Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki SKB SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-04-02
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmySKB Spółka Akcyjna
Siedziba
WojewództwoMazowieckie
Powiatm. st. Warszawa
Gminam. st. Warszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMazowieckie
Powiatm. st. Warszawa
Gminam. st. Warszawa
UlicaMiła
Nr domu2
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy00-180
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4120Z - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
4110Z - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
4311Z - rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
4312Z - przygotowanie terenu pod budowę
4321Z - wykonywanie instalacji elektrycznych
4322Z - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
4329Z - wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
4339Z - wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
4391Z - wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
4399Z - pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000660631

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

załącznik Informacja dodatkowa

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego, która została zmodyfikowana w przypadkach opisanych w poszczególnych punktach sprawozdania finansowego.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami).

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe6 874 632,958 518 673,49
IWartości niematerialne i prawne73 342,546 356,37
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne73 342,546 356,37
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe5 000 841,025 618 201,26
1Środki trwałe4 988 636,021 547 937,88
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)3 855 284,91
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej81 865,06
c) urządzenia techniczne i maszyny840 353,591 105 999,58
d) środki transportu153 723,41343 904,35
e) inne środki trwałe57 409,0598 033,95
2Środki trwałe w budowie12 205,004 070 263,38
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe105 000,00110 100,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe105 000,00110 100,00
a) w jednostkach powiązanych70 000,0070 100,00
– udziały lub akcje70 000,0070 100,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale35 000,0040 000,00
– udziały lub akcje35 000,0040 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 695 449,392 784 015,86
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 299 426,512 348 048,15
2Inne rozliczenia międzyokresowe396 022,88435 967,71
BAktywa obrotowe25 688 074,2332 735 991,51
IZapasy1 746 765,381 056 203,47
1Materiały259 193,64602 675,93
2Półprodukty i produkty w toku53 483,5471 451,03
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi1 434 088,20382 076,51
IINależności krótkoterminowe21 383 396,0028 887 357,22
1Należności od jednostek powiązanych2 490 881,83
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:2 407 548,83
– do 12 miesięcy249 948,24
– powyżej 12 miesięcy2 157 600,59
b) inne83 333,00
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek21 383 396,0026 396 475,39
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:20 107 649,8324 164 671,85
– do 12 miesięcy14 909 677,5319 430 051,42
– powyżej 12 miesięcy5 197 972,304 734 620,43
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych584 314,651 101 863,05
c) inne691 431,521 129 940,49
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe1 604 536,191 631 144,56
1Krótkoterminowe aktywa finansowe1 604 536,191 631 144,56
a) w jednostkach powiązanych483 962,79
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki483 962,79
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 604 536,191 147 181,77
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach1 604 536,191 147 181,77
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe953 376,661 161 286,26
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem32 562 707,1841 254 665,00
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny5 052 156,503 040 367,96
IKapitał (fundusz) podstawowy511 000,00511 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:2 529 367,9619 264 877,83
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-217 056,99
VIZysk (strata) netto2 011 788,54-16 518 452,88
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania27 510 550,6838 214 297,04
IRezerwy na zobowiązania8 571,855 923,01
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego8 571,855 923,01
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe4 842 098,73771 769,00
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek4 842 098,73771 769,00
a) kredyty i pożyczki4 152 520,5517 857,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne689 578,18753 912,00
IIIZobowiązania krótkoterminowe19 892 834,1031 058 266,21
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek19 892 834,1031 058 266,21
a) kredyty i pożyczki2 052 402,1714 171 612,46
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe73 566,50
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:13 316 370,0813 905 608,99
– do 12 miesięcy8 916 983,329 191 647,92
– powyżej 12 miesięcy4 399 386,764 713 961,07
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi1 737 593,93639 375,87
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 974 233,281 757 225,34
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne812 234,64510 877,05
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe2 767 046,006 378 338,82
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe2 767 046,006 378 338,82
– długoterminowe26 288,9732 670,93
– krótkoterminowe2 740 757,036 345 667,89
Pasywa razem32 562 707,1841 254 665,00
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:77 603 193,8978 223 722,29
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów77 450 064,8777 903 759,94
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-153 790,42137 808,86
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów306 919,44182 153,49
BKoszty działalności operacyjnej73 826 929,2897 855 804,40
IAmortyzacja441 584,49632 563,44
IIZużycie materiałów i energii9 597 428,2319 036 890,84
IIIUsługi obce61 336 100,3372 871 956,73
IVPodatki i opłaty, w tym:243 295,96191 191,35
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia1 082 354,941 662 616,68
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:239 552,82412 987,67
– emerytalne98 506,82158 314,82
VIIPozostałe koszty rodzajowe591 721,252 869 775,68
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów294 891,26177 822,01
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 776 264,61-19 632 082,11
DPozostałe przychody operacyjne1 447 801,803 576 399,36
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych5 309,57
IIDotacje6 381,965 850,13
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne1 436 110,273 570 549,23
EPozostałe koszty operacyjne1 477 451,726 241 663,63
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych19 870,22
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne1 477 451,726 221 793,41
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 746 614,69-22 297 346,38
GPrzychody finansowe59 440,634 369 378,51
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:20 093,55180 381,64
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:4 188 996,87
– w jednostkach powiązanych4 188 996,87
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne39 347,08
HKoszty finansowe742 996,30932 610,15
IOdsetki, w tym:568 191,26868 490,06
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne174 805,0464 120,09
IZysk (strata) brutto (F+G–H)3 063 059,02-18 860 578,02
JPodatek dochodowy1 051 270,48-2 342 125,14
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)2 011 788,54-16 518 452,88
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)3 040 367,9619 558 820,84
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach3 040 367,9619 558 820,84
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu511 000,00511 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu511 000,00511 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu19 264 877,8317 672 254,49
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego-16 735 509,871 592 623,34
a) zwiększenie (z tytułu)1 592 623,34
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)1 592 623,34
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)16 735 509,87
– pokrycia straty16 735 509,87
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu2 529 367,9619 264 877,83
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-16 735 509,871 375 566,35
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu1 592 623,34
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach1 592 623,34
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)1 592 623,34
1. - przeznaczenie na podwyższenie kapitału zapasowego1 592 623,34
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-16 735 509,87-217 056,99
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach16 735 509,87-217 056,99
a) zwiększenie (z tytułu)16 735 509,87
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia16 735 509,87
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-217 056,99
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-217 056,99
6Wynik netto2 011 788,54-16 518 452,88
Azysk netto2 011 788,54
Bstrata netto-16 518 452,88
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)5 052 156,503 040 367,96
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)5 052 156,503 040 367,96
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto2 011 788,54-16 518 452,88
IIKorekty razem6 370 780,9415 758 370,13
1Amortyzacja441 584,49632 563,44
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)426 975,74688 108,42
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-5 309,57-4 169 126,65
5Zmiana stanu rezerw2 648,845 923,01
6Zmiana stanu zapasów-690 561,91321 781,08
7Zmiana stanu należności7 503 961,224 387 783,44
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów953 778,18-1 566 968,59
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-2 314 816,7515 448 344,34
10Inne korekty52 520,709 961,64
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)8 382 569,48-760 082,75
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy141 483,984 894 894,11
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych141 483,98120 664,24
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:4 774 229,87
a) w jednostkach powiązanych4 774 229,87
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki91 718,80302 939,49
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych27 384,98252 678,69
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne64 333,8250 260,80
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)49 765,184 591 954,62
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy4 938 263,765 095 443,73
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki4 883 962,794 915 062,09
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe54 300,97180 381,64
IIWydatki12 913 244,0012 727 338,47
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek12 437 067,2911 775 515,41
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki476 176,71868 490,06
9Inne wydatki finansowe83 333,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-7 974 980,24-7 631 894,74
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)457 354,42-3 800 022,87
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:457 354,42-3 800 022,87
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu1 147 181,774 947 204,64
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:1 604 536,191 147 181,77
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok3 063 059,02-17 986 888,83
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:340 466,56340 466,5615 252 919,87
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:-3 552 360,26-3 552 360,2610 069 307,13
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-3 098 099,16-3 098 099,16-8 174 728,04
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-3 246 933,84-839 389,87
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki