Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki CAPITAL LEX KANCELARIA PRAWNO-PODATKOWA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-25
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy CAPITAL LEX Kancelaria Prawno-Podatkowa S.A.
Siedziba
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Gmina Warszawa
Miejscowość Warszawa
Adres
Kod kraju PL
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Gmina Warszawa
Ulica Złota
Nr domu 59
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-120
Poczta Warszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 6420Z - działalność holdingów finansowych
6499Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
6619Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
6621Z - działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
6622Z - działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
6831Z - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
6910Z - działalność prawnicza
6920Z - działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
8299Z - pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
9412Z - działalność organizacji profesjonalnych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000667464

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Księgowość Capital Lex Kancelarii Prawno-Podatkowej S.A. prowadzona jest w oparciu o:
Ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2018 roku poz.395 tekst
jednolity).

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne są to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na własne potrzeby
jednostki. Wykazywane są w księgach rachunkowych według ceny ich nabycia netto. Umarzane są metodą liniową zgodnie z przyjętą stawką amortyzacji;

oprogramowanie komputerowe, licencje - do 50 % włącznie

Naliczania amortyzacji dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartości niematerialne i prawne zostały przyjęte do używania.
Wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

2. Należności i zobowiązania

Należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności. Należności wątpliwe podlegają aktualizacji, uwzględniającej stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty.
Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z wyjątkiem zobowiązań finansowych połączonych z wydaniem aktywów innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe (w tym przypadku zastosowanie ma wycena według wartości godziwej).
Należności wyrażone w walucie obcej wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
Zobowiązania wyrażone w walucie obcej wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
3. Rzeczowe składniki aktywów
Do środków trwałych zaliczane są rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi ,o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Środki trwałe wykazywane są według cen nabycia netto lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także
o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dokonuje się metodą liniową, zgodnie
z planem amortyzacji. Odpisy amortyzacyjne nalicza się, począwszy od pierwszego dnia następującego po miesiącu, w którym poszczególne środki trwałe zostały przyjęte do użytkowania.
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się do końca tego miesiąca, w którym umorzenie zrówna się z wartością początkową lub, w którym dany środek postawiono w stan likwidacji, sprzedano albo stwierdzono niedobór.
Stawki amortyzacyjne przyjęte przez Spółkę zgodne są z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy o rachunkowości, czyli odzwierciedlają okres ekonomicznej użyteczności tych aktywów.
Stosowane stawki amortyzacyjne dla środków trwałych:
Budynki i budowle oraz
Nakłady na inwestycje w obcych obiektach od 10%
Maszyny i urządzenia informatyczne do 30% włącznie
Urządzenia techniczne od 14% - 20% włącznie
Narzędzia i przyrządy do 20% włącznie
Samochody osobowe używane 40%
Samochody osobowe nowe 20%

4. Środki pieniężne

Środki pieniężne krajowe ujmowane są w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Wartość środków pieniężnych w walutach obcych na koniec okresu sprawozdawczego przeliczana jest po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
Środki pieniężne na rachunkach bankowych wykazuje się z doliczonymi lub potrąconymi odsetkami. Odsetki te odnosi się odpowiednio na dobro przychodów finansowych lub
w ciężar koszt

ów finansowych

5. Rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe obejmują:
czynne - rozliczenie kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych, takich jak: aktywowane koszty akwizycji, zarachowane odsetki i czynsze oraz inne rozliczenia; długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - aktywa z tytułu podatku odroczonego
bierne - rozliczenie kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań, przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:
a) ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki, a kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny;
b) z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, gdzie kwotę zobowiązania można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana;
c) długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - rezerwy z tytułu podatku odroczonego
6.Kapitały własne Kapitały własne stanowią kapitały tworzone przez jednostkę zgodnie z obowiązującym prawem, tj. właściwymi ustawami lub umową. Ujmowane są w księgach rachunkowych
z podziałem na ich rodzaje.
W związku z uchwalonym i zgłoszonym do KRS w roku 2018 podwyższeniem kapitału akcyjnego dokonano prezentacji rozliczenia wpłaty na kapitał akcyjny poprzez ujęcie na kapitale rezerwowym części odpowiadającej zwiększeniu kapitału akcyjnego, natomiast Agio ujęto w pozycji kapitału zapasowego.
Wpłaty otrzymane przez Spółkę na pokrycie podwyższenia kapitału akcyjnego w przyszłosci, którego zgłoszenie do KRS jeszcze nie nastąpiło, są wykazywane w bilansie w pozycji 'zobowiązania krótkoterminowe wobec j. pozostałych, z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych'.
Na dzień bilansowy kapitał akcyjny wycenia się według wartości nominalnej.

7.Rezerwy

Jednostka może tworzyć m.in.:
" rezerwę na niewykorzystane urlopy
" rezerwę na ryzyka prawne oraz koszty finansowe/ m. in .audyt/
" inne rezerwy wymagane przepisami ustawy o rachunkowości
Tworzenie rezerwy na podatek odroczony jak tez rezerwy na niewykorzystane urlopy jest uwarunkowane istotnością tych zjawisk.

8. Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży materiałów, towarów i usług wykazuje się w księgach rachunkowych według wartości netto, na podstawie wystawionych krajowych faktur VAT.
W związku z uruchomieniem działalności w dziedzinie odszkodowań z tytułu błędów medycznych, Spółka fakturuje przychody z tytułu wynagrodzenia w pozyskiwanych odszkodowaniach dla Klientów.

9. Koszty działalności

Koszty działalności obejmują:
" wartość sprzedanych materiałów , towarów i usług
" koszty pośrednie, związane ze sprzedażą materiałów, towarów i usług
10. Podatek dochodowy od osób prawnych.

Z uwagi na okres działalności oraz uzyskane wyniki finansowe, Spółka nie tworzy podatku odroczonego.

11. Podatek VAT

Spółka prowadzi sprzedaż usług, co dokumentowane jest wystawianymi fakturami VAT z zastosowaniem stawki VAT 23%.
12. Zmiana zasad (polityki) rachunkowości w roku obrotowym i informacje liczbowe
zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy
W okresie sprawozdawczym od 01.01.2018 do 31.12.2018 Spółka stosowała zasady rachunkowości opisane powyżej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Ciągłość stosowania zasad polityki rachunkowości pozwala na ustalenie wyniku finansowego
w wariancie porównawczym.Na wynik finansowy netto składają się:
1. wynik na działalności operacyjnej
2. wynik na operacjach finansowych
3. wynik pozostałych przychodów i kosztów
4. obciążenie wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sporządzenie sprawozdania finansowego dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy i zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe
I Wartości niematerialne i prawne
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe
1 Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2 Środki trwałe w budowie
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 2 703 897,57 933 338,00
I Zapasy
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 158 388,11 333 568,72
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 158 388,11 333 568,72
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 15 344,70 21 632,19
– do 12 miesięcy 15 344,70 21 632,19
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 110 757,73 64 692,02
c) inne 915,35 167 006,93
d) dochodzone na drodze sądowej 31 370,33 80 237,58
III Inwestycje krótkoterminowe 2 545 509,46 598 364,28
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 545 509,46 598 364,28
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 545 509,46 598 364,28
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2 545 509,46 598 364,28
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 405,00
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 2 703 897,57 933 338,00
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny -1 069 381,34 345 074,88
I Kapitał (fundusz) podstawowy 195 994,50 195 994,50
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 2 075 135,71 1 972 916,71
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 1 972 916,71 1 972 916,71
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 167 781,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne 167 781,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 823 836,33
VI Zysk (strata) netto -1 684 456,22 -1 823 836,33
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 773 278,91 588 263,12
I Rezerwy na zobowiązania 20 000,00 20 000,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy 20 000,00 20 000,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe 20 000,00 20 000,00
II Zobowiązania długoterminowe
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 3 459 826,91 475 925,12
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3 459 826,91 475 925,12
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 3 342 289,19 270 000,00
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 96 830,18 170 629,53
– do 12 miesięcy 66 981,28 170 629,53
– powyżej 12 miesięcy 29 848,90
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 12 433,46 25 755,87
h) z tytułu wynagrodzeń 8 274,08 9 539,72
i) inne
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe 293 452,00 92 338,00
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 293 452,00 92 338,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe 293 452,00 92 338,00
Pasywa razem 2 703 897,57 933 338,00
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 105 505,89 85 345,30
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 105 505,89 85 345,30
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B Koszty działalności operacyjnej 1 765 083,33 1 841 163,69
I Amortyzacja 30 260,58
II Zużycie materiałów i energii 30 767,33 145 053,85
III Usługi obce 1 075 629,95 996 220,77
IV Podatki i opłaty, w tym: 12 148,58 9 179,16
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 590 603,42 540 381,15
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 46 315,04 40 315,78
– emerytalne 18 852,00 18 851,80
VII Pozostałe koszty rodzajowe 9 619,01 79 752,40
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -1 659 577,44 -1 755 818,39
D Pozostałe przychody operacyjne 68,93 75,67
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 68,93 75,67
E Pozostałe koszty operacyjne 26 488,62 54 209,69
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 6 745,89 15 892,00
III Inne koszty operacyjne 19 742,73 38 317,69
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -1 685 997,13 -1 809 952,41
G Przychody finansowe 1 540,91 185,89
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 1 535,01
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne 5,90 185,89
H Koszty finansowe 14 069,81
I Odsetki, w tym:
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 14 069,81
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) -1 684 456,22 -1 823 836,33
J Podatek dochodowy
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) -1 684 456,22 -1 823 836,33
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 195 994,50 150 000,60
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 45 993,90
a) zwiększenie (z tytułu) 45 993,90
– wydania udziałów (emisji akcji) 45 993,90
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 195 994,50 195 994,50
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1 972 916,71
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu) 102 219,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej 102 219,00
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 2 075 135,71 1 972 916,71
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu) 167 781,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 167 781,00
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1 823 836,33
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -1 823 836,33
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6 Wynik netto -1 823 836,33
A zysk netto
B strata netto -1 684 456,22 -1 823 836,33
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -1 069 381,34 345 074,88
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -1 069 381,34 345 074,88
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -1 577 455,19 -1 353 939,65
I Zysk (strata) netto -1 684 456,22 -1 823 836,33
II Korekty razem 107 001,03 469 896,68
1 Amortyzacja 30 260,58
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 1 535,01
5 Zmiana stanu rezerw
6 Zmiana stanu zapasów
7 Zmiana stanu należności -198 283,62 -212 815,31
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 118 236,30 505 925,12
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 201 114,00 112 338,00
10 Inne korekty -15 600,66 34 188,29
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -1 577 455,19 -1 353 939,65
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 48 556,87
I Wpływy
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne
II Wydatki 48 556,87
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4 Inne wydatki inwestycyjne -48 556,87
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 3 699 978,01 2 186 961,02
I Wpływy 3 612 289,19 2 018 910,61
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 3 612 289,19 2 018 910,61
2 Kredyty i pożyczki
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe
II Wydatki 87 688,82 168 050,41
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych 87 688,82 168 050,41
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8 Odsetki
9 Inne wydatki finansowe
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 3 524 600,37 1 850 860,20
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1 947 145,18 448 363,68
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 947 145,18 -448 233,45
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F Środki pieniężne na początek okresu 598 364,28 150 000,60
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2 545 509,46 598 364,28
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok -1 684 456,22 -1 823 836,33
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 6 916,17 20 276,49
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 307 306,53 134 528,55
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 98 636,55
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -1 468 870,07 -1 669 031,29
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacje dodatkowe do sprawozdania 2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki