Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki HAPPY MILES SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-09-12
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyHAPPY MILES SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatM.ST.WARSZAWA
GminaM.ST.WARSZAWA
MiejscowośćWARSZAWA
Adres
Kod kraju
Województwo
Powiat
Gmina
Ulica
Nr domu
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6209Z - pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
6203Z - działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
2630Z - produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
6499Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 roku są zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami zwana dalej Ustawą , która określa miedzy innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terutorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

Wielkości zawarte w sprawozdaniu finansowym wyrażone są w polskich złotych.

Wartości niematerialne i prawne
Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się według wartości początkowej pomniejszonej o skumulowane odpisy umorzeniowe , a także o ewentulane odpisy z tytułu utraty wartości , przy czym wartość początkową stanowi dla :
- kosztów zakończonych prac rozwojowych - cena nabycia lub koszt wytworzenia ( art. 33 ust. 2-3 ustawy o rachunkowości)
- nabytych praw majątkowych - cena nabycia , gdyż zgodnie z definicją wartości niematerialnych prawnych są to prawa nabyte
- wartości firmy - wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 33 ust . 4 ustawy o rachunkowości
Planowane odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych ujmowane sa jako koszt amortyzacji i dokonywane są według następujących zasad :
- amortyzacja naliczana jest metodą liniową w okresach miesięcznych - metoda ta nie może być zmieniana
- odpisy dokonywane są począwszy od pierwszego dnia następującego po miesiącu w którym wartość ta wprowadzona została do użytkowania do końca tego miesiąca , w którym następuje zrównanie sumy odpisów umorzeniowych z ich wartością początkową lub postawiono ją w stan likwidacji lub sprzedano lub stwierdzono niedobór
- dla składników wartości niematerialnych i prawnych odpisy amortyzacyjne są ustalane na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności
W jednostce stosowane są następujące okresy ekonomicznej użyteczności składników wartości niematerialnych i prawnych :
- licencje od Lincor - 120 miesięcy
- pozostałe wartości niematerialne i prawne - 60 miesięcy
Okres i stawka amortyzacji są weryfikowane w ostatnim kwartale każdego roku obrotowego. Ewentualne zmiany są ujmowane w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ze skutkiem od pierwszego dnia kolejnego roku obrotowego.
Środki trwałe
Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny środków trwałych pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości .
Planowane odpisy amortyzacyjne środków trwałych ujmowane są jako koszt amortyzacji i dokonywane są według następujących zasad:
- amortyzacja naliczana jest metodą liniową w okresach miesięcznych - metoda ta nie może być zmieniana
- odpisy dokonywane są począwszy od pierwszego dnia następującego po miesiącu w którym środek trwały wprowadzony został do użytkowania , do końca tego miesiąca w którym następuje zrównanie sumy odpisów umorzeniowych z ich wartością początkową lub w którym postwiono go w stan likwidacji lub sprzedano lub stwierdzono niedobór
- dla środków trwałych odpisy amortyzacyjne są ustalane na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności
W jednostce stosowane okresy ekonomicznej użyteczności środków trwałych są
następujące dla:
komputerów 30%
telefonów 10%
mebli 20%
projektorów 18%
pozostałego wyposażenia 20%

Okres i stawka amortyzacji są weryfikowane w ostatnim kwartale każdego roku obrotowego. ewentualne zmiany są ujmowane w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ze skutkiem od pierwszego dnia kolejnego roku obrotowego.

Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i udzielone pożyczki
Należności długoterminowe są wyceniane na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności.
W Jednostce dokonuje się odpisów aktualizujących należności w oparciu o analizę rozrachunków poszczególnych kontrahentów, przy wykorzystaniu zestawień i wydruków pochodzących z systemu finansowo-księgowego.
Każdorazowo dokonuje się odpisów aktualizujących po uzyskaniu dyspozycji kierownika jednostki w odniesieniu do należności w art. 35 b. ust. 1 pkt. 1-5 ustawy o rachunkowości.
Inwestycje długoterminowe
A. Nieruchomości i wartości niematerialne i prawne
Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji początkowo wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia ustalonych zgodnie z art. 28 ust. 8 ustawy o rachunkowości.
Po początkowym ujęciu na każdy dzień bilansowy jednostka wycenia je według ogólnych zasad obowiązujących dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych t.j według cen nabycia lub kosztów wytworzenia , lub wartości przeszacowanej ( po aktualizacji wyceny środków trwałych) , pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe , a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
B. Długoterminowe aktywa finansowe
- Udziały i akcje w jednostkach podporządkowanych oraz w pozostałych jednostkach
Jednostka długoterminowe aktywa finansowe zaliczane do instrumentów finansowych wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości .
Na dzień nabycia udziały i akcje są wyceniane wedlug ceny nabycia t.j. ceny zakupu powiększonej o koszty związane bezpośrednio z przeprowadzeniem transakcji nabycia.Na dzień bilansowy udziały i akcje sa wyceniane według ceny nabycia t.j. wartości początkowej ustalonej na dzień wprowadzenia inwestycji do ksiąg rachunkowych pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości.
C. Inne inwestycje np. dzieła sztuki
Na dzień nabycia inne inwestycje niż wymienione wcześniej wycenia się według ceny nabycia. Na dzień bilansowy inne inwestycje są wyceniane według ceny nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości.
Inwestycje krótkoterminowe
A. Instrumenty finansowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe zaliczane do instrumentów finansowych są wycenione zgodnie z ustawą o rachunkowości.
Na dzień nabycia lub powstania inwestycje krótkoterminowe wyceniane są według ceny nabycia.
Na dzień bilansowy krótkoterminowe aktywa finansowe - jeżeli dla danego składnika aktywów nie został określony termin wymagalności wyceniane są wedlug ceny nabycia lub według wartości godziwej w zależnośći która z nich jest niższa.
B. Środki pieniężne
Krajowe aktywa pieniężne wykazuje się w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy w księg
ach rachunkowych w wartości nominalnej. Wartość nominalna obejmuje doliczone lub ewentualnie potrącone przez bank odsetki. Na dzień bilansowy aktywa pieniężne wyrażone w walucie obcej przelicza się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
W ciagu roku obrotowego wpływy i wypływy z rachunku walutowego sa wyceniane według następujących zasad:
- w przypadku zrealizowanej sprzedaży lub zakupu waluty kursem faktycznie zastosowanym bedzie kurs kupna lub sprzedaży uzyty do tej transakcji.
- w sytuacji ,gdy nie dochodzi do nabycia lub sprzedaży waluty wycena wpływów na rachunek walutowy bankowy i wypływów z tego rachunku odbywa się poprzez zastosowanie średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień transakcji
- kolejność wyceny rozchodu srodków pieniężnych w walucie obcej na rachunkach walutowych i w kasach walutowych odbywa się według metody FIFO.
C. Inne inwestycje
Na dzień bilansowy inne inwestycje krótkoterminowe wyceniane są według ceny nabycia lub według wartości godziwej w zależności od tego która z nich jest niższa.
Podatek odroczony
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów , a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości tworzona jest rezerwa i ustalenie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi róznicami przejściowymi które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego w związku z wystąpieniem dodatnich róznic przejściowych to jest różnic ktore spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości .
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podaku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązującego w roku powstania obowiązku podatkowego.
Różnica pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku dochodowego odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy , przy czym rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym , odnoszą się na ten kapitał.
Jednostka prezentuje w bilansie aktywa lub rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego jako wartość netto ujemnych i dodatnich róznic przejściowych.
Zapasy
A. Materiały i Towary
W ciągu roku obrotowego materiały i towary są wyceniane w cenie nabycia ( do każdego składnika materiałów i towarów są przyporządkowywane odpowiednia cena zakupu i koszty zakupu) , a na dzień bilansowy w cenach nabycia nie wyzszych od cen sprzedaży netto.
W odniesieniu do zapasów materiałów i towarów jednostka prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową.
Do ustalenia wartości rozchodów składników materiałów i towarów stosowana jest metoda FIFO.
B. Wyroby gotowe, półprodukty i produkcja w toku
Półprodukty i produkcja w toku jest wyceniana w wysokości kosztów materiałów bezpośrednich .Produkty gotowe sa wyceniane według rzeczywistych kosztów wytworzenia.
W odniesieniu do półproduktów i wyrobów gotowych jednostka prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową.
D
o ustalenia wartości rozchodów składników produkcji w toku i produktów gotowych stosowana jest metoda FIFO.
Na dzień bilansowy składniki produkcji w toku i produktów gotowych są wyceniane według kosztów wytworzenia nie wyższych niż cena sprzedaży netto.
Rezerwy
Rezerwy tworzone są na:
- pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania dotyczące roku objetego sporządzanym sprawozdaniem, których kwotę można w sposób warygodny oszacować
- koszty , stanowiące ściśle oznaczone świadczenia przyjęte przez jednostkę lecz jeszcze nie będące zobowiązaniem tzw. dostawy niezafakturowane
Zobowiązania długoterminowe i zobowiązania krótkoterminowe
Jednostka wycenia zobowiązania na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.Kwota wymagająca zapłaty oznacza obowiązek naliczenia odsetek np. z tytułu zaległej zapłaty przypadających do zapłaty na dzień bilansowy.Na dzień powstania zobowiązania te ujmuje się według wartości nominalnej czyli wedlug określonej przy ich powstaniu.
Aktywa i pasywa wyrażone w walucie obcej
Aktywa wyrażone w walutach obcych wyceniona na dzień bilansowy wedlug kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów - konto 844
Jednostka do sprzedaży w obszarze GPS , dla wszystkich kanałów sprzedaży , zgodnie z rekomendacją KPMG z lipca 2017 r. stosuje rozliczenia międzyokresowe przychodow zgodnie z MSSF 15.
W obszarze GPS usługi Jednostki sa usługami świadczonymi przez okres czasu ( a nie w określonym momencie). Jednostka stosuje rozpoznawanie przychodów metodą kosztową pomiaru stopnia zaawansowania wykonania zobowiązania ( bez konieczności jej korekty do wysokośći poniesionych kosztów) tzn. Jednostka bada stopień zaawansowania usługi udziałem kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych kosztach wykonania usługi.
Jako praktyczne uproszczenie Spółka stosuje MSSF 15 dla portfela umów o podobnych cechach. Bez względu na długość trwania kontraktu 36,48,60 miesięcy lub też czas nieokreślony oraz kanał sprzedaży ( sieć własna , współpraca z partnerami). Jednostka rozpoznaje ustaloną kwotę 887 PLN jednorazowo zgodnie z modelowym , dominującym produktem 48 miesięcznym . Natomiast pozostałą część kwoty rozkłada w czasie. Rozpoznanie wspomnianych 887 PLN następuje metodą kwotową.
Jednostka prowadzi weryfikację modelu rozpoznawania przychodów co najmniej na każdą datę sprawozdawczą oraz w każdym przypadku gdy istnieje podejrzenie że założenia stojące za rekomendacją KPMG uległy zmianie.
Rozliczenia czynne przychody - konto 642
Dla zachowania zasady współmierności kosztów i przychodów Jednostka zawiązuje rezerwy na przychody dla obszaru pośrednictwa w sprzedaży pojazdów oraz ubezpieczeń.
Rezerwy na przychody zawiązywane są w miejscu wykonania przez Jednostkę wszystkich czynności wymaganych przez partnerów w celu dostarczenia usługi pośrednictwa (w tym m.in. po podpisaniu zamówienia przez klienta) czyli w momencie w którym przychód jest pewny do otrzymania i możliwy do wiarygodnego oszacowania.
Wysokość zawiązywanej rezerwy jest każdorazowo szacowana na bazie stawek / umów z partnerami , które Jednostka jest w stanie oszacować/wyliczyć.
W przypadku kontraktów z klientami o wysokim ryzyku rezerwy na przychody nie są zawiązywane.
Po formalnym rozliczeniu usługi pośrednictwa przez partnera Jednostka wystawia fakturę sprzedaży i wyka
zuje należność z tego tytułu.
Na koniec każdego kwartału Jednostka weryfikuje wartość zawiązanych rezerw z wartością wystawionych faktur.
Utworzone rezerwy w bilansie prezentowane są w należnościach z tytułu dostaw.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Sposób ustalania wyniku finansowego
Spółka ustala wynik finansowy za rok obrotowy w wartości różnicy pomiędzy sumą osiągniętych przychodów ze sprzedaży, pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych a sumą poniesionych w tym roku kosztów działalności operacyjnej, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych a także podatku dochodowego oraz pozostałych obowiązkowych zmniejszeń zysku / zwiększenia straty.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat sporządzono w wariancie: porównawczym
Rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe624 876,61
IWartości niematerialne i prawne463 198,39
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne460 799,94
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne2 398,45
IIRzeczowe aktywa trwałe107 617,12
1Środki trwałe107 617,12
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny83 490,13
d) środki transportu
e) inne środki trwałe24 126,99
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe54 061,10
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego54 061,10
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe645 543,671 556 066,69
IZapasy9 103,5022 567,71
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary7 316,2520 886,00
5Zaliczki na dostawy i usługi1 787,251 681,71
IINależności krótkoterminowe134 609,17792 688,99
1Należności od jednostek powiązanych6 037,59561 923,14
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:6 037,59561 923,14
– do 12 miesięcy6 037,59561 923,14
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek128 571,58230 765,85
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:75 096,73171 702,05
– do 12 miesięcy75 096,73171 702,05
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych50 465,7759 063,80
c) inne3 009,08
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe498 079,48732 148,14
1Krótkoterminowe aktywa finansowe498 079,48732 148,14
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne498 079,48732 148,14
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach498 079,48732 148,14
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe3 751,528 661,85
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy360,00
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem645 543,672 181 303,30
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny-1 899 106,63-874 074,12
IKapitał (fundusz) podstawowy1 300 000,001 000 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:900 000,00300 000,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne900 000,00300 000,00
VZysk (strata) z lat ubiegłych-2 174 074,12
VIZysk (strata) netto-1 925 032,51-2 174 074,12
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 544 650,303 055 377,42
IRezerwy na zobowiązania111 219,61
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego54 061,10
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne20 041,68
– długoterminowa
– krótkoterminowa20 041,68
3Pozostałe rezerwy37 116,83
– długoterminowe
– krótkoterminowe37 116,83
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe314 620,67697 358,72
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych42 841,75116 076,97
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:42 841,75116 076,97
– do 12 miesięcy42 841,75116 076,97
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek271 778,92581 281,75
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:212 353,52379 354,99
– do 12 miesięcy212 353,52379 354,99
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych45 495,40174 768,08
h) z tytułu wynagrodzeń8 275,5326 490,66
i) inne5 654,47668,02
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe2 230 029,632 246 799,09
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe2 230 029,632 246 799,09
– długoterminowe
– krótkoterminowe2 230 029,632 246 799,09
Pasywa razem645 543,672 181 303,30
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 441 083,942 575 632,04
– od jednostek powiązanych2 405 032,452 185 610,99
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów2 169 113,941 933 392,04
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów271 970,00642 240,00
BKoszty działalności operacyjnej3 635 112,704 720 160,68
IAmortyzacja104 307,3378 145,42
IIZużycie materiałów i energii212 094,61235 060,70
IIIUsługi obce1 603 701,732 035 861,88
IVPodatki i opłaty, w tym:7 537,389 372,36
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia1 031 056,501 286 823,78
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:215 091,48271 115,94
– emerytalne90 929,59113 781,75
VIIPozostałe koszty rodzajowe127 929,57346 819,07
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów333 394,10456 961,53
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 194 028,76-2 144 528,64
DPozostałe przychody operacyjne37 556,972 461,25
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych21 480,40
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne16 076,572 461,25
EPozostałe koszty operacyjne770 821,92
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych183 999,29
IIIInne koszty operacyjne586 822,63
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-1 927 293,71-2 142 067,39
GPrzychody finansowe2 731,206 937,30
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:2 731,206 937,30
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe470,00935,61
IOdsetki, w tym:470,00885,46
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne50,15
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-1 925 032,51-2 136 065,70
JPodatek dochodowy
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-1 925 032,51-2 136 065,70
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)-874 074,12
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach-874 074,12
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 000 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego1 000 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)1 000 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)300 000,001 000 000,00
-przeniesienie z rezerwowego kapitału
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 300 000,001 000 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu300 000,00
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych600 000,00300 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)900 000,00300 000,00
- dopłata do kapitału900 000,00300 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)300 000,00
- przeniesienie na kapitał podstawowy300 000,00
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu900 000,00300 000,00
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-2 174 074,12
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu2 174 074,12
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach2 174 074,12
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu2 174 074,12
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-2 174 074,12
6Wynik netto-1 925 032,51-2 174 074,12
Azysk netto
Bstrata netto-1 925 032,51-2 174 074,12
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)-1 899 106,63-874 074,12
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)-1 899 106,63-874 074,12
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnejNaNNaN
IZysk (strata) netto-1 925 032,51-2 174 074,12
IIKorekty razem862 733,322 255 543,19
1Amortyzacja104 307,3378 145,42
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej538 532,11
5Zmiana stanu rezerw-111 219,61111 219,61
6Zmiana stanu zapasów13 571,75-22 567,71
7Zmiana stanu należności658 079,82-792 688,99
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-382 740,05697 358,56
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych42 201,972 184 076,30
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-1 062 299,1981 469,07
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnejNaNNaN
IWpływy69 544,01
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych69 544,01
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki141 313,48648 960,93
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych141 313,48648 960,93
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-71 769,47-648 960,93
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowejNaNNaN
IWpływy900 000,001 299 640,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału900 000,001 299 640,00
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)900 000,001 299 640,00
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-234 068,66732 148,14
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-234 068,66732 148,14
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu732 148,14
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:498 079,48732 148,14
– o ograniczonej możliwości dysponowania

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki