Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACJI INWESTYCJI W KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-01
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy PRZEDSIEBIORSTWO REALIZACJI INWESTYCJI W KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo MAŁOPOLSKIE
Powiat KRAKÓW
Gmina M.KRAKÓW
Miejscowość KRAKÓW
Adres
Kod kraju PL
Województwo MAŁOPOLSKIE
Powiat KRAKOWSKI
Gmina M.KRAKÓW
Ulica URZĘDNICZA
Nr domu 26
Miejscowość KRAKÓW
Kod pocztowy 30-051
Poczta KRAKÓW
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 3511Z - wytwarzanie energii elektrycznej
7739Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
1629Z - produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
4690Z - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
4799Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
4120Z - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
4110Z - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
7112Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
6491Z - leasing finansowy
6420Z - działalność holdingów finansowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000657587

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Polityka rachunkowości Spółki jest prowadzona w oparciu o zapisy wynikajace z ustawy o rachunkowości (Dz.U .z 2017 poz 245),szczególnie rozdziału 2-w zakresie prowadzenia ksiag rachunkowych oraz rozdziału 4-w zakresie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego z uszczegółowieniem :
1.Rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym i trwa od 1 stycznia danego roku do 31 grudnia danego roku.
2. Okresem rolziczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
3. Stosowane stawki amortyzacyjne środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych są
tożsame ze stawkami określonymi w Ustawie o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych .
4. W Spółce stosowany jest rodzajowy rachunek kosztów.
5. Spółka stosuje typowy zakładowy plan kont w oparciu o opracowanie z dnia 30.11.2016.
6. Rachunek zysków i strat jest stosowany w wersji porównawczej.
7.Rachunek przepływów jest prowadzony w według metody pośredniej.
8.Elementy sprawozdania fiansowego tj. Bilans, Rachunek Zysków i Strat ,Zmiany w kapitale
własnym ,Rachunek przepływów pieniężnych ,wprowadzenie do sprawozdania oraz
dodatkową informację oraz objaśnienia do sprawozdania finansowego sporządza się w
oparciu o wzory zawarte w załącznikach Ustawy o Rachunkowości.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Zasady wyceny aktywów i pasywów oparte są o zasady określone w ustawie o rachunkowości , z tym że:
a) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki zgodnie z obowiązującą w Spółce polityką rachunkowości . Stawki te odpowiadają stawkom przewidzianym w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych , stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych .Rozpoczęcie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych następuje w miesiącu następnym po miesiącu przyjęcia środka do używania . W spółce stosuje się liniową metodę amortyzacji . Przy naliczaniu amortyzacji nie uwzględnia się wartości rezydualnej poszczególnych środków trwałych .
b) Okres amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych ustala się odpowiednio :
- od praw autorskich, licencji lub sublicencji na programy komputerowe- 24 miesiące
- od kosztów zakończonych prac rozwojowych - 36 miesięcy
- od wartości firmy - 60 miesięcy
c) Materiały i towary wyceniane są wg cen zakupu .
d) Rozchód materiałów i towarów wycenia się wg metody – „ pierwsze przyszło –pierwsze wyszło” . Odpisy aktualizujące wartość materiałów i towarów dokonane w związku z utratą ich wartości oraz wynikające z ich wyceny wg cen sprzedaży netto zamiast cen zakupu zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych
e) Rozchód składników inwestycji oraz rzeczowego majątku trwałego uznanych za jednakowe ze względu na podobieństwo rodzaju oraz przeznaczenie , przy różnych ich cenach, wyceniane są wg metody „ pierwsze przyszło-pierwsze wyszło”
f) Za należność przeterminowaną uznaje się należność , której data płatności przekracza dwanaście miesięcy od daty podjęcia decyzji o odpisie aktualizującym
g) Spółka prowadzi rozliczenie kosztów w układzie rodzajowym . Koszty rodzajowe nie są rozliczane na tzw. MPK ( miejsca powstawania kosztów ) czyli na układ kalkulacyjny kosztów przy pomocy konta rozliczającego koszty rodzajowe
h) Wynik finansowy ustala się przez porównanie wartości przychodów z wartością kosztów rodzajowych ,skorygowanymi in plus lub in minus o zmianę stanu produktów oraz ponoszonymi pozostałymi kosztami operacyjnymi i finansowymi

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Spóka kończy rok 2018 stratą w kwocie -54 814,31.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finasowe zostało sporządzone zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości .
Jasno i rzetelnie została przedstawiona sytuacja majątkowa i finansowa Spółki.Zdarzenia i operacje gospodarcze zostały ujęte w księgach rachunkowych i wykazane w Sprawozdaniach finansowych zgodnie z ich treścią ekonomiczną .
Zgodnie z zasadą ciągłości, przyjęte zasady rachunkowości są stosowane w sposób ciągły, dokonywane są kolejnych latach obrotowych jednakowe grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, a także dokonywane odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych, tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Wykazywane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów zostały ujęte w tej samej wysokości, w otwartych na następny rok obrotowy księgach rachunkowych.
Jednostka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w niezmniejszonym zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 67 467,26 1 952,71
I Wartości niematerialne i prawne 150,19 1 952,71
3 Inne wartości niematerialne i prawne 150,19 1 952,71
II Rzeczowe aktywa trwałe 67 317,07
1 Środki trwałe 67 317,07
d) środki transportu 67 317,07
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 33 197,36 10 624,96
I Zapasy
II Należności krótkoterminowe 16 929,00 9 433,50
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 16 929,00 9 433,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 10 701,00 9 433,50
– do 12 miesięcy 10 701,00 9 433,50
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 6 228,00
III Inwestycje krótkoterminowe 12 649,36 1 191,46
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 12 649,36 1 191,46
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12 649,36 1 191,46
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 12 649,36 1 191,46
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 619,00
Aktywa razem 100 664,62 12 577,67
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny -79 899,43 -25 085,12
I Kapitał (fundusz) podstawowy 100 000,00 100 000,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -125 085,12
VI Zysk (strata) netto -54 814,31 -125 085,12
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 180 564,05 37 662,79
I Rezerwy na zobowiązania
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3 Pozostałe rezerwy
II Zobowiązania długoterminowe 52 744,67
3 Wobec pozostałych jednostek 52 744,67
c) inne zobowiązania finansowe 52 744,67
III Zobowiązania krótkoterminowe 27 819,38 37 662,79
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 27 819,38 37 662,79
c) inne zobowiązania finansowe 13 186,16
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 14 633,22 5 307,34
– do 12 miesięcy 14 633,22 5 307,34
i) inne 32 355,45
IV Rozliczenia międzyokresowe 100 000,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 100 000,00
– krótkoterminowe 100 000,00
Pasywa razem 100 664,62 12 577,67
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 120 700,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 120 700,00
B Koszty działalności operacyjnej 199 155,68 124 352,69
I Amortyzacja 1 802,52 1 652,29
II Zużycie materiałów i energii 953,80 3 439,84
III Usługi obce 189 247,74 30 905,01
IV Podatki i opłaty, w tym: 3 262,04 98,56
V Wynagrodzenia 72 898,88
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 14 922,18
– emerytalne 7 066,50
VII Pozostałe koszty rodzajowe 3 889,58 435,93
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -78 455,68 -124 352,69
D Pozostałe przychody operacyjne 26 735,03 12,54
IV Inne przychody operacyjne 26 735,03 12,54
E Pozostałe koszty operacyjne 3 092,93 43,57
III Inne koszty operacyjne 3 092,93 43,57
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -54 813,58 -124 383,72
H Koszty finansowe 0,73 701,40
I Odsetki, w tym: 0,73 701,40
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) -54 814,31 -125 085,12
L Zysk (strata) netto (I–J–K) -54 814,31 -125 085,12
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 100 000,00 100 000,00
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 100 000,00 100 000,00
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -125 085,12
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu -125 085,12
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -125 085,12
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -125 085,12
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -125 085,12
6 Wynik netto -54 814,31 -125 085,12
B strata netto 54 814,31 125 085,12
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -179 899,43 -125 085,12
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 79 899,43 25 085,12
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto -54 814,31 -125 085,12
II Korekty razem 67 658,45 30 582,98
1 Amortyzacja 1 802,52 1 652,29
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 701,40
7 Zmiana stanu należności -7 495,50 -9 433,50
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -23 029,57 37 662,79
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 96 381,00
10 Inne korekty
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 12 844,14 -94 502,14
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy
3 Z aktywów finansowych, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
II Wydatki 3 605,00
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 605,00
3 Na aktywa finansowe, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -3 605,00
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy 100 000,00
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 100 000,00
II Wydatki 1 386,24 701,40
8 Odsetki 701,40
9 Inne wydatki finansowe 1 386,24
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1 386,24 99 298,60
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 11 457,90 1 191,46
F Środki pieniężne na początek okresu 1 191,46
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 12 649,36 1 191,46
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok -54 814,31
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 3 093,66
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZEDSIĘBIORSTA REALIZACJI INWESTYCJI SPÓŁKA AKCYJNA W KRAKOWIE
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2018 - 31.12.2018

Dodatkowe informacje i objaśnienia sporządzono zgodnie załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r ( Tekst jednolity - Dz. U. z 2013r nr 47 poz.330 z pózn. zm)

OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych , wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych- w roku obrotowym Spółka nie zakupiła żadnych środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych.
2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych, odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – nie dotyczy
3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy , a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania , określonego odpowiednio w art. 33 ust 3 oraz art. 44b ust 10 ustawy – nie dotyczy
4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście – nie dotyczy
5. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych , używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu – nie dotyczy
6 . Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw , w tym świadectw udziałowych , zamiennych dłużnych papierów wartościowych , warrantów i opcji ,ze wskazaniem praw , jakie przyznają – nie dotyczy
7. Propozycje podziału zysku netto lub pokrycia straty za rok obrotowy – zgodnie z Uchwałą Akcjonariuszy
8. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – nie dotyczy.
9. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych - Na dzień bilansowy tj.31.12.2018r struktura własnościowa Spółki przedstawiała się następująco :

a. Akcjonariusz – 99.000 akcji na okaziciela obejmuje założyciel STSW Stroiński Świerczyński Zimnicka adwokaci i radcowie prawni spółka partnerska z siedzibą w Krakowie, pod adresem przy ul. Urzędniczej 26/1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS ,pod numerem KRS 0000330558, REGON 3565699454, NIP 677-21-99-223

b. Akcjonariusz – 1.000 akcji na okaziciela obejmuje założyciel Bartosz Drzymała zamieszkały we Włodzimierzowie ul. Nowe Osiedle 20 PESEL 89033116414,
Spółka została wyposażona w fundusz akcyjny w wysokości 100 000, 00 PLN.
10. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności , ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego , zwiększeń , wykorzystaniu , rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego – nie dotyczy
11. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową , okresie spłaty :
a) do 1 roku
b) powyżej 1 roku do 3 lat
c) powyżej 3 lat do 5 lat
d) powyżej 5 lat
- nie dotyczy
12. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - w roku 2018 Spółka wykazała kwotę 100 000 zł., które będą podlegały stopniowemu rozliczeniu w roku 2019.
13. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ( ze wskazaniem jego rodzaju ) –nie dotyczy
14. Zobowiązania warunkowe , w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, t

OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów , towarów i materiałów - nie dotyczy . Spółka w roku obrotowym nie osiągnęła przychodów.
2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe – nie dotyczy . W roku obrotowym nie dokonywano odpisów aktualizacyjnych środków trwałych
3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie dotyczy
4. Informacje o przychodach , kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym
- Rok obrotowy 2018 był pierwszym rokiem funkcjonowania Spółki w którym to Spółka podjęła działalność operacyjną .
5 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie , środków trwałych na własne potrzeby – nie dotyczy

6 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe aktywa trwałe , w tym nakłady na ochronę środowiska :

8. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych , z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych - nie dotyczy
9 . Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie , w tym odsetki oraz różnice kursowe , które powiększały ich wartość- nie dotyczy
10. Odsetki oraz różnice kursowe , które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym – nie dotyczy
11. Kwota oraz charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie w roku obrotowym – nie dotyczy
12. Dla pozycji sprawozdania finansowego , wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny – nie dotyczy. W roku obrotowym 2018r Spółka nie prowadziła operacji gospodarczych wycenianych w walutach
OBJAŚNIENIA DO INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 1.Zestawienie informacji o instrumentach finansowych
Podział instrumentów finansowych
Aktywa finansowe 31.12.2018r
a) przeznaczone do obrotu 0,00
Środki pieniężne 12 649,36
Udziały i akcje
b) pożyczki udzielone i należności własne 0,00
Należności z tytułu dostaw i usług
Pożyczki
Należności inne
c) utrzymywane do terminu wymagalności 0,00
Pożyczki
- należności – zabezpieczenia i kaucje 0,00
d) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 0
Udziały i akcje 0
Zobowiązania finansowe 31.12.2018r
a) przeznaczone do obrotu 0
0
0
b) Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0
Z tytułu dostaw i usług 0
Kredyty 0,00
Leasing 0,00
c) Zobowiązania finansowe długoterminowe 65289,23
Kredyty długoterminowe, 0,00
Leasing 65289,23
Instrumenty finansowe pochodne 0,00
0,00
0,00
0,00
1. Zagrożenia i ryzyka związane z instrumentami finansowymi a) Ryzyko walutowe - nie występuje
b) kredytowe - nie występuje
c) cenowe – nie występuję – Spółka nie posiada należności z tytułu dostaw i usług
3. Zabezpieczenia – ograniczające ryzyko : stwierdzenia jak wyżej – nie dotyczy

OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

1. W pozycji A II. 3 wykazano wartość zapłaconych ze znakiem dodatnim które znalazły swoje odzwierciedlenie z odwrotnym znakiem w pozycji C.II. 8.

OBJAŚNIENIA NIEKTÓRYCH ZAGADNIEŃ OSOBOWYCH

1. OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

1. Przepływy przedstawiono zgodnie z prezentacją w Bilansie – dotyczy zmian należności , zobowiązań innych niż kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe oraz rachunku zysków i strat ( amortyzacja )

OBJAŚNIENIA NIEKTÓRYCH ZAGADNIEŃ OSOBOWYCH 1. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu , z podziałem na grupy zawodowe
2. Informacje o wynagrodzeniach , łącznie z wynagrodzeniem z zysku , wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych
a) Zarząd Spółki składa się z jednej osoby – Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu pełni swoją funkcje bez otrzymywania wynagrodzenia
3. Rada Nadzorcza Spółki składa się trzech osób . Członkowie Rady Nadzorczej pełnili swoje funkcje bez otrzymywania wynagrodzenia . W roku obrotowym spółka zawała umowę o świadczenie usług z Prezesem Zarządu w ramach prowadzonej przezeń działalności gospodarczej . Spółka przy podpisaniu umowy była reprezentowana przez Radę Nadzorczą zgodnie z wymogami art. 379 §1 Kodeksu Spółek Handlowych . Wartość świadczonych usług w roku obrotowym 2018r wyniosła brutto 101 352,00 zł . Także zawarto umowę o świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z osobą która zgodnie z Uchwała nr 13 Zgromadzenia Akcjonariuszy została powołana w skład Rady Nadzorczej . Wartość świadczonych usług w roku obrotowym 2018 wyniosła brutto 75 753,49 zł
4. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty – nie dotyczy
5. Wynagrodzenie dla audytora za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego – wynagrodzenie netto dla audytora za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2018r zgodnie z umową z dnia 28.05.2018 wynosi 2.000,00 zł netto
OBJAŚNIENIENIE O NIEKTÓRYCH SZCZEGÓLNYCH ZDARZENIACH

1. Informacje o znaczących zdarze

OBJAŚNIENIENIE O NIEKTÓRYCH SZCZEGÓLNYCH ZDARZENIACH

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego. –nie dotyczy

2. Informacje o znaczących zdarzeniach , jakie nastąpiły po dniu bilansowym , a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym - Nie dotyczy .
Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego tj. 01.06.2018.nie są nam znane żadne istotne zdarzenia , które miałyby wpływ na sytuację finansową , materialną lub możliwości ograniczania działalności lub kontynuowania działalności Spółki , a które nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad ( polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają istotny wpływ na sytuacje majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki , ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale ( funduszu ) własnym – nie dotyczy .W 2016r nie dokonywano zmian polityki rachunkowości oraz metod wyceny aktywów i pasywów

OBJAŚNIENIENIA DOTYCZĄCE GRUP KAPITAŁOWYCH - nie dotyczy

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki