Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki MARVIPOL LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-22
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyMarvipol Logistics S.A.
Siedziba
WojewództwoMazowieckie
PowiatM. St. Warszawa
GminaM. St. Warszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMazowieckie
PowiatM. St. Warszawa
GminaM. St. Warszawa
UlicaProsta
Nr domu32
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy00-838
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4110Z - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000644547

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

w załączniku

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

w załączniku

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

w załączniku

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

w załączniku

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe194 294 536,2588 860 267,93
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe
1Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe192 549 420,1588 496 539,95
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe192 549 420,1588 496 539,95
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale192 549 420,1588 496 539,95
– udziały lub akcje4 712 041,6616 931 005,85
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki187 837 378,4971 565 534,10
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 745 116,10363 727,98
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 745 116,10363 727,98
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe4 402 613,303 879 799,63
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe1 701 263,6178 750,84
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek1 701 263,6178 750,84
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:5 772,895 737,19
– do 12 miesięcy5 772,895 737,19
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 695 490,7273 013,65
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe2 701 349,693 801 048,79
1Krótkoterminowe aktywa finansowe2 701 349,693 801 048,79
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne2 701 349,693 801 048,79
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach2 701 349,693 801 048,79
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem198 697 149,5592 740 067,56
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny-6 911 391,30-2 132 959,59
IKapitał (fundusz) podstawowy100 000,00100 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-2 232 959,59
VIZysk (strata) netto-4 778 431,71-2 232 959,59
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania205 608 540,8594 873 027,15
IRezerwy na zobowiązania6 500,00163 825,88
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego158 325,88
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy6 500,005 500,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe6 500,005 500,00
IIZobowiązania długoterminowe204 050 020,4694 591 363,85
1Wobec jednostek powiązanych204 050 020,4694 591 363,85
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe1 552 020,39117 837,42
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych1 389 777,00615,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 389 777,00615,00
– do 12 miesięcy1 389 777,00615,00
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek162 243,39117 222,42
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:155 113,13116 222,42
– do 12 miesięcy155 113,13116 222,42
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych7 130,261 000,00
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem198 697 149,5592 740 067,56
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
– jednostkom powiązanym
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)
DKoszty sprzedaży10 000,00
EKoszty ogólnego zarządu3 619 610,23341 596,96
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)-3 629 610,23-341 596,96
GPozostałe przychody operacyjne730,141,20
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne730,141,20
HPozostałe koszty operacyjne13,131,22
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne13,131,22
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)-3 628 893,22-341 596,98
JPrzychody finansowe11 586 331,98759 052,00
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:4 191 240,61759 052,00
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:2 923 356,28
– w jednostkach powiązanych2 923 356,28
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne4 471 735,09
KKoszty finansowe13 601 705,472 855 816,70
IOdsetki, w tym:8 583 946,251 830 668,42
– dla jednostek powiązanych8 583 931,281 830 668,42
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:131,56
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych4 887 000,00
IVInne130 759,221 025 016,72
LZysk (strata) brutto (I+J–K)-5 644 266,71-2 438 361,68
MPodatek dochodowy-865 835,00-205 402,10
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)-4 778 431,71-2 232 959,59
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)-2 132 959,59
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach-2 132 959,59
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu100 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego100 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)100 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)100 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu100 000,00100 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-2 232 959,59
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-2 232 959,59
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-2 232 959,59
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-2 232 959,59
6Wynik netto-4 778 431,71-2 232 959,59
Azysk netto
Bstrata netto-4 778 431,71-2 232 959,59
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)-6 911 391,30-2 132 959,59
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto-4 778 431,71-2 232 959,59
IIKorekty razem525 298,801 901 335,74
1Amortyzacja
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-4 104 261,17989 757,03
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)4 392 960,051 072 394,23
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-2 923 356,28
5Zmiana stanu rezerw1 000,005 500,00
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności-1 622 512,77-78 750,84
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 434 182,97117 837,42
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-1 539 714,00-205 402,10
10Inne korekty4 887 000,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-4 253 132,91-331 623,85
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy22 602 497,343 960 257,40
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:22 602 497,343 960 257,40
a) w jednostkach powiązanych22 602 497,343 960 257,40
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki120 159 063,5392 763 300,03
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:120 159 063,5392 763 300,03
a) w jednostkach powiązanych120 159 063,5392 763 300,03
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-97 556 566,19-88 803 042,63
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy100 710 000,0092 953 183,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału100 000,00
2Kredyty i pożyczki100 710 000,0067 853 183,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych25 000 000,00
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki17 467,73
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki17 467,73
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)100 710 000,0092 935 715,27
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-1 099 699,103 801 048,79
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-1 099 699,10
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu3 801 048,79
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:2 701 349,693 801 048,79
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-5 644 266,71
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:-4 190 971,23-4 190 971,23
Odsetki od pożyczek udzielonych NKUP-4 190 971,23-4 190 971,23art <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:75 019,8475 019,84
Dodatnie różnice kursowe75 019,8475 019,84art <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:3 013,053 013,05
Reprezentacja i pozostałe koszty3 013,053 013,05art <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:13 477 431,2813 477 431,28
Koszty z tytuu odpisu wartosci udzialow4 887 000,004 887 000,00art <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>
Niezaplacone odsetki od pozyczek otrzymanych8 583 931,288 583 931,28art <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>
Rezerwa na audyt6 500,006 500,00art <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:-5 500,00-5 500,00
Rezerwa na audyt-5 500,00-5 500,00art <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:-167 994,56-167 994,56
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym3 546 731,67
K. Podatek dochodowy673 879,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Wprowadzenie do SF

-

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki