Szczegóły spółki

Nazwa POLTREG SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 9571079577
REGON 361945318
KRS 0000637215
Adres ul. Wały Piastowskie 1 lok. 1508, 80-855 Gdańsk
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 2120Z — produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
 • 2110Z — produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
 • 3250Z — produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
 • 4646Z — sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
 • 7211Z — badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
 • 7490Z — pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.71 0.41
Zadłużenie / kapitał (D/E) 2.41 0.69
Płynność bieżąca (CR) 52.65 25.87
Płynność szybka (QR) 52.65 25.87
Złota/srebrna reguła bilansowa 2.41 0.69
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 29456.48% 1251.57%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -130.62% 64.39%
Rentowność aktywów (ROA) -38.29% 38.09%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-02-25 39/2019 18 10040
Poz. 10040. POLTREG SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku.
KRS 0000637215. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 wrze-
śnia 2016 r.
[BMSiG-9540/2019]

POLTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku,
nr KRS 0000637215, ogłasza o przydziale akcji imiennych zwy-
kłych serii F objętych prawem poboru w ramach subskryp-
cji zamkniętej, skierowanej do akcjonariuszy Spółki. Łącznie
przydzielono 700000 akcji.
Przydziału akcji dokonano w wyniku wykonania przez akcjo-
nariuszy prawa poboru w pierwszym oraz w drugim terminiepoboru, a akcje nieobjęte w drugim terminie poboru Zarząd
przydzielił według swego uznania. Przydział akcji nastąpił
w oparciu o zasady określone w treści ogłoszeń przesłanych
akcjonariuszom listami poleconymi.

Akcje zostały przydzielone wskazanym poniżej akcjonariu-
szom, w następującej ilości:
  1. Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą
   w Warszawie - 171.843
  2. Paan Capital Sp. z o.o. TREG Spółka komandytowa z sie-
   dzibą w Warszawie - 248.423
  3. Natalia Marek-Trzonkowska - 79.499
  4. Piotr Trzonkowski - 79.499
  5. Innoventure Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - 55.990
  6. Janusz Bielicki - 10.841
  7. Jacek Kłeczek - 10.841
  8. Janusz Moneta - 10.841
  9. Alexander Maria Ponimaż - 21.483
 10. Valentina Eva Sandor - 10.740
Poz. 10040. POLTREG SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku.
KRS 0000637215. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 wrze-
śnia 2016 r.
[BMSiG-9540/2019]

POLTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku,
nr KRS 0000637215, ogłasza o przydziale akcji imiennych zwy-
kłych serii F objętych prawem poboru w ramach subskryp-
cji zamkniętej, skierowanej do akcjonariuszy Spółki. Łącznie
przydzielono 700000 akcji.
Przydziału akcji dokonano w wyniku wykonania przez akcjo-
nariuszy prawa poboru w pierwszym oraz w drugim terminiepoboru, a akcje nieobjęte w drugim terminie poboru Zarząd
przydzielił według swego uznania. Przydział akcji nastąpił
w oparciu o zasady określone w treści ogłoszeń przesłanych
akcjonariuszom listami poleconymi.

Akcje zostały przydzielone wskazanym poniżej akcjonariu-
szom, w następującej ilości:
  1. Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą
   w Warszawie - 171.843
  2. Paan Capital Sp. z o.o. TREG Spółka komandytowa z sie-
   dzibą w Warszawie - 248.423
  3. Natalia Marek-Trzonkowska - 79.499
  4. Piotr Trzonkowski - 79.499
  5. Innoventure Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - 55.990
  6. Janusz Bielicki - 10.841
  7. Jacek Kłeczek - 10.841
  8. Janusz Moneta - 10.841
  9. Alexander Maria Ponimaż - 21.483
 10. Valentina Eva Sandor - 10.740

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki