Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki ANNOPOL II SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-25
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy ANNOPOL II SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat M.ST.WARSZAWA
Gmina M.ST.WARSZAWA
Miejscowość WARSZAWA
Adres
Kod kraju PL
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat M.ST.WARSZAWA
Gmina M.ST.WARSZAWA
Ulica MARYNARSKA
Nr domu 15
Miejscowość WARSZAWA
Kod pocztowy 02-674
Poczta WARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 6810Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
6831Z - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
6832Z - zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
8110Z - działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
6920Z - działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
7022Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
4110Z - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
4120Z - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
4311Z - rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000671394

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z rozdziałem 4 i 5 ustawy o rachunkowości.
Księgi rachunkowe prowadzone są w sposób ciągły zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Zakładowym Planem Kont, określającym przyjęte przez spółkę zasady rachunkowości. W 2017 roku Spółka dokonała zmian w polityce rachunkowości zmieniając punkt 1.8 oraz punkt 1.14 zawierający opis metod wyceny aktywów i pasywów z założeniem kontynuacji działalności jednostki oraz dodając punkt 1.15 ;
1)- zmiana punktu 1.8 dotyczy wyceny zobowiązań w skorygowanej ceny nabycia na dzień bilansowy (SCN),
2)- zmiana punktu 1.14 dotyczy ustalania aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
3)- dodano punkt 1.15. „Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych ( metoda pośrednia) oraz zestawienie zmian w kapitale własnym”.
W zakresie wyceny instrumentów finansowych Spółka przy zachowaniu warunków o których mowa w art.
28. b. UOR korzysta ze zwolnienia z obowiązku wyceny w skorygowanej cenie nabycia
Spółka przy zachowaniu warunków o których mowa w art. 37 ust 10 UOR korzysta ze zwolnienia w zakresie kalkulacji aktywa i rezerwy tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Zmiany zasad rachunkowości

W 2017 roku Spółka dokonała zmian w polityce rachunkowości zmieniając punkt 1.8 oraz punkt 1.14 zawierający opis metod wyceny aktywów i pasywów z założeniem kontynuacji działalności jednostki oraz dodając punkt 1.15 ;

1)- zmiana punktu 1.8 dotyczy wyceny zobowiązań w skorygowanej ceny nabycia na dzień bilansowy (SCN),
2)- zmiana punktu 1.14 dotyczy ustalania aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
3)- dodano punkt 1.15. „Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych ( metoda pośrednia) oraz zestawienie zmian w kapitale własnym”.
W zakresie wyceny instrumentów finansowych Spółka przy zachowaniu warunków o których mowa w art.
28. b. UOR korzysta ze zwolnienia z obowiązku wyceny w skorygowanej cenie nabycia.
Spółka przy zachowaniu warunków o których mowa w art. 37 ust 10 UOR korzysta ze zwolnienia w zakresie kalkulacji aktywa i rezerwy tytułu odroczonego podatku dochodowego.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie
Do środków trwałych zaliczane są rzeczowe aktywa trwałe (z wyjątkiem inwestycji) kontrolowane przez spółkę, kompletne i zdatne do użytkowania na dzień przyjęcia ich do eksploatacji o przewidywanym okresie użytkowania powyżej 1 roku. Wartość początkową środków trwałych ustala się według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości po aktualizacji wyceny i powiększa o koszty ich ulepszenia. W bilansie rzeczowy majątek trwały jest wykazywany w wartości netto, tj. pomniejszony o skumulowaną amortyzację z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto do używania środek trwały, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wartości odpisów amortyzacyjnych z jego wartością początkową, lub w którym środek trwały przeznaczono do likwidacji, sprzedano lub stwierdzono jego niedobór.
Do ustalenia okresu amortyzacji przyjmuje się stawki określone w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych jeżeli są one zgodne z okresem ekonomicznej użyteczności.
Amortyzacji dokonuje się metodą liniową.
Składniki o cenie jednostkowej nie przekraczającej 3500 złotych i okresie użytkowania powyżej 1 roku, zalicza się do środków trwałych i dokonuje jednorazowo odpisu amortyzacyjnego w miesiącu następującym po miesiącu przyjęcia do użytkowania.
Składniki majątkowe o okresie użytkowania powyżej 1 roku i cenie jednostkowej nie przekraczającej 2.000 złotych nie są zaliczane do środków trwałych a ich wartość jest odpisywana w koszty w miesiącu oddania ich do użytkowania .
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania ich do użytkowania.
Inwestycje w nieruchomości wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy, według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej. Różnicę z przeszacowania odnosi się na pozostałe przychody lub koszty operacyjne.
Nieruchomość inwestycyjna to nieruchomość (grunt, budynek lub część budynku albo oba te elementy ), które właściciel traktuje jako źródło przychodów z czynszów lub utrzymuje w posiadaniu ze względu na przyrost ich wartości, względnie obie te korzyści, przy czym nieruchomość taka nie jest:
a/ wykorzystywana przy produkcji, dostawach towarów, świadczeniu usług lub czynnościach administracyjnych, ani też
b/ przeznaczona na sprzedaż w ramach zwykłej działalności jednostki.
Nieruchomości inwestycyjne nie są amortyzowane. Elementy wyposażenia takie jak np. windy, czy inne urządzenia, które zawarte są w wycenie w wartości godziwej, nie są ujmowane jako oddzielne rzeczowe aktywa trwałe i nie są amortyzowane.
Do inwestycji w nieruchomości Spółka zalicza również nakłady na projekty inwestycyjne w toku budowy .
Inwestycje w nieruchomości to m.in.:
1. Grunt zakupiony w celu prowadzenia na nim robót budowlanych polegających na budowie obiektu budowlanego, zaliczonego do nieruchomości inwestycyjnych, na którym prace budowlane nie zostały rozpoczęte.
2. Grunt, na którym prowadzone są roboty budowlane polegające na budowie obiektu budowlanego, zaliczonego do nieruchomości inwestycyjnych.
3. Grunt wraz z obiektem budowlanym, na którym prowadzone są roboty budowlane polegające na odbu
dowie, rozbudowie, nadbudowie lub przebudowie.
4. Nieruchomość inwestycyjna, na której prace budowlane zostały zakończone i obiekt został przekazany do użytkowania.
5. Grunt, którego przeznaczenie na dzień nabycia nie jest określone.
Wycena inwestycji w nieruchomości
1. Początkowe ujęcie następuje w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia.
2. Po początkowym ujęciu na każdy dzień bilansowy dokonywana jest wycena w wartości godziwej, chyba, że wartości godziwej nie da się wiarygodnie ustalić.
3. Wyceny dokonuje niezależny rzeczoznawca.
Metody wyceny inwestycji w nieruchomości
1. Podejście porównawcze stosowane jest do wyceny gruntów, na których jeszcze nie rozpoczęto prac budowlanych polegających na budowie obiektu budowlanego, zaliczonego do nieruchomości
inwestycyjnych oraz do wyceny gruntów, których przeznaczenie na dzień nabycia nie jest określone.
2. Podejście dochodowe jest stosowane do wyceny nieruchomości inwestycyjnych, na których prace budowlane zostały zakończone i obiekt został przekazany do użytkowania.
3. Podejście mieszane- metodę pozostałościową stosuje się do gruntów, na których prowadzone są roboty budowlane polegające na budowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie lub przebudowie.
Podejście mieszane- metoda pozostałościowa może być zastosowana przy spełnieniu określonych warunków:
Ustala się, że wartość godziwa może zostać wiarygodnie ustalona i przyjęta do wyceny nieruchomości w budowie w momencie, kiedy stopień zawansowania nieruchomości w budowie pozwala na zapewnienie
zakończenia procesu budowy lub dostosowania i przyjęcia nieruchomości do użytkowania zgodnie z zamierzeniami, w szczególności wówczas, kiedy następuje łączne spełnienie następujących warunków:
- zostało otrzymane prawomocne pozwolenie na budowę i ewentualne decyzje lub pozwolenia, które nie zostały do tego czasu jeszcze otrzymane nie są istotne dla kontynuacji procesu budowlanego lub dostosowywania i jest mało prawdopodobne, że brakujące decyzje i pozwolenia nie zostaną otrzymane;
- rozpoczął się proces budowlany;
- zapewnione zostało finansowanie zewnętrze jeśli było konieczne do finansowania inwestycji;
- proces komercjalizacji, w przypadku nieruchomości, które będą przedmiotem najmu, jest na tyle zaawansowany, aby przy takim stopniu zaawansowania proces budowlany lub dostosowania mógł być pomyślnie zakończony a nieruchomość oddana pod najem.
Do momentu spełnienia czterech wyżej wymienionych warunków ustala się, że wartości godziwej nie można wiarygodnie ustalić, a w związku z tym poczynione nakłady na nieruchomości wyceniane są po koszcie i prezentowane w pozycji nieruchomości inwestycyjne (w nocie w informacji dodatkowej w pozycji nieruchomości inwestycyjne w budowie).
Różnicę z przeszacowania odnosi się na pozostałe przychody lub koszty operacyjne.
W przypadku planowanego zbycia nieruchomości inwestycyjnej Spółka dokonuje jej przeklasyfikowania do aktywów obrotowych, prezentując nieruchomość w pozycji Inne inwestycje krótkoterminowe - nieruchomości do zbycia.
2. Należności krótkoterminowe
Wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.
3. Krótkoterminowe aktywa finansowe
Spółka w związku z przekształceniem ma obowiązek stosować przepisy rozporządzenia o instrumentach finansowych, jednakże stosuje zwolnienie z tego obowiązku wynikające z ustawy o rachunkowości (art. 28 b UOR), dlatego stosuje następujące zasady wyceny:
- udziały lub akcje w innych jednostkach, według ceny nabycia pomniejszonej
o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- udzielone pożyczki i własne należności finansowe – w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności,
- aktywa pieniężne – w wartości nominalnej.
Skutki finansowe wyceny są odnoszone na konta przychodów lub kosztów finansowych.
4. Kapitały własne
Kapitały własne ujmowane są w księgach rachunkowych z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa i postanowieniami umowy (statutu) Spółki.
Kapitał podstawowy został wykazany według wartości nominalnej.
5. Zobowiązania długo i krótkoterminowe
Na dzień bilansowy zobowiązania zostały wykazane w kwocie wymagającej zapłaty.
Zobowiązania Jednostki wycenia się, nie rzadziej niż na dzień bilansowy, w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań których uregulowanie, zgodnie z umową, następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe – które to wycenia się według wartości godziwej.
Zobowiązania kwalifikowane do innych zobowiązań finansowych mogą być wyceniane wg skorygowanej ceny nabycia (dotyczy to kredytów, otrzymanych pożyczek).
W zakresie wyceny instrumentów finansowych Spółka przy zachowaniu warunków o których mowa w art. 28b UOR korzysta ze zwolnienia z obowiązku wyceny w skorygowanej cenie nabycia.
6. Aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych
Na dzień bilansowy Spółka wycenia wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów – po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
- kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka dla rozliczenia danej transakcji w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,
- średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień – w przypadku pozostałych operacji.
Zyski lub straty kursowe powstałe w wyniku zmian kursów walut są księgowane jako przychody lub koszty finansowe w rachunku zysków i strat.
Wyłącznie dla celów prezentacji w sprawozdaniu finansowym dokonuje się statystycznej kompensaty różnic kursowych zarówno zrealizowanych, jak i nie zrealizowanych (łącznie w ramach wszystkich walut).
Różnice kursowe od kredytów, pożyczek i innych zobowiązań finansujących
środki trwałe w budowie, za czas trwania inwestycji powiększają wartość tych środków trwałych.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

7. Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży towarów i produktów są ujmowane w okresie, którego dotyczą. W rachunku zysków i strat przychody ze sprzedaży stanowią wartość usług z wyłączeniem podatku od towarów i usług.
8. Koszty operacyjne
Koszty operacyjne są ujmowane w okresie, którego dotyczą. Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym. Spółka stosuje porównawczy rachunek zysków i strat.
9. Podatek dochodowy
Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ustalane są zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi.
Na podstawie art. 37 ustawy o rachunkowości i w związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, Spółka ma obowiązek tworzyć rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Aktywa ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego, przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku w przyszłości.
Wysokość rezerwy i aktywów ustala się z uwzględnieniem stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku, w którym wpłyną one na wielkość podstawy opodatkowania.
W związku z regulacjami art.37 ust.10 ustawy o rachunkowości w zakresie obowiązku ustalania odroczonego podatku dochodowego, w przypadku gdy jednostka za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyła co najmniej dwóch z trzech wielkości to jest:
1) 17.000.000,00 zł w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku,
2) 34.000.000,00 zł w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów,
3) 50 osób w przypadku średniego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,
to może odstąpić od ustalania odroczonego podatku dochodowego.
Dane finansowe za I kwartał 2017 r. oraz za okres 31.03.2017-31.12.2017 r. wskazują, iż Spółka nie przekroczyła wyżej wymienionych wielkości, dlatego też odstąpiła od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 31 grudnia 2018 roku.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

10. Zasada istotności
Zgodnie z art.4 ust.4.a ustawy o rachunkowości Spółka wyznaczyła poziom istotności przy sporządzaniu sprawozdań finansowych na poziomie 0,1% liczonego od sumy bilansowej.
III. Okres objęty sprawozdaniem
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku. Zgodnie z umową Spółki, rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, jednak z uwagi na zmianę formy prawnej w dniu 31.03.2017 roku rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym z za okres poprzedni. Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową zostało zarejestrowane w KRS w dacie 31.03.2017 r. Jednostka miała obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej, zgodnie z art.12 ustawy o rachunkowości. Z uwagi na powyższe, okresy w rocznym sprawozdaniu finansowym objęte danymi sprawozdawczymi i danymi porównawczymi różnią się i wynoszą:
a) dane sprawozdawcze obejmują 12 m-cy
b) dane porównawcze obejmują 9 m-cy i 1 dzień

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Pozostałe elementy sprawozdania finansowego

Spółka Annopol II Spółka Akcyjna powstała z przekształcenia Spółki pod firmą Annopol II Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Przekształcenie nastąpiło na podstawie uchwały sporządzonej w formie aktu notarialnego Rep A nr 1379/2017 z dnia 21.03.2017 roku.
W związku z tym przekształceniem wkłady wniesione przez wspólników do spółki przekształcanej pokryły na dzień przekształcenia akcje akcjonariuszy Spółki przekształconej w następujący sposób:
a) wkładem komplementariusza, tj. spółki Annopol II Sp. z o.o. do spółki przekształconej w kwocie 500,00 złotych zostało pokryte 500 akcji spółki przekształconej,
b) wkładem komandytariusza, tj. spółki Annopol S.C.S.P ( powołanej na mocy prawa luksemburskiego), do spółki przekształconej w kwocie 7.050.000,00 złotych zostało pokryte 7.050.000 akcji spółki przekształconej.
Na mocy umowy z dnia 14.06.2017 roku Spółka Annopol SCSP dokonała przeniesienia posiadanych akcji w Spółce Annopol II Spółka akcyjna na rzecz Funduszu ECI BPS Real Estate FIZAN.
Kolejna zmiana głównego akcjonariusza miała miejsce 14.05.2018 r. Akcjonariusz ECI BPS Real Estate FIZAN w likwidacji dokonał zbycia 100% posiadanych przez ten podmiot akcji w Spółce Annopol II S.A. na rzecz pana Jerzego Leskowicza.
Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12.06.2018 roku podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału akcyjnego o kwotę 4.523.800,00 zł- w celu zwrotu części kapitału zainwestowanego w Spółkę. Obniżenie kapitału podstawowego nastąpiło poprzez umorzenie 4.523.800 akcji zwykłych serii A, za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne). Uchwała o obniżeniu kapitału podstawowego została ogłoszona w MSiG nr 126/2018 pod poz.28701 w dniu 02.07.2018 r. Obniżenie kapitału zostało zarejestrowane w KRS 29.01.2019 r. W zamian za umorzone akcje akcjonariusz otrzyma wynagrodzenie w wysokości 18.999.960,00 zł.
Na dzień 31.12.2018 roku Spółkę reprezentował Zarząd w składzie:
Jerzy Leskowicz - Prezes Zarządu
Do prowadzenia spraw Spółki upoważniony jest również samodzielnie prokurent samoistny powołany uchwałą wspólników, Pan Jakub Sagan.
W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:
Beata Katarzyna Głuszek Majos – Członek Rady Nadzorczej
Stanisław Julian Kozłowski - Członek Rady Nadzorczej
Agnieszka Maria Kozłowska- Członek Rady Nadzorczej
Spółka powołana została do prowadzenia działalności deweloperskiej, a w szczególności do administrowania i zarządzania nieruchomościami na rachunek własny, jak i na zlecenie oraz do realizacji nowych inwestycji.
W okresie 01.01.2018-31.12.2018 r. Spółka zajmowała się:
-komercjalizacją nieruchomości w części stanowiącej pustostany na dzień sprzedaży nieruchomości wynikające z umowy sprzedaży nieruchomości z dnia 28.01.2016 r.
-wykonywała końcowe roboty budowlane, aranżacyjne wynikające z uzgodnień pomiędzy stronami umowy kupna- sprzedaży nieruchomości z dnia 28.01.2016 r.

Zgodnie ze statutem Spółki czas trwania jednostki jest nieograniczony. Nie wystąpiły żadne okoliczności i czynności prawne, z których wynikałby ograniczony czas trwania działalności jednostki.

Oddziały samodzielnie bilansujące
Jednostka nie posiada oddziałów sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe w myśl art.51 ustawy o rachunkowości.

dodatkowe informacje

IV. Założenie kontynuacji działalności gospodarczej
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości obejmującej okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Na dzień sporządzenia tego sprawozdania nie są nam znane żadne okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez Spółkę.
Pomimo sprzedaży w dniu 28.01.2016 roku nieruchomości inwestycyjnej, głównego aktywa Spółki, Zarząd Spółki oświadcza, że nie ma w związku z powyższym zagrożenia kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego. W planach Spółki jest zainwestowanie środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości na zakup działek pod koleją inwestycję budowlaną.
11.Pozostałe elementy sprawozdania finansowego
Spółka sporządza zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
VIII. Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych
Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które wymagały ujęcia w sprawozdaniu finansowym w okresie sprawozdawczym - nie wystąpiły.
IX. Istotne zdarzenia po dniu bilansowym, które wymagałyby ujęcia w sprawozdaniu finansowym
Nie wystąpiły istotne zdarzenia po dniu bilansowym, które wymagałyby ujęcia w sprawozdaniu finansowym.
Jednak należy wspomnieć, iż w dniu 29.01.2019 roku zostało zarejestrowane obniżenie kapitału akcyjnego z kwoty 7.050.000,00 zł do kwoty 2.526.700,00 zł to jest o kwotę 4.523.800,00 zł.
Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 712 280,69 12 846 858,88
I Wartości niematerialne i prawne 711 780,69
2 Wartość firmy 711 780,69
II Rzeczowe aktywa trwałe
1 Środki trwałe
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe 500,00 12 846 858,88
3 Długoterminowe aktywa finansowe 500,00 12 846 858,88
a) w jednostkach powiązanych 500,00 12 846 858,88
– udziały lub akcje 500,00 500,00
– udzielone pożyczki 10 681 422,45
– inne długoterminowe aktywa finansowe 2 164 936,43
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 28 789 863,46 17 813 083,50
I Zapasy
II Należności krótkoterminowe 51 395,46 566 322,79
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 51 395,46 566 322,79
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 49 827,40 566 322,79
c) inne 1 568,06
III Inwestycje krótkoterminowe 28 718 863,85 17 220 666,61
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 28 718 863,85 17 220 666,61
a) w jednostkach powiązanych 15 503 768,02 4 665 643,86
– udzielone pożyczki 13 040 620,28 4 506 442,86
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe 2 463 147,74 159 201,00
b) w pozostałych jednostkach 12 157 962,95 6 998 888,28
– udzielone pożyczki 8 025 017,95 2 990 027,74
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe 4 132 945,00 4 008 860,54
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 057 132,88 5 556 134,47
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 057 132,88 5 556 134,47
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 19 604,15 26 094,10
D Udziały (akcje) własne 18 999 960,00
Aktywa razem 48 502 104,15 30 659 942,38
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 27 736 689,01 26 010 994,10
I Kapitał (fundusz) podstawowy 7 050 500,00 7 055 500,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 19 668 370,83 24 476 201,92
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -527 825,93
VI Zysk (strata) netto 1 017 818,18 -4 992 881,89
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20 765 415,14 4 648 948,28
I Rezerwy na zobowiązania 10 000,00 145 000,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3 Pozostałe rezerwy 10 000,00 145 000,00
– krótkoterminowe 10 000,00 145 000,00
II Zobowiązania długoterminowe
3 Wobec pozostałych jednostek
III Zobowiązania krótkoterminowe 20 755 415,14 4 503 948,28
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 1 729 835,61 1 729 835,61
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
b) inne 1 729 835,61 1 729 835,61
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 19 025 579,53 2 774 112,67
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 25 619,53 2 774 112,67
– do 12 miesięcy 25 619,53 2 774 112,67
i) inne 18 999 960,00
IV Rozliczenia międzyokresowe
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem 48 502 104,15 30 659 942,38
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 28 867,67
– od jednostek powiązanych 28 867,67
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 28 867,67
B Koszty działalności operacyjnej 318 571,39 535 503,50
II Zużycie materiałów i energii 72 634,01 95 477,83
III Usługi obce 243 441,08 438 520,48
IV Podatki i opłaty, w tym: 2 496,30 1 130,20
VII Pozostałe koszty rodzajowe 374,99
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -289 703,72 -535 503,50
D Pozostałe przychody operacyjne 145 000,00 32 000,00
IV Inne przychody operacyjne 145 000,00 32 000,00
E Pozostałe koszty operacyjne 29 206,91 4 427 473,23
III Inne koszty operacyjne 29 206,91 4 427 473,23
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -173 910,63 -4 930 976,73
G Przychody finansowe 1 224 349,42 938 646,84
II Odsetki, w tym: 991 405,72 931 991,68
– od jednostek powiązanych 752 331,04 847 244,27
V Inne 232 943,70 6 655,16
H Koszty finansowe 32 620,61 1 005 266,42
I Odsetki, w tym: 40 601,02
– dla jednostek powiązanych 31 589,04
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych 32 281,36 657 357,53
IV Inne 339,25 307 307,87
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1 017 818,18 -4 997 596,31
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 1 017 818,18 -4 997 596,31
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 26 010 994,10 31 770 932,69
– korekty błędów -244 230,77
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 26 010 994,10 31 526 701,92
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 7 050 500,00 7 050 000,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 500,00
a) zwiększenie (z tytułu) 500,00
przekształcenie Spółki 500,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 7 050 500,00 7 050 500,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 24 476 201,92 20 087 102,66
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -4 807 831,09 4 389 099,26
a) zwiększenie (z tytułu) 4 389 099,26
przekształcenie Spółki 4 389 099,26
b) zmniejszenie (z tytułu) 4 807 831,09
– pokrycia straty 4 807 831,09
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 19 668 370,83 24 476 201,92
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 8 294 540,44
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -8 294 540,44
b) zmniejszenie (z tytułu) 8 294 540,44
przekształcenie spółki 8 294 540,44
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -4 807 831,09 -3 123 374,02
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -4 807 831,09 -3 123 374,02
– korekty błędów -244 230,77
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -4 807 831,09 -3 367 604,79
a) zwiększenie (z tytułu) -537 336,39
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 537 336,39
b) zmniejszenie (z tytułu) 4 807 831,09 3 197 064,45
przekształcenia spółki 3 904 941,18
połączenie spółki -707 876,73
pokrycia straty 4 807 831,09
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -707 876,73
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -707 876,73
6 Wynik netto 1 017 818,18 -4 807 831,09
A zysk netto 1 017 818,18
B strata netto 4 807 831,09
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 27 736 689,01 26 010 994,10
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 27 736 689,01 26 010 994,10
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto 1 017 818,18 -4 807 831,09
II Korekty razem -3 462 656,02 2 416 705,18
1 Amortyzacja 12 064,08
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -221 175,46 88 476,40
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -987 729,65 -893 051,26
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 32 281,36 657 357,53
5 Zmiana stanu rezerw -135 000,00 145 000,00
6 Zmiana stanu zapasów 30 000,00
7 Zmiana stanu należności 514 100,59 -78 008,47
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2 748 493,14 2 200 448,92
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 6 489,95 266 482,06
10 Inne korekty 64 806,25
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -2 444 837,84 -2 391 125,91
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy 12 915 783,80 10 282 330,00
3 Z aktywów finansowych, w tym: 12 915 783,80 9 410 000,00
a) w jednostkach powiązanych 11 515 783,80 9 410 000,00
b) w pozostałych jednostkach 1 400 000,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 1 400 000,00
4 Inne wpływy inwestycyjne 872 330,00
II Wydatki 14 895 000,00 2 482 000,00
3 Na aktywa finansowe, w tym: 14 895 000,00 2 482 000,00
a) w jednostkach powiązanych 8 705 000,00 782 000,00
b) w pozostałych jednostkach 6 190 000,00 1 700 000,00
– udzielone pożyczki długoterminowe 6 190 000,00 1 700 000,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1 979 216,20 7 800 330,00
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy 2 200 000,00
2 Kredyty i pożyczki 2 200 000,00
II Wydatki 2 200 000,00
4 Spłaty kredytów i pożyczek 2 200 000,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -4 424 054,04 5 409 204,09
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -4 424 054,04 5 409 204,09
F Środki pieniężne na początek okresu 5 481 186,92 71 982,83
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1 057 132,88 5 481 186,92
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 1 017 818,18 -4 807 831,09
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 1 450 416,42 1 995 751,16
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 12 713,29
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 206 500,89 1 963 459,81
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 8 987,95
H. Strata z lat ubiegłych, w tym: -4 840 122,44
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -222 372,01 -4 840 122,44
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego Spółki Annopol II Spółka Akcyjna za rok 2018.

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki