Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki WELLBE PHARMACEUTICALS SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-25
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyWELLBE PHARMACEUTICALS SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwomazowieckie
PowiatWarszawa
GminaWarszawa
MiejscowośćWARSZAWA
Adres
Kod krajuPL
Województwomazowieckie
PowiatWarszawa
GminaWarszawa
UlicaS.MONIUSZKI
Nr domu1A
MiejscowośćWARSZAWA
Kod pocztowy00-014
PocztaWARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4646Z - sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000660361

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

w postaci załącznika

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

w postaci załącznika

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

w postaci załącznika

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

w postaci załącznika

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe242 093,35182 633,77
IWartości niematerialne i prawne213 044,2539 087,27
1Koszty zakończonych prac rozwojowych144 803,95
3Inne wartości niematerialne i prawne68 240,3039 087,27
IIRzeczowe aktywa trwałe7 205,1010 921,50
1Środki trwałe7 205,1010 921,50
c) urządzenia techniczne i maszyny7 205,1010 921,50
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe21 844,00132 625,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego21 844,00132 625,00
BAktywa obrotowe757 118,021 493 695,64
IZapasy378 142,31164 462,19
1Materiały166 379,93164 462,19
3Produkty gotowe211 762,38
IINależności krótkoterminowe313 343,64152 201,79
3Należności od pozostałych jednostek313 343,64152 201,79
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:257 807,5318 915,34
– do 12 miesięcy257 807,5318 915,34
c) inne55 536,11163 809,70
IIIInwestycje krótkoterminowe36 160,561 013 102,66
1Krótkoterminowe aktywa finansowe36 160,561 013 102,66
b) w pozostałych jednostkach350 000,00
– udzielone pożyczki350 000,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne36 160,56663 102,66
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe28 588,37163 929,00
Aktywa razem998 328,231 706 852,66
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny-1 736 968,22-565 007,22
IKapitał (fundusz) podstawowy100 000,00100 000,00
VZysk (strata) z lat ubiegłych-665 007,22
VIZysk (strata) netto-1 171 961,00-665 007,22
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 735 296,452 271 859,88
IRezerwy na zobowiązania11 000,009 000,00
3Pozostałe rezerwy11 000,009 000,00
– krótkoterminowe11 000,009 000,00
IIIZobowiązania krótkoterminowe2 724 296,452 262 859,88
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek2 721 767,732 207 336,63
a) kredyty i pożyczki2 132 602,742 000 000,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:585 220,90196 413,34
– do 12 miesięcy585 220,90196 413,34
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych30 523,25
h) z tytułu wynagrodzeń24 916,26
i) inne6 472,8111 007,03
Pasywa razem998 328,231 706 852,66
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:688 199,28
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów191 456,06
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-103 924,74
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów600 667,96
BKoszty działalności operacyjnej1 609 966,45795 902,86
IAmortyzacja34 738,424 920,84
IIZużycie materiałów i energii3 961,818 381,52
IIIUsługi obce356 002,97191 216,20
IVPodatki i opłaty, w tym:8 634,004 186,00
VWynagrodzenia188 918,76176 122,42
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:28 614,0522 689,30
VIIPozostałe koszty rodzajowe417 737,31388 386,58
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów571 359,13
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-921 767,17-795 902,86
DPozostałe przychody operacyjne3,824 564,45
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych4 564,45
IVInne przychody operacyjne3,82
EPozostałe koszty operacyjne786,09
IIIInne koszty operacyjne786,09
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-922 549,44-791 338,41
GPrzychody finansowe22,65
VInne22,65
HKoszty finansowe138 653,216 293,81
IOdsetki, w tym:132 602,74
IVInne6 027,826 293,81
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-1 061 180,00-797 632,22
JPodatek dochodowy110 781,00-132 625,00
LZysk (strata) netto (I–J–K)-1 171 961,00-665 007,22
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)-565 007,22100 000,00
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach-565 007,22100 000,00
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu100 000,00100 000,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu100 000,00100 000,00
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-665 007,22
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-665 007,22
6Wynik netto-1 171 961,00-665 007,22
Bstrata netto-1 171 961,00-665 007,22
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)-1 736 968,22-565 007,22
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-898 538,02-1 030 238,37
IZysk (strata) netto-1 171 961,00-665 007,22
IIKorekty razem273 422,98-365 231,15
1Amortyzacja34 738,424 920,84
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych6 027,826 293,81
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-4 564,45
5Zmiana stanu rezerw2 000,009 000,00
6Zmiana stanu zapasów-213 680,12-164 462,19
7Zmiana stanu należności-130 618,60-182 725,04
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów328 833,83262 859,88
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych135 340,63-163 929,00
10Inne korekty110 781,00-132 625,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-898 538,02-1 030 238,37
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej145 021,00-400 365,16
IWpływy350 000,0010 900,00
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych10 900,00
3Z aktywów finansowych, w tym:350 000,00
b) w pozostałych jednostkach350 000,00
IIWydatki204 979,00411 265,16
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych204 979,0061 265,16
3Na aktywa finansowe, w tym:350 000,00
b) w pozostałych jednostkach350 000,00
– udzielone pożyczki długoterminowe350 000,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)145 021,00-400 365,16
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej126 574,921 993 706,19
IWpływy132 625,392 000 000,00
2Kredyty i pożyczki132 625,392 000 000,00
4Inne wpływy finansowe22,65
IIWydatki6 050,476 293,81
9Inne wydatki finansowe6 050,476 293,81
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)126 574,921 993 706,19
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-626 942,10563 102,66
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-626 942,10563 102,63
FŚrodki pieniężne na początek okresu663 102,66100 000,00
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:36 160,56663 102,66
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-1 061 180,00-797 632,22
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:22,6522,65
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:7 833,847 833,842 163,80
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:132 602,74132 602,7434 000,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:28 000,0028 000,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-948 766,07-795 468,42
K. Podatek dochodowy110 781,00-132 625,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki