Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki MONUMENT FUND SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-25
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyMonument Fund Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwomałopolskie
Powiatkrakowski
GminaKraków
MiejscowośćKraków
Adres
Kod krajuPL
Województwomałopolskie
Powiatkrakowski
GminaKraków
UlicaMiodowa
Nr domu14
MiejscowośćKraków
Kod pocztowy31-055
PocztaKraków
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6492Z - pozostałe formy udzielania kredytów
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000640924

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Z uwagi na fakt, iż Spółka wykazała stratę za rok 2018 w wysokości 189 709,03 zł netto, Zarząd rozważył prawidłowość sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego przy założeniu kontynuacji działalności przez Spółkę. W konsekwencji tego, że akcjonariusze Spółki (Marcin Mytar oraz Radosław Tosnowiec) złożyli oświadczenie, w którym zapewnili wsparcie finansowe Spółki w celu umożliwienia jej kontynuacji działalności przez okres co najmniej do dnia 30.06.2020 roku, Zarząd Spółki nie stwierdził na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności. Zarząd uznał, że sporządzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok w oparciu o zasadę kontynuacji działalności jest prawidłowe i sprawozdanie nie musi zawierać żadnych korekt, jakie byłyby konieczne, gdyby kontynuacja działalności Spółki nie była możliwa.
Spółka oczekuje ponad to w roku 2019 zauważalnej poprawy wyników finansowych, w związku z otrzymaniem dywidendy oraz zwiększeniem przychodów z działalności operacyjnej.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Należności wykazywane są w bilansie w wartości nominalnej:
- pomniejszonej o odpis aktualizujący ich wartość.
Odpisy aktualizujące tworzy się według następujących zasad:
jednostka dokonuje indywidualnej oceny ryzyka nieściągalności poszczególnych pozycji należności i na tej podstawie ustala wartość koniecznego odpisu dla należności;
Rezerwy na przewidywane koszty do poniesienia w przyszłości, wynikające ze zdarzeń dotyczących roku obrotowego tworzone są w ciężar odpowiednich kosztów działalności operacyjnej lub finansowej, zgodnie z ich charakterem i w sposób określony w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 6.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat sporządzono w wariancie porównawczym

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Jednostka sporządziła sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe50,0050,00
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe
1Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe50,0050,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe50,0050,00
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach50,0050,00
– udziały lub akcje50,0050,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe102 280,66135 826,54
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe93 345,50125 850,00
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek93 345,50125 850,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:71 137,50125 850,00
– do 12 miesięcy71 137,50125 850,00
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych22 208,00
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe8 935,169 976,54
1Krótkoterminowe aktywa finansowe8 935,169 976,54
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne8 935,169 976,54
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach8 935,169 976,54
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem102 330,66135 876,54
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny-88 666,34101 042,69
IKapitał (fundusz) podstawowy100 000,00100 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:1 042,6939,60
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto-189 709,031 003,09
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania190 997,0034 833,85
IRezerwy na zobowiązania4 000,001 845,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy4 000,001 845,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe4 000,001 845,00
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe186 997,0032 988,85
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek186 997,0032 988,85
a) kredyty i pożyczki114 200,001 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:69 148,0015 986,85
– do 12 miesięcy69 148,0015 986,85
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 681,0016 002,00
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne1 968,00
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem102 330,66135 876,54
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:368 689,33110 000,00
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów368 689,33110 000,00
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej365 982,1696 280,35
IAmortyzacja
IIZużycie materiałów i energii5,20
IIIUsługi obce341 798,9660 080,35
IVPodatki i opłaty, w tym:980,00
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe23 198,0036 200,00
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 707,1713 719,65
DPozostałe przychody operacyjne321 646,90112 725,00
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne321 646,90112 725,00
EPozostałe koszty operacyjne432 246,10112 736,60
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne432 246,10112 736,60
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-107 892,0313 708,05
GPrzychody finansowe
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe193,002,96
IOdsetki, w tym:2,96
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne193,00
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-108 085,0313 705,09
JPodatek dochodowy81 624,0012 702,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-189 709,031 003,09
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)100 039,60100 039,60
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach100 039,60100 039,60
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu100 000,00100 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu100 000,00100 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu39,60
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego1 003,0939,60
a) zwiększenie (z tytułu)1 003,0939,60
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)39,60
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)1 003,09
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu1 042,6939,60
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu39,60
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu39,60
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach39,60
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)39,60
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto-189 709,031 003,09
Azysk netto1 003,09
Bstrata netto-189 709,03
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)-88 666,34101 042,69
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)-88 666,34101 042,69
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto-189 709,031 003,09
IIKorekty razem75 467,657 973,85
1Amortyzacja
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw2 155,001 845,00
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności32 504,50-25 850,00
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów40 808,1531 978,85
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-114 241,388 976,94
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki50,00
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:50,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach50,00
– nabycie aktywów finansowych50,00
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-50,00
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy114 200,001 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki114 200,001 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki1 000,00150,40
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek1 000,00150,40
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)113 200,00849,60
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-1 041,389 776,54
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-1 041,38
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu9 976,54200,00
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:8 935,169 976,54
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-108 085,03
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:1 111 626,47
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:5 287,80
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:4 000,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:468 669,01
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym544 160,23
K. Podatek dochodowy81 624,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Fund - 2018_pełne_03

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki