminie, w którym
  zgodnie z pkt 8 poniżej, przyjmowane są zapisy na Akcje B.
  Niewykonanie prawa poboru i nieuiszczenie wpłat na Akcje
  B przez wszystkie osoby uprawnione skutkuje nieważnością
  zapisu; w takim przypadku nie przewiduje się żadnych zapi-
  sów dodatkowych i podwyższenie kapitału zakładowego
  Spółki nie dochodzi do skutku.
7. Akcjonariusz przestaje być związany zapisem na Akcje
  B w przypadku niezłożenia przez Zarząd Spółki wniosku
  o wpis podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru do
  30 stycznia 2020 r.
8. Wykonane prawa poboru, tj. zapisy na Akcje B, będą przyj-
  mowane w terminie od dnia niniejszego ogłoszenia do dnia
  10 stycznia 2020 r.
9. Przydział Akcji B zostanie dokonany przez Zarząd Spółki
  w terminie 14 dni od dnia wpisu, przez sąd rejestrowy
  właściwy dla Spółki, podwyższenia kapitału zakładowego
  dokonanego na podstawie Uchwały.
Poz. 63093. CITYSTRADA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000673293. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 kwiet-
nia 2017 r.
[BMSiG-62840/2019]

Zarząd Citystrada S.A. z siedzibą w Warszawie,
KRS 0000673293 (Spółka), na podstawie art. 434 § 1 i § 2 KSH
ogłasza i oferuje akcje zwykłe na okaziciela serii B (Akcje B),
co do których akcjonariuszom Spółki służy prawo poboru na
zasadzie subskrypcji zamkniętej, informując, że:

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, poprzez emisję
  Akcji B, następuje w oparciu o uchwałę nr 1/VII/2019 Nad-
  zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą 30.07.2019 r.
  (Uchwała).
2. Zgodnie z Uchwałą kapitał zakładowy ma zostać podwyż-
  szony o kwotę 1.500.000 PLN.
3. Prawu poboru podlega 1.500 Akcji B o wartości nominalnej
  1.000 PLN każda.
4. Cena emisyjna każdej Akcji B wynosi 1.000 PLN.
5. Zasady przydziału Akcji B dotychczasowym akcjona-
  riuszom:
  Dzień prawa poboru został ustalony na 31 lipca 2019 r. Ozna-
  cza to, że osobami uprawnionymi do dokonania zapisu na
  Akcje B są wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki
  w dniu 31 lipca 2019 r. Za każdą akcję serii A posiadaną
  na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi
  przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Jedno jed-  nostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia jednej Akcji
  B (1:1).
6. Wpłaty na Akcje B powinny zostać dokonane na rachunek
  bankowy wskazany przez Spółkę, w terminie, w którym
  zgodnie z pkt 8 poniżej, przyjmowane są zapisy na Akcje B.
  Niewykonanie prawa poboru i nieuiszczenie wpłat na Akcje
  B przez wszystkie osoby uprawnione skutkuje nieważnością
  zapisu; w takim przypadku nie przewiduje się żadnych zapi-
  sów dodatkowych i podwyższenie kapitału zakładowego
  Spółki nie dochodzi do skutku.
7. Akcjonariusz przestaje być związany zapisem na Akcje
  B w przypadku niezłożenia przez Zarząd Spółki wniosku
  o wpis podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru do
  30 stycznia 2020 r.
8. Wykonane prawa poboru, tj. zapisy na Akcje B, będą przyj-
  mowane w terminie od dnia niniejszego ogłoszenia do dnia
  10 stycznia 2020 r.
9. Przydział Akcji B zostanie dokonany przez Zarząd Spółki
  w terminie 14 dni od dnia wpisu, przez sąd rejestrowy
  właściwy dla Spółki, podwyższenia kapitału zakładowego
  dokonanego na podstawie Uchwały.
2018-01-23 16/2018 13 3131
Poz. 3131. CITYSTRADA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000673293. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 kwiet-
nia 2017 r.
[BMSiG-2619/2018]

Zarząd Citystrada S.A. z siedzibą w Warszawie na podsta-
wie wniosku Jedynego Akcjonariusza oraz uchwały Zarządu
z dnia 28.12.2017 r. ogłasza wykaz unieważnionych dokumen-
tów akcji:

  - odcinek zbiorowy akcji obejmujący 34 akcji na okaziciela
   serii A o nr. od 001 do 034,  - odcinek zbiorowy akcji obejmujący 34 akcji na okaziciela
   serii A od nr. 035 do 068,
  - odcinek zbiorowy akcji obejmujący 34 akcji na okaziciela
   serii A od nr. 069 do 102.
Poz. 3131. CITYSTRADA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000673293. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 kwiet-
nia 2017 r.
[BMSiG-2619/2018]

Zarząd Citystrada S.A. z siedzibą w Warszawie na podsta-
wie wniosku Jedynego Akcjonariusza oraz uchwały Zarządu
z dnia 28.12.2017 r. ogłasza wykaz unieważnionych dokumen-
tów akcji:

  - odcinek zbiorowy akcji obejmujący 34 akcji na okaziciela
   serii A o nr. od 001 do 034,  - odcinek zbiorowy akcji obejmujący 34 akcji na okaziciela
   serii A od nr. 035 do 068,
  - odcinek zbiorowy akcji obejmujący 34 akcji na okaziciela
   serii A od nr. 069 do 102.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki