Szczegóły spółki

Nazwa INVIPAY SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5252553735
REGON 146665640
KRS 0000653102
Adres ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 6499Z — pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 6201Z — działalność związana z oprogramowaniem
 • 6202Z — działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • 6209Z — pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • 6203Z — działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • 6311Z — przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • 6312Z — działalność portali internetowych
 • 6399Z — pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 8299Z — pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 7022Z — pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.95 2.01
Zadłużenie / kapitał (D/E) 19.53 -1.99
Płynność bieżąca (CR) 1.02 0.43
Płynność szybka (QR) 1.02 0.43
Złota/srebrna reguła bilansowa 19.53 -1.99
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -25.18% -257.54%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -100.48% 121.78%
Rentowność aktywów (ROA) -4.9% -122.74%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-02-19 34/2020 66 9074
Poz. 9074. INVIPAY SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000653102. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 grud-
nia 2016 r., sygn. akt XVIII GRp 11/19.
[BMSiG-8492/2020]

W dniu 26 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy w przy-
spieszonym postępowaniu układowym InviPay S.A. z sie-
dzibą w Warszawie (XVIII GRp 11/19, d. X GRp 6/19) wydał
postanowienie o treści „umorzyć postępowanie sanacyjne”.Nadzorca sądowy złożył wniosek o sprostowanie oczywistej
pomyłki w treści postanowienia poprzez wskazanie, że umo-
rzone zostało przyspieszone postępowanie układowe.

Na postanowienie o umorzeniu postępowania przysługuje
zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie 2 tygodni.
Osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upa-
dłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego
może złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości
w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postano-
wienie o umorzeniu postępowania.
Poz. 9074. INVIPAY SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000653102. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 grud-
nia 2016 r., sygn. akt XVIII GRp 11/19.
[BMSiG-8492/2020]

W dniu 26 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy w przy-
spieszonym postępowaniu układowym InviPay S.A. z sie-
dzibą w Warszawie (XVIII GRp 11/19, d. X GRp 6/19) wydał
postanowienie o treści „umorzyć postępowanie sanacyjne”.Nadzorca sądowy złożył wniosek o sprostowanie oczywistej
pomyłki w treści postanowienia poprzez wskazanie, że umo-
rzone zostało przyspieszone postępowanie układowe.

Na postanowienie o umorzeniu postępowania przysługuje
zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie 2 tygodni.
Osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upa-
dłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego
może złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości
w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postano-
wienie o umorzeniu postępowania.
2019-11-25 227/2019 84 60676
Poz. 60676. INVIPAY SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000653102. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 grud-
nia 2016 r., sygn. akt XVIII GRp 11/19.
[BMSiG-60433/2019]

Sędzia komisarz przyspieszonego postępowania układowego
InviPay S.A. z siedzibą w Warszawie (sygn. akt XVIII GRp 11/19)
zawiadamia, że w dniu 13.05.2019 r. został sporządzony i prze-
kazany Sędziemu komisarzowi spis wierzytelności.

Spis wierzytelności można przeglądać w czytelni Sądu Rejo-
nowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospo-
darczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czer-
niakowska 100A, 00-454 Warszawa.
Poz. 60676. INVIPAY SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000653102. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 grud-
nia 2016 r., sygn. akt XVIII GRp 11/19.
[BMSiG-60433/2019]

Sędzia komisarz przyspieszonego postępowania układowego
InviPay S.A. z siedzibą w Warszawie (sygn. akt XVIII GRp 11/19)
zawiadamia, że w dniu 13.05.2019 r. został sporządzony i prze-
kazany Sędziemu komisarzowi spis wierzytelności.

Spis wierzytelności można przeglądać w czytelni Sądu Rejo-
nowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospo-
darczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czer-
niakowska 100A, 00-454 Warszawa.
2019-03-22 58/2019 73 15534
Poz. 15534. INVIPAY SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000653102. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 grud-
nia 2016 r., sygn. akt X GR 6/19, X GUp 6/19.
[BMSiG-14682/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, X Wydział
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restruktury-
zacyjnych, postanowieniem z 14 marca 2019 r. (sygn. akt
X GR 6/19):
1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe INVI-
  PAY S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Franciszka Klimczaka 1,
  02-797 Warszawa, KRS 0000653102, NIP 5252553735,
2. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny
  Kuć-Kwaśniewicz oraz nadzorcę sądowego w osobie Iwony
  Trzeciak (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 90),
3. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania
  upadłościowego (Dz. Urz. UE.L nr 141) a otwarte postępo-
  wanie ma charakter głównego.

Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego
obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego
postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba
lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania
znajduje się za granicą - w terminie 30 dni od dnia niniej-szego obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowie-
nie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej
jurysdykcji sądów polskich.
Postępowanie będzie toczyło się pod sygn. akt X GRp 6/19.
Poz. 15534. INVIPAY SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000653102. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 grud-
nia 2016 r., sygn. akt X GR 6/19, X GUp 6/19.
[BMSiG-14682/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, X Wydział
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restruktury-
zacyjnych, postanowieniem z 14 marca 2019 r. (sygn. akt
X GR 6/19):
1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe INVI-
  PAY S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Franciszka Klimczaka 1,
  02-797 Warszawa, KRS 0000653102, NIP 5252553735,
2. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny
  Kuć-Kwaśniewicz oraz nadzorcę sądowego w osobie Iwony
  Trzeciak (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 90),
3. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania
  upadłościowego (Dz. Urz. UE.L nr 141) a otwarte postępo-
  wanie ma charakter głównego.

Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego
obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego
postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba
lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania
znajduje się za granicą - w terminie 30 dni od dnia niniej-szego obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowie-
nie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej
jurysdykcji sądów polskich.
Postępowanie będzie toczyło się pod sygn. akt X GRp 6/19.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki