Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki NC3 SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-04-12
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy NC3 SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat M.ST.WARSZAWA
Gmina M.ST.WARSZAWA
Miejscowość WARSZAWA
Adres
Kod kraju PL
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat M.ST.WARSZAWA
Gmina M.ST.WARSZAWA
Ulica MARYNARSKA
Nr domu 15
Miejscowość WARSZAWA
Kod pocztowy 02-674
Poczta WARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 6810Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
6831Z - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
6832Z - zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
8110Z - działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
6920Z - działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
7022Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
4110Z - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
4120Z - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
4311Z - rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
4312Z - przygotowanie terenu pod budowę
5510Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania
5610A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
8230Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
7311Z - działalność agencji reklamowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000671821

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

VI. Stosowane zasady rachunkowości
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z rozdziałem 4 i 5 ustawy o rachunkowości.
Księgi rachunkowe prowadzone są w sposób ciągły zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Spółki Zakładowym Planem Kont, określającym przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości. W związku z przekształceniem Spółki w spółkę akcyjną Zarząd dokonał aktualizacji polityki rachunkowości Spółki, zmieniając punkt 1.8 oraz punkt 1.14 zawierający opis metod wyceny aktywów i pasywów z założeniem kontynuacji działalności jednostki oraz dodając punkt 1.15 w ten sposób, że:
• w zakresie wyceny instrumentów finansowych Spółka przy zachowaniu warunków o których mowa w art. 28 b UOR korzysta ze zwolnienia z obowiązku wyceny w skorygowanej cenie nabycia,
• Spółka przy zachowaniu warunków o których mowa w art. 37 ust 10 UOR korzysta ze zwolnienia w zakresie kalkulacji aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
• Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) oraz zestawienie zmian w kapitale własnym.
VII. Zmiany zasad rachunkowości
W 2017 roku Spółka dokonała zmian w polityce rachunkowości zmieniając punkt 1.8 oraz punkt 1.14 zawierający opis metod wyceny aktywów i pasywów z założeniem kontynuacji działalności jednostki oraz dodając punkt 1.15 ;
1)- zmiana punktu 1.8 dotyczy wyceny zobowiązań w skorygowanej ceny nabycia na dzień bilansowy (SCN)
2)- zmiana punktu 1.14 dotyczy ustalania aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
3)- dodano punkt 1.15. „Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych ( metoda pośrednia) oraz zestawienie zmian w kapitale własnym”
W zakresie wyceny instrumentów finansowych Spółka przy zachowaniu warunków o których mowa w art.
28. b. UOR korzysta ze zwolnienia z obowiązku wyceny w skorygowanej cenie nabycia
Spółka przy zachowaniu warunków o których mowa w art. 37 ust 10 UOR korzysta ze zwolnienia w zakresie kalkulacji aktywa i rezerwy tytułu odroczonego podatku dochodowego.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1.Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie
Do środków trwałych zaliczane są rzeczowe aktywa trwałe (z wyjątkiem inwestycji) kontrolowane przez spółkę, kompletne i zdatne do użytkowania na dzień przyjęcia ich do eksploatacji o przewidywanym okresie użytkowania powyżej 1 roku. Wartość początkową środków trwałych ustala się według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości po aktualizacji wyceny i powiększa o koszty ich ulepszenia. W bilansie rzeczowy majątek trwały jest wykazywany w wartości netto, tj. pomniejszony o skumulowaną amortyzację z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto do używania środek trwały, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wartości odpisów amortyzacyjnych z jego wartością początkową, lub w którym środek trwały przeznaczono do likwidacji, sprzedano lub stwierdzono jego niedobór.
Do ustalenia okresu amortyzacji przyjmuje się stawki określone w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych, jeżeli są one zgodne z okresem ekonomicznej użyteczności.
Amortyzacji dokonuje się metodą liniową.
Składniki o cenie jednostkowej nieprzekraczającej 3.500 złotych i okresie użytkowania powyżej 1 roku, zalicza się do środków trwałych i dokonuje jednorazowo odpisu amortyzacyjnego w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
Składniki majątkowe o okresie użytkowania powyżej 1 roku i cenie jednostkowej nieprzekraczającej 2.000 złotych nie są zaliczane do środków trwałych a ich wartość jest odpisywana w koszty w miesiącu oddania ich do użytkowania
Roczne stawki amortyzacyjne, przyjęte przez Spółkę dla poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych, są następujące:
Grupa 0 Prawo wieczystego użytkowania gruntów 2,5%
Grupa 1 Budynki
(budynki używane ) 2,5%
10%
Grupa 2 Budowle
(budowle używane ) 4,5%
10%
Grupa 4 Maszyny i urządzenia 10%-18%
Z wyjątkiem:
491 – zespoły komputerowe
30%
Grupa 6 Urządzenia techniczne 10%-20%
Grupa 7 Środki transportu 20%
Grupa 8 Wyposażenie 10-20%
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania ich do użytkowania.
Nieruchomość inwestycyjna to nieruchomość (grunt, budynek lub część budynku albo oba te elementy), które właściciel traktuje jako źródło przychodów z czynszów lub utrzymuje w posiadaniu ze względu na przyrost ich wartości, względnie obie te korzyści, przy czym nieruchomość taka nie jest:
a/ wykorzystywana przy produkcji, dostawach towarów, świadczeniu usług lub czynnościach administracyjnych, ani też
b/ przeznaczona na sprzedaż w ramach zwykłej działalności jednostki.
Nieruchomości inwestycyjne nie są amortyzowane. Elementy wyposażenia takie jak np. windy, czy inne urządzenie, które zawarte są w wycenie w wartości godziwej, nie są ujmowane jako oddzielne rzeczowe aktywa trwałe i nie są amortyzowane.

Do inwestycji w nieruchomości Spółka zalicza również nakłady na projekty inwestycyjne w toku budowy.

Inwestycje w nieruchomości to m.in.:
1. Grunt zakupiony w celu prowadzenia na nim robót budowlanych polegających na budowie obiektu budowlanego, zaliczonego do nieruchomości inwestycyjnych, na którym prace budowlane nie zostały rozpoczęte.
2. Grunt, na którym prowadzone są ro
boty budowlane polegające na budowie obiektu budowlanego, zaliczonego do nieruchomości inwestycyjnych.
3. Grunt wraz z obiektem budowlanym, na którym prowadzone są roboty budowlane polegające na odbudowie, rozbudowie, nadbudowie lub przebudowie.
4. Nieruchomość inwestycyjna, na której prace budowlane zostały zakończone i obiekt został przekazany do użytkowania.
5. Grunt, którego przeznaczenie na dzień nabycia nie jest określone.
Wycena inwestycji w nieruchomości
1. Początkowe ujęcie następuje w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia.
2. Po początkowym ujęciu na każdy dzień bilansowy dokonywana jest wycena w wartości godziwej, chyba, że wartości godziwej nie da się wiarygodnie ustalić.
3. Wyceny dokonuje niezależny rzeczoznawca.
Metody wyceny inwestycji w nieruchomości
1. Podejście porównawcze stosowane jest do wyceny gruntów, na których jeszcze nie rozpoczęto prac budowlanych polegających na budowie obiektu budowlanego, zaliczonego do nieruchomości inwestycyjnych oraz do wyceny gruntów, których przeznaczenie na dzień nabycia nie jest określone.
2. Podejście dochodowe jest stosowane do wyceny nieruchomości inwestycyjnych, na których prace budowlane zostały zakończone i obiekt został przekazany do użytkowania.
3. Podejście mieszane- metodę pozostałościową stosuje się do gruntów, na których prowadzone są roboty budowlane polegające na budowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie lub przebudowie.
Podejście mieszane- metoda pozostałościowa może być zastosowana przy spełnieniu określonych warunków:
Ustala się, że wartość godziwa może zostać wiarygodnie ustalona i przyjęta do wyceny nieruchomości w budowie w momencie, kiedy stopień zawansowania nieruchomości w budowie pozwala na zapewnienie zakończenia procesu budowy lub dostosowania i przyjęcia nieruchomości do użytkowania zgodnie z zamierzeniami, w szczególności wówczas, kiedy następuje łączne spełnienie następujących warunków:
-zostało otrzymane prawomocne pozwolenie na budowę i ewentualne decyzje lub pozwolenia, które nie zostały do tego czasu jeszcze otrzymane nie są istotne dla kontynuacji procesu budowlanego lub dostosowywania i jest mało prawdopodobne, że brakujące decyzje i pozwolenia nie zostaną otrzymane;
-rozpoczął się proces budowlany;
-zapewnione zostało finansowanie zewnętrze jeśli było konieczne do finansowania inwestycji;
-proces komercjalizacji, w przypadku nieruchomości, które będą przedmiotem najmu, jest na tyle zaawansowany, aby przy takim stopniu zaawansowania proces budowlany lub dostosowania mógł być pomyślnie zakończony a nieruchomość oddana pod najem.

Do momentu spełnienia czterech wyżej wymienionych warunków ustala się, że wartości godziwej nie można wiarygodnie ustalić, a w związku z tym poczynione nakłady na nieruchomości wyceniane są po koszcie i prezentowane w pozycji nieruchomości inwestycyjne (w nocie w informacji dodatkowej w pozycji nieruchomości inwestycyjne w budowie).

Różnicę z przeszacowania odnosi się na pozostałe przychody lub koszty operacyjne.

W przypadku planowanego zbycia nieruchomości inwestycyjnej Spółka dokonuje jej przeklasyfikowania do aktywów obrotowych, prezentując nieruchomość w pozycji Inne inwestycje krótkoterminowe - nieruchomości do zbycia.

Wartość godziwa nieruchomości na dzień 31.12.2017 wynosi 57.141.330,00 zł. Wyceny dokonano w oparciu o list intencyjny zawarty w dniu 11.07.2017 r pomiędzy Spółką a Inwestorem, którego przedmiotem jest potwierdzenie warunków wstępnych oraz doprowadzenie do transakcji przen

iesienia na Inwestora 100% akcji w Spółce NC3 S.A., uwzględniającego prawo do nieruchomości za cenę w wysokości 13.700.000,00 EUR ( KURS 4,1709). Jednocześnie do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego inwestor nie podjął ostatecznej decyzji co do nabycia akcji w Spółce, lecz warunki ustalone w liście intencyjnym, według Zarządu Spółki, są na ten dzień aktualne a intencja Zarządu co do sprzedaży akcji nie uległy zmianie.
2.Finansowe aktywa trwałe
Określane przez ustawę jako inwestycje długoterminowe, przez które rozumie się aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend lub innych pożytków w tym również z transakcji handlowych – wycenia się, nie rzadziej niż na dzień bilansowy, według ceny ich nabycia pomniejszonej ewentualnie o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości lub według wartości godziwej. Nie dotyczy to inwestycji w nieruchomości, które wycenia się w wartości rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej.
Udziały w innych jednostkach (w tym w jednostkach podporządkowanych) stanowiące inwestycje długoterminowe wycenia się, nie rzadziej niż na dzień bilansowy, w/g ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
3.Należności krótkoterminowe
Wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
Spółka stosuje następujące zasady ogólne:
• za należności przeterminowane uważa się:
- wszystkie należności, których termin spłaty przekroczył 30 dni (licząc od daty wymagalności),
- należności uznane za wątpliwe z innych przyczyn niż przekroczenie terminu spłaty o 30 dni i nie mające charakteru należności spornych (np. w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego).
• na należności przeterminowane tworzy się odpisy aktualizacyjne:
- dla należności przeterminowanych powyżej 30 dni, ale nie więcej niż 60 dni – odpis w wysokości 10% kwoty;
- dla należności przeterminowanych powyżej 60 dni, ale nie więcej niż 90 dni – odpis w wysokości 20% kwoty;
- dla należności przeterminowanych powyżej 90 dni, ale nie więcej niż 180 dni – odpis w wysokości 50% kwoty;
- dla należności przeterminowanych powyżej 180 dni – w wysokości całej kwoty należności.
- od tej zasady można odstąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach, po dokonaniu analizy sytuacji finansowej danego klienta i prawdopodobieństwa zapłaty
- Spółka tworzy odpisy aktualizujące wartość wszystkich należności spełniających powyższe kryteria, bez względu na to czy należność przeterminowana dotyczy podmiotu powiązanego czy podmiotów pozostałych.
4.Krótkoterminowe aktywa finansowe
Spółka nie ma obowiązku stosować przepisów rozporządzenia o instrumentach finansowych i w związku z tym do wyceny tych aktywów finansowych stosuje zasady określone w ustawie o rachunkowości tj.
-udziały lub akcje w innych jednostkach, według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tyt. trwałej utraty wartości,
-udzielone pożyczki i własne należności finansowe – w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności,
-aktywa pieniężne – w wartości nominalnej.

Skutki finansowe wyceny są odnoszone na konta przychodów lub kosztów finansowych.

5.Kapitały własne

Kapitały własne ujmowane są w księgach rachunkowych z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa i postanowieniami umowy (statutu) Spółki.
Kapitał podstawowy został wykazany według wartości nominalnej.
Zadeklarowane, lecz nie wniesione wpłaty na kapitał podstawowy ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału prezentowane w pozycji aktywów bilansu.
6.Zobwiązania długo i krótkoterminowe
Na dzień bilansowy zobowiązania zostały wykazane w kwocie wymagającej zapłaty.
Zobowiązania Jednostki wycenia się, nie rzadziej niż na dzień bilansowy, w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań których uregulowanie, zgodnie z umową, następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe – które to wycenia się według wartości godziwej.
Zobowiązania kwalifikowane do innych zobowiązań finansowych mogą być wyceniane skorygowaną ceną nabycia (dotyczy to kredytów, otrzymanych pożyczek).
W zakresie wyceny instrumentów finansowych Spółka przy zachowaniu warunków o których mowa w art. 28b UOR korzysta ze zwolnienia z obowiązku wyceny w skorygowanej cenie nabycia.
7.Aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych
Na dzień bilansowy Spółka wycenia wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów – po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Do wyceny i ustalania różnic kursowych Spółka stosuje zasady przyjęte w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
- kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka dla rozliczenia danej transakcji w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,
- średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień– w przypadku pozostałych operacji.
Zyski lub straty kursowe powstałe w wyniku zmian kursów walut są księgowane jako przychody lub koszty finansowe w rachunku zysków i strat.
Wyłącznie dla celów prezentacji w sprawozdaniu finansowym dokonuje się statystycznej kompensaty różnic kursowych zarówno zrealizowanych, jak i nie zrealizowanych (łącznie w ramach wszystkich walut).
Różnice kursowe od kredytów, pożyczek i innych zobowiązań finansujących środki trwałe/ nieruchomości inwestycyjne w budowie, do momentu przyjęcie inwestycji do użytkowania powiększają wartość tych aktywów.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

8.Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży towarów i produktów są ujmowane w okresie, którego dotyczą. W rachunku zysków i strat przychody ze sprzedaży stanowią wartość usług z wyłączeniem podatku od towarów i usług.
9.Koszty operacyjne
Koszty operacyjne są ujmowane w okresie, którego dotyczą. Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym. Spółka stosuje porównawczy rachunek zysków i strat.
10.Podatek dochodowy
Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ustalane są zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi.
Na podstawie art. 37 ustawy o rachunkowości i w związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, Spółka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Aktywa ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego, przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku w przyszłości.
Wysokość rezerwy i aktywów ustala się z uwzględnieniem stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku, w którym wpłyną one na wielkość podstawy opodatkowania.
W związku z regulacjami art.37 ust.10 ustawy o rachunkowości w zakresie obowiązku ustalania odroczonego podatku dochodowego, w przypadku gdy jednostka za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyła co najmniej dwóch z trzech wielkości to jest:
1) 17.000.000,00 zł w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku,
2) 34.000.000,00 zł w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów,
3) 50 osób w przypadku średniego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,
to może odstąpić od ustalania odroczonego podatku dochodowego.
Dane finansowe za 2017r. wskazują, iż Spółka nie przekroczyła wyżej wymienionych wielkości, dlatego też odstąpiła od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień
31 grudnia 2018 roku.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

11. Zasada istotności
Zgodnie z art.4 ust.4.a ustawy o rachunkowości Spółka wyznaczyła poziom istotności przy sporządzaniu sprawozdań finansowych na poziomie 0,1% liczonego od sumy bilansowej.
12.Pozostałe elementy sprawozdania finansowego
Spółka sporządza zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
III. Okres objęty sprawozdaniem
Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku. Zgodnie z umową Spółki, rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, jednak z uwagi na zmianę formy prawnej w dniu 31.03.2017 roku poprzedni rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową zostało zarejestrowane w KRS w dacie 31.03.2017 r. Jednostka miała obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej, zgodnie z art.12 ustawy o rachunkowości.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Dodatkowe informacje

Historia Spółki sięga roku 2013, kiedy na podstawie umowy spółki utworzona została spółka osobowa komandytowo-akcyjna – akt not Rep. A 16976/2013 z dnia 07.10.2013 r.
W dniu 01.06.2015 roku spółka komandytowo-akcyjna została przekształcona w spółkę komandytową - uchwała z dnia 18.05.2015 roku – akt not. Rep. A 3213/2015.
Spółka akcyjna powstała 31.03.2017 r. w wyniku przekształcenia spółki pod firmą; NC3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa –uchwala z dnia 22.03.2017r.- akt not. Rep. A nr.1382/2017 r.
Kapitał zakładowy spółki akcyjnej w dniu przekształcenia to jest 31.03.2017 roku wynosił 100.000,00 PLN i dzielił się na 100.000 akcji imiennych, serii A o numerach od A-000001 do A-100000, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda.
Wspólnicy Spółki Przekształcanej pozostali w Spółce Przekształconej i objęli łącznie 100.000,00 akcji imiennych serii „A”, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 PLN według ich wartości nominalnej, w następujący sposób:
Komandytariusz – 99.000 akcji, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, o łącznej wartości nominalnej 99.000,00 PLN, które zostały pokryte wkładem Komandytariusza do Spółki Przekształcanej.
Komplementariusz – 1000 akcji, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, o łącznej wartości nominalnej 1.000,00 PLN, które zostały pokryte wkładem Komplementariusza.
W dniu 29.06.2017 roku Zgromadzenie akcjonariuszy podjęło uchwałę o wypłacie akcjonariuszom części niepodzielonego zysku poprzednika prawnego Spółki z lat ubiegłych zgromadzonego na kapitale zapasowym Spółki, w łącznej kwocie 1.491.000 zł, proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji.
Zgromadzenie akcjonariuszy również w dniu 29.06.2017 roku podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki akcyjnej z kwoty 100.000 zł do kwoty 1.591.000 zł, to jest o kwotę 1.491.000 zł poprzez emisję 1.491.000 zwykłych akcji imiennych serii B, przy czym wszystkie akcje serii B zostały opłacone poprzez umowne potrącenie wierzytelności przysługujących Akcjonariuszom wobec Spółki z tytułu podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy.
Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym zostały objęte przez Akcjonariuszy Spółki w następujący sposób:
1) fundusz inwestycyjny ECI-BPS Real Estate FIZAN 1.476.090 akcji serii B,
2) spółka NC3 Sp. z o.o. 14.910 akcji serii B.
Wszystkie akcje serii B zostały opłacone poprzez umowne potrącenie wierzytelności przysługujących Akcjonariuszom wobec Spółki z tytułu podjęcia uchwały o wypłacie części niepodzielonego zysku poprzednika prawnego Spółki z lat ubiegłych.
W dniu 29 września 2017 r. Fundusz ECI BPS Real Estate FIZAN w likwidacji dokonał zbycia 100% akcji w Spółce NC3 S.A. na rzecz P. Jerzego Leskowicza, będącego Prezesem Zarządu Spółki.
Kolejne podwyższenia kapitału miało miejsce w dniu 17.11.2017 roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podjęło uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.591.000,00 PLN do kwoty 5.591.000,00 PLN, to jest o kwotę 4.000.000,00 PLN poprzez emisję 4.000.000 zwykłych akcji imiennych serii C o numerach od C-0000001 do C-4000000 (dalej jako: „AKCJE”);
Podwyższenie zostało zarejestrowane w KRS w dniu 31.01.2018 roku.

dodatkowe informacje c.d.

Wszystkie Akcje w podwyższonym kapitale objęła spółka New City II Sp. z o.o., pokrywając je wkładem pieniężnym wniesionym poprzez potrącenie (kompensatę) wierzytelności z tytułu wpłaty na pokrycie Akcji zgodnie z treścią Uchwały, z wierzytelnością Akcjonariusza z tytułu Umowy Pożyczki w zakresie należności głównej w wysokości kwoty 4.000.000,00 PLN
W dniu 12.06.2018 roku Zgromadzenie akcjonariuszy podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału podstawowego o kwotę 4.000.000,00 PLN.- w celu umożliwienia spółce New City II Sp. z o.o. wycofania się ze spółki. Obniżenie kapitału podstawowego następuje poprzez umorzenie 4.000.000 akcji zwykłych serii C, za zgodą akcjonariusza ( umorzenie dobrowolne ).Uchwała o obniżeniu kapitału podstawowego została ogłoszona w MSiG w dniu 02.07.2018 r. pod numerem 126/2018, poz.28707.
Na dzień 31.12.2018 r. Spółkę reprezentował Zarząd w składzie:
Jerzy Leskowicz - Prezes Zarządu
Do prowadzenia spraw Spółki upoważniony jest również samodzielnie prokurent powołany uchwałą wspólników,
Pan Jakub Sagan- prokura samoistna.
W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza działała składzie:
Beata Głuszek
Stanisław Kozłowski
Agnieszka Kozłowska
Spółka powołana została do prowadzenia działalności deweloperskiej, a w szczególności do administrowania i zarządzania nieruchomościami na rachunek własny, jak i na zlecenie oraz do realizacji nowych inwestycji.
W 2018 roku Spółka zajmowała się wynajmem obiektu biurowego, oddanego do użytkowania 22.04.2015 roku. W tym okresie proces zasiedlania budynku i podpisywania umów najmu był kontynuowany.
Zgodnie z umową Spółki czas trwania jednostki jest nieograniczony. Nie wystąpiły żadne okoliczności i czynności prawne, z których wynikałby ograniczony czas trwania działalności jednostki.
Oddziały samodzielnie bilansujące
Jednostka nie posiada oddziałów sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe w myśl art.51 ustawy o rachunkowości.
IV. Założenie kontynuacji działalności gospodarczej
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości obejmującej okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Na dzień sporządzenia tego sprawozdania nie są nam znane żadne okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez Spółkę.
V. Łączenie się spółek
W okresie, za który zostało sporządzone to sprawozdanie finansowe nie wystąpiło połączenie jednostki z innym podmiotem, jak również jednostka ta nie powstała z podziału innego podmiotu.
VIII. Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych
Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które wymagały ujęcia w sprawozdaniu finansowym w okresie sprawozdawczym - nie wystąpiły.
IX. Istotne zdarzenia po dniu bilansowym, które wymagałyby ujęcia w sprawozdaniu finansowym
Po dacie bilansu, do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miały miejsca znaczące zdarzenia wpływające na sytuację materialną i finansową Spółki, nie uwzględnione w bilansie i rachunku zysków i strat.
Niemniej jednak należy zaznaczyć, iż obniżenie kapitału akcyjnego Spółki zostało zarejestrowane w KRS w dniu 10.01.2019 r.
Spółka kontynuuje proces przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę komandytową. Przekształcenie planowane jest na dzień 31.03.2019 r.
Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 58 513 621,82 57 600 371,01
I Wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe
1 Środki trwałe
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe 58 133 000,00 57 141 330,00
1 Nieruchomości 58 133 000,00 57 141 330,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 380 621,82 459 041,01
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 380 621,82 459 041,01
B Aktywa obrotowe 3 702 681,86 3 411 389,67
I Zapasy 1 134,06
5 Zaliczki na dostawy i usługi 1 134,06
II Należności krótkoterminowe 69 939,50 216 942,09
1 Należności od jednostek powiązanych 49 045,46
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 49 045,46
– do 12 miesięcy 49 045,46
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 69 939,50 167 896,63
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 68 039,64 130 208,63
– do 12 miesięcy 68 039,64 130 208,63
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 37 688,00
c) inne 1 899,86
III Inwestycje krótkoterminowe 3 564 597,40 2 945 525,11
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 564 597,40 2 945 525,11
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 564 597,40 2 945 525,11
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3 564 597,40 2 945 525,11
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 68 144,96 247 788,41
D Udziały (akcje) własne 4 000 000,00
Aktywa razem 66 216 303,68 61 011 760,68
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 6 229 177,67 4 826 903,06
I Kapitał (fundusz) podstawowy 5 591 000,00 5 591 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 654,34 654,34
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -764 751,28
VI Zysk (strata) netto 1 402 274,61 -764 751,28
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 59 987 126,01 56 184 857,62
I Rezerwy na zobowiązania 15 000,00 14 500,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3 Pozostałe rezerwy 15 000,00 14 500,00
– krótkoterminowe 15 000,00 14 500,00
II Zobowiązania długoterminowe 32 836 020,95 37 362 020,80
1 Wobec jednostek powiązanych 137 752,61 454 533,10
3 Wobec pozostałych jednostek 32 698 268,34 36 907 487,70
a) kredyty i pożyczki 31 497 217,62 35 683 839,32
c) inne zobowiązania finansowe 28 469,78 92 129,30
e) inne 1 172 580,94 1 131 519,08
III Zobowiązania krótkoterminowe 27 136 105,06 18 808 336,82
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 15 577 823,99 11 728 782,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 143 961,10 48 522,06
– do 12 miesięcy 143 961,10 48 522,06
b) inne 15 433 862,89 11 680 260,54
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 11 558 281,07 7 079 554,22
a) kredyty i pożyczki 7 215 337,25 6 314 458,29
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 95 541,71 157 146,23
– do 12 miesięcy 95 541,71 157 146,23
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 64 732,00 59 255,20
i) inne 4 182 670,11 548 694,50
IV Rozliczenia międzyokresowe
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem 66 216 303,68 61 011 760,68
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 6 096 360,58 4 497 363,04
– od jednostek powiązanych 525 929,21 331 207,33
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 6 096 360,58 4 497 363,04
B Koszty działalności operacyjnej 2 383 366,52 1 817 865,37
II Zużycie materiałów i energii 494 001,29 350 376,57
III Usługi obce 1 455 063,43 1 144 899,79
IV Podatki i opłaty, w tym: 417 652,80 310 102,24
VII Pozostałe koszty rodzajowe 16 649,00 12 486,77
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3 712 994,06 2 679 497,67
D Pozostałe przychody operacyjne 1 006 170,01 9 375,47
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 991 670,00
IV Inne przychody operacyjne 14 500,01 9 375,47
E Pozostałe koszty operacyjne 15 000,00 2 132 753,21
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2 108 877,73
III Inne koszty operacyjne 15 000,00 23 875,48
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 4 704 164,07 556 119,93
G Przychody finansowe 161,33 519 344,39
II Odsetki, w tym: 161,33 44 990,22
– od jednostek powiązanych 44 840,95
V Inne 474 354,17
H Koszty finansowe 3 098 422,79 1 789 527,60
I Odsetki, w tym: 2 042 571,99 1 761 772,60
– dla jednostek powiązanych 689 122,00 879 578,47
IV Inne 1 055 850,80 27 755,00
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1 605 902,61 -714 063,28
J Podatek dochodowy 203 628,00 50 688,00
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 1 402 274,61 -764 751,28
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 4 826 903,06 1 591 653,34
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 4 826 903,06 1 591 653,34
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5 591 000,00 50 000,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 5 541 000,00
a) zwiększenie (z tytułu) 5 541 000,00
kapitał z przekształcenia 50 000,00
nowa emisja (29.06.2017 1 491 000,00
kapitał podstawowy nie zarejestrowany na koniec okresu 4 000 000,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5 591 000,00 5 591 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 654,34 3 756 335,02
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -3 755 680,68
b) zmniejszenie (z tytułu) 3 755 680,68
– pokrycia straty 2 214 680,68
kapitał z przekształcenia 50 000,00
wypłata dywidendy 1 491 000,00
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 654,34 654,34
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -764 751,28 -1 208 348,16
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -764 751,28 -1 208 348,16
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -764 751,28 -1 208 348,16
a) zwiększenie (z tytułu) -1 006 332,52
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 1 006 332,52
b) zmniejszenie (z tytułu) 2 214 680,68
pokrycie z kapitału zapasowego 2 214 680,68
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -764 751,28
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -764 751,28
6 Wynik netto 1 402 274,61 -764 751,28
A zysk netto 1 402 274,61
B strata netto 764 751,28
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 6 229 177,67 4 826 903,06
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 6 229 177,67 4 826 903,06
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 3 292 472,53 2 197 028,26
I Zysk (strata) netto 1 402 274,61 -764 751,28
II Korekty razem 1 890 197,92 2 961 779,54
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 1 134 711,37 -432 706,39
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 962 446,71 1 654 780,04
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -991 670,00 2 108 877,73
5 Zmiana stanu rezerw 500,00 14 500,00
6 Zmiana stanu zapasów 1 134,06 36 051,45
7 Zmiana stanu należności 147 002,59 -164 347,22
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -701 610,87 -500 527,06
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 258 062,64 245 150,99
10 Inne korekty 79 621,42
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3 292 472,53 2 197 028,26
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 3 691 012,89
I Wpływy 4 619 184,18
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3 287 043,56
3 Z aktywów finansowych, w tym: 1 332 140,62
a) w jednostkach powiązanych 1 332 140,62
b) w pozostałych jednostkach
II Wydatki 928 171,29
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 928 171,29
3 Na aktywa finansowe, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 3 691 012,89
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -2 673 400,24 -5 754 182,21
I Wpływy 3 100 000,00
2 Kredyty i pożyczki 3 100 000,00
II Wydatki 5 773 400,24 5 754 182,21
4 Spłaty kredytów i pożyczek 4 677 934,56 4 248 109,15
8 Odsetki 1 015 844,26 1 506 073,06
9 Inne wydatki finansowe 79 621,42
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2 673 400,24 -5 754 182,21
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 619 072,29 133 858,94
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 619 072,29 133 858,94
F Środki pieniężne na początek okresu 2 945 525,11 2 811 666,17
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3 564 597,40 2 945 525,11
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 1 605 902,61 -714 063,28
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 1 118 507,27 1 118 507,27 2 746 279,69
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 86 276,25
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 4 192 756,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 2 197 194,03 2 197 194,03 1 026 306,76
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 1 612 865,68 1 612 865,68 1 578 218,72
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 1 071 724,00 266 777,00
K. Podatek dochodowy 203 628,00 50 688,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego Spółki NC3 S.A. za rok 2018.

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki