Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki WOMAK HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-21
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyWomak Holding S.A.
Siedziba
WojewództwoDOLNOSLASKIE
PowiatWROCŁAW
GminaWROCŁAW
MiejscowośćWROCŁAW
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoDOLNOSLASKIE
PowiatWROCŁAW
GminaWROCŁAW
UlicaPL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
Nr domu1
MiejscowośćWROCŁAW
Kod pocztowy53-329
PocztaWROCŁAW
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD7010Z - działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000634966

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

a. Okres i waluta w jakiej zostało sporządzone sprawozdanie finansowe.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku. Okres porównawczy, tj. poprzedni okres trwał od dnia 01.01.2017 do 31.12.2017 r (12 miesięcy).
Sprawozdanie sporządzono w walucie polskiej.

b. Przyjęte zasady polityki rachunkowości

Społka stosuje zasady określone przepisami ustawy o rachunkowości, w tym w szczególności określone w art. 4-8.

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie zasady rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły.

Załączone sprawozdanie finansowe składa się z wprowadzenia, bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej (zgodnej z załącznikiem nr 1 do ustawy rachunkowości).

Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

Pozostałe zasady zostały opisane w nocie nr 38.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Poniżej przedstawiono najistotniejsze zasady wyceny aktywów i pasywów:

 • Wycena udziałów w jednostkach zależnych
 • Spółka dokonuje wyceny udziałów w jednostkach powiązanych w oparciu o cenę nabycia pomniejszoną o odpis aktualizujący wartość w przypadku wystąpienia trwałej utraty wartości udziałów. Test na utratę wartości uwzględnia wartość godziwą, jak również możliwości otrzymania w przyszłości środków finansowych w postaci dywidend od jednostek zależnych.
 • Uznawanie przychodów
 • Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.
 • Dywidendy
 • Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Zgromadzenie Wspólników spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku przyznającej dywidendę, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy.

  Pozostałe metody wyceny aktywów i pasywów opisano w nocie nr 38.

  C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

  Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami poniesionymi w związku z pozyskaniem tych przychodów oraz kosztami okresu.

  Na wynik finansowy netto Spółki składają się:
  • wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
  • wynik operacji finansowych,
  • obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego.

  Spółka prowadzi ewidencje kosztów jednocześnie w układzie rodzajowym (konta zespołu 4) i kalkulacyjnym (konta zespołu 5). Rachunek zysków i strat sporządza w układzie porównawczym.

  Pozostałe zasady w zakresie ustalania wyniku finansowego opisane zostały w nocie nr 38.

  D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

  Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z:
  1) przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. nr 351, z późniejszymi zmianami)
  wg załącznika nr 1 "Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji",
  2) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych,
  3) Krajowymi Standardami Rachunkowości wydanymi przez Komitet Standardów Rachunkowości.
  Zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy o rachunkowości w przypadku gdy informacje dotyczące pozycji sprawozdania finansowego nie wystąpiły zarówno w roku obrotowym jak i za rok poprzedzający to przy sporządzeniu sprawozdania finansowego pozycje te pominięto.

  8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

  Reprezentacja Spółki

  Na dzień sporządzenia sprawozdania w skład Zarządu Womak Holding Spółka Akcyjna wchodzą:
  ·         Pani Violetta Wojnowski – Prezes Zarządu
  Do reprezentacji spółki uprawnionych jest również dwóch prokurentów. Funkcje te pełnią:
  ·         Pan Sebastian Moskal
  ·         Pani Katarzyna Puźniak
  Nadzór nad działalnością Spółki pełni Rada Nadzorcza w skład której wchodzą:
  ·         Michał Deja (pełnomocnik Dr Erich Marx)
  ·         Jan Oelmann
  ·         Hartmut Fromm
  Bilans
  LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
  AAktywa trwałe183 250 745,28176 422 416,01
  IWartości niematerialne i prawne93 597,68152 847,41
  1Koszty zakończonych prac rozwojowych
  2Wartość firmy
  3Inne wartości niematerialne i prawne93 597,68152 847,41
  4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
  IIRzeczowe aktywa trwałe8 298 980,828 448 949,75
  1Środki trwałe8 296 224,738 399 649,69
  a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)3 284 400,003 284 400,00
  b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej4 423 033,774 390 629,76
  c) urządzenia techniczne i maszyny92 619,5183 925,88
  d) środki transportu274 226,05420 034,27
  e) inne środki trwałe221 945,40220 659,78
  2Środki trwałe w budowie2 756,0949 300,06
  3Zaliczki na środki trwałe w budowie
  IIINależności długoterminowe11 686,001 600,00
  1Od jednostek powiązanych
  2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  3Od pozostałych jednostek11 686,001 600,00
  IVInwestycje długoterminowe174 764 838,78167 717 782,85
  1Nieruchomości
  2Wartości niematerialne i prawne
  3Długoterminowe aktywa finansowe174 764 838,78167 717 782,85
  a) w jednostkach powiązanych174 600 377,00167 717 782,85
  – udziały lub akcje173 350 136,04167 717 782,85
  – inne papiery wartościowe
  – udzielone pożyczki1 250 240,96
  – inne długoterminowe aktywa finansowe
  b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  – udziały lub akcje
  – inne papiery wartościowe
  – udzielone pożyczki
  – inne długoterminowe aktywa finansowe
  c) w pozostałych jednostkach164 461,78
  – udziały lub akcje
  – inne papiery wartościowe
  – udzielone pożyczki164 461,78
  – inne długoterminowe aktywa finansowe
  4Inne inwestycje długoterminowe
  VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe81 642,00101 236,00
  1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego81 642,00101 236,00
  2Inne rozliczenia międzyokresowe
  BAktywa obrotowe2 191 729,817 937 600,32
  IZapasy
  1Materiały
  2Półprodukty i produkty w toku
  3Produkty gotowe
  4Towary
  5Zaliczki na dostawy i usługi
  IINależności krótkoterminowe1 986 667,924 093 561,79
  1Należności od jednostek powiązanych1 802 835,893 912 642,55
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 438 894,223 912 642,55
  – do 12 miesięcy1 438 894,223 912 642,55
  – powyżej 12 miesięcy
  b) inne363 941,67
  2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
  – do 12 miesięcy
  – powyżej 12 miesięcy
  b) inne
  3Należności od pozostałych jednostek183 832,03180 919,24
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
  – do 12 miesięcy
  – powyżej 12 miesięcy
  b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych149 771,38168 673,92
  c) inne34 060,6512 245,32
  d) dochodzone na drodze sądowej
  IIIInwestycje krótkoterminowe141 431,973 829 915,62
  1Krótkoterminowe aktywa finansowe141 431,973 829 915,62
  a) w jednostkach powiązanych3 802,093 464 140,71
  – udziały lub akcje
  – inne papiery wartościowe
  – udzielone pożyczki3 802,093 464 140,71
  – inne krótkoterminowe aktywa finansowe
  b) w pozostałych jednostkach
  – udziały lub akcje
  – inne papiery wartościowe
  – udzielone pożyczki
  – inne krótkoterminowe aktywa finansowe
  c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne137 629,88365 774,91
  – środki pieniężne w kasie i na rachunkach137 629,88365 774,91
  – inne środki pieniężne
  – inne aktywa pieniężne
  2Inne inwestycje krótkoterminowe
  IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe63 629,9214 122,91
  CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
  DUdziały (akcje) własne
  Aktywa razem185 442 475,09184 360 016,33
  LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
  AKapitał (fundusz) własny181 750 993,62177 455 207,57
  IKapitał (fundusz) podstawowy35 090 717,0035 090 717,00
  IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:119 461 257,01111 949 655,97
  – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)111 949 655,97111 949 655,97
  IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
  – z tytułu aktualizacji wartości godziwej
  IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:39 966 946,5639 966 946,56
  – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki39 966 946,5639 966 946,56
  – na udziały (akcje) własne
  VZysk (strata) z lat ubiegłych-17 063 713,00-17 063 713,00
  VIZysk (strata) netto4 295 786,057 511 601,04
  VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
  BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 691 481,476 904 808,76
  IRezerwy na zobowiązania181 466,65651 503,37
  1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego14 848,0045 229,00
  2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
  – długoterminowa
  – krótkoterminowa
  3Pozostałe rezerwy166 618,65606 274,37
  – długoterminowe
  – krótkoterminowe166 618,65606 274,37
  IIZobowiązania długoterminowe724 454,841 062 652,74
  1Wobec jednostek powiązanych
  2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  3Wobec pozostałych jednostek724 454,841 062 652,74
  a) kredyty i pożyczki584 152,67856 006,32
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
  c) inne zobowiązania finansowe140 302,17206 646,42
  d) zobowiązania wekslowe
  e) inne
  IIIZobowiązania krótkoterminowe2 255 559,985 190 652,65
  1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych984 440,364 208 658,14
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:645 847,17
  – do 12 miesięcy645 847,17
  – powyżej 12 miesięcy
  b) inne338 593,194 208 658,14
  2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
  – do 12 miesięcy
  – powyżej 12 miesięcy
  b) inne
  3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek1 271 119,62981 994,51
  a) kredyty i pożyczki313 092,51323 158,78
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
  c) inne zobowiązania finansowe68 347,0888 037,77
  d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:299 746,17256 921,76
  – do 12 miesięcy299 746,17256 921,76
  – powyżej 12 miesięcy
  e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
  f) zobowiązania wekslowe
  g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych415 745,15190 407,03
  h) z tytułu wynagrodzeń169 058,26123 258,08
  i) inne5 130,45211,09
  4Fundusze specjalne
  IVRozliczenia międzyokresowe530 000,00
  1Ujemna wartość firmy
  2Inne rozliczenia międzyokresowe530 000,00
  – długoterminowe
  – krótkoterminowe530 000,00
  Pasywa razem185 442 475,09184 360 016,33
  Rachunek zysków i strat
  Wersja porównawcza
  LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
  APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 583 568,324 803 151,95
  – od jednostek powiązanych4 543 400,004 789 500,00
  IPrzychody netto ze sprzedaży produktów4 553 792,724 792 074,62
  IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)29 775,6011 077,33
  IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
  IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
  BKoszty działalności operacyjnej6 267 099,674 877 411,92
  IAmortyzacja373 257,08296 019,20
  IIZużycie materiałów i energii138 862,37132 708,70
  IIIUsługi obce2 696 489,251 955 257,28
  IVPodatki i opłaty, w tym:58 950,0054 111,45
  – podatek akcyzowy
  VWynagrodzenia2 361 632,611 914 422,12
  VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:485 961,80371 163,89
  – emerytalne172 871,09114 874,31
  VIIPozostałe koszty rodzajowe151 946,56153 729,28
  VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
  CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 683 531,35-74 259,97
  DPozostałe przychody operacyjne222 787,79169 561,87
  IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
  IIDotacje
  IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
  IVInne przychody operacyjne222 787,79169 561,87
  EPozostałe koszty operacyjne83 095,7687 246,24
  IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych50 930,9441 120,18
  IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych35 777,92
  IIIInne koszty operacyjne32 164,8210 348,14
  FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-1 543 839,328 055,66
  GPrzychody finansowe5 880 687,057 667 237,56
  IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:2 300 000,00
  AOd jednostek powiązanych, w tym:2 300 000,00
  – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  BOd jednostek pozostałych, w tym:
  – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  IIOdsetki, w tym:111 728,72393 483,36
  – od jednostek powiązanych103 967,55380 032,40
  IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
  – w jednostkach powiązanych
  IVAktualizacja wartości aktywów finansowych3 468 958,337 193 089,98
  VInne80 664,22
  HKoszty finansowe51 848,6835 886,18
  IOdsetki, w tym:29 245,7435 886,18
  – dla jednostek powiązanych
  IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
  – w jednostkach powiązanych
  IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
  IVInne22 602,94
  IZysk (strata) brutto (F+G–H)4 284 999,057 639 407,04
  JPodatek dochodowy-10 787,00127 806,00
  KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
  LZysk (strata) netto (I–J–K)4 295 786,057 511 601,04
  Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
  LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
  IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)177 455 207,57187 855 559,53
  – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości-17 063 713,00
  – korekty błędów
  IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach177 455 207,57170 791 846,53
  1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu35 090 717,0035 090 717,00
  1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
  a) zwiększenie (z tytułu)
  – wydania udziałów (emisji akcji)
  b) zmniejszenie (z tytułu)
  – umorzenia udziałów (akcji)
  2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu35 090 717,0035 090 717,00
  2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu111 949 655,97112 889 862,60
  1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego7 511 601,04-940 206,63
  a) zwiększenie (z tytułu)7 511 601,04
  – emisji akcji powyżej wartości nominalnej
  – podziału zysku (ustawowo)7 511 601,04
  – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
  b) zmniejszenie (z tytułu)-940 206,63
  – pokrycia straty-940 206,63
  2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu119 461 257,01111 949 655,97
  3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
  a) zwiększenie (z tytułu)
  b) zmniejszenie (z tytułu)
  – zbycia środków trwałych
  2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
  4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu39 966 946,5640 815 186,56
  1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych-848 240,00
  a) zwiększenie (z tytułu)
  b) zmniejszenie (z tytułu)848 240,00
  dywidenda848 240,00
  2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu39 966 946,5639 966 946,56
  5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-9 552 111,96-940 206,63
  1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu7 511 601,04
  – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  – korekty błędów
  2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach7 511 601,04
  a) zwiększenie (z tytułu)
  – podziału zysku z lat ubiegłych
  b) zmniejszenie (z tytułu)7 511 601,04
  - zasilenie kapitału zapasowego7 511 601,04
  3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
  4Strata z lat ubiegłych na początek okresu17 063 713,00940 206,63
  – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości17 063 713,00
  – korekty błędów
  5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach17 063 713,0018 003 919,63
  a) zwiększenie (z tytułu)
  – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
  b) zmniejszenie (z tytułu)940 206,63
  - pokrycie straty kapitałem zapasowym940 206,63
  6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu17 063 713,0017 063 713,00
  7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-17 063 713,00-17 063 713,00
  6Wynik netto4 295 786,057 511 601,04
  Azysk netto4 295 786,057 511 601,04
  Bstrata netto
  Codpisy z zysku
  IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)181 750 993,62177 455 207,57
  IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)180 890 993,62177 455 207,57
  Rachunek przepływów pieniężnych
  Metoda pośrednia
  LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
  APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej1 540 128,16-3 152 864,54
  IZysk (strata) netto4 295 786,057 511 601,04
  IIKorekty razem-2 755 657,89-10 664 465,58
  1Amortyzacja373 257,08296 019,20
  2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych43 312,89-86 963,10
  3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-46 524,84-341 894,34
  4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-5 667 156,14-7 193 089,98
  5Zmiana stanu rezerw-470 036,72
  6Zmiana stanu zapasów
  7Zmiana stanu należności2 096 807,87-3 682 787,12
  8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów894 814,29238 483,14
  9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-29 913,01225 549,84
  10Inne korekty49 780,69-119 783,22
  IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)1 540 128,16-3 152 864,54
  BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-1 327 816,052 445 771,11
  IWpływy3 359 183,2811 700 500,00
  1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych26 829,39
  2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
  3Z aktywów finansowych, w tym:2 802 353,8911 700 500,00
  a) w jednostkach powiązanych2 802 353,8911 700 500,00
  b) w pozostałych jednostkach
  – zbycie aktywów finansowych
  – dywidendy i udziały w zyskach
  – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
  – odsetki
  – inne wpływy z aktywów finansowych
  4Inne wpływy inwestycyjne530 000,00
  IIWydatki4 686 999,339 254 728,89
  1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych241 167,70352 728,89
  2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
  3Na aktywa finansowe, w tym:4 445 831,638 902 000,00
  a) w jednostkach powiązanych4 282 877,768 902 000,00
  b) w pozostałych jednostkach162 953,87
  – nabycie aktywów finansowych
  – udzielone pożyczki długoterminowe162 953,87
  4Inne wydatki inwestycyjne
  IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-1 327 816,052 445 771,11
  CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-440 828,28-963 065,64
  IWpływy331 670,32
  1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
  2Kredyty i pożyczki331 670,32
  3Emisja dłużnych papierów wartościowych
  4Inne wpływy finansowe
  IIWydatki440 828,281 294 735,96
  1Nabycie udziałów (akcji) własnych
  2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli848 240,00
  3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
  4Spłaty kredytów i pożyczek325 084,75328 956,32
  5Wykup dłużnych papierów wartościowych
  6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
  7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego86 034,9485 415,63
  8Odsetki29 708,5932 124,01
  9Inne wydatki finansowe
  IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-440 828,28-963 065,64
  DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-228 516,17-1 670 159,07
  EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-228 145,03-1 670 918,26
  – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych371,14-759,19
  FŚrodki pieniężne na początek okresu365 774,912 036 693,17
  GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:137 629,88365 774,91
  – o ograniczonej możliwości dysponowania
  Dodatkowe informacje i objaśnienia
  Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
  Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
  Łącznie
  Podstawa prawnaRok poprzedni
  Łącznie
  A. Zysk (strata) brutto za dany rok4 284 999,057 639 407,04
  B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
  pozostałe
  C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:5 770 485,527 410 198,88
  Różnice kursowe niezrealizowaneart 12 ust 1 pkt 1 lit 080 184,55
  Pozostale przychody finansowe, w tym wycena aktywów5 768 958,33art 12 ust 1 pkt 1 lit -7 193 089,98
  Rozwiązanie rezerw na należności10,00art 16 ust 1 pkt 20 lit 0136 924,35
  pozostałe 1 527,19
  D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:63 198,7294 972,82
  Odsetki otrzymane63 198,72art 12 ust 1 pkt 0 lit 094 972,82
  pozostałe
  E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:422 208,34203 892,76
  Wydatki na reprezentację122 740,11art 16 ust 1 pkt 28 lit 032 904,47
  Wycena aktywów finansowychart 15 ust 1 pkt 0 lit 0
  Amortyzacja śr. trwałych nabytych w ramach leasingu operacyjnego wykazanego w księgach jako finansowy132 301,05art 15 ust 1 pkt 0 lit 084 597,70
  PFRONart 16 ust 1 pkt 54 lit 0
  pozostałe 167 167,1886 390,59
  F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:263 822,63177 421,94
  Różnice kursowe niezrealizowane29 422,08art 15a ust 1 pkt 0 lit 0
  Odsetki niezapłaconeart 15 ust 1 pkt - lit -8 410,04
  Odpis aktualizujący należności oraz VAT-ZD6 913,22art 16 ust 1 pkt 20 lit 0
  Naliczone w roku biezacym wypłacone w następnym okresie umowy zlecenia oraz ZUS pracodawcy od wynagrodzeń wypłaconych w następnym miesiącu po naliczeniu166 514,58art 15 ust 4gh pkt 0 lit 0
  Rezerwa na wynagrodzenia za okres bieżący38 864,28art 15 ust 1 pkt 0 lit 0154 011,90
  Rezerwy zawiązane na koszty usług, w tym rozliczenia międzyokresowe bierne16 000,00art 15 ust 1 pkt 0 lit 015 000,00
  Rezerwa na odprawy emerytalne i rentoweart 15 ust 1 pkt 0 lit 0
  pozostałe 6 108,47
  G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:200 688,48295 146,39
  ZUS pracodawcy zapłacony od wynagrodzeń naliczonych w latach ubiegłych oraz wypłacone w roku bieżącym zlecenia naliczone w latach ubiegłych88 719,05art 15 ust 4gh pkt 0 lit 0165 247,29
  Rozwiązanie rezerw na koszty usług, w tym rozliczenie kosztów międzyokresowych biernych15 000,00art 15 ust 1 pkt 0 lit 025 000,00
  Koszty likwidacji śr. trw. zakupionego w ramach leasingu operacyjnego wykazanego jako finansowyart 15 ust 1 pkt 0 lit 0
  Koszt netto leasingu operacyjnego wykazanego w księgach jako finansowy78 177,02art 15 ust 1 pkt 0 lit 0104 899,10
  Rozwiązanie rezerw na wypłacone w roku bieżącym wynagrodzenia-premie dotyczące okresów poprzednichart 15 ust 1 pkt 0 lit 0
  pozostałe 18 792,41
  H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
  I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
  pozostałe
  J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-936 945,26496 761,63
  K. Podatek dochodowy77 615,00
  Dodatkowe informacje i objaśnienia
  OpisNazwa pliku
  Informacja dodatkowa do Sprawozdania Finansowego za 2018 rok
  -

  Wyszukiwanie

  Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki