Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki Z GO SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-25
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyZ GO SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoMAŁOPOLSKIE
PowiatKRAKÓW
GminaKRAKÓW
MiejscowośćKRAKÓW
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMAŁOPOLSKIE
PowiatKRAKÓW
GminaKRAKÓW
UlicaPAWIA
Nr domu9
MiejscowośćKRAKÓW
Kod pocztowy31-154
PocztaKRAKÓW
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD9609Z - pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000646372

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Rok obrotowy jest rokiem kalendarzowym, a okresem sprawozdawczym jest miesiąc.
Stosowane zasady (polityki) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego oraz sporządzania sprawozdania finansowego tak, aby informacje wynikające ze sprawozdawczości Spółki były porównywalne z poprzednimi latami.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa trwałe wyceniane są według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość jednostkowa nie przekracza 3.500,00 zł netto odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty zużycia materiałów, natomiast o wartości wyższej wprowadza się ewidencji majątku trwałego i podlegają one amortyzacji. Przyjęto metodę amortyzacji liniowej z zastosowaniem stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym, które odpowiadają okresowi ekonomicznej użyteczności majątku. Naliczanie amrotyzacji rozpoczyna się od miesiąca następnego po przyjęciu do eksploatacji.
Materiały i towary wycenia się w cenie nabycia. Wycena rozchodu materiałów i towarów następuje według zasady FIFO „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło”.
Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności tj. w pomniejszeniu o odpisy aktualizujące w przypadku należności zagrożonych nieściągalnością.
Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są jeżeli poniesione koszty dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
Kapitał własny ujmuje się w wartości nominalnej według rodzajów. Kapitał podstawowy w wysokości zgodnej z umową oraz wpisem do krajowego rejestru sądowego.
Wynik finansowy netto roku obrotowego jest wykazany w wysokości wynikającej z ksiąg i w wartości wynikającej w rachunku zysków i strat.
Zobowiązania wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty.
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową tworzona jest rezerwa i ustalane są aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Na wynik finansowy Spółka składa się:
-wynik na działalności podstawowej,
-wynik pozostałej działalności operacyjnej
-wynik operacji finansowych,
-obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim zrównanych – na podstawie odrębnych przepisów
-różnica pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.
Sprawozdanie sporządzane jest według załącznika nr 1 do Ustawy o rachunkowości.
Rachunek zysków i strat sprorządza w wariancie porównawczym, rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe8 710,708 173,18
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe4 886,706 282,90
1Środki trwałe4 886,706 282,90
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe4 886,706 282,90
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe3 824,001 890,28
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego3 824,001 890,28
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe381 510,82586 891,43
IZapasy136 036,404 410,90
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary1 036,404 410,90
5Zaliczki na dostawy i usługi135 000,00
IINależności krótkoterminowe190 131,72124 820,46
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek190 131,72124 820,46
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:109,95
– do 12 miesięcy109,95
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych189 215,25124 810,84
c) inne806,529,62
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe37 279,31457 660,07
1Krótkoterminowe aktywa finansowe37 279,31457 660,07
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne37 279,31457 660,07
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach37 279,31457 660,07
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe18 063,39
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem390 221,52595 064,61
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny193 363,65376 937,20
IKapitał (fundusz) podstawowy1 115 000,00815 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:315 000,00315 000,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)315 000,00315 000,00
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-753 062,80
VIZysk (strata) netto-483 573,55-753 062,80
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania196 857,87218 127,41
IRezerwy na zobowiązania
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe196 857,87218 127,41
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych20 027,40147 600,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:147 600,00
– do 12 miesięcy147 600,00
– powyżej 12 miesięcy
b) inne20 027,40
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek176 830,4770 527,41
a) kredyty i pożyczki37,50
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:116 981,6946 327,41
– do 12 miesięcy116 981,6946 327,41
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych35 105,1910 429,09
h) z tytułu wynagrodzeń23 536,9013 342,43
i) inne1 169,19428,48
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem390 221,52595 064,61
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 041,533 730,07
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów3 908,182 760,95
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów3 133,35969,12
BKoszty działalności operacyjnej492 360,24756 661,19
IAmortyzacja1 396,20698,10
IIZużycie materiałów i energii7 972,069 416,74
IIIUsługi obce151 030,86349 784,59
IVPodatki i opłaty, w tym:8 197,885 493,00
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia207 840,00161 790,26
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:18 207,6311 253,89
– emerytalne8 573,174 817,36
VIIPozostałe koszty rodzajowe94 800,50217 339,34
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów2 915,11885,27
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-485 318,71-752 931,12
DPozostałe przychody operacyjne2,932,15
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne2,932,15
EPozostałe koszty operacyjne37,332 003,07
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne37,332 003,07
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-485 353,11-754 932,04
GPrzychody finansowe3,84
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:3,84
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe154,1624,88
IOdsetki, w tym:137,4117,00
– dla jednostek powiązanych27,40
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne16,757,88
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-485 507,27-754 953,08
JPodatek dochodowy-1 933,72-1 890,28
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-483 573,55-753 062,80
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)376 937,20
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach376 937,20
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu815 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego300 000,00815 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)300 000,00815 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)300 000,00815 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 115 000,00815 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu315 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego315 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)315 000,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej315 000,00
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu315 000,00315 000,00
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)753 062,80
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia753 062,80
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu753 062,80
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-753 062,80
6Wynik netto-483 573,55-753 062,80
Azysk netto
Bstrata netto483 573,55753 062,80
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)193 363,65376 937,20
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)193 363,65376 937,20
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-740 418,26-665 358,93
IZysk (strata) netto-483 573,55-753 062,80
IIKorekty razem-256 844,7187 703,87
1Amortyzacja1 396,20698,10
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)27,40
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw
6Zmiana stanu zapasów-131 625,50-4 410,90
7Zmiana stanu należności-65 311,26-124 820,46
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-41 334,44218 127,41
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-19 997,11-1 890,28
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-740 418,26-665 358,93
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-6 981,00
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki6 981,00
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych6 981,00
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-6 981,00
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej320 037,501 130 000,00
IWpływy320 037,501 130 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału300 000,001 130 000,00
2Kredyty i pożyczki20 037,50
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)320 037,501 130 000,00
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-420 380,76457 660,07
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-420 380,76457 660,07
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu457 660,07
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:37 279,31457 660,07
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-485 507,27
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:22 759,56
Koszty związane z podwyższeniem kapitału zakładowego10 041,00art 16 ust 1
pozostałe 12 718,56
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:42 522,29
Niewypłacone wynagrodzenia 33 040,00art 16 ust 1 pkt 57
pozostałe 9 482,29
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:12 601,88
pozostałe 12 601,88
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-432 827,30
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacje dodatkowe do sprawozdania

-