Szczegóły spółki

Nazwa CAPITAL LEX KANCELARIA PRAWNO-PODATKOWA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5272800013
REGON 366769352
KRS 0000667464
Adres ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa
Telefon 737 488 664
Faks 737 488 664
E-mail krzysztof.drozdz@clsa.pl
WWW b.d.
PKD
 • 6420Z — działalność holdingów finansowych
 • 6499Z — pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 6619Z — pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 6621Z — działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
 • 6622Z — działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
 • 6831Z — pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 6910Z — działalność prawnicza
 • 6920Z — działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • 8299Z — pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 9412Z — działalność organizacji profesjonalnych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.63 1.4
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.7 -3.53
Płynność bieżąca (CR) 1.96 0.78
Płynność szybka (QR) 1.96 0.78
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.7 -3.53
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -2137.01% -1596.55%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -528.53% 157.52%
Rentowność aktywów (ROA) -195.41% -62.3%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-07-06 129/2020 13 32291
Poz. 32291. CAPITAL LEX KANCELARIA PRAWNO-
-PODATKOWA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000667464. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 marca 2017 r.
[BMSiG-32350/2020]

Zarząd Capital Lex Kancelaria Prawno-Podatkowa S.A.
(KRS 667464) wzywa Akcjonariuszy Spółki do złożenia doku-
mentów akcji w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Sienna 64
(I piętro) w Warszawie.

Zgodnie z wymogami wynikającymi z nowelizacji Kodeksu
spółek handlowych z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1798) wszystkie akcje spółek akcyjnych i komandytowo-
-akcyjnych od 1 marca 2021 roku podlegają obowiązkowej
dematerializacji w rejestrze akcjonariuszy.
Poz. 32291. CAPITAL LEX KANCELARIA PRAWNO-
-PODATKOWA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000667464. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 marca 2017 r.
[BMSiG-32350/2020]

Zarząd Capital Lex Kancelaria Prawno-Podatkowa S.A.
(KRS 667464) wzywa Akcjonariuszy Spółki do złożenia doku-
mentów akcji w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Sienna 64
(I piętro) w Warszawie.

Zgodnie z wymogami wynikającymi z nowelizacji Kodeksu
spółek handlowych z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1798) wszystkie akcje spółek akcyjnych i komandytowo-
-akcyjnych od 1 marca 2021 roku podlegają obowiązkowej
dematerializacji w rejestrze akcjonariuszy.
2020-06-03 107/2020 24 24935
Poz. 24935. CAPITAL LEX KANCELARIA PRAWNO-
-PODATKOWA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000667464. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 marca 2017 r.
[BMSiG-24865/2020]

Zarząd Capital Lex Kancelaria Prawno-Podatkowa S.A. z sie-
dzibą w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2020 r., godz. 1500, w War-
szawie przy ul. Siennej 64 (I-piętro), z następującym porząd-
kiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Stwierdzenie prawomocności i zdolności podejmowania
  uchwał przez Walne Zgromadzenie.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie nowych regulacji związanych z demateria-
  lizacją akcji oraz propozycji wyboru podmiotu prowadzą-
  cego rejestr akcjonariuszy.
 6. Omówienie nowych zasad wynagradzania Rady Nadzor-
  czej.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z Dzia-
  łalności Spółki za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 8. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego
  Spółki za rok 2019.
 9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzor-
  czej Spółki za rok 2019.
10. Przedstawienie dokumentu „Szczegółowe sprawozda-
  nie z aktywności Zarządu i Spółki za okres 11.05.2019-
  15.06.2020 r. oraz Plany Zarządu Spółki na lata 2020-2024
  na bazie pozyskanego kapitału zarejestrowanego w KRS”.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podpi-
    sania umowy z wybranym podmiotem prowadzącym
    rejestr akcjonariuszy,
  b) przyjęcia nowych zasad wynagradzania Rady Nadzor-
    czej,
  c) zatwierdzenia Sprawozdania z Działalności Spółki oraz
    Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2019,
  d) udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2019 r.,
  e) udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej za rok 2019,
   f) rozliczenia zysku i pokrycie straty za rok 2019,
  g) akceptacji dokumentu „Szczegółowe sprawozdanie
    z aktywności Zarządu i Spółki za okres 11.05.2019-
    15.06.2020 r. oraz Plany Zarządu Spółki na lata 2020-2024
    na bazie pozyskanego kapitału zarejestrowanego w KRS”.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.
Poz. 24935. CAPITAL LEX KANCELARIA PRAWNO-
-PODATKOWA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000667464. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 marca 2017 r.
[BMSiG-24865/2020]

Zarząd Capital Lex Kancelaria Prawno-Podatkowa S.A. z sie-
dzibą w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2020 r., godz. 1500, w War-
szawie przy ul. Siennej 64 (I-piętro), z następującym porząd-
kiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Stwierdzenie prawomocności i zdolności podejmowania
  uchwał przez Walne Zgromadzenie.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie nowych regulacji związanych z demateria-
  lizacją akcji oraz propozycji wyboru podmiotu prowadzą-
  cego rejestr akcjonariuszy.
 6. Omówienie nowych zasad wynagradzania Rady Nadzor-
  czej.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z Dzia-
  łalności Spółki za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 8. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego
  Spółki za rok 2019.
 9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzor-
  czej Spółki za rok 2019.
10. Przedstawienie dokumentu „Szczegółowe sprawozda-
  nie z aktywności Zarządu i Spółki za okres 11.05.2019-
  15.06.2020 r. oraz Plany Zarządu Spółki na lata 2020-2024
  na bazie pozyskanego kapitału zarejestrowanego w KRS”.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podpi-
    sania umowy z wybranym podmiotem prowadzącym
    rejestr akcjonariuszy,
  b) przyjęcia nowych zasad wynagradzania Rady Nadzor-
    czej,
  c) zatwierdzenia Sprawozdania z Działalności Spółki oraz
    Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2019,
  d) udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2019 r.,
  e) udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej za rok 2019,
   f) rozliczenia zysku i pokrycie straty za rok 2019,
  g) akceptacji dokumentu „Szczegółowe sprawozdanie
    z aktywności Zarządu i Spółki za okres 11.05.2019-
    15.06.2020 r. oraz Plany Zarządu Spółki na lata 2020-2024
    na bazie pozyskanego kapitału zarejestrowanego w KRS”.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.
2019-06-03 106/2019 15 28763
Poz. 28763. CAPITAL LEX KANCELARIA PRAWNO-
-PODATKOWA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000667464. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 marca 2017 r.
[BMSiG-28655/2019]

Zarząd Capital Lex Kancelaria Prawno-Podatkowa S.A. z sie-
dzibą w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2019 r., godz. 1400, w War-
szawie przy ul. Złotej 59 (Skylight 8 piętro), z następującym
porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Stwierdzenie prawomocności i zdolności podejmowania
   uchwał przez Walne Zgromadzenie.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki za okres od 1.01.2018 r.
   do 31.12.2018 r.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nad-
   zorczej Spółki za rok 2018.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2018,
   c) udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2018,    d) udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej za rok 2018,
    e) rozliczenia zysku i pokrycie straty za rok 2018.
  9. Zamknięcie obrad.
Poz. 28763. CAPITAL LEX KANCELARIA PRAWNO-
-PODATKOWA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000667464. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 marca 2017 r.
[BMSiG-28655/2019]

Zarząd Capital Lex Kancelaria Prawno-Podatkowa S.A. z sie-
dzibą w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2019 r., godz. 1400, w War-
szawie przy ul. Złotej 59 (Skylight 8 piętro), z następującym
porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Stwierdzenie prawomocności i zdolności podejmowania
   uchwał przez Walne Zgromadzenie.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki za okres od 1.01.2018 r.
   do 31.12.2018 r.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nad-
   zorczej Spółki za rok 2018.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2018,
   c) udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2018,    d) udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej za rok 2018,
    e) rozliczenia zysku i pokrycie straty za rok 2018.
  9. Zamknięcie obrad.
2019-04-23 79/2019 12 21104
Poz. 21104. CAPITAL LEX KANCELARIA PRAWNO-
-PODATKOWA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000667464. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 marca 2017 r.
[BMSiG-20515/2019]

Zarząd Capital Lex Kancelaria Prawno-Podatkowa S.A. w War-
szawie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjona-
riuszy na dzień 15 maja 2019 r. o godz. 1600 w Warszawie przyul. Złotej 59 (Skylight, 8 piętro), 00-120 Warszawa, z następu-
jącym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie szczegółowego sprawozdania z działal-
   ności Zarządu i Spółki od 01.01.2018 do 10.05.2019 r.
  6. Prezentacja Planów Spółki na lata 2019-2025 w oparciu
   o zarejestrowany przez KRS kapitał.
  7. Przedstawienie opinii Zarządu dotyczącej ceny emisyj-
   nej akcji nowych serii oraz uzasadnienia pozbawienia
   dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, przed-
   stawienie przez Zarząd informacji dodatkowej dotyczą-
   cej emisji w tym: założeń biznesowych, kosztów pozy-
   skania kapitału oraz Prognozy Rozwoju Spółki na lata
   2020-2025 pod warunkiem pełnego powodzenia emisji
   akcji nowych serii: M, N, O, U.
  8. Podjęcie Uchwał w sprawach:
    a) przyjęcia szczegółowego sprawozdania z działalności
      Zarządu i Spółki od 01.01.2018 r. do 10.05.2019 r.
    b) zatwierdzenia Planów Spółki na lata 2019-2025
      w oparciu o zarejestrowany do tej pory przez
      KRS kapitał,
    c) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez
      emisję akcji nowych serii: M, N, O, U, w trybie sub-
      skrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczaso-
      wych akcjonariuszy prawa poboru,
    d) zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie upoważnienia
      Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Sta-
      tutu Spółki.
  9. Zamknięcie Zgromadzenia.


Obecne brzmienie § 6 ust. 1 Statutu:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 363.775,90 zł (trzysta sześć-
dziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć złotych
dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 3.637.759 (trzy miliony
sześćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt
dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
każda akcja, w tym:
  a) 2 (dwie) akcje imienne serii A o wartości nominalnej
    0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od A1
    do A2,
  b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii B o war-
    tości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
    o numerach od B1 do B500.000,
  c) 2 (dwie) akcje imienne serii C o wartości nominalnej
    0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od C1
    do C2,
  d) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii D o war-
    tości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
    o numerach od D1 do D500.000,
  e) 2 (dwie) akcje imienne serii E o wartości nominalnej
    0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od E1
    do E2,
  f) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii F o war-
    tości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
    o numerach od F1 do F500.000,  g) 438.360 (czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta sześć-
    dziesiąt) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominal-
    nej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach
    od G1 do G438.360,
  h) 21.579 (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset siedem-
    dziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii H, o warto-
    ści nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda
    akcja, o numerach od H1 do H21.579,
  i) 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela
    serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
    każda akcja, o numerach od I1 do I90.000,
  j) 36.844 (trzydzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści
    cztery) akcje na okaziciela serii J, o wartości nominalnej
    0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od J1
    do J36.844,
  k) 425.970 (czterysta dwadzieścia pięć tysięcy dziewięć-
    set siedemdziesiąt) akcji na okaziciela serii K, o war-
    tości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
    o numerach od K1 do K425.970,
  l) 1.125.000 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy)
    akcji na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł
    (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od L1 do
    L1.125.000.

Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 Statutu:

Kapitał zakładowy Spółki podwyższa się z kwoty 363.775,90 zł
(trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt
pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) do kwoty nie większej
niż 446.275,90 zł., to jest o kwotę nie większą niż 82.500,00 zł
(osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) i dzieli się na nie więcej niż
4.462.759 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące
siedemset pięćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej
0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
punkty: a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) - bez zmian,

 m) nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) nowych
   akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł
   (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od M1 do
   M150.000, których cena emisyjna wynosi 14,90 zł (czter-
   naście złotych dziewięćdziesiąt groszy) za każdą akcję,
 n) nie więcej niż 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy)
   nowych akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej
   0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od N1
   do N175.000 których cena emisyjna wynosi 17,60 zł (sie-
   demnaście złotych sześćdziesiąt groszy) za każdą akcję,
 o) nie więcej niż 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy)
   nowych akcji na okaziciela serii O o wartości nominal-
   nej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach
   od O1 do O220.000, których cena emisyjna wynosi
   19,90 zł (dziewiętnaście złotych dziewięćdziesiąt groszy)
   za każdą akcję,
 u) nie więcej niż 280.000 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy)
   nowych akcji na okaziciela serii U o wartości nominalnej
   0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od U1 do
   U280.000, których cena emisyjna wynosi 24,90 zł (dwadzie-
   ścia cztery złote dziewięćdziesiąt groszy) za każdą akcję.

Obecne brzmienie § 6 ust. 5 Statutu:

Wszystkie akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, zostają
objęte w zamian za wkłady pieniężne.Proponowane brzmienie § 6 ust. 5 Statutu:

Wszystkie akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N,
O, U, zostają objęte w zamian za wkłady pieniężne.
Poz. 21104. CAPITAL LEX KANCELARIA PRAWNO-
-PODATKOWA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000667464. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 marca 2017 r.
[BMSiG-20515/2019]

Zarząd Capital Lex Kancelaria Prawno-Podatkowa S.A. w War-
szawie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjona-
riuszy na dzień 15 maja 2019 r. o godz. 1600 w Warszawie przyul. Złotej 59 (Skylight, 8 piętro), 00-120 Warszawa, z następu-
jącym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie szczegółowego sprawozdania z działal-
   ności Zarządu i Spółki od 01.01.2018 do 10.05.2019 r.
  6. Prezentacja Planów Spółki na lata 2019-2025 w oparciu
   o zarejestrowany przez KRS kapitał.
  7. Przedstawienie opinii Zarządu dotyczącej ceny emisyj-
   nej akcji nowych serii oraz uzasadnienia pozbawienia
   dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, przed-
   stawienie przez Zarząd informacji dodatkowej dotyczą-
   cej emisji w tym: założeń biznesowych, kosztów pozy-
   skania kapitału oraz Prognozy Rozwoju Spółki na lata
   2020-2025 pod warunkiem pełnego powodzenia emisji
   akcji nowych serii: M, N, O, U.
  8. Podjęcie Uchwał w sprawach:
    a) przyjęcia szczegółowego sprawozdania z działalności
      Zarządu i Spółki od 01.01.2018 r. do 10.05.2019 r.
    b) zatwierdzenia Planów Spółki na lata 2019-2025
      w oparciu o zarejestrowany do tej pory przez
      KRS kapitał,
    c) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez
      emisję akcji nowych serii: M, N, O, U, w trybie sub-
      skrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczaso-
      wych akcjonariuszy prawa poboru,
    d) zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie upoważnienia
      Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Sta-
      tutu Spółki.
  9. Zamknięcie Zgromadzenia.


Obecne brzmienie § 6 ust. 1 Statutu:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 363.775,90 zł (trzysta sześć-
dziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć złotych
dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 3.637.759 (trzy miliony
sześćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt
dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
każda akcja, w tym:
  a) 2 (dwie) akcje imienne serii A o wartości nominalnej
    0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od A1
    do A2,
  b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii B o war-
    tości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
    o numerach od B1 do B500.000,
  c) 2 (dwie) akcje imienne serii C o wartości nominalnej
    0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od C1
    do C2,
  d) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii D o war-
    tości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
    o numerach od D1 do D500.000,
  e) 2 (dwie) akcje imienne serii E o wartości nominalnej
    0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od E1
    do E2,
  f) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii F o war-
    tości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
    o numerach od F1 do F500.000,  g) 438.360 (czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta sześć-
    dziesiąt) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominal-
    nej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach
    od G1 do G438.360,
  h) 21.579 (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset siedem-
    dziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii H, o warto-
    ści nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda
    akcja, o numerach od H1 do H21.579,
  i) 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela
    serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
    każda akcja, o numerach od I1 do I90.000,
  j) 36.844 (trzydzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści
    cztery) akcje na okaziciela serii J, o wartości nominalnej
    0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od J1
    do J36.844,
  k) 425.970 (czterysta dwadzieścia pięć tysięcy dziewięć-
    set siedemdziesiąt) akcji na okaziciela serii K, o war-
    tości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
    o numerach od K1 do K425.970,
  l) 1.125.000 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy)
    akcji na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł
    (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od L1 do
    L1.125.000.

Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 Statutu:

Kapitał zakładowy Spółki podwyższa się z kwoty 363.775,90 zł
(trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt
pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) do kwoty nie większej
niż 446.275,90 zł., to jest o kwotę nie większą niż 82.500,00 zł
(osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) i dzieli się na nie więcej niż
4.462.759 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące
siedemset pięćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej
0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
punkty: a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) - bez zmian,

 m) nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) nowych
   akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł
   (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od M1 do
   M150.000, których cena emisyjna wynosi 14,90 zł (czter-
   naście złotych dziewięćdziesiąt groszy) za każdą akcję,
 n) nie więcej niż 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy)
   nowych akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej
   0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od N1
   do N175.000 których cena emisyjna wynosi 17,60 zł (sie-
   demnaście złotych sześćdziesiąt groszy) za każdą akcję,
 o) nie więcej niż 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy)
   nowych akcji na okaziciela serii O o wartości nominal-
   nej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach
   od O1 do O220.000, których cena emisyjna wynosi
   19,90 zł (dziewiętnaście złotych dziewięćdziesiąt groszy)
   za każdą akcję,
 u) nie więcej niż 280.000 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy)
   nowych akcji na okaziciela serii U o wartości nominalnej
   0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od U1 do
   U280.000, których cena emisyjna wynosi 24,90 zł (dwadzie-
   ścia cztery złote dziewięćdziesiąt groszy) za każdą akcję.

Obecne brzmienie § 6 ust. 5 Statutu:

Wszystkie akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, zostają
objęte w zamian za wkłady pieniężne.Proponowane brzmienie § 6 ust. 5 Statutu:

Wszystkie akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N,
O, U, zostają objęte w zamian za wkłady pieniężne.
2019-01-16 11/2019 17 2497
Poz. 2497. CAPITAL LEX KANCELARIA PRAWNO-
-PODATKOWA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000667464. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 marca 2017 r.
[BMSiG-2061/2019]

Zarząd Capital Lex Kancelaria Prawno-Podatkowa S.A. w War-
szawie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjona-
riuszy na dzień 8 lutego 2019 r. godz. 1000 w Warszawie przy
ul. Złota 59 (8 piętro), z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie wstępnych danych dotyczących działal-
   ności Spółki w 2018 roku.
  6. Przedstawienie planów Spółki na 2019 rok.
  7. Przedstawienie i rozpatrzenie wstępnego rachunku
   zysków i strat oraz bilansu Spółki za 2018 r. wraz z wymo-
   gami audytora dotyczącym sytuacji Spółki zawiązanej
   z oczekiwaniem na zarejestrowanie podwyższenia kapi-
   tału zakładowego Spółki przez KRS wymagającej podję-
   cia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały
   o dalszym istnieniu Spółki zgodnie z artykułem 397
   Kodeksu Spółek Handlowych.
  8. Podjęcie Uchwał w sprawach:
    a) Przyjęcia wstępnych danych dotyczących działalności
     Spółki w 2018 roku
    b) Zatwierdzenia planów Spółki na 2019 rok
    c) Dalszego istnienia Spółki
  9. Zamknięcie Zgromadzenia.
Poz. 2497. CAPITAL LEX KANCELARIA PRAWNO-
-PODATKOWA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000667464. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 marca 2017 r.
[BMSiG-2061/2019]

Zarząd Capital Lex Kancelaria Prawno-Podatkowa S.A. w War-
szawie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjona-
riuszy na dzień 8 lutego 2019 r. godz. 1000 w Warszawie przy
ul. Złota 59 (8 piętro), z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie wstępnych danych dotyczących działal-
   ności Spółki w 2018 roku.
  6. Przedstawienie planów Spółki na 2019 rok.
  7. Przedstawienie i rozpatrzenie wstępnego rachunku
   zysków i strat oraz bilansu Spółki za 2018 r. wraz z wymo-
   gami audytora dotyczącym sytuacji Spółki zawiązanej
   z oczekiwaniem na zarejestrowanie podwyższenia kapi-
   tału zakładowego Spółki przez KRS wymagającej podję-
   cia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały
   o dalszym istnieniu Spółki zgodnie z artykułem 397
   Kodeksu Spółek Handlowych.
  8. Podjęcie Uchwał w sprawach:
    a) Przyjęcia wstępnych danych dotyczących działalności
     Spółki w 2018 roku
    b) Zatwierdzenia planów Spółki na 2019 rok
    c) Dalszego istnienia Spółki
  9. Zamknięcie Zgromadzenia.
2018-06-26 122/2018 16 27672
Poz. 27672. CAPITAL LEX KANCELARIA PRAWNO-
-PODATKOWA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000667464. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 marca 2017 r.
[BMSiG-27258/2018]

Zarząd Capital Lex Kancelaria Prawno-Podatkowa S.A. w War-
szawie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjona-riuszy na dzień 19 lipca 2018 r., godz. 1000, w Warszawie przy
ul. Prostej 32, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
   zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie sub-
   skrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych
   akcjonariuszy prawa poboru.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz
   w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia
   tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Obecne brzmienie § 6 ust. 1 Statutu:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 195.994,50 zł (sto dziewięć-
dziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote
pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 1.959.945 (jeden milion dzie-
więćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzie-
ści pięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
każda akcja, w tym:
  a) 2 (dwie) akcje imienne serii A o wartości nominalnej 0,10 zł
    (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od A1 do A2,
  b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii B o war-
    tości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
    o numerach od B1 do B500.000,
  c) 2 (dwie) akcje imienne serii C o wartości nominalnej 0,10 zł
   (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od C1 do C2,
  d) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii D o war-
    tości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
    o numerach od D1 do D500.000,
  e) 2 (dwie) akcje imienne serii E o wartości nominalnej
    0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od E1
    do E2,
  f) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii F o war-
    tości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
    o numerach od F1 do F500.000,
  g) 438.360 (czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta sześć-
    dziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości
    nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
    o numerach od G1 do G438.360,
  h) 21.579 (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset siedemdzie-
    siąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o war-
    tości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda
    akcja, o numerach od H1 do H21.579.

Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 Statutu:

Kapitał zakładowy Spółki podwyższa się z kwoty
195.994,50 zł (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset
dziewięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy) do kwoty nie
większej niż 410.994,50 zł (czterysta dziesięć tysięcy dziewięć-
set dziewięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy), to jest
o kwotę 215.000,00 (dwieście piętnaście tysięcy) i dzieli się na
2.150.000,00 (dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji o war-
tości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
  a) 2 (dwie) akcje imienne serii A o wartości nominalnej 0,10 zł
   (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od A1 do A2, b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii B o war-
   tości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
   o numerach od B1 do B500.000,
 c) 2 (dwie) akcje imienne serii C o wartości nominalnej
   0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od C1
   do C2,
 d) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii D o war-
   tości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
   o numerach od D1 do D500.000,
 e) 2 (dwie) akcje imienne serii E o wartości nominalnej
   0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od E1
   do E2,
  f) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii F o war-
   tości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
   o numerach od F1 do F500.000,
 g) 438.360 (czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta sześć-
   dziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości
   nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
   o numerach od G1 do G438.360,
 h) 21.579 (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset siedemdzie-
   siąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o war-
   tości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda
   akcja, o numerach od H1 do H21.579,
  i) Nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na
   okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
   groszy) każda akcja, o numerach od I1 do I150.000,
  j) Nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcje na okazi-
   ciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć gro-
   szy) każda akcja, o numerach od J1 do J500.000,
 k) Nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela
   serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
   każda akcja, o numerach od K1 do K1.000.000
  l) Nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela
   serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
   każda akcja, o numerach od L1 do L300.000
 m) Nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na
    okaziciela serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł
    (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od M1
    do M200.000,

Obecne brzmienie § 6 ust. 5 Statutu:

Wszystkie akcje serii A, B, C, D, E, F, G i H zostają objęte
w zamian za wkłady pieniężne.

Proponowane brzmienie § 6 ust. 5 Statutu:

Wszystkie akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M zostają
objęte w zamian za wkłady pieniężne.
Poz. 27672. CAPITAL LEX KANCELARIA PRAWNO-
-PODATKOWA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000667464. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 marca 2017 r.
[BMSiG-27258/2018]

Zarząd Capital Lex Kancelaria Prawno-Podatkowa S.A. w War-
szawie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjona-riuszy na dzień 19 lipca 2018 r., godz. 1000, w Warszawie przy
ul. Prostej 32, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
   zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie sub-
   skrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych
   akcjonariuszy prawa poboru.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz
   w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia
   tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Obecne brzmienie § 6 ust. 1 Statutu:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 195.994,50 zł (sto dziewięć-
dziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote
pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 1.959.945 (jeden milion dzie-
więćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzie-
ści pięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
każda akcja, w tym:
  a) 2 (dwie) akcje imienne serii A o wartości nominalnej 0,10 zł
    (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od A1 do A2,
  b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii B o war-
    tości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
    o numerach od B1 do B500.000,
  c) 2 (dwie) akcje imienne serii C o wartości nominalnej 0,10 zł
   (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od C1 do C2,
  d) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii D o war-
    tości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
    o numerach od D1 do D500.000,
  e) 2 (dwie) akcje imienne serii E o wartości nominalnej
    0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od E1
    do E2,
  f) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii F o war-
    tości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
    o numerach od F1 do F500.000,
  g) 438.360 (czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta sześć-
    dziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości
    nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
    o numerach od G1 do G438.360,
  h) 21.579 (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset siedemdzie-
    siąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o war-
    tości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda
    akcja, o numerach od H1 do H21.579.

Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 Statutu:

Kapitał zakładowy Spółki podwyższa się z kwoty
195.994,50 zł (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset
dziewięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy) do kwoty nie
większej niż 410.994,50 zł (czterysta dziesięć tysięcy dziewięć-
set dziewięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy), to jest
o kwotę 215.000,00 (dwieście piętnaście tysięcy) i dzieli się na
2.150.000,00 (dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji o war-
tości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
  a) 2 (dwie) akcje imienne serii A o wartości nominalnej 0,10 zł
   (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od A1 do A2, b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii B o war-
   tości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
   o numerach od B1 do B500.000,
 c) 2 (dwie) akcje imienne serii C o wartości nominalnej
   0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od C1
   do C2,
 d) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii D o war-
   tości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
   o numerach od D1 do D500.000,
 e) 2 (dwie) akcje imienne serii E o wartości nominalnej
   0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od E1
   do E2,
  f) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii F o war-
   tości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
   o numerach od F1 do F500.000,
 g) 438.360 (czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta sześć-
   dziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości
   nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
   o numerach od G1 do G438.360,
 h) 21.579 (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset siedemdzie-
   siąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o war-
   tości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda
   akcja, o numerach od H1 do H21.579,
  i) Nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na
   okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
   groszy) każda akcja, o numerach od I1 do I150.000,
  j) Nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcje na okazi-
   ciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć gro-
   szy) każda akcja, o numerach od J1 do J500.000,
 k) Nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela
   serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
   każda akcja, o numerach od K1 do K1.000.000
  l) Nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela
   serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
   każda akcja, o numerach od L1 do L300.000
 m) Nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na
    okaziciela serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł
    (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od M1
    do M200.000,

Obecne brzmienie § 6 ust. 5 Statutu:

Wszystkie akcje serii A, B, C, D, E, F, G i H zostają objęte
w zamian za wkłady pieniężne.

Proponowane brzmienie § 6 ust. 5 Statutu:

Wszystkie akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M zostają
objęte w zamian za wkłady pieniężne.
2018-06-01 105/2018 20 23196
Poz. 23196. CAPITAL LEX KANCELARIA PRAWNO-
-PODATKOWA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000667464. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 marca 2017 r.
[BMSiG-22594/2018]

Zarząd Capital Lex Kancelaria Prawno-Podatkowa S.A. sie-
dzibą w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2018 r., godz. 1200, w War-
szawie przy ul. Prostej 32 (piętro 17), z następującym porząd-
kiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta.
  3. Stwierdzenie prawomocności i zdolności podejmowania
    uchwał przez Walne Zgromadzenie.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finanso-
    wego Spółki za rok 2017 r.
  6. Przedstawienie dodatkowego sprawozdania z działalno-
    ści Spółki za okres od stycznia 2018 r. do 24 czerwca 2018 r.
    oraz przedstawienie planów Spółki na lata 2018-2025.
  7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nad-
    zorczej Spółki za rok 2017.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
     Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2017,
    b) zaakceptowanie planów Spółki na lata 2018-2025.
    c) udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2017,
    d) udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej za rok
      2017,
    e) rozliczenia zysku i pokrycie straty za rok 2017.
  9. Zamknięcie obrad.
Poz. 23196. CAPITAL LEX KANCELARIA PRAWNO-
-PODATKOWA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000667464. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 marca 2017 r.
[BMSiG-22594/2018]

Zarząd Capital Lex Kancelaria Prawno-Podatkowa S.A. sie-
dzibą w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2018 r., godz. 1200, w War-
szawie przy ul. Prostej 32 (piętro 17), z następującym porząd-
kiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta.
  3. Stwierdzenie prawomocności i zdolności podejmowania
    uchwał przez Walne Zgromadzenie.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finanso-
    wego Spółki za rok 2017 r.
  6. Przedstawienie dodatkowego sprawozdania z działalno-
    ści Spółki za okres od stycznia 2018 r. do 24 czerwca 2018 r.
    oraz przedstawienie planów Spółki na lata 2018-2025.
  7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nad-
    zorczej Spółki za rok 2017.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
     Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2017,
    b) zaakceptowanie planów Spółki na lata 2018-2025.
    c) udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2017,
    d) udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej za rok
      2017,
    e) rozliczenia zysku i pokrycie straty za rok 2017.
  9. Zamknięcie obrad.
2018-04-05 67/2018 14 14232
Poz. 14232. CAPITAL LEX KANCELARIA PRAWNO-
-PODATKOWA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000667464. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 marca 2017 r.
[BMSiG-13710/2018]

Zarząd Capital Lex Kancelaria Prawno-Podatkowa S.A. w War-
szawie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjona-
riuszy na dzień 27 kwietnia 2018 r., godz. 1000 w Warszawie
przy ul. Prostej 32, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
   zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie sub-
   skrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych
   akcjonariuszy prawa poboru.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz
   w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia
   tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pod warunkiem zarejestrowania emisji akcje serii I i J oraz
kapitału docelowego nowych akcji serii K proponowane są
następujące zmiany w Statucie:

Obecne brzmienie § 6 ust. 1 Statutu:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 195.994,50 zł (sto dziewięć-
dziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote
pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 1.959.945 (jeden milion dzie-
więćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzie-
ści pięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
każda akcja, w tym:
  a) 2 (dwie) akcje imienne serii A o wartości nominalnej
   0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od A1
   do A2,  b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii B o war-
    tości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
    o numerach od B1 do B500.000,
  c) 2 (dwie) akcje imienne serii C o wartości nominalnej
   0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od C1
   do C2,
  d) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii D o war-
    tości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
    o numerach od D1 do D500.000,
  e) 2 (dwie) akcje imienne serii E o wartości nominalnej
   0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od E1
   do E2,
  f) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii F o war-
    tości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
    o numerach od F1 do F500.000,
  g) 438.360 (czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta sześć-
    dziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o warto-
    ści nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda
    akcja, o numerach od G1 do G438.360,
  h) 21.579 (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt
    dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o warto-
    ści nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda
    akcja, o numerach od H1 do H21.579.

Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 Statutu:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 438.678,90 zł (czterysta
trzydzieści osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem zło-
tych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 4.386.789 (cztery
miliony trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiem-
dziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
groszy) każda akcja, w tym:
  a) 2 (dwie) akcje imienne serii A, o wartości nominalnej
    0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od A1
    do A2,
  b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii B, o war-
    tości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
    o numerach od B1 do B500.000,
  c) 2 (dwie) akcje imienne serii C o wartości nominalnej
   0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od C1
   do C2,
  d) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii D, o war-
    tości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
    o numerach od D1 do D500.000,
  e) 2 (dwie) akcje imienne serii E, o wartości nominalnej
    0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od E1
    do E2,
  f) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii F, o war-
    tości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
    o numerach od F1 do F500.000,
  g) 438.360 (czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta sześć-
    dziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o warto-
    ści nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda
    akcja, o numerach od G1 do G438.360,
  h) 21.579 (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt
    dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o warto-
    ści nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda
    akcja, o numerach od H1 do H21.579,
  i) 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela
    serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
    każda akcja, o numerach od I1 do I90.000,
  j) 36.844 (trzydzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści
    cztery) akcje na okaziciela serii J, o wartości nominalnej   0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od J1
   do J36.844,
 k) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii K, o war-
   tości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
   o numerach od K1 do K500.000,
  l) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii L, o war-
   tości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
   o numerach od L1 do L500.000,
 m) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii M,
   o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
   akcja, o numerach od M1 do M1.000.000,
 n) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii N, o war-
   tości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
   o numerach od N1 do N300.000.

Obecne brzmienie § 6 ust. 5 Statutu:
Wszystkie akcje serii A, B, C, D, E, F, G i H zostają objęte
w zamian za wkłady pieniężne.

Proponowane brzmienie § 6 ust. 5 Statutu:
Wszystkie akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M i N
zostają objęte w zamian za wkłady pieniężne.
Poz. 14232. CAPITAL LEX KANCELARIA PRAWNO-
-PODATKOWA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000667464. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 marca 2017 r.
[BMSiG-13710/2018]

Zarząd Capital Lex Kancelaria Prawno-Podatkowa S.A. w War-
szawie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjona-
riuszy na dzień 27 kwietnia 2018 r., godz. 1000 w Warszawie
przy ul. Prostej 32, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
   zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie sub-
   skrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych
   akcjonariuszy prawa poboru.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz
   w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia
   tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pod warunkiem zarejestrowania emisji akcje serii I i J oraz
kapitału docelowego nowych akcji serii K proponowane są
następujące zmiany w Statucie:

Obecne brzmienie § 6 ust. 1 Statutu:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 195.994,50 zł (sto dziewięć-
dziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote
pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 1.959.945 (jeden milion dzie-
więćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzie-
ści pięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
każda akcja, w tym:
  a) 2 (dwie) akcje imienne serii A o wartości nominalnej
   0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od A1
   do A2,  b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii B o war-
    tości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
    o numerach od B1 do B500.000,
  c) 2 (dwie) akcje imienne serii C o wartości nominalnej
   0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od C1
   do C2,
  d) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii D o war-
    tości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
    o numerach od D1 do D500.000,
  e) 2 (dwie) akcje imienne serii E o wartości nominalnej
   0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od E1
   do E2,
  f) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii F o war-
    tości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
    o numerach od F1 do F500.000,
  g) 438.360 (czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta sześć-
    dziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o warto-
    ści nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda
    akcja, o numerach od G1 do G438.360,
  h) 21.579 (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt
    dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o warto-
    ści nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda
    akcja, o numerach od H1 do H21.579.

Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 Statutu:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 438.678,90 zł (czterysta
trzydzieści osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem zło-
tych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 4.386.789 (cztery
miliony trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiem-
dziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
groszy) każda akcja, w tym:
  a) 2 (dwie) akcje imienne serii A, o wartości nominalnej
    0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od A1
    do A2,
  b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii B, o war-
    tości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
    o numerach od B1 do B500.000,
  c) 2 (dwie) akcje imienne serii C o wartości nominalnej
   0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od C1
   do C2,
  d) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii D, o war-
    tości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
    o numerach od D1 do D500.000,
  e) 2 (dwie) akcje imienne serii E, o wartości nominalnej
    0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od E1
    do E2,
  f) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii F, o war-
    tości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
    o numerach od F1 do F500.000,
  g) 438.360 (czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta sześć-
    dziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o warto-
    ści nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda
    akcja, o numerach od G1 do G438.360,
  h) 21.579 (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt
    dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o warto-
    ści nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda
    akcja, o numerach od H1 do H21.579,
  i) 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela
    serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
    każda akcja, o numerach od I1 do I90.000,
  j) 36.844 (trzydzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści
    cztery) akcje na okaziciela serii J, o wartości nominalnej   0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od J1
   do J36.844,
 k) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii K, o war-
   tości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
   o numerach od K1 do K500.000,
  l) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii L, o war-
   tości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
   o numerach od L1 do L500.000,
 m) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii M,
   o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
   akcja, o numerach od M1 do M1.000.000,
 n) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii N, o war-
   tości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
   o numerach od N1 do N300.000.

Obecne brzmienie § 6 ust. 5 Statutu:
Wszystkie akcje serii A, B, C, D, E, F, G i H zostają objęte
w zamian za wkłady pieniężne.

Proponowane brzmienie § 6 ust. 5 Statutu:
Wszystkie akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M i N
zostają objęte w zamian za wkłady pieniężne.
2018-03-07 47/2018 16 9890
Poz. 9890. CAPITAL LEX KANCELARIA PRAWNO-
-PODATKOWA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000667464. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 marca 2017 r.
[BMSiG-9085/2018]

Zarząd Capital Lex Kancelaria Prawno-Podatkowa S.A. w War-
szawie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjona-
riuszy na dzień 29 marca 2018 r., godz. 11:00, w Warszawie
przy ul. Prostej 32, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
   zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie sub-
   skrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych
   akcjonariuszy prawa poboru.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz
   w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia
   tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  7. Zamknięcie Zgromadzenia.
Poz. 9890. CAPITAL LEX KANCELARIA PRAWNO-
-PODATKOWA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000667464. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 marca 2017 r.
[BMSiG-9085/2018]

Zarząd Capital Lex Kancelaria Prawno-Podatkowa S.A. w War-
szawie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjona-
riuszy na dzień 29 marca 2018 r., godz. 11:00, w Warszawie
przy ul. Prostej 32, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
   zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie sub-
   skrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych
   akcjonariuszy prawa poboru.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz
   w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia
   tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki