Szczegóły spółki

Nazwa CDA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8982201542
REGON 021976118
KRS 0000671280
Adres ul. Legnicka 50, 54-204 Wrocław
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 4791Z — sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.65 0.29
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.89 0.41
Płynność bieżąca (CR) 1.27 3.1
Płynność szybka (QR) 1.27 3.09
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.89 0.41
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 16.76% 19.25%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 99.17% 58.59%
Rentowność aktywów (ROA) 34.32% 41.55%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2018-06-15 115/2018 15 25787
Poz. 25787. CDA SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000671280. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
3 kwietnia 2017 r.
[BMSiG-25205/2018]

Zarząd CDA S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) na pod-
stawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 Kodeksu spółek handlowych
zwołuje na dzień 9 lipca 2018 r., na godzinę 1100, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kance-
larii Notarialnej Grzegorza Wojtylaka, ul. Świdnicka 39/5,
50-029 Wrocław.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki za 2017 r.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso-
   wego Spółki za 2017 r.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2017 r.
  9. Udzielenie Prezesowi Zarządu absolutorium z wykona-
   nia obowiązków w 2017 r.
 10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium
   z wykonania obowiązków w 2017 r.
 11. Podjęcie uchwały sprawie dematerializacji 43.810 akcji
   serii B, upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym
   Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy
   o rejestrację tych akcji i ubiegania się o wprowadzenie
   43.810 akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect
   prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez
   Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 k.s.h. prawo
do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje
posiadaczom akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi
akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego
zgromadzenia, a także posiadaczom akcji na okaziciela, jeżeli
dokumenty akcji zostaną złożone pod adresem siedziby
Spółki co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgroma-
dzenia i nie będą odebrane przed jego zakończeniem, przy
czym w związku z tym, że wszystkie akcje Spółki serii C oraz
akcje serii B o numerach od B 1 do B 876.255 znajdują się
w depozycie prowadzonym na zlecenie Spółki przez DomMaklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, posiadacze
tych akcji powinni złożyć w siedzibie Spółki, najpóźniej na
tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, aktualne
zaświadczenia depozytowe wystawione przez Dom Makler-
ski BDM S.A., stwierdzające liczbę i numery akcji oraz fakt ich
zablokowania do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Formularz dyspozycji blokady i wydania zaświadczenia depo-
zytowego dostępny będzie na stronie internetowej Spółki pod
adresem: www.spolka.cda.pl oraz w lokalu Zarządu Spółki,
we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza 8A. Lista akcjonariuszy
uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powsze-
dnie przed odbyciem Zgromadzenia.
Poz. 25787. CDA SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000671280. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
3 kwietnia 2017 r.
[BMSiG-25205/2018]

Zarząd CDA S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) na pod-
stawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 Kodeksu spółek handlowych
zwołuje na dzień 9 lipca 2018 r., na godzinę 1100, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kance-
larii Notarialnej Grzegorza Wojtylaka, ul. Świdnicka 39/5,
50-029 Wrocław.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki za 2017 r.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso-
   wego Spółki za 2017 r.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2017 r.
  9. Udzielenie Prezesowi Zarządu absolutorium z wykona-
   nia obowiązków w 2017 r.
 10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium
   z wykonania obowiązków w 2017 r.
 11. Podjęcie uchwały sprawie dematerializacji 43.810 akcji
   serii B, upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym
   Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy
   o rejestrację tych akcji i ubiegania się o wprowadzenie
   43.810 akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect
   prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez
   Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 k.s.h. prawo
do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje
posiadaczom akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi
akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego
zgromadzenia, a także posiadaczom akcji na okaziciela, jeżeli
dokumenty akcji zostaną złożone pod adresem siedziby
Spółki co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgroma-
dzenia i nie będą odebrane przed jego zakończeniem, przy
czym w związku z tym, że wszystkie akcje Spółki serii C oraz
akcje serii B o numerach od B 1 do B 876.255 znajdują się
w depozycie prowadzonym na zlecenie Spółki przez DomMaklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, posiadacze
tych akcji powinni złożyć w siedzibie Spółki, najpóźniej na
tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, aktualne
zaświadczenia depozytowe wystawione przez Dom Makler-
ski BDM S.A., stwierdzające liczbę i numery akcji oraz fakt ich
zablokowania do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Formularz dyspozycji blokady i wydania zaświadczenia depo-
zytowego dostępny będzie na stronie internetowej Spółki pod
adresem: www.spolka.cda.pl oraz w lokalu Zarządu Spółki,
we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza 8A. Lista akcjonariuszy
uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powsze-
dnie przed odbyciem Zgromadzenia.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki