Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki JUSTCHOPPED POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-29
Informacje ogólne zgodnie z Załącznikiem Nr 4
do ustawy o rachunkowości

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy JUSTCHOPPED POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo Wielkopolskie
Powiat Poznań
Gmina Poznań
Miejscowość Poznań
Adres
Kod kraju PL
Województwo Wielkopolskie
Powiat Poznań
Gmina Poznań
Ulica Obornicka
Nr domu 330
Miejscowość Poznań
Kod pocztowy 60-689
Poczta Poznań
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS 0000666979

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń

Sprawozdanie sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów Ustawy i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Jednostka zrezygnowała z zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów. Jednostka nie wycenia aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia. Jednostka sporządza uproszczony bilans według załączniku nr 4 do ustawy. Jednostka sporządza uproszczony rachunek zysków i strat według załączniku nr 4 do ustawy. Jednostka nie sporządza informacji dodatkowej. Jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym. Jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.

5. Założenie kontynuacji działalności

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów Ustawy i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
Przyjęte przez spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły.
Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie porównawczym.
Spółka sporzadza uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat dla jednostek mikro zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości. Spółka nie sporządza informacji dodatkowej, nie sporządza zestawienia zmian w kapitale własnym oraz nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.
W trakcie roku obrotowego wartość nabytych materiałów i towarów na dzień zakupu lub produktów gotowych w momencie ich wytworzenia odpisywana jest w koszty. Nie później niż na dzień bilansowy ustala się stan i ich wycenę oraz dokonuje się korekty kasztów o wartość tego stanu.
Spółka odstąpiła od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wdług cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
2. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu poniesionych kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
3. Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej albo skorygowanej ceny nabycia. Wartość w cenie można przeszacować do wartości rynkowej, a różnicę z przeszacowania odnieść na kapitał z aktualizacji wyceny lub zaliczyć do kosztów finansowych.
4. Udziały w jednostkach podporządkowanych wycenia się według zasad określonych w pkt. 3 lub metodą praw własności ,pod warunkiem, że będzie ona stosowana do jednolicie wobec wszystkich jednostek podporządkowanych
5. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny rynkowej, zależnie od tego , która z nich jest niższa.
6. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto cna dzień bilansowy.
7. Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych mogą być wyceniane według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.
8. Zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty.
Zobowiązania finansowe mogą być wycenione według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowe lub inaczej określonej wartości godziwej.
9. Rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości
10. Kapitały własne, z wyjątkiem udziałów(akcji) własnych, oraz aktywa i pasywa wyycenia się w wartości nominalnej.

C. pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
Sprawozdanie sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów Ustawy i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
Podatek dochodowy od osób prawnych ewidencjonowany jest na kontach zespołu”8”/”2” i obejmuje podatek bieżący do zapłaty.
Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe, w tym środki trwałe 58 666,72 74 666,68
B Aktywa obrotowe, w tym: 134 962,43 81 310,03
- zapasy 2 524,26 8 686,55
- należności krótkoterminowe 128 464,87 51 438,41
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 193 629,15 155 976,71
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny, w tym: 61 609,91 132 956,49
- kapitał (fundusz) podstawowy 106 157,00 105 157,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 132 019,24 23 020,22
- rezerwy na zobowiązania
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 8 000,00
Pasywa razem 193 629,15 155 976,71
Rachunek zysków i strat
jednostki mikro
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: 101 191,78 17 975,41
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) -6 416,54 8 940,80
B Koszty podstawowej działalności operacyjnej 172 710,81 168 106,31
I Amortyzacja 15 999,96 6 457,42
II Zużycie materiałów i energii 29 650,40 17 339,38
III Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 52 678,34 36 758,54
IV Pozostałe koszty 74 382,11 107 550,97
C Pozostałe przychody i zyski, w tym: 178,01 545,17
- aktualizacja wartości aktywów
D Pozostałe koszty i straty, w tym: 5,56 37,78
- aktualizacja wartości aktywów
E Podatek dochodowy
F Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy) -71 346,58 -149 623,51
Informacje uzupełniające do bilansu
zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis
1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nie uwzględnionych w bilansie - 0,00
2) kwota zliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących - 0,00
3) objęte udziały własne - 0,00

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki