Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki ANLOGISTYK II SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-04-16
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy ANLOGISTYK II SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat M.ST.WARSZAWA
Gmina M.ST.WARSZAWA
Miejscowość WARSZAWA
Adres
Kod kraju PL
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat M.ST.WARSZAWA
Gmina M.ST.WARSZAWA
Ulica MARYNARSKA
Nr domu 15
Miejscowość WARSZAWA
Kod pocztowy 02-674
Poczta WARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 6810Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
6831Z - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
6832Z - zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
8110Z - działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
6920Z - działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
7022Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
4110Z - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
4120Z - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
4311Z - rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
4312Z - przygotowanie terenu pod budowę
5510Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania
5610A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
8230Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
7311Z - działalność agencji reklamowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000671029

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

VI. Stosowane zasady rachunkowości
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z rozdziałem 4 i 5 ustawy o rachunkowości.
Księgi rachunkowe prowadzone są w sposób ciągły zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Komplementariusza Spółki Zakładowym Planem Kont, określającym przyjęte przez spółkę zasady rachunkowości.
W związku z przekształceniem Spółki w spółkę akcyjną Zarząd dokonał aktualizacji polityki rachunkowości Spółki, zmieniając punkt 1.4., 1.8 oraz punkt 1.14 zawierający opis metod wyceny aktywów i pasywów z założeniem kontynuacji działalności jednostki oraz dodając punkt 1.15 w ten sposób, że:
• zmiana punktu 1.4 dotyczy wyceny produkcji w toku w zakresie przedsięwzięcia deweloperskiego,
• W zakresie wyceny instrumentów finansowych Spółka przy zachowaniu warunków o których mowa w art. 28 b UOR korzysta ze zwolnienia z obowiązku wyceny w skorygowanej cenie nabycia,
• Spółka przy zachowaniu warunków o których mowa w art. 37 ust 10 UOR korzysta ze zwolnienia
w zakresie kalkulacji aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
• Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) oraz zestawienie zmian w kapitale własnym.
VII. Zmiany zasad rachunkowości
W 2017 roku Spółka dokonała zmian w polityce rachunkowości zmieniając punkt 1.8 oraz punkt 1.14 zawierający opis metod wyceny aktywów i pasywów z założeniem kontynuacji działalności jednostki oraz dodając punkt 1.15 ;
1)- zmiana punktu 1.8 dotyczy wyceny zobowiązań w skorygowanej ceny nabycia na dzień bilansowy (SCN)
2)- zmiana punktu 1.14 dotyczy ustalania aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
3)- dodano punkt 1.15. „Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) oraz zestawienie zmian w kapitale własnym.”
W zakresie wyceny instrumentów finansowych Spółka przy zachowaniu warunków o których mowa w art. 28b UOR korzysta ze zwolnienia z obowiązku wyceny w skorygowanej cenie nabycia.
Spółka przy zachowaniu warunków o których mowa w art. 37 ust 10 UOR korzysta ze zwolnienia w zakresie kalkulacji aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie
Do środków trwałych zaliczane są rzeczowe aktywa trwałe (z wyjątkiem inwestycji) kontrolowane przez spółkę, kompletne i zdatne do użytkowania na dzień przyjęcia ich do eksploatacji o przewidywanym okresie użytkowania powyżej 1 roku. Wartość początkową środków trwałych ustala się według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości po aktualizacji wyceny i powiększa o koszty ich ulepszenia. W bilansie rzeczowy majątek trwały jest wykazywany w wartości netto, tj. pomniejszony o skumulowaną amortyzację z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto do używania środek trwały, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wartości odpisów amortyzacyjnych z jego wartością początkową, lub w którym środek trwały przeznaczono do likwidacji, sprzedano lub stwierdzono jego niedobór.
Do ustalenia okresu amortyzacji przyjmuje się stawki określone w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych jeżeli są one zgodne z okresem ekonomicznej użyteczności.
Amortyzacji dokonuje się metodą liniową.
Składniki o cenie jednostkowej nie przekraczającej 3500 złotych i okresie użytkowania powyżej 1 roku, zalicza się do środków trwałych i dokonuje jednorazowo odpisu amortyzacyjnego w miesiącu następującym po miesiącu przyjęcia do użytkowania.
Składniki majątkowe o okresie użytkowania powyżej 1 roku i cenie jednostkowej nie przekraczającej 2.000 złotych nie są zaliczane do środków trwałych a ich wartość jest odpisywana w koszty w miesiącu oddania ich do użytkowania .
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania ich do użytkowania.
Inwestycje w nieruchomości wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej. Różnicę z przeszacowania odnosi się na pozostałe przychody lub koszty operacyjne.
Nieruchomość inwestycyjna to nieruchomość (grunt, budynek lub część budynku albo oba te elementy), które właściciel traktuje jako źródło przychodów z czynszów lub utrzymuje w posiadaniu ze względu na przyrost ich wartości, względnie obie te korzyści, przy czym nieruchomość taka nie jest:
a/ wykorzystywana przy produkcji, dostawach towarów, świadczeniu usług lub czynnościach administracyjnych, ani też
b/ przeznaczona na sprzedaż w ramach zwykłej działalności jednostki.
Nieruchomości inwestycyjne nie są amortyzowane. Elementy wyposażenia takie jak np. windy, czy inne urządzenie, które zawarte są w wycenie w wartości godziwej, nie są ujmowane jako oddzielne rzeczowe aktywa trwałe i nie są amortyzowane.

Od 01.01.2010 roku do inwestycji w nieruchomości Spółka zalicza również nakłady na projekty inwestycyjne w toku budowy .

Inwestycje w nieruchomości to m.in.:

1. Grunt zakupiony w celu prowadzenia na nim robót budowlanych polegających na budowie obiektu budowlanego, zaliczonego do nieruchomości inwestycyjnych, na którym prace budowlane nie zostały rozpoczęte.
2. Grunt, na którym prowadzone są roboty budowlane polegające na budowie obiektu budowlanego, zaliczonego do nieruchomości inwestycyjnych.
3. Grunt wraz z obiektem budowlanym, na którym prowadzone są roboty budowlane polegające na
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie lub przebudowie.
4. Nieruchomość inwestycyjna, na której prace budowlane zostały zakończone i obiekt został przekazany do użytkowania.
5. Grunt, którego przeznaczenie na dzień nabycia nie jest określone.

Wycena inwestycji w nieruchomości
1. Początkowe ujęcie następuje w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia.
2. Po początkowym ujęciu na każdy dzień bilansowy dokonywana jest wycena w wartości godziwej, chyba, że wartości godziwej nie da się wiarygodnie ustalić.
3. Wyceny dokonuje niezależny rzeczoznawca.
Metody wyceny inwestycji w nieruchomości
1. Podejście porównawcze stosowane jest do wyceny gruntów, na których jeszcze nie rozpoczęto prac budowlanych polegających na budowie obiektu budowlanego, zaliczonego do nieruchomości inwestycyjnych oraz do wyceny gruntów, których przeznaczenie na dzień nabycia nie jest określone.
2. Podejście dochodowe jest stosowane do wyceny nieruchomości inwestycyjnych, na których prace budowlane zostały zakończone i obiekt został przekazany do użytkowania.
3. Podejście mieszane- metodę pozostałościową stosuje się do gruntów, na których prowadzone są roboty budowlane polegające na budowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie lub przebudowie.
Podejście mieszane- metoda pozostałościowa może być zastosowana przy spełnieniu określonych warunków:
Ustala się, że wartość godziwa może zostać wiarygodnie ustalona i przyjęta do wyceny nieruchomości w budowie w momencie, kiedy stopień zawansowania nieruchomości w budowie pozwala na zapewnienie
zakończenia procesu budowy lub dostosowania i przyjęcia nieruchomości do użytkowania zgodnie z zamierzeniami, w szczególności wówczas, kiedy następuje łączne spełnienie następujących warunków:

- zostało otrzymane prawomocne pozwolenie na budowę i ewentualne decyzje lub pozwolenia, które nie zostały do tego czasu jeszcze otrzymane nie są istotne dla kontynuacji procesu budowlanego lub dostosowywania i jest mało prawdopodobne, że brakujące decyzje i pozwolenia nie zostaną otrzymane;

- rozpoczął się proces budowlany;

- zapewnione zostało finansowanie zewnętrze jeśli było konieczne do finansowania inwestycji;

- proces komercjalizacji, w przypadku nieruchomości, które będą przedmiotem najmu, jest na tyle zaawansowany, aby przy takim stopniu zaawansowania proces budowlany lub dostosowania mógł być pomyślnie zakończony a nieruchomość oddana pod najem.

Do momentu spełnienia czterech wyżej wymienionych warunków ustala się, że wartości godziwej nie można wiarygodnie ustalić, a w związku z tym poczynione nakłady na nieruchomości wyceniane są po koszcie i prezentowane w pozycji nieruchomości inwestycyjne (w nocie w informacji dodatkowej w pozycji nieruchomości inwestycyjne w budowie).

Różnicę z przeszacowania odnosi się na pozostałe przychody lub koszty operacyjne.

W przypadku planowanego zbycia nieruchomości inwestycyjnej Spółka dokonuje jej przeklasyfikowania do aktywów obrotowych, prezentując nieruchomość w pozycji Inne inwestycje krótkoterminowe - nieruchomości do zbycia.
2. Należności krótkoterminowe
Wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.
3. Krótkoterminowe aktywa finansowe
Spółka nie ma obowiązku stosować przepisów rozporządzenia o instrumentach finansowych i w związku z tym do wyceny tych aktywów finansowych stosuje zasady określone w ustawie o rachunkowości, tj.
- udziały lub akcje w innych jednostkach, według ceny nabycia
pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- udzi
elone pożyczki i własne należności finansowe – w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności,
- aktywa pieniężne – w wartości nominalnej.
Skutki finansowe wyceny są odnoszone na konta przychodów lub kosztów finansowych.
4. Kapitały własne
Kapitały własne ujmowane są w księgach rachunkowych z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa i postanowieniami umowy (statutu) Spółki.
Kapitał podstawowy został wykazany według wartości nominalnej.
Zadeklarowane, lecz nie wniesione wpłaty na kapitał podstawowy ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału i wykazuje w pozycji aktywów bilansu.

5. Zobowiązania długo i krótkoterminowe

Na dzień bilansowy zobowiązania zostały wykazane w kwocie wymagającej zapłaty.

W zakresie wyceny instrumentów finansowych Spółka przy zachowaniu warunków o których mowa w art. 28 b UOR korzysta ze zwolnienia z obowiązku wyceny w skorygowanej cenie nabycia.

6. Aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych
Na dzień bilansowy Spółka wycenia wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów – po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
- kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka dla rozliczenia danej transakcji w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,
- średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ich przeprowadzenie– w przypadku pozostałych operacji.
- Zyski lub straty kursowe powstałe w wyniku zmian kursów walut są księgowane jako przychody lub koszty finansowe w rachunku zysków i strat.
Wyłącznie dla celów prezentacji w sprawozdaniu finansowym dokonuje się statystycznej kompensaty różnic kursowych zarówno zrealizowanych, jak i nie zrealizowanych (łącznie w ramach wszystkich walut).
Różnice kursowe od kredytów, pożyczek i innych zobowiązań finansujących
środki trwałe w budowie, za czas trwania inwestycji powiększają wartość tych środków trwałych.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

7. Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży towarów i produktów są ujmowane w okresie, którego dotyczą. W rachunku zysku i strat przychody ze sprzedaży stanowią wartość usług z wyłączeniem podatku od towarów i usług.
8. Koszty operacyjne
Koszty operacyjne są ujmowane w okresie, którego dotyczą. Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym. Spółka stosuje porównawczy rachunek zysków i strat.
9. Podatek dochodowy
Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ustalane są zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi.
Na podstawie art. 37 ustawy o rachunkowości i w związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, Spółka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Aktywa ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego, przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku w przyszłości.
Wysokość rezerwy i aktywów ustala się z uwzględnieniem stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku, w którym wpłyną one na wielkość podstawy opodatkowania.
W związku z nowymi regulacjami art.37 ust.10 ustawy o rachunkowości w zakresie obowiązku ustalania odroczonego podatku dochodowego, w przypadku gdy jednostka za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyła co najmniej dwóch z trzech wielkości to jest:
1) 17.000.000,00 zł w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku,
2) 34.000.000,00 zł w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów,
3) 50 osób w przypadku średniego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,
to może odstąpić od ustalania odroczonego podatku dochodowego.
Dane finansowe za okres od 1.01.2017 r. do 30.03.2017 r. (jak również za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.) wskazują, iż Spółka nie przekroczyła wyżej wymienionych wielkości, dlatego też odstąpiła od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego za okres bieżący.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

. Zasada istotności
Zgodnie z art.4 ust.4.a ustawy o rachunkowości Spółka wyznaczyła poziom istotności przy sporządzaniu sprawozdań finansowych na poziomie 0,2% liczonego od sumy bilansowej. 10.Pozostałe elementy sprawozdania finansowego
Spółka podlega obowiązkowi badania, w związku z powyższym sporządza zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych (metodą pośrednią).
III. Okres objęty sprawozdaniem
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. natomiast okres poprzedni zawiera dane finansowe za okres od 31.03.2017r. do 31.12.2017 r. Zgodnie z umową Spółki, rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Jednak z uwagi na przekształcenie w dniu 31.03.2017 r. spółki osobowej w spółkę kapitałową, należało zamknąć księgi na dzień poprzedzający dzień zmiany formy prawnej, zgodnie z art. 12 ustawy o rachunkowości.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Historia Spółki sięga roku 2008, kiedy to na podstawie umowy spółki sporządzonej w formie aktu notarialnego została utworzona spółka osobowa komandytowo-akcyjna – akt not Rep. A 5709/2008 z dnia 23.07.2008 r. r.
W dniu 01.06.2015 roku spółka komandytowo-akcyjna została przekształcona w spółkę komandytową - uchwała z dnia 18.05.2015 roku – akt not. Rep. A 3203/2015.
Kolejne przekształcenie Spółki miało miejsce w 2017 roku.
W dniu 22.03.2017 roku Zebranie Wspólników podjęło uchwałę o przekształceniu spółki osobowej komandytowej w spółkę kapitałową akcyjną- akt notarialny Rep. A nr.1389/2017.
Zmiana formy prawnej została zarejestrowana, wpisana do KRS w dniu 31.03.2017 roku.
Kapitał zakładowy spółki akcyjnej w dniu przekształcenia wynosił 319.500,00 PLN i dzielił się na 319500 akcji imiennych, serii A o numerach od A-000001 do A-108500, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda.
Wspólnicy Spółki Przekształcanej pozostali w Spółce Przekształconej i objęli łącznie 319500 akcji imiennych serii „A”, o łącznej wartości nominalnej 319.500,00 PLN według ich wartości nominalnej, w następujący sposób:
Komandytariusz, Spółka Anlogistyk Societe en commandite speciale (SCSP) z siedzibą w Luksemburgu – 319.000 akcji, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, o łącznej wartości nominalnej 319.000,00 PLN, które zostały pokryte wkładem Komandytariusza do Spółki Przekształcanej.
Komplementariusz, Spółka Anlogistyk II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 500 akcji, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, o łącznej wartości nominalnej 500,00 PLN, które zostały pokryte wkładem Komplementariusza.
Na mocy umowy z dnia 14.06.2017 roku Spółka Anlogistyk SCSP dokonała przeniesienia posiadanych akcji w Spółce Anlogistyk II Spółka akcyjna na rzecz Funduszu ECI BPS Real Estate FIZAN.
W dniu 29.06.2017 roku Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przeznaczeniu niepodzielonego zysku poprzednika prawnego Spółki za okres 01.01.2016-31.12.2016 oraz za okres 01.01.2017-30.03.2017 na wypłatę akcjonariuszom w łącznej kwoty 7.556.175,00 zł
Zgromadzenie Akcjonariuszy również w dniu 29.06.2017 roku podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki akcyjnej z kwoty 319.500,00 zł do kwoty 7.875.675,00 zł, to jest o kwotę 7.556.175,00 zł poprzez emisję 7.556.175 zwykłych akcji imiennych serii B, przy czym środki na pokrycie nowo utworzonych akcji pochodziły z kapitałów zapasowego i rezerwowego spółki, utworzonych z podziału zysku poprzednika prawnego Spółki (podwyższenie ze środków własnych spółki)- akt not. Rep. A nr 1565/2017r.
Na dzień 31.12.2017 r. kapitał podstawowy Spółki dzielił się na 7.875.675 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, z czego spółka Anlogistyk II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiadała 12.325 akcji, zaś Fundusz ECI BPS Real Estate FIZAN 7.863.350 akcji.
W dniu 14 maja 2018 roku miała miejsce zmiana głównego akcjonariusza Spółki. Fundusz ECI BPS Real Estate FIZAN w likwidacji sprzedał 7.863.350 akcji w Spółce Anlogistyk II SA na rzecz pana Jerzego Leskowicza.
Ponadto, w 2018 roku Spółka Anlogistyk uzyskała pozytywną decyzję kredytową na refinansowanie nakładów na inwestycję NORDKAPP. Umowa kredytowa została podpisana w dniu 24.10.2018 r. Bank udzielił Spółce Anlogistyk II SA kredytu w wysokości 4 mln EUR, z czego pierwsza transza w kwocie 3 mln EUR została uruchomiona 30.11.2018 r .

Dodatkowe informacje i objaśnienia c.d.

Na dzień 31.12.2018 r. Spółkę reprezentował Zarząd w składzie:
Jerzy Leskowicz - Prezes Zarządu
Do prowadzenia spraw Spółki upoważniony jest również prokurent powołany uchwałą wspólników, Pan Jakub Sagan – prokura samoistna.
W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza działała w składzie:
Beata Głuszek- Członek Rady Nadzorczej
Stanisław Kozłowski- Członek Rady Nadzorczej
Agnieszka Kozłowska- Członek Rady Nadzorczej
Spółka powołana została do prowadzenia działalności deweloperskiej, a w szczególności do administrowania i zarządzania nieruchomościami na rachunek własny, jak i na zlecenie oraz do realizacji nowych inwestycji.
W okresie sprawozdawczym Spółka zajmowała się komercjalizacją i zarządzaniem budynku biurowego, oraz kontynuowała dalszy proces zasiedlania budynku „NORD KAPP”.
Spółka posiada działki o łącznej pow.13.214 m2, jedna z tych działek została zabudowana budynkiem biurowym oddanym do użytkowania 7.11.2016 roku. Na pozostałych działkach będą realizowane następne dwa obiekty, na które wydane zostało pozwolenie na budowę.
Zgodnie ze statutem Spółki czas trwania jednostki jest nieograniczony. Nie wystąpiły żadne okoliczności i czynności prawne, z których wynikałby ograniczony czas trwania działalności jednostki.
Założenie kontynuacji działalności gospodarczej
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę
Spółka bowiem posiada potencjał gospodarczy w postaci dwóch nowych projektów budowlanych, które po zakończeniu inwestycji przyniosą spółce wymierne korzyści ekonomiczne.
Łączenie się spółek
W okresie, za który zostało sporządzone to sprawozdanie finansowe nie wystąpiło połączenie jednostki
z innym podmiotem, jak również jednostka ta nie powstała z podziału innego podmiotu.
Oddziały samodzielnie bilansujące
Jednostka nie posiada oddziałów sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe w myśl art.51 ustawy o rachunkowości.
Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych
Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które wymagały ujęcia w sprawozdaniu finansowym w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.
Istotne zdarzenia po dniu bilansowym, które wymagałyby ujęcia w sprawozdaniu finansowym
Po dacie bilansu, do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miały miejsca znaczące zdarzenia wpływające na sytuację materialną i finansową Spółki, nie uwzględnione w bilansie i rachunku zysków i strat.
Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 30 490 926,99 19 825 244,46
I Wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe
1 Środki trwałe
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe 30 490 926,99 19 825 244,46
1 Nieruchomości 24 346 639,32 19 825 244,46
3 Długoterminowe aktywa finansowe 6 144 287,67
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach 6 144 287,67
– udzielone pożyczki 6 144 287,67
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 2 442 546,91 523 065,11
I Zapasy
II Należności krótkoterminowe 410 476,85 364 568,10
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 410 476,85 364 568,10
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 30 280,40 7 821,81
– do 12 miesięcy 30 280,40 7 821,81
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 380 196,45 356 746,29
III Inwestycje krótkoterminowe 1 848 637,27 101 088,23
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 848 637,27 101 088,23
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 848 637,27 101 088,23
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 848 637,27 101 088,23
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 183 432,79 57 408,78
Aktywa razem 32 933 473,90 20 348 309,57
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 17 417 046,46 15 657 065,63
I Kapitał (fundusz) podstawowy 7 875 675,00 7 875 675,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 7 781 390,63 8 384 705,09
VI Zysk (strata) netto 1 759 980,83 -603 314,46
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 516 427,44 4 691 243,94
I Rezerwy na zobowiązania 12 500,00 12 500,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3 Pozostałe rezerwy 12 500,00 12 500,00
– krótkoterminowe 12 500,00 12 500,00
II Zobowiązania długoterminowe 13 286 781,74 797 248,54
1 Wobec jednostek powiązanych 673 846,01
3 Wobec pozostałych jednostek 13 286 781,74 123 402,53
a) kredyty i pożyczki 12 620 500,00
c) inne zobowiązania finansowe 166 902,31
e) inne 499 379,43 123 402,53
III Zobowiązania krótkoterminowe 2 117 806,63 3 881 495,40
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 91 485,17 3 803 408,86
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 91 485,17 1 627 524,34
– do 12 miesięcy 91 485,17 1 627 524,34
b) inne 2 175 884,52
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2 026 321,46 78 086,54
a) kredyty i pożyczki 258 000,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 266 411,46 78 086,54
– do 12 miesięcy 266 411,46 78 086,54
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 865,00
i) inne 1 501 045,00
IV Rozliczenia międzyokresowe 99 339,07
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 99 339,07
– krótkoterminowe 99 339,07
Pasywa razem 32 933 473,90 20 348 309,57
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 633 184,99 358 664,18
– od jednostek powiązanych 123 131,25 200,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 633 184,99 358 664,18
B Koszty działalności operacyjnej 1 602 851,64 889 640,64
II Zużycie materiałów i energii 345 497,53 93 035,02
III Usługi obce 1 091 888,22 684 187,77
IV Podatki i opłaty, w tym: 160 218,89 111 542,86
VII Pozostałe koszty rodzajowe 5 247,00 874,99
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 30 333,35 -530 976,46
D Pozostałe przychody operacyjne 2 602 019,02 20 000,00
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2 539 519,01 20 000,00
IV Inne przychody operacyjne 62 500,01
E Pozostałe koszty operacyjne 328 806,64 50 248,00
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 65 506,64
III Inne koszty operacyjne 263 300,00 50 248,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2 303 545,73 -561 224,46
G Przychody finansowe 16 787,67 12 212,33
II Odsetki, w tym: 16 787,67 12 212,33
– od jednostek powiązanych 12 212,33
H Koszty finansowe 550 550,57 54 302,33
I Odsetki, w tym: 356 524,67 54 302,33
– dla jednostek powiązanych 153 972,65 54 302,33
IV Inne 194 025,90
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1 769 782,83 -603 314,46
J Podatek dochodowy 9 802,00
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 1 759 980,83 -603 314,46
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 15 657 065,63 16 260 380,09
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 15 657 065,63 16 260 380,09
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 7 875 675,00 319 000,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 7 556 675,00
a) zwiększenie (z tytułu) 7 556 675,00
– wydania udziałów (emisji akcji) 7 556 175,00
przekształcenie spółki 500,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 7 875 675,00 7 875 675,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 8 384 705,09 10 214 417,59
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -603 314,46 -1 829 712,50
a) zwiększenie (z tytułu) 5 726 962,50
kapitał zapasowy z przekształcenia 5 726 962,50
b) zmniejszenie (z tytułu) 603 314,46 7 556 675,00
– pokrycia straty 603 314,46
wypłata dywidendy 7 556 175,00
przekształcenie rozliczenie wkładu kompementariusza 500,00
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 7 781 390,63 8 384 705,09
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 9 856 177,67
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -9 856 177,67
b) zmniejszenie (z tytułu) 9 856 177,67
przekształcenie jednostki 9 856 177,67
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -603 314,46 -3 874 437,75
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -603 314,46 -3 874 457,75
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -603 314,46 -3 874 457,75
a) zwiększenie (z tytułu) -254 757,42
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 254 757,42
b) zmniejszenie (z tytułu) 603 314,46 4 129 215,17
przekształcenie jednostki 4 129 215,17
pokrycie straty z kapitału zapasowego 603 314,46
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6 Wynik netto 1 759 980,83 -603 314,46
A zysk netto 1 759 980,83
B strata netto 603 314,46
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 17 417 046,46 15 657 065,63
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 17 417 046,46 15 657 065,63
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -609 846,80 -1 409 066,42
I Zysk (strata) netto 1 759 980,83 -603 314,46
II Korekty razem -2 369 827,63 -805 751,96
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 16 364,50
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 137 184,98 42 090,00
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -2 474 012,37 -20 000,00
5 Zmiana stanu rezerw 12 500,00
6 Zmiana stanu zapasów 67 975,00
7 Zmiana stanu należności -45 908,75 -170 697,15
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -143 673,36 -787 132,94
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -26 684,94
10 Inne korekty 166 902,31 49 513,13
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -609 846,80 -1 409 066,42
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 609 846,80 -383 425,21
I Wpływy 195 100,00 1 737 328,78
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 195 100,00
3 Z aktywów finansowych, w tym: 1 737 328,78
b) w pozostałych jednostkach 1 737 328,78
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 1 650 000,00
– odsetki 87 328,78
II Wydatki 8 355 162,49 2 120 753,99
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 2 242 482,49 2 120 753,99
3 Na aktywa finansowe, w tym: 6 112 680,00
b) w pozostałych jednostkach 6 112 680,00
– udzielone pożyczki długoterminowe 6 112 680,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -8 160 062,49 -383 425,21
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 10 517 458,33 1 870 000,00
I Wpływy 14 168 800,00 1 870 000,00
2 Kredyty i pożyczki 14 168 800,00 1 870 000,00
II Wydatki 3 651 341,67
4 Spłaty kredytów i pożyczek 3 441 484,50
8 Odsetki 209 857,17
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 10 517 458,33 1 870 000,00
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1 747 549,04 77 508,37
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 747 549,04 77 508,37
F Środki pieniężne na początek okresu 101 088,23 23 579,86
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1 848 637,27 101 088,23
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 1 769 782,83 -603 314,46
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 2 539 519,01 2 539 519,01 20 000,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 45 732,29 45 732,29
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 75 116,45
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 37 748,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 644 575,85 644 575,85 227 130,09
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 880 813,89 880 813,89 555 352,40
H. Strata z lat ubiegłych, w tym: -838 672,32 -838 672,32
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -1 051 706,51 -838 672,32
K. Podatek dochodowy 9 802,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za rok 2018 Spółki Anlogistyk II S.A.

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki