Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki YEKO SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-26
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy YEKO SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat WARSZAWA
Gmina M.ST.WARSZAWA
Miejscowość WARSZAWA
Adres
Kod kraju PL
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat WARSZAWA
Gmina M.ST.WARSZAWA
Ulica JANISZOWSKA
Nr domu 14
Miejscowość WARSZAWA
Kod pocztowy 02-264
Poczta WARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 7022Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000669714

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Stosowane zasady polityki rachunkowości kierują się zasadą istotności, ostrożności, kontynuacji działania, ciągłości, memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz indywidualnej wyceny.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne
Wycenia się wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne o wartości równej lub niższej niż 3.500,00 zł odpisuje się w całości w koszty w miesiącu, w którym zostały oddane do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500,00 zł są amortyzowane metodą liniową. Rozpoczęcie odpisów amortyzacyjnych następuje poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dana wartość niematerialna i prawna została przyjęta do użytkowania.
Środki trwałe
Wycenia się wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegające na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji powodujące zwiększenie jego wartości użytkowej.
Środki trwałe o wartości równej lub niższej niż 3.500,00 zł odpisuje się w całości w koszty w miesiącu, w którym zostały oddane do użytkowania. Środki trwałe o wartości powyżej 3.500,00 zł są amortyzowane metodą liniową. Rozpoczęcie odpisów amortyzacyjnych następuje poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dany środek trwały został przyjęty do używania.
Towary
Towary są ewidencjonowane według ceny zakupu. Rozchód w/w towarów wycenia się kolejno po cenach tych składników, które Spółka nabyła najwcześniej (metoda FIFO).
Środki pieniężne
Wykazuje się w wartości nominalnej.
Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych w ciągu roku obrotowego wycenia się odpowiednio:
- po średnim kursie NBP dla wyceny wpływu i rozchodu waluty obcej na i z rachunku walutowego,
- po kursie faktycznie zastosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka, dla operacji sprzedaży lub kupna waluty oraz operacji przewalutowania środków pieniężnych.
Rozchód środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych ujmuje się według metody FIFO. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP. Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na dzień bilansowy środków pieniężnych, wyrażonych w walutach obcych zarachowuje się odpowiednio na przychody lub koszty finansowe.
Należności i udzielone pożyczki
W ciągu roku wycenia się według wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny tj. po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Jeżeli termin płatności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych należności, z wyjątkiem należności z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części tych sald wykazywane są jako krótkoterminowe. Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych a dodatnie do przychodów finansowych.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne
Dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
Kapitały własne
Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.
Kapitał zakładowy spółek ka

pitałowych wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału.

Rezerwy
Tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.
Zobowiązania
Na dzień powstania ujmuje się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań finansowych, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe, które wycenia się według wartości godziwej. Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych a dodatnie do przychodów finansowych.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne
Dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów zalicza się do kosztów operacyjnych i wykazuje w bilansie w pozycji rezerwy na zobowiązania.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożności i obejmują w szczególności:
- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych,
- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł,
- ujemną wartość firmy,
- przyjęte nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środki trwałe w budowie, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych.
Podatek dochodowy
Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z przepisami podatkowymi. Zgodnie z art. 37 ust.10 Ustawy o rachunkowości Spółka odstąpiła od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Wycena transakcji w walutach obcych
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
- faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku sprzedaży lub kupna walut;
- średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień
– w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, a także w przypadku pozostałych operacji.
Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych:
- składniki aktywów i pasywów - po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody
Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane
w okresach, których dotyczą.
Koszty
Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalno - kalkulacyjnym.
Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:
- pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki
w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
- przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
- koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi,
- straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń niezwiązanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Spółki poza jej działalnością operacyjną.

Wynik finansowy brutto korygują bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa sporządzone zostały z uwzględnieniem danych, objaśnień i informacji ze szczegółowością właściwą dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, określoną w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351). Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.
Rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 3 941,87 5 833,97
I Wartości niematerialne i prawne
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 3 941,87 5 833,97
1 Środki trwałe 3 941,87 5 833,97
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny 3 941,87 5 833,97
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2 Środki trwałe w budowie
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 231 479,49 338 855,79
I Zapasy 562,50 562,50
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary 562,50 562,50
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 186 684,11 314 164,40
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 186 684,11 314 164,40
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 159 073,71 274 002,57
– do 12 miesięcy 159 073,71 274 002,57
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 8 050,65 15 511,61
c) inne 19 559,75 24 650,22
III Inwestycje krótkoterminowe 40 492,61 21 194,31
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 40 492,61 21 194,31
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 40 492,61 21 194,31
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 40 492,61 21 194,31
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 740,27 2 934,58
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 235 421,36 344 689,76
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny -859 894,42 -479 291,14
I Kapitał (fundusz) podstawowy 181 800,00 181 800,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 673 201,35 673 201,35
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 673 201,35 673 201,35
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 334 292,49
VI Zysk (strata) netto -380 603,28 -1 334 292,49
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 095 315,78 823 980,90
I Rezerwy na zobowiązania 8 330,00 8 423,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy 8 330,00 8 423,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe 8 330,00 8 423,00
II Zobowiązania długoterminowe 840 164,37 557 317,81
1 Wobec jednostek powiązanych 840 164,37 557 317,81
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 246 821,41 258 240,09
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 246 821,41 258 240,09
a) kredyty i pożyczki 20 427,40 14 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe 1 404,89
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 77 881,80 159 743,90
– do 12 miesięcy 77 881,80 157 465,94
– powyżej 12 miesięcy 2 277,96
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 49 741,20 27 242,75
h) z tytułu wynagrodzeń 86 181,91 50 804,47
i) inne 12 589,10 5 044,08
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem 235 421,36 344 689,76
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 660 934,14 577 101,05
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 660 128,45 572 853,97
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 805,69 2 934,58
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 312,50
B Koszty działalności operacyjnej 947 756,34 1 894 377,32
I Amortyzacja 1 892,10 38 256,25
II Zużycie materiałów i energii 65 434,18 176 016,96
III Usługi obce 503 522,84 848 289,94
IV Podatki i opłaty, w tym: 20 230,54 30 370,73
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 309 927,41 739 055,01
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 30 219,30 49 114,85
– emerytalne 14 386,85 23 953,58
VII Pozostałe koszty rodzajowe 16 529,97 11 961,08
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 312,50
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -286 822,20 -1 317 276,27
D Pozostałe przychody operacyjne 6 291,24 7 610,03
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 3 032,00
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 5 536,45
IV Inne przychody operacyjne 754,79 4 578,03
E Pozostałe koszty operacyjne 65 469,12 16 299,64
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 55 939,07 16 258,24
III Inne koszty operacyjne 9 530,05 41,40
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -346 000,08 -1 325 965,88
G Przychody finansowe 4,13 190,18
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 4,13 190,18
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne
H Koszty finansowe 34 607,33 8 516,79
I Odsetki, w tym: 34 607,33 8 516,79
– dla jednostek powiązanych 32 846,56 7 317,81
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) -380 603,28 -1 334 292,49
J Podatek dochodowy
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) -380 603,28 -1 334 292,49
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -479 291,14
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -479 291,14
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 181 800,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 181 800,00
a) zwiększenie (z tytułu) 181 800,00
– wydania udziałów (emisji akcji) 181 800,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 181 800,00 181 800,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 673 201,35
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 673 201,35
a) zwiększenie (z tytułu) 673 201,35
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej 673 201,35
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 673 201,35 673 201,35
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1 334 292,49
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1 334 292,49
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -1 334 292,49
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -1 334 292,49
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1 334 292,49
6 Wynik netto -380 603,28 -1 334 292,49
B strata netto 380 603,28 1 334 292,49
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -859 894,42 -479 291,14
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -859 894,42 -479 291,14
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -236 701,70 -806 748,82
I Zysk (strata) netto -380 603,28 -1 334 292,49
II Korekty razem 143 901,58 527 543,67
1 Amortyzacja 1 892,10 38 256,25
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 33 273,96
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -3 032,00
5 Zmiana stanu rezerw -93,00 8 423,00
6 Zmiana stanu zapasów -205,35
7 Zmiana stanu należności 127 480,29 -314 164,40
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -17 846,08 801 200,75
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -805,69 -2 934,58
10 Inne korekty
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -236 701,70 -806 748,82
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -41 058,22
I Wpływy 3 032,00
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 032,00
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne
II Wydatki 44 090,22
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 44 090,22
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4 Inne wydatki inwestycyjne
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -41 058,22
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 256 000,00 869 001,35
I Wpływy 270 000,00 869 001,35
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 250 000,00 855 001,35
2 Kredyty i pożyczki 20 000,00 14 000,00
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe
II Wydatki 14 000,00
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek 14 000,00
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8 Odsetki
9 Inne wydatki finansowe
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 256 000,00 869 001,35
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 19 298,30 21 194,31
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 19 298,30 21 194,31
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F Środki pieniężne na początek okresu 21 194,31
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 40 492,61 21 194,31
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok -380 603,28
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: -5 536,45
pozostałe -5 536,45
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 69 302,44
utworzony odpis aktualizujący wartość należności 55 939,07 art 16 ust 1 pkt 26
pozostałe 13 363,37
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 92 608,72
BRMK utworzone w danym okresie sprawozdawczym 8 300,00 art 16 ust 1 pkt 27
naliczone a nie wypłacone wynagrodzenia 47 468,00 art 16 ust 1 pkt 57
naliczone a nie zapłacone odsetki od pożyczek 33 273,96 art 16 ust 1 pkt 11
naliczone a nie zapłacone składki ZUS 3 566,76 art 16 ust 1 pkt 57 lit a
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: -16 135,30
zapłacone składki ZUS, naliczone w roku ubiegłym -7 543,38 art 16 ust 1 pkt 57 lit a
BRMK rozwiązane w danym okresie sprawozdawczym -8 393,00 art 16 ust 1 pkt 27
pozostałe -198,92
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -240 363,87
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacja dodatkowa za 2018 r.

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki