Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki MULTI GROUP DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-27
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyMULTI GROUP DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoPODLASKIE
PowiatBIAŁYSTOK
GminaBIAŁYSTOK
MiejscowośćBIAŁYSTOK
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoPODLASKIE
PowiatBIAŁYSTOK
GminaBIAŁYSTOK
UlicaHANDLOWA
Nr domu7
MiejscowośćBIAŁYSTOK
Kod pocztowy15-399
PocztaBIAŁYSTOK
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS0000645481

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

NIE DOTYCZY

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalnym, sporządza porównawczy rachunek zysków i strat.
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10.000,00 zł umarzane były jednorazowo w miesiącu ich wydania do użytkowania, zaś amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej wyższej niż 10.000,00 zł obliczana była metodą liniową.

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10.000,00 zł umarzane były jednorazowo w miesiącu ich wydania do użytkowania, zaś amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej wyższej niż 10.000,00 zł obliczana była metodą liniową.

C. ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalnym, sporządza porównawczy rachunek zysków i strat.

7. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe
IWartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe, w tym:
– środki trwałe
– środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
IVInwestycje długoterminowe, w tym:
– nieruchomości
– długoterminowe aktywa finansowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe13 178,6714 532,24
IZapasy
IINależności krótkoterminowe, w tym:10 155,009 585,00
a) a) z tytułu dostaw i usług, w tym:135,00
– do 12 miesięcy135,00
– powyżej 12 miesięcy
IIIInwestycje krótkoterminowe, w tym:3 023,674 947,24
a) a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:3 023,674 947,24
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach3 023,674 947,24
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem13 178,6714 532,24
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny-26 821,33-23 327,76
IKapitał (fundusz) podstawowy25 000,0025 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
VZysk (strata) z lat ubiegłych-48 327,76
VIZysk (strata) netto-3 493,57-48 327,76
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania40 000,0037 860,00
IRezerwy na zobowiązania, w tym:
– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
IIZobowiązania długoterminowe, w tym:40 000,0030 000,00
– z tytułu kredytów i pożyczek40 000,0030 000,00
IIIZobowiązania krótkoterminowe, w tym:7 860,00
a) a) z tytułu kredytów i pożyczek
b) b) z tytułu dostaw i usług, w tym:7 860,00
– Do 12 miesięcy7 860,00
– Powyżej 12 miesięcy
c) c) fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem13 178,6714 532,24
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi500,00
IPrzychody netto ze sprzedaży500,00
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
BKoszty działalności operacyjnej3 994,2448 330,15
IAmortyzacja920,00
IIZużycie materiałów i energii22,00
IIIUsługi obce3 686,0447 293,15
IVWynagrodzenia
VUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
– emerytalne
VIPozostałe koszty, w tym:286,20117,00
– wartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A - B)-3 494,24-48 330,15
DPozostałe przychody operacyjne, w tym:0,240,64
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
EPozostałe koszty operacyjne, w tym:0,10
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
FPrzychody finansowe, w tym:0,431,85
IDywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:0,431,85
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
GKoszty finansowe, w tym:
IOdsetki, w tym:
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
HZysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-3 493,57-48 327,76
IPodatek dochodowy
JZysk (strata) netto (H - I)-3 493,57-48 327,76
Dodatkowe informacje i objaśnienia
zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja_dodatkowa_MULTI_GROUP.pdf

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki