Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki POLSCY KSIĘGOWI SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-31
Informacje ogólne zgodnie z Załącznikiem Nr 4
do ustawy o rachunkowości

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy Polscy Księgowi Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Gmina Warszawa
Miejscowość Warszawa
Adres
Kod kraju PL
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Gmina Warszawa
Ulica Spokojna
Nr domu 5
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-044
Poczta Warszawa
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS 0000663292

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń

sprawozdanie przygotowane zgodnie ze wzorem dla jednostek mikro

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz w zakresie w jakim ustawa daje jednostkce wybór, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności i wykazywane są w bilansie w wartości netto.
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego. Środki trwałe wykazywane są w bilansie w wartości netto.
Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej to znaczy 10 tys. złotych umarzane są jednorazowo w miesiącu oddania ich do używania.

C. pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Wynik finansowy ustalany jest na poziomie wyniku netto.

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe, w tym środki trwałe 16 000,00 16 000,00
B Aktywa obrotowe, w tym: 334 010,84 256 286,46
- należności krótkoterminowe 35 159,01 3 488,27
Aktywa razem 350 010,84 272 286,46
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny, w tym: 122 125,65 81 628,65
- kapitał (fundusz) podstawowy 140 000,00 100 000,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 227 885,19 190 657,81
- rezerwy na zobowiązania 2 000,00 2 000,00
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 8 577,81 46 277,81
Pasywa razem 350 010,84 129 916,29
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 120 000,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 120 000,00
B Koszty działalności operacyjnej 107 953,00 18 792,00
III Usługi obce 107 740,00 18 475,00
IV Podatki i opłaty, w tym: 213,00 317,00
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 12 047,00 -18 792,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 12 047,00
G Przychody finansowe 698,63
II Odsetki, w tym: 698,63
H Koszty finansowe 11 550,00 277,98
I Odsetki, w tym: 277,98
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 497,00 -18 371,35
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 497,00 -18 375,35
I Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 81 628,65 IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 81 628,65 1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 100 000,00 1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 40 000,00 100 000,00 a) zwiększenie (z tytułu) 40 000,00 100 000,00 – wydania udziałów (emisji akcji) 40 000,00 100 000,00 2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 140 000,00 100 000,00 5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -18 371,35 4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu 18 371,35 5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 18 371,35 6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 18 371,35 7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -18 371,35 6 Wynik netto 497,00 -18 371,35 A zysk netto 497,00 B strata netto 18 371,35 II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 122 125,65 81 628,65 III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 122 125,65 81 628,65
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 3 753,64 -12 900,27
I Zysk (strata) netto 497,00 -18 371,35
II Korekty razem 3 256,64 5 471,08
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -420,65
5 Zmiana stanu rezerw 2,00 2 000,00
7 Zmiana stanu należności -31 670,74 -3 488,27
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 34 927,38 7 380,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3 753,64 -12 900,27
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -148 000,00 -166 000,00
II Wydatki 148 000,00 166 000,00
3 Na aktywa finansowe, w tym: 148 000,00 166 000,00
a) w jednostkach powiązanych 148 000,00 166 000,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -148 000,00 -166 000,00
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 2 300,00 280 999,83
I Wpływy 73 800,00 281 000,00
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 40 000,00 100 000,00
2 Kredyty i pożyczki 38 000,00 46 000,00
4 Inne wpływy finansowe 135 000,00
II Wydatki 31 500,00 0,17
4 Spłaty kredytów i pożyczek 20 000,00
8 Odsetki 0,17
9 Inne wydatki finansowe 11 500,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 42 300,00 280 999,83
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -101 946,36 102 099,56
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -101 946,36 102 099,56
F Środki pieniężne na początek okresu 102 099,56
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 153,20 102 099,56
Informacje uzupełniające do bilansu
zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 497,00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym: 497,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki