Szczegóły spółki

Nazwa NC3 SPÓŁKA AKCYJNA
NIP b/d
REGON b/d
KRS 0000671821
Adres MARYNARSKA 15, 02-674 WARSZAWA
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 6810Z — kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 6831Z — pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 6832Z — zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 8110Z — działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • 6920Z — działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • 7022Z — pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 4110Z — realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 4120Z — roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 4311Z — rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 4312Z — przygotowanie terenu pod budowę
 • 5510Z — hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 5610A — restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 8230Z — działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 7311Z — działalność agencji reklamowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.92 0.91
Zadłużenie / kapitał (D/E) 11.64 9.63
Płynność bieżąca (CR) 0.18 0.14
Płynność szybka (QR) 0.18 0.14
Złota/srebrna reguła bilansowa 11.64 9.63
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -17.0% 23.0%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -15.84% 22.51%
Rentowność aktywów (ROA) -1.25% 2.12%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-01-18 13/2019 286 30844
Poz. 30844. NC3 SPÓŁKAAKCYJNA. KRS 0000671821.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.03.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/73189/18/565]

W dniu 11.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 12.06.2018 R. REP. A NR 1659/2018, NOTARIUSZ
AGNIESZKA PUSZKARSKA, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 3 UST. 1, TEKST
JEDNOLITY STATUTU
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5591000,00 ZŁ
wpisać: 1. 1591000,00 ZŁ wykreślić: 3. 5591000
wpisać: 3. 1591000 wykreślić: 4. 1,00 ZŁ wpisać:
4. 1,00 ZŁ wykreślić: 5. 5591000,00 ZŁ wpisać:
5. 1591000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. C) wykreślić:
2. 4000000
Poz. 30844. NC3 SPÓŁKAAKCYJNA. KRS 0000671821.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.03.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/73189/18/565]

W dniu 11.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 12.06.2018 R. REP. A NR 1659/2018, NOTARIUSZ
AGNIESZKA PUSZKARSKA, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 3 UST. 1, TEKST
JEDNOLITY STATUTU
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5591000,00 ZŁ
wpisać: 1. 1591000,00 ZŁ wykreślić: 3. 5591000
wpisać: 3. 1591000 wykreślić: 4. 1,00 ZŁ wpisać:
4. 1,00 ZŁ wykreślić: 5. 5591000,00 ZŁ wpisać:
5. 1591000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. C) wykreślić:
2. 4000000
2018-07-02 126/2018 14 28707
Poz. 28707. NC3 SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000671821. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 marca 2017 r.
[BMSiG-28177/2018]

Zgodnie z art. 359 § 3 KSH oraz art. 456 § 1 KSH Zarząd
spółki NC3 S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000671821),
adres: ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa (dalej jako:
„Spółka”), zawiadamia, iż Walne Zgromadzenie Spółki pod-
jęło w dniu 12.06.2018 r. Uchwałę nr 9 o umorzeniu 4.000.000
akcji w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej
1,00 zł każda oraz o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki
o kwotę 4.000.000,00 zł, z kwoty 5.591.000,00 zł do kwoty
1.591.000,00 zł, o następującej treści:

           Uchwała nr 9
     Walnego Zgromadzenia spółki NC3 S.A.
        z siedzibą w Warszawie
         z dnia 12.06.2018 roku

1. Działając na postawie art. 360 § 1 KSH oraz art. 455 § 1 i § 2
  KSH, Walne Zgromadzenie Spółki obniża kapitał zakładowy
  Spółki z kwoty 5.591.000,- zł do kwoty 1.591.000,- zł, to jest
  o kwotę 4.000.000,- zł, w celu umożliwienia spółce pod
  firmą: New City II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  z siedzibą w Warszawie wycofania się ze Spółki.
2. Obniżenie kapitału zakładowego, następuje poprzez umo-
  rzenie 4.000.000 zwykłych akcji imiennych serii C o nume-
  rach seryjnych od C-0000001 do C-4000000, o wartości
  nominalnej po 1 zł każda, należących do spółki pod firmą:
  New City II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z sie-
  dzibą w Warszawie; umorzenie następuje za zgodą Akcjo-
  nariusza (umorzenie dobrowolne).
3. W zamian za umorzone akcje spółka pod firmą: New City II
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w War-
  szawie otrzyma wynagrodzenie w wysokości 4.000.000,- zł.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, zostanie wypłacone
  spółce pod firmą: New City II Spółka z ograniczoną odpowie-
  dzialnością z siedzibą w Warszawie nie wcześniej niż w ter-
  minie 6 miesięcy licząc od dnia ogłoszenia wpisu o obniże-  niu kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców
  KRS, z zastrzeżeniem postanowień art. 456 § 3 KSH.
5. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabycia
  w imieniu Spółki wszystkich akcji należących do spółki pod
  firmą: New City II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  z siedzibą w Warszawie, w celu ich umorzenia.
6. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki doko-
  nuje się zmiany Statutu Spółki, w ten sposób że w § 3 Sta-
  tutu Spółki ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.591.000,00 PLN
i dzieli się na:
  1) 100.000 akcji imiennych serii A, o numerach seryj-
   nych od A-000001 do A-100000, o wartości nominalnej
   1,00 PLN każda akcja,
  2) 1.491.000 akcji imiennych serii B, o numerach seryjnych
   od B-0000001 do B-1491000, o wartości nominalnej
   1,00 PLN każda akcja.

W związku z powyższym zgodnie z art. 456 § 1 KSH, Zarząd
Spółki wzywa wierzycieli Spółki do zgłoszenia roszczeń wobec
Spółki w terminie 3 miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.
Poz. 28707. NC3 SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000671821. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 marca 2017 r.
[BMSiG-28177/2018]

Zgodnie z art. 359 § 3 KSH oraz art. 456 § 1 KSH Zarząd
spółki NC3 S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000671821),
adres: ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa (dalej jako:
„Spółka”), zawiadamia, iż Walne Zgromadzenie Spółki pod-
jęło w dniu 12.06.2018 r. Uchwałę nr 9 o umorzeniu 4.000.000
akcji w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej
1,00 zł każda oraz o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki
o kwotę 4.000.000,00 zł, z kwoty 5.591.000,00 zł do kwoty
1.591.000,00 zł, o następującej treści:

           Uchwała nr 9
     Walnego Zgromadzenia spółki NC3 S.A.
        z siedzibą w Warszawie
         z dnia 12.06.2018 roku

1. Działając na postawie art. 360 § 1 KSH oraz art. 455 § 1 i § 2
  KSH, Walne Zgromadzenie Spółki obniża kapitał zakładowy
  Spółki z kwoty 5.591.000,- zł do kwoty 1.591.000,- zł, to jest
  o kwotę 4.000.000,- zł, w celu umożliwienia spółce pod
  firmą: New City II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  z siedzibą w Warszawie wycofania się ze Spółki.
2. Obniżenie kapitału zakładowego, następuje poprzez umo-
  rzenie 4.000.000 zwykłych akcji imiennych serii C o nume-
  rach seryjnych od C-0000001 do C-4000000, o wartości
  nominalnej po 1 zł każda, należących do spółki pod firmą:
  New City II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z sie-
  dzibą w Warszawie; umorzenie następuje za zgodą Akcjo-
  nariusza (umorzenie dobrowolne).
3. W zamian za umorzone akcje spółka pod firmą: New City II
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w War-
  szawie otrzyma wynagrodzenie w wysokości 4.000.000,- zł.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, zostanie wypłacone
  spółce pod firmą: New City II Spółka z ograniczoną odpowie-
  dzialnością z siedzibą w Warszawie nie wcześniej niż w ter-
  minie 6 miesięcy licząc od dnia ogłoszenia wpisu o obniże-  niu kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców
  KRS, z zastrzeżeniem postanowień art. 456 § 3 KSH.
5. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabycia
  w imieniu Spółki wszystkich akcji należących do spółki pod
  firmą: New City II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  z siedzibą w Warszawie, w celu ich umorzenia.
6. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki doko-
  nuje się zmiany Statutu Spółki, w ten sposób że w § 3 Sta-
  tutu Spółki ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.591.000,00 PLN
i dzieli się na:
  1) 100.000 akcji imiennych serii A, o numerach seryj-
   nych od A-000001 do A-100000, o wartości nominalnej
   1,00 PLN każda akcja,
  2) 1.491.000 akcji imiennych serii B, o numerach seryjnych
   od B-0000001 do B-1491000, o wartości nominalnej
   1,00 PLN każda akcja.

W związku z powyższym zgodnie z art. 456 § 1 KSH, Zarząd
Spółki wzywa wierzycieli Spółki do zgłoszenia roszczeń wobec
Spółki w terminie 3 miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki