Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki POLTREG SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-07-11
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy POLTREG SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo POMORSKIE
Powiat GDAŃSK
Gmina M.GDAŃSK
Miejscowość GDAŃSK
Adres
Kod kraju PL
Województwo POMORSKIE
Powiat GDAŃSK
Gmina M.GDAŃSK
Ulica TRZY LIPY
Nr domu 3
Miejscowość GDAŃSK
Kod pocztowy 80-172
Poczta GDAŃSK
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 2120Z - produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
2110Z - produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
3250Z - produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
4646Z - sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
7211Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
7490Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000637215

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r. są zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zapisy księgowe prowadzone są według zasady kosztów historycznych.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

A. Amortyzacja
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego kwoty rocznych odpisów.
B. Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczajacej 10.000,00 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiacu oddania ich do użytkowania. W wypadku gdy wartość w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 10.000,00 dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z planem amortyzacji.
C. Środki trwałe
Środki trwałe o wartości początkowej wyższej niż 10.000,00 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych oraz amortyzowane zgodnie z planem amortyzacji. Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł księgowane są w koszty zużycia materiałów w miarę zakupu.
D. Wycena materiałów
1. Zakupione materiały odpisywane są w koszty zużycia materiałów w dacie ich zakupu. Zakupione materiały służą wyłącznie bieżącej działalności, nie są przeznaczone do sprzedaży ani do produkcji.
E. Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia
1. Należności długoterminowe, krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto tj.pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności. Nie rozliczone na dzień bilansowy należności w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
F. Inwestycje krótkoterminowe
1. Na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się wg średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

2. Pomiar wyniku finansowego
Jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

W sprawozdaniu finansowym za 2018 uwzględniono wszystkie istotne zdarzenia jakie nastąpiły aż do momentu sporządzenia tego sprawozdania. W spółce nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym, dotyczące roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Informacja dodatkowa:

1.W sprawozdaniu finansowym za rok 2017 obligacje zamienne zostały zaprezentowane w zobowiązaniach krótkoterminowych. Nastąpił błąd pisarski, winny być one zaprezentowane w zobowiązaniach długoterminowych. Zapisy w księgach rachunkowych były prawidłowe. Zgodnie z umową oprocentowanie obligacji w skali roku wynosi 5%, jednak w związku z tym, iż są to obligacje zamienne, nie podlegają oprocentowaniu, jeżeli zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.
2. W roku 2018 rozpoczęto subskrypcję akcji imiennych zwykłych serii F Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, emitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poltreg SA z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Wpływy wyniosły 503.034,00 zł. W związku z niemożliwością dodania do bilansu (pasywa) dodatkowej kolumny - "kapitał w trakcie rejestracji w KRS" (wykorzystywany program do sporządzania sprawozdań finansowych firmy Gofin), w bilansie zostało to zaprezentowane w Pasywach, Kapitał własny, Kapitały pozostałe, na akcje własne.
3. W roku 2018 wprowadzono zmianę w polityce rachunkowości, polegającą na zwiększeniu wartości z 3.500,00 zł na 10.000,00 zł środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających ujmowania w ewidencji ŚT i WNiP. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości powyżej 10.000,00 zł.
W związku z dokonanymi zmianami, w roku 2018 zakup trzech urządzeń został ujęty w kosztach rodzajowych: pipetor easypet (3.644,25 zł); łaźnia wodna (4.038,20 zł), ph-metr laboratoryjny (4.221,00 zł).Urządzenia były finansowane z dotacji POIR.
4. W informacji dodatkowej występuje Nota 11, w rozbiciu na notę 11_1 i notę 11_2, dotycząca struktury własności kapitału podstawowego na dzień 31.12.2018.
5. W roku 2018 koszty związane z realizacją projektów rozwojowych wyniosły 49.300,02 zł. Nie były one zakwalifikowane do WNiP.
6. Do wyceny zastosowano kurs euro na dzień bilansowy wynoszący 1 euro=4,3000 zł
7.Dodatkowe dane objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych
W skład środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wg bilansu wchodzą:
- środki pieniężne w kasie,
- środki pieniężne na rachunkach bankowych,
- depozyty bankowe z terminem zapadalności do 3 m-cy.
W rachunku przepływów pieniężnych występują różnice i dotyczą zmiany stanu środków pieniężnych jako skutek bilansowej wyceny środków pieniężnych w walutach obcych.
8. Utworzona rezerwa (nota nr 17) dotyczy badania sprawozdania finansowego.
Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 100 818,73 8 540,40
I Wartości niematerialne i prawne 8 540,40
3 Inne wartości niematerialne i prawne 8 540,40
II Rzeczowe aktywa trwałe 100 818,73
1 Środki trwałe 70 158,85
c) urządzenia techniczne i maszyny 70 158,85
2 Środki trwałe w budowie 30 659,88
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 8 542 267,41 4 487 795,71
I Zapasy
II Należności krótkoterminowe 370 922,40 212 511,30
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 370 922,40 212 511,30
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 28 239,92
– do 12 miesięcy 28 239,92
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 210 488,69 80 511,30
c) inne 132 193,79 132 000,00
III Inwestycje krótkoterminowe 7 906 977,22 4 273 979,20
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 7 906 977,22 4 273 979,20
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 906 977,22 4 273 979,20
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 7 906 977,22 4 273 979,20
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 264 367,79 1 305,21
Aktywa razem 8 643 086,14 4 496 336,11
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 5 113 414,57 1 317 955,77
I Kapitał (fundusz) podstawowy 145 276,20 145 276,20
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3 459 829,20 3 459 829,20
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 503 034,00
– na udziały (akcje) własne 503 034,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 287 149,63 -565 627,79
VI Zysk (strata) netto 3 292 424,80 -1 721 521,84
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 529 671,57 3 178 380,34
I Rezerwy na zobowiązania 8 000,00 8 000,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3 Pozostałe rezerwy 8 000,00 8 000,00
– krótkoterminowe 8 000,00 8 000,00
II Zobowiązania długoterminowe 3 191 530,00 3 085 150,00
1 Wobec jednostek powiązanych 1 000 000,00 1 000 000,00
3 Wobec pozostałych jednostek 2 191 530,00 2 085 150,00
a) kredyty i pożyczki 2 191 530,00 2 085 150,00
III Zobowiązania krótkoterminowe 330 141,57 85 230,34
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 330 141,57 85 230,34
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 265 090,51 17 683,76
– do 12 miesięcy 265 090,51 17 683,76
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 18 602,39 18 201,58
h) z tytułu wynagrodzeń 43 642,00 49 345,00
i) inne 2 806,67
IV Rozliczenia międzyokresowe
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem 8 643 086,14 4 496 336,11
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 263 062,58 -5 844,29
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 000,00
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 263 062,58 -6 844,29
B Koszty działalności operacyjnej 1 840 843,91 1 957 810,68
I Amortyzacja 1 492,75 3 844,07
II Zużycie materiałów i energii 105 464,74 19 863,33
III Usługi obce 1 117 346,58 927 374,65
IV Podatki i opłaty, w tym: 14 128,19 1 390,72
V Wynagrodzenia 527 863,18 910 878,42
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 39 635,30 66 772,98
– emerytalne
VII Pozostałe koszty rodzajowe 34 913,17 27 686,51
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -1 577 781,33 -1 963 654,97
D Pozostałe przychody operacyjne 4 825 290,48 326 272,89
II Dotacje 4 824 326,09 324 449,90
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 964,39 1 822,99
E Pozostałe koszty operacyjne 8 579,02 2 326,61
III Inne koszty operacyjne 8 579,02 2 326,61
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3 238 930,13 -1 639 708,69
G Przychody finansowe 160 136,00 9 021,14
II Odsetki, w tym: 1 510,50 6 409,91
V Inne 158 625,50 2 611,23
H Koszty finansowe 106 641,33 90 834,29
I Odsetki, w tym: 106 550,50 85 304,72
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 4 939,41
IV Inne 90,83 590,16
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3 292 424,80 -1 721 521,84
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 3 292 424,80 -1 721 521,84
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1 317 955,77 39 472,21
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1 317 955,77 39 472,21
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 145 276,20 100 500,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 44 776,20
a) zwiększenie (z tytułu) 44 776,20
– wydania udziałów (emisji akcji) 44 776,20
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 145 276,20 145 276,20
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3 459 829,20 504 600,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2 955 229,20
a) zwiększenie (z tytułu) 2 955 229,20
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej 2 955 229,20
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3 459 829,20 3 459 829,20
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 503 034,00
a) zwiększenie (z tytułu) 503 034,00
wpłaty na akcje imienne serii F Spółki 503 034,00
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 503 034,00
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -565 627,79 -1 014 357,93
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 448 730,14
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 448 730,14
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 448 730,14
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -565 627,79 -1 014 357,93
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -565 627,79 -1 014 357,93
a) zwiększenie (z tytułu) -1 721 521,84
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 1 721 521,84
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -2 287 149,63 -1 014 357,93
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2 287 149,63 -565 627,79
6 Wynik netto 3 292 424,80 -1 721 521,84
A zysk netto 3 292 424,80
B strata netto 1 721 521,84
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 5 113 414,57 1 317 955,77
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 5 113 414,57 1 317 955,77
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto 3 292 424,80 -1 721 521,84
II Korekty razem -218 774,80 989 261,70
1 Amortyzacja 1 492,75
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -158 625,50
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 106 380,00 85 150,00
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 8 540,40 6 000,00
5 Zmiana stanu rezerw 8 000,00
7 Zmiana stanu należności -158 411,10 -182 473,85
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 244 911,23 1 073 741,26
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -263 062,58 -1 155,71
10 Inne korekty
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3 073 650,00 -732 260,14
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
3 Z aktywów finansowych, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
II Wydatki 102 311,48 8 540,40
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 102 311,48 8 540,40
3 Na aktywa finansowe, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -102 311,48 -8 540,40
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy 503 034,00 5 000 005,40
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 503 034,00 3 000 005,40
2 Kredyty i pożyczki 2 000 000,00
II Wydatki
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 503 034,00 5 000 005,40
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 3 474 372,52 4 259 204,86
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3 632 998,02 4 259 204,86
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 158 625,50
F Środki pieniężne na początek okresu 4 273 979,20 14 774,34
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 7 748 351,72 4 273 979,20
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 3 292 424,80
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 4 824 326,09
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 158 625,50
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 941 783,38
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -748 743,41
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Nota1_Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

-

Nota2_Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

-

Nota8_Środki trwałe nieamortyzowane(w budowie) lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo)

-

Nota11_1_Struktura własności kapitału podstawowego

-

Nota11_2_Struktura własności kapitału podstawowego

-

Nota15_Propozycja podziału zysku za rok obrotowy

-

Nota17_Rezerwy na koszty i zobowiązania

-

Nota19_Zobowiązania według okresów wymagalności

-

Nota21_Czynne rozliczenia międzyokresowe

-

Nota39_Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

-

Nota43_Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe

-

Nota44_Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów jednostki

-

Nota47_Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

-

Nota60_Struktura należności

-

Nota_36 _Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki