Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki INVIPAY SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-23
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyINVIPAY SA
Siedziba
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatM.ST.WARSZAWA
GminaM.ST.WARSZAWA
MiejscowośćWARSZAWA
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatM.ST.WARSZAWA
GminaM.ST.WARSZAWA
UlicaKLIMCZAKA
Nr domu1
MiejscowośćWARSZAWA
Kod pocztowy02-797
PocztaWARZSAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6499Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
6201Z - działalność związana z oprogramowaniem
6202Z - działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
6209Z - pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
6203Z - działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
6311Z - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
6312Z - działalność portali internetowych
6399Z - pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
8299Z - pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
7022Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000653102

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady (polityki) rachunkowości zostały sporządzone w oparciu o:
● ustawę z 29 września 1994 r. o rachunkowości wraz z późniejszymi zmianami,
● Krajowe Standardy Rachunkowości,
● Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w zakresie nieuregulowanym w KSR,
● obowiązujące w spółce procedury i instrukcje.

Zasada wyższości treści nad formą polega na tym, że jednostka ma obowiązek stosowania przyjętej polityki rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, należy ujmować w księgach rachunkowych i wykazywać w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Zgodnie z zasadą ciągłości, przyjęte zasady rachunkowości należy stosować w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych, tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Wykazywane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów należy ująć w tej samej wysokości, na następny rok obrotowy księgach rachunkowych.

Zasada kontynuacji polega na stosowaniu przyjętych zasad rachunkowości przy założeniu, że jednostka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w niezmniejszonym zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości, chyba że jest to niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym.

W myśl zasady memoriału, w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zalicza się koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.

Z kolei zasada ostrożności polega na tym, że w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, należy uwzględnić:

• zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych,

• wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne,

• wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne,

• rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Rachunek zysków i strat
Przychody
Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą.
Koszty
Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnione koszty pośrednie.
Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:
Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
Przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
Koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi,
Opodatkowanie
Wynik finansowy brutto korygują:
bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
zmiany stanu aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Podatek dochodowy bieżący
Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z przepisami podatkowymi.
Podatek dochodowy odroczony
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.
Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem (funduszem) własnym, odnosi się również na kapitał (fundusz) własny
Bilans
Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Za wartości niematerialne i prawne uznaje się:
koszty prac rozwojowych zakończonych pozytywnym wynikiem, który zostanie wykorzystany do produkcji,
nabytą wartość firmy,
nabyte prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje,
nabyte prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych,
know-how
Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą l
iniową według rocznej stawki w wysokości 20-50%.
Wartości niematerialne i prawe o jednostkowej wartości nieprzekraczającej 3,5 tys. zł w dniu przyjęcia do użytkowania zostają jednorazowo spisane w koszty amortyzacji.
Środki trwałe
Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny składników majątku), pomniejszonych o skumulowane umorzenie a także o dokonane odpisy z tytułu utraty wartości.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania.
Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych zalicza się koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe. Koszty obsługi pomniejsza się o uzyskane przychody z nimi związane.
Zgodnie z ustawą o rachunkowości wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) mogą na podstawie odrębnych przepisów, ulegać aktualizacji wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od realnej wartości, której odpisanie w przewidywanym okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie uzasadnione.
Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. W stosunku do środków trwałych nabytych i wprowadzonych do ewidencji przed dniem 1 stycznia 2000 roku stosowane są stawki wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 roku w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Określają one wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodu.
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nieprzekraczającym jednego roku lub wartości początkowej nieprzekraczającej 10 tysięcy złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Zastosowane stawki amortyzacyjne są następujące:
urządzenia techniczne i maszyny - 10-30%
środki transportu - 10-40%
inne środki trwałe - 20%
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe. Koszty obsługi pomniejsza się o uzyskane przychody z nim związane.
Długoterminowe aktywa finansowe
Udziały lub akcje wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Poszczególne grupy zapasów są wyceniane w na
stępujący sposób:
Materiały - cena zakupu
Półprodukty i produkty w toku - koszt wytworzenia
Produkty gotowe - koszt wytworzenia
Towary - cena zakupu
Do kosztów wytworzenia produktu nie zalicza się kosztów:
wynikających z niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych,
ogólnego zarządu, niezwiązanych z doprowadzaniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje na dzień wyceny,
sprzedaży produktów.
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych,
Stosowane metody rozchodu - w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen (kosztów) tych składników aktywów, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty ich zakupu lub wytworzenia.
Należności
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych.
Środki pieniężne
Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
Kapitały własne
Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.
Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmuje się, jako należne wkłady na poczet kapitału.
Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. Pozostała część kosztów emisji zaliczana jest do kosztów finansowych.
Udziały lub akcje własne wyceniane są w cenie nabycia i wykazywane w kwocie ujemnej w kapitale własnym.
Rezerwy
Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.
Zobowiązania
Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe, które wycenia się według wartości godziwej.
Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowi
ązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się, jako długoterminowe.
W przypadku zobowiązań finansowych odstąpiono od stosowania wyceny w skorygowanej cenie nabycia z uwagi na nieistotne różnice w wycenie.
Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych.
Inne rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności:
równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych,
środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł,
Wycena transakcji w walutach obcych
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka – w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut,
średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs – w przypadku pozostałych operacji.
Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych) i pasywów - po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski,
Różnice kursowe dotyczące inwestycji długoterminowych wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny, rozlicza się z kapitałem (funduszem) z aktualizacji wyceny.
Różnice kursowe dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych zalicza się do przychodów i kosztów finansowych.
Kursy przyjęte do wyceny poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych
2018 2017
 
EUR (kurs średni) 4.2623 4.2576
USD (kurs średni) 3.6134 3.7777
 
EUR (kurs na koniec okresu) 4.3000 4.1709
USD (kurs na koniec okresu) 3.7597 3.4813
Inne informacje dotyczące sprawozdania finansowego
W roku objętym sprawozdaniem finansowym nie nastąpiły żadne istotne zmiany w zasadach rachunkowości.
Nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia z lat ubiegłych, których skutki należałoby ująć w niniejszym sprawozdaniu finansowym.
W roku objętym sprawozdaniem finansowym Spółka nie była stroną istotnych umów nieuwzględnionych w bilansie.
W roku objętym sprawozdaniem finansowym, Spółka nie zaniechała żadnego rodzaj

u działalności.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat spółka sporządza według wariantu porównawczego.

1.Przychody i zyski - uznaje się uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości.
2.Koszty i straty - uznaje się uprawdopodobnione zmniejszenie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości.
3.Wynik finansowy – na wynik finansowy netto składają się wynik działalności operacyjnej,
w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, wynik operacji finansowych, wynik operacji nadzwyczajnych oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka i płatności z nim zrównanych
na podstawie odrębnych przepisów.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Zgodnie z załącznikiem 1 ustawy o rachunkowości.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe2 458 737,331 871 791,12
IWartości niematerialne i prawne2 390 060,071 774 047,20
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne2 390 060,071 774 047,20
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe68 677,2697 743,92
1Środki trwałe68 677,2697 743,92
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny64 084,9191 399,66
d) środki transportu
e) inne środki trwałe4 592,356 344,26
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe12 815 265,2836 152 538,06
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe12 454 184,8235 470 730,37
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek12 454 184,8235 470 730,37
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:12 041 401,1434 931 105,29
– do 12 miesięcy12 041 401,1434 931 105,29
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych20 633,71
c) inne392 149,97539 625,08
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe101 594,688 941,83
1Krótkoterminowe aktywa finansowe101 594,688 941,83
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach90 000,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki90 000,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne11 594,688 941,83
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach11 594,688 941,83
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe259 485,78672 865,86
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem15 274 002,6138 024 329,18
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny-15 395 503,481 852 523,87
IKapitał (fundusz) podstawowy1 606 990,001 226 280,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:4 173 577,633 054 290,23
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:100 000,00100 000,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-2 528 046,36-666 705,65
VIZysk (strata) netto-18 748 024,75-1 861 340,71
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania30 669 506,0936 171 805,31
IRezerwy na zobowiązania
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe30 053 001,3835 466 641,38
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych1 670 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne1 670 000,00
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek30 053 001,3833 796 641,38
a) kredyty i pożyczki10 405 216,3815 681 962,68
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych18 948 445,8916 920 207,00
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:650 349,381 035 547,29
– do 12 miesięcy650 349,381 035 547,29
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych36 436,99118 677,82
h) z tytułu wynagrodzeń12 552,7440 246,59
i) inne
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe616 504,71705 163,93
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe616 504,71705 163,93
– długoterminowe616 504,71705 163,93
– krótkoterminowe
Pasywa razem15 274 002,6138 024 329,18
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 279 589,267 392 029,70
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów7 279 589,267 392 029,70
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej6 126 969,025 708 134,49
IAmortyzacja293 212,97203 639,33
IIZużycie materiałów i energii27 765,9555 035,28
IIIUsługi obce2 646 896,472 502 216,29
IVPodatki i opłaty, w tym:35 232,1433 008,22
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia2 742 966,042 728 178,09
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:29 292,0542 135,65
– emerytalne12 827,3014 150,21
VIIPozostałe koszty rodzajowe351 603,40143 921,63
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 152 620,241 683 895,21
DPozostałe przychody operacyjne177 139,56219 027,65
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje88 659,22169 145,45
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne88 480,3449 882,20
EPozostałe koszty operacyjne16 231 722,042 173 131,58
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych56 194,22
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne16 175 527,822 173 131,58
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-14 901 962,24-270 208,72
GPrzychody finansowe219 533,35972 711,05
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:15 372,68308 105,89
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne204 160,67664 605,16
HKoszty finansowe4 065 595,862 563 843,04
IOdsetki, w tym:2 140 721,251 727 296,70
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne1 924 874,61836 546,34
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-18 748 024,75-1 861 340,71
JPodatek dochodowy
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-18 748 024,75-1 861 340,71
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)1 226 280,00563 864,58
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach1 226 280,00563 864,58
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 226 280,00840 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego380 710,00386 280,00
a) zwiększenie (z tytułu)380 710,00386 280,00
– wydania udziałów (emisji akcji)380 710,00386 280,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 606 990,001 226 280,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu3 054 290,23290 570,23
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego1 119 287,402 763 720,00
a) zwiększenie (z tytułu)1 119 287,402 763 720,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej1 119 287,402 763 720,00
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu4 173 577,633 054 290,23
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu100 000,00100 000,00
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu100 000,00100 000,00
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu666 705,65426 523,02
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu666 705,65426 523,02
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach666 705,65426 523,02
a) zwiększenie (z tytułu)1 861 340,71240 182,63
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia1 861 340,71240 182,63
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu2 528 046,36666 705,65
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-2 528 046,36-666 705,65
6Wynik netto-18 748 024,75-1 861 340,71
Azysk netto
Bstrata netto18 748 024,751 861 340,71
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)-15 395 503,481 852 523,87
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)-15 395 503,481 852 523,87
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej7 480 464,15-19 305 812,06
IZysk (strata) netto-18 748 024,75-1 861 340,71
IIKorekty razem26 228 488,90-17 444 471,35
1Amortyzacja293 212,97203 639,33
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)3 234 492,612 563 843,04
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej4 649,50
5Zmiana stanu rezerw
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności23 016 545,55-20 707 958,11
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-495 132,59705 163,93
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych324 720,86-159 159,54
10Inne korekty-150 000,00-50 000,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)7 480 464,15-19 305 812,06
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-974 808,68-812 366,04
IWpływy51 544,723 782,74
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych51 544,72
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne3 782,74
IIWydatki1 026 353,40816 148,78
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych936 353,40816 148,78
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne90 000,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-974 808,68-812 366,04
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-6 503 062,6215 382 171,40
IWpływy2 178 178,8917 995 517,73
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału-60,00
2Kredyty i pożyczki11 121 369,57
3Emisja dłużnych papierów wartościowych2 028 238,896 824 148,16
4Inne wpływy finansowe150 000,0050 000,00
IIWydatki8 681 241,512 613 346,33
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek5 446 748,90
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki1 999 273,601 563 306,07
9Inne wydatki finansowe1 235 219,011 050 040,26
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-6 503 062,6215 382 171,40
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)2 592,85-4 736 006,70
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu8 941,834 744 948,53
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:11 534,688 941,83
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-18 748 024,75-1 861 340,71
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:150 000,00309 350,00
pozostałe 150 000,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:223 124,96977 607,81
pozostałe 223 124,96
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:17 337 276,972 859 551,57
pozostałe 17 337 276,972 859 551,57
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:886 998,6147 844,74
pozostałe 886 998,61
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku
1.Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat.
-

2.Dodatkowe informacje do aktywów.

-

3.Należności krótkoterminowe.

-

4.Dodatkowe informacje do pasywów.

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki