Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-10
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyBIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoPODLASKIE
PowiatBIAŁYSTOK
GminaBIAŁYSTOK
MiejscowośćBIAŁYSTOK
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoPODLASKIE
PowiatBIAŁYSTOK
GminaBIAŁYSTOK
UlicaM. SKŁODOWSKIEJ-CURIE
Nr domu14
MiejscowośćBIAŁYSTOK
Kod pocztowy15-097
PocztaBIAŁYSTOK
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD5510Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000634779

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z późniejszymi zmianami obowiązującymi jednostki.
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
Do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych jednostka zastosowała metodę pośrednią.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
WNiP zakupione przez spółkę amortyzowane są metodą liniową z zastosowaniem stawek wynikających z przepisów podatkowych od miesiąca następnego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania.
Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.
Kompletne i zdatne do użytku w momencie przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, przeznaczone na własne potrzeby lub do oddania w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Dla środków trwałych stosuje się stawki wynikające z ustawy podatkowej od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. Amortyzacja bilansowa równa jest amortyzacji podatkowej.
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i o war¬tości początkowej niższej niż dolna wartość środków trwałych nisko-cennych za¬licza się do kosztów materiałów.
Każdy środek trwały z wyjątkiem środków trwałych nisko-cennych jest klasyfi¬kowany zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT).
Leasing środków trwałych operacyjny przekształcony w leasing finansowy zgodnie z ustawą o rachunkowości. Spółka środki trwałe oddane do odpłatnego używania wykazuje, jako składnik aktywów i stosuje zasady amortyzacji jak dla własnych środków trwałych. Kosztami bilansowymi jest naliczona amortyzacja i zapłacone odsetki natomiast kosztami podatkowymi są raty kapitałowe i część odsetkowa.
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Długoterminowe aktywa finansowe wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości oraz powiększone o przypisy aktualizujące wartość nieruchomości inwestycyjnych; wyrażone w walutach obcych inwestycje długoterminowe wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu ogłoszonego przez NBP.
1) Nieruchomości inwestycyjne – wycenia się w wartości godziwej;
2) Udziały i akcje w jednostkach powiązanych – podporządkowanych – zgodnie z ustawą o rachunkowości wycenia się w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
3) Udziały i akcje w jednostkach pozostałych – według wartości godziwej (rynkowej). Jeżeli jednak dla takich udziałów lub akcji nie istnieje cena rynkowa, to wycenia się w cenie nabycia z uwzględnieniem trwałej utraty ich wartości.

Za nieruchomości inwestycyjne uznaje się nieruchomości utrzymywane przez Spółkę w celu osiągnięcia korzyści w wyniku ich sprzedaży.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, do których należą aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i inne rozliczenia międzyokresowe. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują zmniejszenie podstawy obliczenia podatku przy uwzględnieniu zas

ady ostrożności.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych:
Spółka dokonuje zakupów materiały na bieżące potrzeby działalności, w związku, z czym nie prowadzi magazynu i nie wyceniania ich na dzień bilansowy, bo nie posiada zapasów materiałów.
Towary i surowiec zakupiony do gastronomii wprowadzany jest do magazynów w momencie zakupu. Ewidencja ilościowo-wartościowa po cenach zakupu. Rozchód tych towarów w momencie sprzedaży odbywa się według zasady „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” – FIFO. Koszt własny sprzedanych towarów ustalany jest po cenach zakupu. Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów nie występują,
Należności wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).Zgodnie z zasadą ostrożności wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego na:
a) należności od dłużników postawionych w stan upadłości lub likwidacji do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem zgłoszonej w postępowaniu upadłościowym.
b) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego- w pełnej wysokości należności.
c) należności kwestionowane przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny jego sytuacji majątkowej i finansowej spłata w umownej kwocie nie jest prawdopodobna – do wysokości nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności.
d) należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku, do których uprzednio dokonano odpisów aktualizujących – w wysokości tych kwot do czasu ich otrzymania lub odpisania.
e) należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu.
Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub finansowych zależnie od rodzaju tych należności.
Należności wyrażone w walucie obcej wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień.
Różnice kursowe powstałe w ciągu roku i na dzień wyceny bilansowej zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych dodatnie do przychodów finansowych.
Inwestycje krótkoterminowe, do których zalicza się:
a) udziały i akcie
b) inne papiery wartościowe
c) udzielone pożyczki
d) inne krótkoterminowe aktywa finansowe
e) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
przewidziane do obrotu w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego
Do innych krótkoterminowych papierów wartościowych spółka zalicza nabyte celem odsprzedaży bony obligacje, dłużne papiery wartościowe i wykazuje w bilansie w cenie nabycia powiększoną o należne na dzień bilansowy odsetki, które stanowią przychód finansowy nieuznawany, jako przychód podatkowy.
Do innych krótkoterminowych aktywów finansowych zalicza się między innymi lokaty bankowe o terminie zapadalności krótszym niż rok i wycenia się w wartości nominalnej a, więc łącznie z należnymi na ten dzień odsetkami.
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się w wartości nominalnej.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne dotyczą całości lub części poniesionych wydatków odnośnie przyszłego okresu sprawozdawczego; przykładowo z tytułu ubezpieczeń majątkowych, prenumeraty, czynszu, usług leasingowych. Czas roz
liczenia tych kosztów wynika z upływu czasu, którego dany koszt dotyczy, bądź z wielkości świadczenia.
Kapitały własne są tworzone i wykazywane zgodnie z przepisami prawa oraz umową spółki. Wycena następuje na dzień bilansowy według ich rodzajów w wartości nominalnej. Kapitały własne spółki składają się z następujących pozycji:
a) kapitał zakładowy w wysokości zgodnej z umową spółki i K.S.H. zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, odpowiada wartości nominalnej udziałów
b) należne wpłaty na kapitał podstawowy – zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe
c) kapitał zapasowy i rezerwowy tworzony zgodnie z umową spółki i K.S.H.
d) kapitał z aktualizacji wyceny aktywów trwałych
e) niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych
f) zysk lub strata netto
g) odpisy z zysku netto w ciągu roku.
Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty. Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej salda tych zobowiązań, z wyjątkiem z tytułu dostaw, robót i usług wykazuje się, jako długoterminowe. Zobowiązania o okresie spłaty krótszym niż rok zalicza się do krótkoterminowych Zobowiązania wyrażone w walucie obcej wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez N.B.P na ten dzień. Różnice kursowe powstałe z wyceny jak i przy regulowaniu zobowiązań zalicza się odpowiednio –ujemne do kosztów finansowych –dodatnie do przychodów finansowych. Wyjątek od tej zasady stanowią różnice kursowe dotyczące zobowiązań z tyt. zakupu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie, które zwiększają lub zmniejszają wartość tych aktywów.
Fundusze specjalne
Spółka tworzy przewidziany przepisami prawa Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który jest wykorzystywany zgodnie z przepisami prawa i wewnętrznym regulaminem na zaspokojenie potrzeb socjalnych i mieszkaniowych pracowników i byłych pracowników. Ani przychody ani koszty funduszu nie są uwzględniane dla celów podatku dochodowego.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonuje się w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności ze świadczeń na rzecz spółki przez kontrahentów, a kwotę, których można oszacować w sposób wiarygodny.
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzona jest w wysokości kwoty podatku dochodowego wymaganego w przyszłości do zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, – które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonuje się z zachowaniem zasady ostrożności na:
a) pobrane wpłaty lub zarachowane należności z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.
b) środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych środków trwałych w budowie
c) ujemną wartość firmy
Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu środków pieniężnych otrzymanych na sfinansowanie środków trwałych itp. zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne równolegle do odpisów amortyzacyjnych. Zasada tę stosuje się również do otrzymanych nieodpłatnie rzeczowych aktywów trwałych i WNiP.
Przychody i koszty oraz ustalenie wyniku finansowego
Wynik finansowy spółki za dany rok obrotowy obejmuje osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przyc
hodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług ujmowane w okresach, których dotyczą.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:
a) pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością spółki zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia, niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów,
b) niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko z wyjątkiem rezerw dotyczących operacji finansowych, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wnip odpisaniem należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych
c) przychody finansowe z tytułu dywidend (udziału w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi
d) koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi
e) straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń niezwiązanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia spółki poza jej działalnością operacyjną
Wynik finansowy brutto korygują:
a) bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
b) aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych naliczane są zgodnie z przepisami podatkowymi.
Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdania finansowe obowiązujące spółkę
a) Bilans-, który wykazuje stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni okres sprawozdawczy
b) Rachunek zysków i strat obejmujący wyniki finansowe za bieżący i poprzedni okres sprawozdawczy
c) Zestawienie zmian w kapitale własnym obejmuje informacje o zmianach poszczególnych składników kapitału własnego za bieżący i poprzedni okres
d) Rachunek przepływów pieniężnych obejmujący wszystkie wpływy i wydatki pieniężne z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej za bieżący i poprzedni okres
e) Wprowadzenie do sprawozdania i dodatkowe informacje i objaśnienia

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe40 480 371,3341 129 100,07
IWartości niematerialne i prawne5 723,0911 579,56
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne5 723,0911 579,56
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe35 222 978,1635 874 985,11
1Środki trwałe35 020 527,3735 033 938,17
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)1 465 127,651 468 360,32
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej31 066 630,5730 433 400,01
c) urządzenia techniczne i maszyny688 100,43785 317,24
d) środki transportu2 201,9015 401,75
e) inne środki trwałe1 798 466,822 331 458,85
2Środki trwałe w budowie202 450,79841 046,94
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe5 141 347,085 069 973,40
1Nieruchomości5 067 567,005 067 567,00
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe73 780,082 406,40
a) w jednostkach powiązanych73 780,082 406,40
– udziały lub akcje73 780,082 406,40
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe110 323,00172 562,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego110 323,00172 562,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe2 393 561,763 166 678,28
IZapasy122 768,1385 327,71
1Materiały338,68
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary117 863,2885 261,54
5Zaliczki na dostawy i usługi4 566,1766,17
IINależności krótkoterminowe879 928,05670 553,54
1Należności od jednostek powiązanych2 328,914 654,30
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:2 328,914 654,30
– do 12 miesięcy2 328,914 654,30
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek877 599,14665 899,24
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:575 495,90537 840,45
– do 12 miesięcy575 495,90537 840,45
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych236 926,0062 532,00
c) inne65 177,2465 526,79
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe1 375 193,092 402 585,46
1Krótkoterminowe aktywa finansowe1 375 193,092 402 585,46
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 375 193,092 402 585,46
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach1 375 193,092 402 585,46
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe15 672,498 211,57
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem42 873 933,0944 295 778,35
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny19 670 474,3719 263 353,28
IKapitał (fundusz) podstawowy5 999 999,005 999 999,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:13 965 012,6713 965 012,67
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-701 658,39
VIZysk (strata) netto407 121,09-701 658,39
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania23 203 458,7225 032 425,07
IRezerwy na zobowiązania1 210 571,461 214 007,38
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego911 073,00910 766,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne272 408,43276 173,52
– długoterminowa46 225,6646 225,66
– krótkoterminowa226 182,77229 947,86
3Pozostałe rezerwy27 090,0327 067,86
– długoterminowe18 711,9718 711,97
– krótkoterminowe8 378,068 355,89
IIZobowiązania długoterminowe17 251 567,0319 330 857,10
1Wobec jednostek powiązanych2 523 567,132 500 000,00
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek14 727 999,9016 830 857,10
a) kredyty i pożyczki14 719 999,9016 822 857,10
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne8 000,008 000,00
IIIZobowiązania krótkoterminowe4 183 728,833 763 134,77
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych66 205,9622 293,18
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:66 205,9622 293,18
– do 12 miesięcy66 205,9622 293,18
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek4 045 184,933 690 119,21
a) kredyty i pożyczki2 104 419,651 632 040,43
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe7 036,30
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:461 769,68403 523,65
– do 12 miesięcy461 769,68403 523,65
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi68 168,9556 063,18
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych208 824,51227 270,82
h) z tytułu wynagrodzeń103 508,7089 098,29
i) inne1 098 493,441 275 086,54
4Fundusze specjalne72 337,9450 722,38
IVRozliczenia międzyokresowe557 591,40724 425,82
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe557 591,40724 425,82
– długoterminowe151 560,20157 086,80
– krótkoterminowe406 031,20567 339,02
Pasywa razem42 873 933,0944 295 778,35
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:13 254 630,4710 734 429,11
– od jednostek powiązanych1 370,006 239,46
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów12 456 464,7710 234 570,68
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów798 165,70499 858,43
BKoszty działalności operacyjnej12 235 164,2611 051 630,58
IAmortyzacja1 617 459,161 262 216,52
IIZużycie materiałów i energii2 344 634,682 527 696,98
IIIUsługi obce2 095 223,071 800 793,62
IVPodatki i opłaty, w tym:551 607,96622 810,94
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia4 167 641,243 676 370,26
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:876 891,86773 886,72
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe300 660,23206 306,05
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów281 046,06181 549,49
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 019 466,21-317 201,47
DPozostałe przychody operacyjne347 275,89242 511,55
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje166 834,42164 997,89
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych42,17
IVInne przychody operacyjne180 399,3077 513,66
EPozostałe koszty operacyjne13 116,94176 116,67
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych6 426,5018 371,79
IIIInne koszty operacyjne6 690,44157 744,88
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 353 625,16-250 806,59
GPrzychody finansowe5 888,0644 051,19
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:5 811,2132 228,52
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne76,8511 822,67
HKoszty finansowe804 360,13625 396,99
IOdsetki, w tym:695 251,06581 792,64
– dla jednostek powiązanych88 886,98
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne109 109,0743 604,35
IZysk (strata) brutto (F+G–H)555 153,09-832 152,39
JPodatek dochodowy148 032,00-130 494,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)407 121,09-701 658,39
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)19 263 353,2820 000 998,08
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach19 263 353,2820 000 998,08
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu5 999 999,004 000 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego1 999 999,00
a) zwiększenie (z tytułu)1 999 999,00
– wydania udziałów (emisji akcji)1 999 999,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu5 999 999,005 999 999,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu13 965 012,6712 518 116,31
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego1 446 896,36
a) zwiększenie (z tytułu)1 482 882,77
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej1 482 882,77
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)35 986,41
– pokrycia straty
- wypłaty za udziały35 986,41
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu13 965 012,6713 965 012,67
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu-70,001 999 999,00
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych-1 999 999,00
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)1 999 999,00
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu-70,00
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-701 658,391 482 882,77
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu1 482 882,77
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach1 482 882,77
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)1 482 882,77
- przekazanie zysku na podwyższenie kapitału zapasowego1 482 882,77
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu701 658,39
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach701 658,39
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu701 658,39
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-701 658,39
6Wynik netto407 121,09-701 658,39
Azysk netto407 121,09
Bstrata netto701 658,39
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)19 670 404,3719 263 353,28
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)19 670 404,3719 263 353,28
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej2 356 250,672 246 132,03
IZysk (strata) netto407 121,09-701 658,39
IIKorekty razem1 949 129,582 947 790,42
1Amortyzacja1 617 459,161 262 216,52
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)695 121,7750 211,19
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw-3 435,9293 738,17
6Zmiana stanu zapasów-37 440,42-78 109,46
7Zmiana stanu należności-209 374,511 351 570,62
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-44 748,86-105 018,76
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-112 056,34409 168,95
10Inne korekty43 604,70-35 986,81
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)2 356 250,672 246 132,03
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-1 074 574,12-9 222 893,85
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki1 074 574,129 222 893,85
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 003 200,44
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne9 220 487,45
3Na aktywa finansowe, w tym:71 373,682 406,40
a) w jednostkach powiązanych71 373,682 406,40
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-1 074 574,12-9 222 893,85
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-2 309 068,922 759 852,38
IWpływy5 676 184,19
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki5 676 184,19
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki2 309 068,922 916 331,81
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek1 577 142,902 901 663,11
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego7 036,3014 668,70
8Odsetki724 889,72
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-2 309 068,922 759 852,38
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-1 027 392,37-4 216 909,44
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-1 027 392,37-4 216 909,44
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu2 402 585,466 619 494,90
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:1 375 193,092 402 585,46
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok555 153,09
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:164 228,87
- przychody z rozliczanje w czasei dotacji PARP154 937,18art 12 ust 1 pkt 1
pozostałe 9 291,69
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:288 509,41
- składki na PFRON108 852,00art 16 ust 1 pkt 36
- koszty reprezentacji18 394,12art 16 ust 1 pkt 28
- amortyzacja środków sfinansowanych z dotacji154 937,25art 12 ust 1 pkt 1
pozostałe 6 326,04
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:100 090,26
- składki ZUS od niewypłaconych wynagrodzeń33 634,46art 16 ust 1 pkt 57b
- naliczone lecz nie wpłacone składki na ZFŚS34 864,41art 16 ust 1 pkt 9 lit b
- odsetki od pożyczek naliczone lecz nie wpłacone23 567,13art 16 ust 1 pkt 11
- rezerwy na należności6 384,33art 16 ust 1 pkt 26a
pozostałe 1 639,93
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:56 557,63
- zapłacone odsetki od kredytu56 557,63art 16 ust 1 pkt 11
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:273 023,81
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym449 942,45
K. Podatek dochodowy85 489,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacja i objaśnienia do sprawozdania

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki