Szczegóły spółki

Nazwa ANNOPOL II SPÓŁKA AKCYJNA
NIP b/d
REGON b/d
KRS 0000671394
Adres MARYNARSKA 15, 02-674 WARSZAWA
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 6810Z — kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 6831Z — pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 6832Z — zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 8110Z — działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • 6920Z — działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • 7022Z — pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 4110Z — realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 4120Z — roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 4311Z — rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.15 0.43
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.18 0.75
Płynność bieżąca (CR) 3.95 1.39
Płynność szybka (QR) 3.95 1.39
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.18 0.75
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) b.d. 3525.81%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -19.21% 3.67%
Rentowność aktywów (ROA) -16.3% 2.1%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2018-07-02 126/2018 13 28701
Poz. 28701. ANNOPOL II SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000671394. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 marca 2017 r.
[BMSiG-28180/2018]

Zgodnie z art. 359 § 3 KSH oraz art. 456 § 1 KSH, Zarząd Spółki
Annopol II S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000671394),
adres: ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa (dalej jako:
„Spółka”), zawiadamia, iż Walne Zgromadzenie Spółki pod-
jęło w dniu 12.06.2018 r. Uchwałę nr 8 o umorzeniu 4.523.800
akcji w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej
1,00 zł każda oraz o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki
o kwotę 4.523.800,00 zł z kwoty 7.050.500,00 zł do kwoty
2.526.700,00 zł, o następującej treści:

            Uchwała nr 8
    Walnego Zgromadzenia Spółki Annopol II S.A.
         z siedzibą w Warszawie
          z dnia 12.06.2018 roku

1. Działając na podstawie art. 360 § 1 KSH oraz art. 455 § 1 i § 2
  KSH, Walne Zgromadzenie Spółki obniża kapitał zakładowy
  Spółki z kwoty 7.050.500,00 zł do kwoty 2.526.700,- zł, to jest
  o kwotę 4.523.800,- zł, w celu częściowego zwrot kapitału
  zainwestowanego w Spółkę.2. Obniżenie kapitału zakładowego, następuje poprzez umo-
  rzenie 4.523.800, zwykłych akcji imiennych serii A o nume-
  rach seryjnych od A-2526201 do A-7050000 o wartości
  nominalnej po 1 zł każda, należących do Jerzego Leskowi-
  cza; umorzenie następuje za zgodą Akcjonariusza (umorze-
  nie dobrowolne).
3. W zamian za umorzone akcje Akcjonariusz otrzyma wyna-
  grodzenie w wysokości 18.999.960,- zł.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, zostanie wypła-
  cone Akcjonariuszowi nie wcześniej niż w terminie 6 mie-
  sięcy licząc od dnia ogłoszenia wpisu o obniżeniu kapitału
  zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców KRS,
  z zastrzeżeniem postanowień art. 456 § 3 KSH.
5. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabycia
  w imieniu Spółki części akcji należących do Jerzego Lesko-
  wicza, w celu ich umorzenia.
6. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki doko-
  nuje się zmiany Statutu Spółki, w ten sposób że w § 3 Sta-
  tutu Spółki ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.526.700,00 PLN i dzieli się
na 2.526.700 akcji imiennych serii A, o numerach seryjnych
od A-0000001 do A-2526200 i od A-7050001 do A-7050500
wartości nominalnej 1,00 PLN każda akcja.

W związku z powyższym zgodnie z art. 456 § 1 KSH, Zarząd
Spółki wzywa wierzycieli Spółki do zgłoszenia roszczeń wobec
Spółki w terminie 3 miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.
Poz. 28701. ANNOPOL II SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000671394. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 marca 2017 r.
[BMSiG-28180/2018]

Zgodnie z art. 359 § 3 KSH oraz art. 456 § 1 KSH, Zarząd Spółki
Annopol II S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000671394),
adres: ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa (dalej jako:
„Spółka”), zawiadamia, iż Walne Zgromadzenie Spółki pod-
jęło w dniu 12.06.2018 r. Uchwałę nr 8 o umorzeniu 4.523.800
akcji w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej
1,00 zł każda oraz o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki
o kwotę 4.523.800,00 zł z kwoty 7.050.500,00 zł do kwoty
2.526.700,00 zł, o następującej treści:

            Uchwała nr 8
    Walnego Zgromadzenia Spółki Annopol II S.A.
         z siedzibą w Warszawie
          z dnia 12.06.2018 roku

1. Działając na podstawie art. 360 § 1 KSH oraz art. 455 § 1 i § 2
  KSH, Walne Zgromadzenie Spółki obniża kapitał zakładowy
  Spółki z kwoty 7.050.500,00 zł do kwoty 2.526.700,- zł, to jest
  o kwotę 4.523.800,- zł, w celu częściowego zwrot kapitału
  zainwestowanego w Spółkę.2. Obniżenie kapitału zakładowego, następuje poprzez umo-
  rzenie 4.523.800, zwykłych akcji imiennych serii A o nume-
  rach seryjnych od A-2526201 do A-7050000 o wartości
  nominalnej po 1 zł każda, należących do Jerzego Leskowi-
  cza; umorzenie następuje za zgodą Akcjonariusza (umorze-
  nie dobrowolne).
3. W zamian za umorzone akcje Akcjonariusz otrzyma wyna-
  grodzenie w wysokości 18.999.960,- zł.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, zostanie wypła-
  cone Akcjonariuszowi nie wcześniej niż w terminie 6 mie-
  sięcy licząc od dnia ogłoszenia wpisu o obniżeniu kapitału
  zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców KRS,
  z zastrzeżeniem postanowień art. 456 § 3 KSH.
5. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabycia
  w imieniu Spółki części akcji należących do Jerzego Lesko-
  wicza, w celu ich umorzenia.
6. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki doko-
  nuje się zmiany Statutu Spółki, w ten sposób że w § 3 Sta-
  tutu Spółki ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.526.700,00 PLN i dzieli się
na 2.526.700 akcji imiennych serii A, o numerach seryjnych
od A-0000001 do A-2526200 i od A-7050001 do A-7050500
wartości nominalnej 1,00 PLN każda akcja.

W związku z powyższym zgodnie z art. 456 § 1 KSH, Zarząd
Spółki wzywa wierzycieli Spółki do zgłoszenia roszczeń wobec
Spółki w terminie 3 miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki