Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki INVEST INCASO SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-08-20
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy INVEST INCASO SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo mazowieckie
Powiat m. st. warszawa
Gmina Warszawa
Miejscowość Warszawa
Adres
Kod kraju PL
Województwo mazowieckie
Powiat m. st. warszawa
Gmina Warszawa
Ulica MIGDAŁOWA
Nr domu 4
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-796
Poczta Warszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 8291Z - działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000641699

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (publikacja: tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z poźn. zmianami).

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wycena stanów rzeczowych składników majątku obrotowego według rzeczywistych cen zakupu.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Różnica pomiędzy przychodami a kosztami uzyskania przychodu

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Wariant porównawczy

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 4 143 540,46 505 811,41
IV Inwestycje długoterminowe 4 143 540,46 505 811,41
3 Długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach 4 143 540,46
4 Inne inwestycje długoterminowe 4 143 540,46 505 811,41
B Aktywa obrotowe 1 080 471,49 1 134 449,83
II Należności krótkoterminowe 587 479,86 198 830,15
3 Należności od pozostałych jednostek 587 479,86 198 830,15
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 115 865,25 34 314,53
– do 12 miesięcy 115 865,25 34 314,53
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 414 035,07 144 698,91
c) inne 57 579,54 19 816,71
III Inwestycje krótkoterminowe 182 862,10 926 922,67
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 182 862,10 926 922,67
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 310 129,53 15 081,15
Aktywa razem 5 224 011,95 1 646 645,38
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny -2 541 941,25 -987 153,80
I Kapitał (fundusz) podstawowy 100 000,00 100 000,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 087 153,80
VI Zysk (strata) netto -1 554 787,45 -1 087 153,80
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 765 953,20 2 661 344,67
II Zobowiązania długoterminowe 100 000,00
3 Wobec pozostałych jednostek 100 000,00
a) kredyty i pożyczki 100 000,00
III Zobowiązania krótkoterminowe 7 765 953,20 2 533 799,16
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 7 765 953,20 2 533 799,16
a) kredyty i pożyczki 111 649,55 135 819,16
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 5 075 335,33 2 069 070,37
c) inne zobowiązania finansowe 11 211,83
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 439 769,40 171 669,49
– do 12 miesięcy 439 769,40 171 669,49
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 12 624,73
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 15 526,88 53 470,42
h) z tytułu wynagrodzeń 9 659,84 3 179,58
i) inne 2 102 800,37 100 592,16
Pasywa razem 5 224 011,95 1 646 645,38
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 033 895,18 94 615,27
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 033 895,18 94 615,27
B Koszty działalności operacyjnej 2 216 940,85 1 110 799,97
II Zużycie materiałów i energii 34 719,05 105 424,64
III Usługi obce 1 384 866,57 556 507,88
IV Podatki i opłaty, w tym: 146 927,86 48 279,89
V Wynagrodzenia 112 082,48 306 274,75
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 9 602,34 45 935,90
VII Pozostałe koszty rodzajowe 528 742,55 12 076,91
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -1 183 045,67 -979 884,70
D Pozostałe przychody operacyjne 47 960,77 6 147,66
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 11 220,80
IV Inne przychody operacyjne 36 739,97 6 147,66
E Pozostałe koszty operacyjne 23 505,97
III Inne koszty operacyjne 23 505,97 6 933,51
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -1 158 590,87 -980 670,55
G Przychody finansowe 39 727,41
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych 39 727,41
H Koszty finansowe 396 196,58 146 210,66
I Odsetki, w tym: 370 807,03 21 188,29
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych 125 022,25
IV Inne 25 389,55
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) -1 575 046,52 -1 087 153,80
L Zysk (strata) netto (I–J–K) -1 554 787,45 -1 087 153,80
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -987 153,80 100 000,00
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -987 153,80 100 000,00
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 100 000,00 100 000,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100 000,00 100 000,00
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1 087 153,80
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -1 087 153,80
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -1 087 153,80
6 Wynik netto -1 554 787,45 -1 871 530,80
B strata netto -1 554 787,45 -1 871 530,80
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -2 541 941,25 -987 153,80
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 393 392,38 -951 167,16
I Zysk (strata) netto -1 554 787,45 -1 087 153,80
II Korekty razem 1 948 179,38 135 986,64
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 370 807,03 21 188,29
7 Zmiana stanu należności -388 649,71 -198 830,15
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2 338 646,86 328 709,65
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -295 048,38 -15 081,15
10 Inne korekty -77 576,42
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 393 392,38 -951 167,16
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -505 811,41
II Wydatki -3 637 729,05 -505 811,41
3 Na aktywa finansowe, w tym: -3 637 729,05 -505 811,00
b) w pozostałych jednostkach -3 637 729,05 -505 811,00
– nabycie aktywów finansowych -3 637 729,05 -505 811,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -3 637 729,05 -505 811,00
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 2 500 276,10 2 283 701,24
I Wpływy 3 006 264,96 2 304 889,53
2 Kredyty i pożyczki 235 819,16
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych 3 006 264,96 2 069 070,37
II Wydatki -505 988,86 -21 188,29
4 Spłaty kredytów i pożyczek -123 970,00
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -11 211,83
8 Odsetki -370 807,03 -21 188,29
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 2 500 276,10 2 283 701,24
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -744 060,73 826 722,67
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -744 060,73 826 722,67
F Środki pieniężne na początek okresu 926 922,67 100 200,00
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 182 861,94 926 922,67
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok -1 554 787,45 -1 087 153,80
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 11 220,80 45 980,18
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 136 201,36
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 36 796,02 36 796,02 155 116,54
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 325 582,23 325 582,23 143 840,29
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 232 663,18
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -1 436 293,82 -970 378,51
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki