Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki AHEP SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-25
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyOSOZ S.A.
Siedziba
WojewództwoŚLĄSKIE
PowiatKATOWICE
GminaM.KATOWICE
MiejscowośćKATOWICE
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŚLĄSKIE
PowiatKATOWICE
GminaM.KATOWICE
Ulica1 MAJA
Nr domu133
MiejscowośćKATOWICE
Kod pocztowy40-235
PocztaKATOWICE
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD5911Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
6201Z - działalność związana z oprogramowaniem
6209Z - pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000645519

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Bilans

1. Wartości niematerialne i prawne
to prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok przeznaczone do używania na potrzeby Jednostki. Wycenia się je według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o dokonane odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Za wartości niematerialne i prawne uznaje się w szczególności:
- koszty prac rozwojowych zakończonych pozytywnym wynikiem, który zostanie wykorzystany do produkcji,
- nabytą wartość firmy,
- autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
- prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych,
- know-how.
Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności według następujących zasad:
- koszty zakończonych prac rozwojowych - 5 lat
- nabyta wartość firmy - 5 lat,
- prawa majątkowe, licencje i koncesje, znaki towarowe - 5 lat,
- oprogramowanie komputerów - 5 lat,
- pozostałe wartości niematerialne i prawne - 5 lat,
- wartości niematerialne i prawe o jednostkowej wartości nieprzekraczającej 3500 zł w dniu przyjęcia do użytkowania - jednorazowe spisanie w koszty amortyzacji.
W przypadku braku możliwości wiarygodnego oszacowania okresu ekonomicznej użyteczności rezultatów prac rozwojowych/wartości firmy okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych nie przekracza 5 lat.
2. Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby Jednostki.
Wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny składników majątku), pomniejszonych
o skumulowane umorzenie, a także o dokonane odpisy z tytułu utraty wartości.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania.
Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych zalicza się koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe. Koszty obsługi pomniejsza się o uzyskane przychody z nim związane.
Zgodnie z ustawą o rachunkowości wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) mogą na podstawie odrębnych przepisów ulegać aktualizacji wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego
nie powinna być wyższa od realnej wartości, której odpisanie w przewidywanym okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie uzasadnione. Ostatnia aktualizacja wyceny środków trwałych została przeprowadzona przy użyciu stawek określonych przez prezesa GUS na dzień 1 stycznia 1995 roku.
Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka
po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.
Dla celów podatkowych Jednostka stosuje stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. Składniki majątku o wartości początkowej nieprze
kraczającej 3500 zł są w dniu przyjęcia do użytkowania - jednorazowe spisanie w koszty amortyzacji.
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Jednostka nie posiada środków trwałych w leasingu finansowym.

3. Środki trwałe w budowie - nie dotyczy

4. Inwestycje długoterminowe - nie dotyczy

4.1. Inwestycje w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne - nie dotyczy

4.2. Długoterminowe aktywa finansowe - nie występują

5. Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe (instrumenty finansowe)

Instrumenty finansowe - nie wystąpiły

Aktywa finansowe - nie dotyczy

5.1. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu - nie występują

5.2. Pożyczki udzielone i należności własne - nie występują

5.3. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - nie występują

5.4. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - nie wystąpiły

5.5. Zobowiązania finansowe

Zobowiązania finansowe wycenia się na moment ich ujęcia w księgach w wartości godziwej. W początkowej wycenie uwzględniane są koszty transakcji. Koszty transakcyjne wyzbycia się (wypełnienia) składnika zobowiązań finansowych nie są uwzględniane przy późniejszej wycenie tych zobowiązań, chyba że byłyby istotne. Składnik zobowiązań finansowych jest wykazywany w bilansie, gdy Jednostka staje się stroną umowy (kontraktu), z której to zobowiązanie finansowe wynika.

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu - nie wystąpiły

5.6. Instrumenty pochodne - nie wystąpiły

6. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Poszczególne grupy zapasów są wyceniane w następujący sposób:

Materiały - cena zakupu

Półprodukty i produkty w toku - koszt wytworzenia
Produkty gotowe - koszt wytworzenia
Towary - cena zakupu
Do kosztów wytworzenia produktu nie zalicza się kosztów:
- wynikających z niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych,
- ogólnego zarządu, niezwiązanych z doprowadzaniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje na dzień wyceny,
- magazynowania wyrobów gotowych i półproduktów, chyba że poniesienie tych kosztów jest niezbędne w procesie produkcji,
- sprzedaży produktów.

W sytuacjach uzasadnionych niezbędnym przygotowaniem towaru lub produktu do sprzedaży bądź długim okresem wytwarzania produktu, cenę nabycia lub koszt wytworzenia zwiększa się o koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania zapasu towarów lub produktów w okresie ich przygotowania do sprzedaży bądź wytworzenia i związanych z nimi różnic kursowych, pomniejszone o przychody z tego tytułu.

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych,

Stosowane metody rozchodu:
- przyjmując, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła (wytworzyła),

Koszty wytworzenia niezakończonej usługi wykonywanej na podstawie długotrwałych umów obejmują koszty poniesione od dnia zawarcia odpowiedniej umowy do dnia bilansowego. Kosz

ty poniesione przed zawarciem umowy związane z realizacją jej przedmiotu zaliczane są do aktywów, jeżeli pokrycie w przyszłości tych kosztów przychodami uzyskanymi od zamawiającego jest prawdopodobne.

Przychody z wykonania niezakończonej usługi, w tym budowlanej objętej umową, w okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy, wykonanej na dzień bilansowy w istotnym stopniu, ustala się na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi, jeżeli stopień ten można ustalić w sposób wiarygodny.

7. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów, a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (odpowiednio na zwiększenie lub zmniejszenie tych kosztów).

8. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

9. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
W tej pozycji ujmowana jest nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi z tytułu realizacji kontraktów długoterminowych.

10. Należne wpłaty na kapitał podstawowy - nie wystąpiły

11. Udziały lub akcje własne to nabyte aktywa od udziałowców/akcjonariuszy w celu ich umorzenia bądź zbycia - nie wystąpiły

12. Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.

Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.

Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. Pozostała część kosztów emisji zaliczana jest do kosztów finansowych.

13. Rezerwy - nie dotyczy

14. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe, które wycenia się według wartości godziwej.
Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.
Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je

do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów, a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

15. Inne rozliczenia międzyokresowe
a) Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
b) Rozliczenia międzyokresowe przychodów bierne dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności obejmują w szczególności:
- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie
oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł,
- ujemną wartość firmy,
- nadwyżka zafakturowanych przychodów nad zarachowanymi dotycząca kontraktów długoterminowych
- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych
Zaliczki otrzymane na dostawy Jednostka prezentuje w bilansie w "Zobowiązaniach krótkoterminowych wobec pozostałych jednostek - zaliczki otrzymane na dostawy.

16. Wycena transakcji w walutach obcych

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
1. faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań;
2. średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności
lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji.
Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych:
1. składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywów
- po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, z zastrzeżeniem pkt 2;
2. gotówkę znajdującą się w jednostkach prowadzących kupno i sprzedaż walut obcych - po kursie, po którym nastąpił jej zakup,
jednak w wysokości nie wyższej od średniego kursu ogłoszonego na dzień wyceny dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Różnice kursowe dotyczące inwestycji długoterminowych wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny, rozlicza się z kapitałem (funduszem) z aktualizacji wyceny. Skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych zwiększają kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny. Skutki obniżenia wartości inwestycji w części przekraczającej utworzoną uprzednio część kapitału z aktualizacji zalicza się w koszty finansowe okresu sprawozdawczego.

Różnice kursowe dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych zalicza się do przychodów i kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktu lub ceny nabycia towaru, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat

1.1. Przychody

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy.

1.2. Koszty

Jednostka prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich.
Część stałych pośrednich kosztów produkcji, która nie odpowiada poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych, stanowi koszt okresu, w którym została poniesiona.
Na wynik finansowy Jednostki wpływają ponadto:
- pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Jednostki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
- przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
- koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych
nad dodatnimi.

1.3. Opodatkowanie

Wynik finansowy brutto korygują:
- bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- zmiany stanu aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Podatek odroczony - Jednostka nie korzysta z uproszczeń określonych w art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości pozwalających odstąpić od ustalania aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego.

1.4. Podatek dochodowy bieżący

Podatek dochodowy bieżący - Jednostka podlega pod przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

1.5. Podatek dochodowy odroczony

W związku ze stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości jednostka ustaliła aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

Jednostka przyjęła zasadę niekompensowania aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego dochodowego.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Stosownie do artykułu 52 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zarząd Jednostki OSOZ SPÓŁKA AKCYJNA przedstawia sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31.12.2018, na które składa się :

- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018,
- Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2018-31.12.2018,
- Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2018-31.12.2018
- Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres 01.01.2018-31.12.2018
- Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Do sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki za okres objęty sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Wszystkie dane ujawnione w sprawozdaniu finansowym - w bilansie, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej - zostały wyrażone w polskich złotych.

Po dniu bilansowym 2018 roku nie wystąpiły zdarzenia nie uwzględnione w bilansie i rachunku zysków i strat.
Nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe86 482,4167 729,60
IWartości niematerialne i prawne29 137,916 063,30
3Inne wartości niematerialne i prawne29 137,916 063,30
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe57 344,5061 666,30
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego29 509,0029 992,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe27 835,5031 674,30
BAktywa obrotowe4 670 218,674 845 092,89
IZapasy120 975,2412 095,52
2Półprodukty i produkty w toku29 422,6012 095,52
4Towary91 552,64
IINależności krótkoterminowe31 918,0014 169,00
1Należności od jednostek powiązanych4 305,004 305,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:4 305,004 305,00
– do 12 miesięcy4 305,004 305,00
3Należności od pozostałych jednostek27 613,009 864,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych27 613,009 864,00
IIIInwestycje krótkoterminowe4 512 399,444 814 795,68
1Krótkoterminowe aktywa finansowe4 512 399,444 814 795,68
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne4 512 399,444 814 795,68
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach7 856,174 814 795,68
– inne środki pieniężne4 504 543,27
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe4 925,994 032,69
Aktywa razem4 756 701,084 912 822,49
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny4 734 829,674 880 770,79
IKapitał (fundusz) podstawowy5 000 000,005 000 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:8 366,078 366,07
VZysk (strata) z lat ubiegłych-127 595,28
VIZysk (strata) netto-145 941,12-127 595,28
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania21 871,4132 051,70
IIIZobowiązania krótkoterminowe21 871,4132 051,70
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek21 871,4132 051,70
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 361,161 280,20
– do 12 miesięcy1 361,161 280,20
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych11 257,4517 209,94
h) z tytułu wynagrodzeń9 252,8013 561,56
Pasywa razem4 756 701,084 912 822,49
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:132 057,0826 095,52
– od jednostek powiązanych114 730,0014 000,00
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów81 000,0014 000,00
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)17 327,0812 095,52
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów33 730,00
BKoszty działalności operacyjnej328 091,73227 739,03
IAmortyzacja15 200,775 028,48
IIZużycie materiałów i energii3 653,683 354,45
IIIUsługi obce36 464,0145 666,00
IVPodatki i opłaty, w tym:350,00140,00
VWynagrodzenia219 272,03152 968,81
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:26 503,8420 581,29
– emerytalne11 298,238 800,24
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów26 647,40
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-196 034,65-201 643,51
DPozostałe przychody operacyjne1,860,77
IVInne przychody operacyjne1,860,77
EPozostałe koszty operacyjne0,441,98
IIIInne koszty operacyjne0,441,98
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-196 033,23-201 644,72
GPrzychody finansowe50 575,1144 830,63
IIOdsetki, w tym:50 575,1144 830,63
HKoszty finansowe773,19
IVInne773,19
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-145 458,12-157 587,28
JPodatek dochodowy483,00-29 992,00
LZysk (strata) netto (I–J–K)-145 941,12-127 595,28
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)4 880 770,795 008 366,07
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach4 880 770,795 008 366,07
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu5 000 000,005 000 000,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu5 000 000,005 000 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu8 366,078 366,07
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu8 366,078 366,07
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-127 595,28
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu127 595,28
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach127 595,28
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu127 595,28
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-127 595,28
6Wynik netto-145 941,12-127 595,28
Bstrata netto145 941,12127 595,28
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)4 734 829,674 880 770,79
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-314 695,97-230 077,93
IZysk (strata) netto-145 941,12-127 595,28
IIKorekty razem-168 754,85-102 482,65
1Amortyzacja15 200,775 028,48
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-50 575,11-44 830,63
6Zmiana stanu zapasów-108 879,72-12 095,52
7Zmiana stanu należności-17 749,00-14 169,00
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-10 180,2929 101,67
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych3 428,50-65 517,65
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-314 695,97-230 077,93
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej12 299,7333 738,85
IWpływy50 575,1144 830,63
3Z aktywów finansowych, w tym:50 575,1144 830,63
b) w pozostałych jednostkach50 575,1144 830,63
– odsetki50 575,1144 830,63
IIWydatki38 275,3811 091,78
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych38 275,38
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne11 091,78
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)12 299,7333 738,85
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-302 396,24-196 339,08
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-302 396,24
FŚrodki pieniężne na początek okresu4 814 795,685 011 134,76
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:4 512 399,444 814 795,68
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-145 458,12-157 587,28
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:3 267,943 267,945 811,95
pozostałe 3 267,943 267,945 811,95
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:5 811,955 811,95264,85
pozostałe 5 811,955 811,95264,85
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

INFORMACJA DODATKOWA 2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki