Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki SUPERPOLISA.PL SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-22
Informacje ogólne zgodnie z Załącznikiem Nr 4
do ustawy o rachunkowości

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmySuperpolisa.pl S.A.
Siedziba
Województwomazowieckie
PowiatM. St. Warszawa
GminaM. St. Warszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
Województwomazowieckie
PowiatM. St. Warszawa
GminaM. St. Warszawa
UlicaAleja Wilanowska
Nr domu212
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy02-765
PocztaWarszawa
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS0000668151

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

W roku obrotowym stosowano zasady rachunkowości dostosowane do przepisów wynikających z Ustawy o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami.

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.

Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

C. pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat.

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe517 146,44184 398,54
IWartości niematerialne i prawne367 748,8938 944,61
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne367 748,8938 944,61
IIRzeczowe aktywa trwałe32 243,2547 189,90
1Środki trwałe32 243,2547 189,90
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej3 198,333 578,33
c) urządzenia techniczne i maszyny18 244,0329 528,21
d) środki transportu
e) inne środki trwałe10 800,8914 083,36
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe89 767,3085 542,03
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek89 767,3085 542,03
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe27 387,0012 722,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego27 387,0012 722,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe194 937,28161 265,28
IZapasy550,001 250,00
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi550,001 250,00
IINależności krótkoterminowe60 736,4861 237,95
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek60 736,4861 237,95
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:60 736,4859 967,00
– do 12 miesięcy60 736,4859 967,00
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
c) inne1 270,95
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe132 833,2094 599,57
1Krótkoterminowe aktywa finansowe132 833,2094 599,57
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne132 833,2094 599,57
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach132 833,2094 599,57
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe817,604 177,76
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem712 083,72345 663,82
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny-3 223 809,03-1 471 171,55
IKapitał (fundusz) podstawowy333 300,00333 300,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-1 804 471,55
VIZysk (strata) netto-1 752 637,48-1 804 471,55
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 935 892,751 816 835,37
IRezerwy na zobowiązania35 974,7636 722,16
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy35 974,7636 722,16
– długoterminowe
– krótkoterminowe35 974,7636 722,16
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe3 899 917,991 780 113,21
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek3 899 917,991 780 113,21
a) kredyty i pożyczki3 546 161,541 380 379,04
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:246 946,62315 504,42
– do 12 miesięcy246 946,62315 504,42
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych63 387,3250 231,18
h) z tytułu wynagrodzeń43 422,5133 926,54
i) inne72,03
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem712 083,72345 663,82
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:759 836,01360 242,29
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów759 836,01360 242,29
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej2 418 769,172 141 969,74
IAmortyzacja17 658,1529 540,22
IIZużycie materiałów i energii13 909,9027 681,50
IIIUsługi obce1 459 770,771 066 677,33
IVPodatki i opłaty, w tym:825,005 113,79
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia772 503,05873 151,65
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:148 414,54137 766,67
– emerytalne60 336,2629 346,40
VIIPozostałe koszty rodzajowe5 687,762 038,58
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 658 933,16-1 781 727,45
DPozostałe przychody operacyjne615,0538,98
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne615,0538,98
EPozostałe koszty operacyjne658,2438,97
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne658,2438,97
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-1 658 976,35-1 781 727,44
GPrzychody finansowe
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe108 326,1335 466,11
IOdsetki, w tym:108 326,1335 466,11
– dla jednostek powiązanych10 506,15
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-1 767 302,48-1 817 193,55
JPodatek dochodowy-14 665,00-12 722,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-1 752 637,48-1 804 471,55
Informacje uzupełniające do bilansu
zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-1 767 302,48-1 817 193,55
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:7 675,367 675,3625 328,63
Ustawa z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnychart 16 ust 1 pkt 28 lit <Lit>23 502,50
pozostałe 7 675,367 675,361 826,13
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:144 127,59144 127,5952 681,74
Ustawa z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych18 754,7618 754,76art 15 ust 4e pkt <Pkt> lit <Lit>
Ustawa z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych17 220,0017 220,00art 15 ust 4e pkt <Pkt> lit <Lit>17 220,00
Ustawa z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych108 152,83108 152,83art 16 ust 1 pkt 11 lit <Lit>23 355,59
pozostałe 12 106,15
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-1 615 499,53-1 739 183,18
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki