Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki CRT CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-07-05
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyCRT CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwopomorskie
PowiatGdańsk
GminaGdańsk
MiejscowośćGdańsk
Adres
Kod krajuPL
Województwopomorskie
PowiatGdańsk
GminaGdańsk
UlicaAl. Grunwaldzka
Nr domu472
MiejscowośćGdańsk
Kod pocztowy80-309
PocztaGdańsk
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD7022Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000668192

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe sporządza się zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (z późniejszymi zmianami).

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe oraz warności niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych przeprowadzonej na podstawie odrębnych przepisów), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3.500,00 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania za okres budowy, montażu i przystosowania.
Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia.
Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji.
Inwestycje długoterminowe
Inwestycje długoterminowe to takie aktywa trwałe, których okres dysponowania jest dłuższy niż 12 miesięcy. Zostały nabyte przez spółkę w cel osiągnięcia korzyści ekonomicznych, które wynikają z przyrostów ich wartości w postaci odsetek, dywidend lub innych pożytków. Zaliczamy do nich: udziały i akcje, inwestycje w dłużne papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa, udzielone pożyczki długoterminowe, a także nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, nieużytkowane przez Spółkę, lecz nabyte i/lub w celu osiągnięcia korzyści.

Wycena początkowa udziałów w jednostach dokonywana jest według ceny nabycia.

Na dzień bilansowy udziały w jednostkach wyceniane są według wartości godziwej lub jeżeli ustalenie wartości godziwej nie jest możliwe, w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości ustala się zgodnie z przyjętym wewnętrznie algorytmem uwzględniającym specyfikę inwestycji w spółki w pierwszej fazie rozwoju.
Udzielone pożyczki – według skorygowanej ceny nabycia.
Należności
Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
Inwestycje krótkoterminowe
Do inwestycji krótkoterminowych Spółka zalicza:
a) instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki (akcje, udziały);
b) inne aktywa finansowe - obligacje, weksle, czeki, bony skarbowe, płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego albo od daty ich złożenia, wystawienia, nabycia;
c) aktywa pieniężne w formie krajowych środków płatniczych;
d) inne inwestycje krótkoterminowe, do których zalicza się metale szlachetne;
e) kosztowności, dzieła sztuki.
W ciągu roku obrotowego, krótkoterminowe aktywa finansowe:
a) aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych;
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wyrażone w walucie krajowej – według wartości nominalnej;
c) środki pieniężne wyrażone w walutach obcych – według kursu kupna danej waluty obcej banku, z którego spółka korzysta.
Na dzień bilansowy inwestycje krótkoterminowe wycenia się:
a) aktywa fin
ansowe (papiery wartościowe, akcje przeznaczone do obrotu), w tym zaliczone do aktywów instrumenty pochodne, wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, w wiarygodnie ustalonej wartości godziwej bez jej pomniejszania o koszty transakcji, jakie jednostka poniosłaby, zbywając te aktywa lub wyłączając je z ksiąg rachunkowych z innych przyczyn, chyba że wysokość tych kosztów byłaby znacząca;
b) dla inwestycji krótkoterminowych, dla których nie istnieje aktywny rynek – według ceny nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące;
c) udzielone pożyczki zaliczone do inwestycji – w skorygowanej cenie nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące;
d) lokaty terminowe – według wartości nominalnej;
e) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wyrażone w walucie krajowej – według wartości nominalnej,
f) środki pieniężne i inne aktywa w walucie obcej – według średniego kursu NBP ogłaszanego dla danej waluty na ten dzień.

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych. Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty) zaliczane są do środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów środków pieniężnych.

W ciągu roku obrotowego należności i roszczenia wyrażone w walucie krajowej ujmuje się w wartości nominalnej, ustalonej w chwili powstania operacji gospodarczej. Wycenę wyrażonych w walutach obcych operacji gospodarczych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich powstania odpowiednio:
a) po kursie kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego Spółka korzysta-w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,
b) po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na dzień poprzedzający przeprowadzenie operacji chyba, że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs w przypadku pozostałych operacji,
Na dzień bilansowy należności i roszczenia wyrażone:
a) w walucie krajowej - wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty (z ustaleniem należnych odsetek za zwłokę w zapłacie należności) z uwzględnieniem zasady ostrożności.
b) w walutach obcych wycenia się według średniego kursu ustalonego na dzień wyceny danej waluty przez NBP oraz po uwzględnieniu odpisów z tytułu aktualizacji wyceny.
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.

Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Kapitał podstawowy
Spółka w pozycji kapitał podstawowy wykazuje analitycznie kapitał opłacony i zarejestrowany do dnia bilansowego oraz kapitał opłacony i niezarejestrowany w KRS.
Rezerwy na zobowiązania
Spółka tworzy rezerwy z tytułu przyszłych zdarzeń, których wystąpienie może spowodować obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości.
Zobowiązana
Zobowiązania finansowe (z wyjątkiem zobwiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, instrumentów pochodnych o charakterze zobowiązań oraz pozycji zabezpieczanych) wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, w wysokości zamortyzowaneg
o kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne o charakterze zobowiązań wycenia się w wartości godziwej.
Zobowiązania inne niż finansowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:
a) ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny,
b) z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku.
Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności:
a) środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosowanie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększające stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł.
Podatek dochodowy odroczony
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Uznawanie przychodu
Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie wykonania usługi lub wydania towaru. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto tj. bez uwzględnienia podatku od towarów í usług oraz po uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów.
Rachunek przepływów pieniężnych
Stosownie do art. 45 ust. 3 w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Spółka zobowiązana jest do sporządzania rachunku z przepływów pieniężnych. Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią, która polega na tym, że wynik finansowy netto roku obrotowego koryguje się o pozycje nie powodujące zmian stanu środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów, jak też o wyniki innych działalności niż operacyjna oraz elementy pieniężne wyniku, które zalicza się do wł

aściwych rodzajów działalności (inwestycyjnej, finansowej).

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Stosownie do art. 45 ust. 3 w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Spółka zobowiązana jest do sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym. Zestawienie obejmuje informacje o zmianach poszczególnych składników kapitału (funduszu) własnego za bieżący i poprzedni rok obrotowy.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

Wynik finansowy netto składa się z:
- wyniku ze sprzedaży;
- wyniku z pozostałej działalności operacyjnej;
- wyniku z operacji finansowych;
- obowiązkowego obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Wynik z działalności operacyjnej powstaje z różnicy pomiędzy przychodami ze sprzedaży netto: produktów, usług, towarów i materiałów z uwzględnieniem: upustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń przychodów bez VAT oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi, a wartością sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów ustaloną odpowiednio w koszcie ich wytworzenia, w cenach nabycia (zakupu) – powiększonych o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych Zarządu Spółki, kosztów sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów oraz pozostałych kosztów operacyjnych.

Wynik z operacji finansowych powstaje z różnicy pomiędzy przychodami finansowymi w szczególności z tytułu: dywidend, odsetek uzyskanych, zysków ze zbycia inwestycji i aktualizacji ich wyceny, nadwyżek dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi a kosztami finansowymi w szczególności poniesionymi z tytułu: strat ze zbycia inwestycji i aktualizacji ich wyceny, nadwyżek ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, z wyjątkiem odsetek, prowizji oraz dodatnich i ujemnych różnic kursowych – mających wpływ na ustalanie kosztu wytworzenia produktów lub usług oraz środków trwałych (w przypadkach wynikających z postanowień art. 28 ust. 4 i ust. 8 pkt 2 ustawy o rachunkowości).

Ustalony w powyższy sposób wynik finansowy netto Spółki prezentowany będzie w wariancie porównawczym rachunku zysków i strat co wynika z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządza się zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (z późniejszymi zmianami), ze szczegółowością określoną w Załączniku nr 1.

Spółka sporządza sprawozdanie finansowe na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, które zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości składa się z:
- bilansu;
- rachunku zysków i strat;
- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym;
- rachunku przepływów pieniężnych;
- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe463 215,00954 156,23
IWartości niematerialne i prawne26 400,00
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne26 400,00
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe
1Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe332 817,00909 929,98
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe332 817,00909 929,98
a) w jednostkach powiązanych231 876,94373 987,98
– udziały lub akcje231 876,94373 987,98
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach100 940,06535 942,00
– udziały lub akcje100 940,06535 942,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe130 398,0017 826,25
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego130 398,0017 826,25
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe1 271 039,38658 092,31
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe32 237,1223 800,08
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek32 237,1223 800,08
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:21 905,0715 811,42
– do 12 miesięcy21 905,0715 811,42
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych3 366,051 022,66
c) inne6 966,006 966,00
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe1 238 653,24633 395,35
1Krótkoterminowe aktywa finansowe1 238 653,24633 395,35
a) w jednostkach powiązanych181 189,94376 393,38
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki181 189,94376 393,38
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach1 049 610,50
– udziały lub akcje316 398,30
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki733 212,20
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne7 852,80257 001,97
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach7 835,52257 001,97
– inne środki pieniężne17,28
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe149,02896,88
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem1 734 254,381 612 248,54
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny1 236 054,031 106 244,87
IKapitał (fundusz) podstawowy100 002,00100 002,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:731 588,94575 826,32
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-25 352,07-25 352,07
VIZysk (strata) netto429 815,16455 768,62
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania498 200,35506 003,67
IRezerwy na zobowiązania24 357,6710 559,01
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego18 177,004 559,01
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy6 180,676 000,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe6 180,676 000,00
IIZobowiązania długoterminowe340 000,00
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek340 000,00
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne340 000,00
IIIZobowiązania krótkoterminowe473 842,68136 964,66
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych471 279,78132 005,48
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne471 279,7824 000,00
c) kredyty i pożyczki108 005,48
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek2 562,904 959,18
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 812,901 309,03
– do 12 miesięcy1 812,901 309,03
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych2 236,67
h) z tytułu wynagrodzeń1 413,48
i) inne750,00
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe18 480,00
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe18 480,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe18 480,00
Pasywa razem1 734 254,381 612 248,54
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:23 420,0042 078,22
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów23 420,0042 195,00
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-116,78
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej67 032,48174 096,25
IAmortyzacja26 400,00105 600,00
IIZużycie materiałów i energii82,50
IIIUsługi obce36 273,0029 102,35
IVPodatki i opłaty, w tym:896,0010 365,00
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia2 850,0024 000,00
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:613,484 946,40
– emerytalne306,742 473,20
VIIPozostałe koszty rodzajowe
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-43 612,48-132 018,03
DPozostałe przychody operacyjne18 482,2873 921,85
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje18 480,0073 920,00
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne2,281,85
EPozostałe koszty operacyjne453,904,25
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne453,904,25
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-25 584,10-58 100,43
GPrzychody finansowe1 006 269,24614 842,20
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:905 459,14580 000,00
AOd jednostek powiązanych, w tym:902 720,22580 000,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale902 720,22580 000,00
BOd jednostek pozostałych, w tym:2 738,92
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:37 121,4434 842,20
– od jednostek powiązanych1 189,9427 236,72
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych63 688,66
VInne
HKoszty finansowe649 823,74114 240,39
IOdsetki, w tym:2 087,678 027,40
– dla jednostek powiązanych2 087,678 027,40
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:2 118,00
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych647 725,66104 012,02
IVInne10,4182,97
IZysk (strata) brutto (F+G–H)330 861,40442 501,38
JPodatek dochodowy-98 953,76-13 267,24
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)429 815,16455 768,62
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)1 106 244,8745 000,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach1 106 244,8745 000,00
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu100 002,0045 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego55 002,00
a) zwiększenie (z tytułu)55 002,00
– wydania udziałów (emisji akcji)
- podwyższenie kapitału z kapitału zapasowego - emisja nowych udziałów55 002,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu100 002,00100 002,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu575 826,32630 828,32
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego155 762,62-55 002,00
a) zwiększenie (z tytułu)155 762,62
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)155 762,62
b) zmniejszenie (z tytułu)55 002,00
– pokrycia straty
- pokrycie nowych udziałów55 002,00
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu731 588,94575 826,32
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
- odpis aktualizujący inwestycje krótkoterminowe
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu430 416,55-25 352,07
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu455 768,62
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach455 768,62
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)455 768,62
- wypłata dywidendy300 006,00
- przeznaczenie części wyniku na kapitał zapasowy155 762,62
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu25 352,0725 352,07
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach25 352,0725 352,07
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu25 352,0725 352,07
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-25 352,07-25 352,07
6Wynik netto429 815,16455 768,62
Azysk netto429 815,16455 768,62
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)1 236 054,031 106 244,87
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)1 236 054,031 106 244,87
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-27 579,30-10 531,77
IZysk (strata) netto429 815,16455 768,62
IIKorekty razem-457 394,46-466 300,39
1Amortyzacja26 400,00105 600,00
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-1 004 181,57-606 814,80
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej647 725,66112 656,05
5Zmiana stanu rezerw13 798,6610 559,01
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności-8 437,04-13 953,96
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-2 396,2818 047,66
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-130 303,89-92 526,35
10Inne korekty132,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-27 579,30-10 531,77
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej188 529,28515 131,50
IWpływy1 441 238,92675 131,50
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:1 441 238,92675 131,50
a) w jednostkach powiązanych1 350 000,00
b) w pozostałych jednostkach91 238,92675 131,50
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach2 738,92580 000,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych88 500,0080 000,00
– odsetki15 131,50
– inne wpływy z aktywów finansowych
- spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki1 252 709,64160 000,00
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:772 709,64160 000,00
a) w jednostkach powiązanych520 000,00100 000,00
b) w pozostałych jednostkach252 709,6460 000,00
– nabycie aktywów finansowych252 709,64
– udzielone pożyczki długoterminowe60 000,00
4Inne wydatki inwestycyjne480 000,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)188 529,28515 131,50
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-410 099,15-420 904,11
IWpływy100 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki100 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki410 099,15520 904,11
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli300 006,00
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek100 000,00500 000,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki10 093,1520 904,11
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-410 099,15-420 904,11
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-249 149,1783 695,62
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu257 001,97173 306,35
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:7 852,80257 001,97
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok330 861,40
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:923 941,42
Rozliczenie dotacji18 480,00art 17 ust 1 pkt 48
Otrzymane dywidendy905 459,14art 22 ust 4 pkt 3
pozostałe 2,28
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:100 810,21
Wycena aktywów finansowych63 688,66art 12 ust 1
Naliczone odsetki od udzielonych37 121,44art 12 ust 4 pkt 2
pozostałe 0,11
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:26 853,90
Koszty finansowane z projektu18 480,00art 16 ust 1 pkt 58
pozostałe 8 373,90
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:648 656,56
Wycena aktywów647 725,66art 16 ust 1 pkt 27
pozostałe 930,90
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:2 303,85
pozostałe 2 303,85
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-20 683,62
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Pozostałe informacje i objaśnienia.

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki