Szczegóły spółki

Nazwa BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5420202279
REGON 000659414
KRS 0000634779
Adres ul. M. Curie-Skłodowskiej 14, 15-097 Białystok
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 5510Z — hotele i podobne obiekty zakwaterowania
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.57 0.54
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.3 1.18
Płynność bieżąca (CR) 0.84 0.57
Płynność szybka (QR) 0.82 0.54
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.3 1.18
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -6.54% 3.07%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -3.64% 2.07%
Rentowność aktywów (ROA) -1.58% 0.95%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-02-28 41/2020 333 93226
Poz. 93226. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SĄD REJONOWY W BIAŁYM-
STOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[BI.XII NS-REJ.KRS/638/20/779]

W dniu 21.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 17.01.2020 R. W KN ANNY ŁAPIŃSKIEJ W BIA-
ŁYMSTOKU, REP. A NR 193/2020 ZMIENIONO § 11
UST.3, § 13 UST.5 PKT 6, § 18 UST.4, § 21 UST. 4 PKT
1-5, § 21 UST.6, § 21 UST.7
Poz. 93226. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SĄD REJONOWY W BIAŁYM-
STOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[BI.XII NS-REJ.KRS/638/20/779]

W dniu 21.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 17.01.2020 R. W KN ANNY ŁAPIŃSKIEJ W BIA-
ŁYMSTOKU, REP. A NR 193/2020 ZMIENIONO § 11
UST.3, § 13 UST.5 PKT 6, § 18 UST.4, § 21 UST. 4 PKT
1-5, § 21 UST.6, § 21 UST.7
2020-02-28 41/2020 333 93227
Poz. 93227. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SĄD REJONOWY W BIAŁYM-
STOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[BI.XII NS-REJ.KRS/1716/20/507]

W dniu 21.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@
BIAVITA.PL wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej
SEKRETARIAT@BIAVITA.PL wykreślić: 4. Adres
strony internetowej BIAVITA.PL wpisać: 4. Adres
strony internetowej WWW.BIAVITA.PL
Poz. 93227. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SĄD REJONOWY W BIAŁYM-
STOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[BI.XII NS-REJ.KRS/1716/20/507]

W dniu 21.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@
BIAVITA.PL wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej
SEKRETARIAT@BIAVITA.PL wykreślić: 4. Adres
strony internetowej BIAVITA.PL wpisać: 4. Adres
strony internetowej WWW.BIAVITA.PL
2019-12-20 246/2019 17 66241
Poz. 66241. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w Białym-
stoku. KRS 0000634779. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 sierpnia 2016 r.
[BMSiG-66109/2019]

Zarząd BiaVita Polska S.A. w Białymstoku, ul. Skłodowskiej-
-Curie 14, KRS 0000634779, działając na podst. art. 399 § 1 Ksh
oraz art. 402 § 1 i § 25 ust. 1 Statutu, zwołuje NWZA BiaVita
Polska S.A. na 17 stycznia 2020 r., o godz. 1100, w siedzibie
Spółki, w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie NWZA.
  2. Wybór Przewodniczącego NWZA.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1) wprowadzenia zmian w Statucie Spółki.
    2) przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
  7. Zamknięcie NWZA.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Ksh Zarząd Spółki podaje
proponowane zmiany w Statucie Spółki:

Dotychczasowy § 11 ust. 3 zdanie pierwsze:
„Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata”

- otrzymuje brzmienie:
„Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa 5 (pięć) lat”

Dotychczasowy § 13 ust. 5 pkt 6:
„6) nabywanie, zbywanie i obciążanie składników aktywów
  trwałych o wartości równej lub przekraczającej równo-
  wartość kwoty 10.000,00 EURO (słownie: dziesięć tysięcy
  EURO) w przeliczeniu na złote”- otrzymuje brzmienie:
„6) nabywanie, zbywanie i obciążanie składników aktywów
  trwałych o wartości do kwoty 5.000.000 zł (pięć milionów
  złotych)”

Dotychczasowy § 18 ust. 4 zdanie pierwsze:
„Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa
3 (trzy) lata”

- otrzymuje brzmienie:
„Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa
5 (pięć) lat”

Dotychczasowy § 21 ust. 4 pkt 1:
„1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania
  wieczystego albo udziału w nieruchomości lub prawie
  użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie o wartości
  przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 EURO
  (trzydzieści tysięcy EURO) w przeliczeniu na złote”

- otrzymuje brzmienie:
„1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wie-
  czystego albo udziału w nieruchomości lub prawie użytkowa-
  nia wieczystego oraz ich obciążenie o wartości przekraczają-
  cej kwotę 5.000.000 zł (pięć milionów złotych)”

Dotychczasowy § 21 ust. 4 pkt 2:
„2) nabywanie, zbywanie i obciążanie innych niż wymienione
  w pkt 1 powyżej, składników aktywów trwałych o warto-
  ści przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 EURO
  (trzydzieści tysięcy EURO) w przeliczeniu na złote”

- otrzymuje brzmienie:
„2) nabywanie, zbywanie i obciążanie innych niż wymienione
  w pkt 1 powyżej, składników aktywów trwałych o wartości
  przekraczającej kwotę 5.000.000 zł (pięć milionów złotych)”

Dotychczasowy § 21 ust. 4 pkt 3:
„3) zawarcie umowy kredytu lub pożyczki oraz zaciągnięcie
  zobowiązań warunkowych, w tym udzielenie gwarancji,
  poręczenia o wartości przekraczającej równowartość
  kwoty 30.000,00 EURO (trzydzieści tysięcy EURO) w prze-
  liczeniu na złote”

- otrzymuje brzmienie:
„3) zawarcie umowy kredytu lub pożyczki oraz zaciągnięcie
  zobowiązań warunkowych, w tym udzielenie gwarancji,
  poręczenia o wartości przekraczającej kwotę 5.000.000 zł
  (pięć milionów złotych)”

Dotychczasowy § 21 ust. 4 pkt 4:
„4) wystawianie weksla” skreśla się

Dotychczasowy § 21 ust. 4 pkt 5:
„5) rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie
  przez Spółkę zobowiązania do świadczenia o wartości
  ponad kwotę dwukrotnie przewyższającą wysokość kapi-
  tału zakładowego” skreśla się
W § 21 dotychczasowy ust. 6 zostaje oznaczony jako ust. 4.
W § 21 dotychczasowy ust. 7 zostaje oznaczony jako ust. 5.

                            Zarząd
Poz. 66241. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w Białym-
stoku. KRS 0000634779. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 sierpnia 2016 r.
[BMSiG-66109/2019]

Zarząd BiaVita Polska S.A. w Białymstoku, ul. Skłodowskiej-
-Curie 14, KRS 0000634779, działając na podst. art. 399 § 1 Ksh
oraz art. 402 § 1 i § 25 ust. 1 Statutu, zwołuje NWZA BiaVita
Polska S.A. na 17 stycznia 2020 r., o godz. 1100, w siedzibie
Spółki, w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie NWZA.
  2. Wybór Przewodniczącego NWZA.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1) wprowadzenia zmian w Statucie Spółki.
    2) przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
  7. Zamknięcie NWZA.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Ksh Zarząd Spółki podaje
proponowane zmiany w Statucie Spółki:

Dotychczasowy § 11 ust. 3 zdanie pierwsze:
„Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata”

- otrzymuje brzmienie:
„Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa 5 (pięć) lat”

Dotychczasowy § 13 ust. 5 pkt 6:
„6) nabywanie, zbywanie i obciążanie składników aktywów
  trwałych o wartości równej lub przekraczającej równo-
  wartość kwoty 10.000,00 EURO (słownie: dziesięć tysięcy
  EURO) w przeliczeniu na złote”- otrzymuje brzmienie:
„6) nabywanie, zbywanie i obciążanie składników aktywów
  trwałych o wartości do kwoty 5.000.000 zł (pięć milionów
  złotych)”

Dotychczasowy § 18 ust. 4 zdanie pierwsze:
„Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa
3 (trzy) lata”

- otrzymuje brzmienie:
„Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa
5 (pięć) lat”

Dotychczasowy § 21 ust. 4 pkt 1:
„1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania
  wieczystego albo udziału w nieruchomości lub prawie
  użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie o wartości
  przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 EURO
  (trzydzieści tysięcy EURO) w przeliczeniu na złote”

- otrzymuje brzmienie:
„1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wie-
  czystego albo udziału w nieruchomości lub prawie użytkowa-
  nia wieczystego oraz ich obciążenie o wartości przekraczają-
  cej kwotę 5.000.000 zł (pięć milionów złotych)”

Dotychczasowy § 21 ust. 4 pkt 2:
„2) nabywanie, zbywanie i obciążanie innych niż wymienione
  w pkt 1 powyżej, składników aktywów trwałych o warto-
  ści przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 EURO
  (trzydzieści tysięcy EURO) w przeliczeniu na złote”

- otrzymuje brzmienie:
„2) nabywanie, zbywanie i obciążanie innych niż wymienione
  w pkt 1 powyżej, składników aktywów trwałych o wartości
  przekraczającej kwotę 5.000.000 zł (pięć milionów złotych)”

Dotychczasowy § 21 ust. 4 pkt 3:
„3) zawarcie umowy kredytu lub pożyczki oraz zaciągnięcie
  zobowiązań warunkowych, w tym udzielenie gwarancji,
  poręczenia o wartości przekraczającej równowartość
  kwoty 30.000,00 EURO (trzydzieści tysięcy EURO) w prze-
  liczeniu na złote”

- otrzymuje brzmienie:
„3) zawarcie umowy kredytu lub pożyczki oraz zaciągnięcie
  zobowiązań warunkowych, w tym udzielenie gwarancji,
  poręczenia o wartości przekraczającej kwotę 5.000.000 zł
  (pięć milionów złotych)”

Dotychczasowy § 21 ust. 4 pkt 4:
„4) wystawianie weksla” skreśla się

Dotychczasowy § 21 ust. 4 pkt 5:
„5) rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie
  przez Spółkę zobowiązania do świadczenia o wartości
  ponad kwotę dwukrotnie przewyższającą wysokość kapi-
  tału zakładowego” skreśla się
W § 21 dotychczasowy ust. 6 zostaje oznaczony jako ust. 4.
W § 21 dotychczasowy ust. 7 zostaje oznaczony jako ust. 5.

                            Zarząd
2019-06-18 117/2019 821 419539
Poz. 419539. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[RDF/120954/19/301]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 419539. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[RDF/120954/19/301]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-17 116/2019 513 408538
Poz. 408538. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[RDF/120458/19/626]

W dniu 10.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 408538. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[RDF/120458/19/626]

W dniu 10.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-17 116/2019 513 408539
Poz. 408539. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[RDF/120458/19/27]

W dniu 10.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 408539. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[RDF/120458/19/27]

W dniu 10.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-17 116/2019 513 408540
Poz. 408540. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[RDF/120458/19/428]

W dniu 10.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 408540. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[RDF/120458/19/428]

W dniu 10.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-17 116/2019 513 408541
Poz. 408541. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[RDF/120458/19/829]

W dniu 10.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 408541. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[RDF/120458/19/829]

W dniu 10.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-14 92/2019 17 24504
Poz. 24504. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w Białym-
stoku. KRS 0000634779. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 sierpnia 2016 r.
[BMSiG-23954/2019]

Zarząd BiaVita Polska S.A. w Białymstoku, ul. Skłodowskiej-
-Curie 14, KRS 0000634779, działając na podst. art. 399 § 1 Kshoraz art. 402 § 1 i § 24 ust. 1 Statutu, zwołuje ZWZA BiaVita
Polska S.A. na 5 czerwca 2019 r., o godz. 1100, w siedzibie
Spółki, w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie ZWZA.
  2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Informacja Zarządu o działalności Spółki w 2018 r.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za
   2018 r.
  8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności
   Spółki za 2018 r.
  9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
     - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
     2018 r.,
     - sprawozdania finansowego za 2018 r.,
     - wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2018 r.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
      1) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za
        2018 r.
      2) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działal-
        ności Spółki za 2018 r.
      3) Podziału zysku za 2018 r.
    4)-5) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu
        z wykonania przez nich obowiązków za 2018 r.
    6)-9) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nad-
        zorczej z wykonania przez nich obowiązków za
        2018 r.
   10)-12) Powołania członków Rady Nadzorczej II Kadencji.
      13) Ustalenia wysokości wynagrodzenia dla człon-
        ków Rady Nadzorczej.
      14) Wprowadzenia zmian w Statucie Spółki.
      15) Przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
 11. Zamknięcie ZWZA.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Ksh Zarząd Spółki podaje
proponowane zmiany w Statucie Spółki:

Dotychczasowy § 11 ust. 3 zdanie pierwsze:
  „Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy)
  lata”
- otrzymuje brzmienie:
  „Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa 5 (pięć) lat”

Dotychczasowy § 13 ust. 5 pkt 6:
  „6) nabywanie, zbywanie i obciążanie składników aktywów
  trwałych o wartości równej lub przekraczającej równo-
  wartość kwoty 10.000,00 EURO (słownie: dziesięć tysięcy
  EURO) w przeliczeniu na złote”
- otrzymuje brzmienie:
  „6) nabywanie, zbywanie i obciążanie składników aktywów
  trwałych o wartości do kwoty 5.000.000 zł (pięć milionów
  złotych)”

Dotychczasowy § 18 ust. 4 zdanie pierwsze:
 „Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa
 3 (trzy) lata”- otrzymuje brzmienie:
  „Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa
  5 (pięć) lat”

Dotychczasowy § 21 ust. 4 pkt 1:
  „1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowa-
  nia wieczystego albo udziału w nieruchomości lub prawie
  użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie o wartości
  przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 EURO (trzy-
  dzieści tysięcy EURO) w przeliczeniu na złote”
- otrzymuje brzmienie:
  „1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowa-
  nia wieczystego albo udziału w nieruchomości lub prawie
  użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie o wartości
  przekraczającej kwotę 5.000.000 zł (pięć milionów złotych)”

Dotychczasowy § 21 ust. 4 pkt 2:
  „2) nabywanie, zbywanie i obciążanie innych niż wymie-
  nione w pkt 1 powyżej, składników aktywów trwałych
  o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00
  EURO (trzydzieści tysięcy EURO) w przeliczeniu na złote”
- otrzymuje brzmienie:
  „2) nabywanie, zbywanie i obciążanie innych niż wymie-
  nione w pkt 1 powyżej, składników aktywów trwałych
  o wartości przekraczającej kwotę 5.000.000 zł (pięć milio-
  nów złotych)”

Dotychczasowy § 21 ust. 4 pkt 3:
  „3) zawarcie umowy kredytu lub pożyczki oraz zaciągnię-
  cie zobowiązań warunkowych, w tym udzielenie gwarancji,
  poręczenia o wartości przekraczającej równowartość kwoty
  30.000,00 EURO (trzydzieści tysięcy EURO) w przeliczeniu
  na złote”
- otrzymuje brzmienie:
  „3) zawarcie umowy kredytu lub pożyczki oraz zaciągnię-
  cie zobowiązań warunkowych, w tym udzielenie gwarancji,
  poręczenia o wartości przekraczającej kwotę 5.000.000 zł
  (pięć milionów złotych)”

Dotychczasowy § 21 ust. 4 pkt 4:
„4) wystawianie weksla” - skreśla się.

Dotychczasowy § 21 ust. 4 pkt 5:
 „5) rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnię-
 cie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia o wartości
 ponad kwotę dwukrotnie przewyższającą wysokość kapi-
 tału zakładowego” - skreśla się.

W § 21 dotychczasowy ust. 6 zostaje oznaczony jako ust. 4.
W § 21 dotychczasowy ust. 7 zostaje oznaczony jako ust. 5.

                            Zarząd
Poz. 24504. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w Białym-
stoku. KRS 0000634779. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 sierpnia 2016 r.
[BMSiG-23954/2019]

Zarząd BiaVita Polska S.A. w Białymstoku, ul. Skłodowskiej-
-Curie 14, KRS 0000634779, działając na podst. art. 399 § 1 Kshoraz art. 402 § 1 i § 24 ust. 1 Statutu, zwołuje ZWZA BiaVita
Polska S.A. na 5 czerwca 2019 r., o godz. 1100, w siedzibie
Spółki, w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie ZWZA.
  2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Informacja Zarządu o działalności Spółki w 2018 r.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za
   2018 r.
  8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności
   Spółki za 2018 r.
  9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
     - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
     2018 r.,
     - sprawozdania finansowego za 2018 r.,
     - wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2018 r.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
      1) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za
        2018 r.
      2) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działal-
        ności Spółki za 2018 r.
      3) Podziału zysku za 2018 r.
    4)-5) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu
        z wykonania przez nich obowiązków za 2018 r.
    6)-9) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nad-
        zorczej z wykonania przez nich obowiązków za
        2018 r.
   10)-12) Powołania członków Rady Nadzorczej II Kadencji.
      13) Ustalenia wysokości wynagrodzenia dla człon-
        ków Rady Nadzorczej.
      14) Wprowadzenia zmian w Statucie Spółki.
      15) Przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
 11. Zamknięcie ZWZA.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Ksh Zarząd Spółki podaje
proponowane zmiany w Statucie Spółki:

Dotychczasowy § 11 ust. 3 zdanie pierwsze:
  „Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy)
  lata”
- otrzymuje brzmienie:
  „Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa 5 (pięć) lat”

Dotychczasowy § 13 ust. 5 pkt 6:
  „6) nabywanie, zbywanie i obciążanie składników aktywów
  trwałych o wartości równej lub przekraczającej równo-
  wartość kwoty 10.000,00 EURO (słownie: dziesięć tysięcy
  EURO) w przeliczeniu na złote”
- otrzymuje brzmienie:
  „6) nabywanie, zbywanie i obciążanie składników aktywów
  trwałych o wartości do kwoty 5.000.000 zł (pięć milionów
  złotych)”

Dotychczasowy § 18 ust. 4 zdanie pierwsze:
 „Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa
 3 (trzy) lata”- otrzymuje brzmienie:
  „Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa
  5 (pięć) lat”

Dotychczasowy § 21 ust. 4 pkt 1:
  „1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowa-
  nia wieczystego albo udziału w nieruchomości lub prawie
  użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie o wartości
  przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 EURO (trzy-
  dzieści tysięcy EURO) w przeliczeniu na złote”
- otrzymuje brzmienie:
  „1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowa-
  nia wieczystego albo udziału w nieruchomości lub prawie
  użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie o wartości
  przekraczającej kwotę 5.000.000 zł (pięć milionów złotych)”

Dotychczasowy § 21 ust. 4 pkt 2:
  „2) nabywanie, zbywanie i obciążanie innych niż wymie-
  nione w pkt 1 powyżej, składników aktywów trwałych
  o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00
  EURO (trzydzieści tysięcy EURO) w przeliczeniu na złote”
- otrzymuje brzmienie:
  „2) nabywanie, zbywanie i obciążanie innych niż wymie-
  nione w pkt 1 powyżej, składników aktywów trwałych
  o wartości przekraczającej kwotę 5.000.000 zł (pięć milio-
  nów złotych)”

Dotychczasowy § 21 ust. 4 pkt 3:
  „3) zawarcie umowy kredytu lub pożyczki oraz zaciągnię-
  cie zobowiązań warunkowych, w tym udzielenie gwarancji,
  poręczenia o wartości przekraczającej równowartość kwoty
  30.000,00 EURO (trzydzieści tysięcy EURO) w przeliczeniu
  na złote”
- otrzymuje brzmienie:
  „3) zawarcie umowy kredytu lub pożyczki oraz zaciągnię-
  cie zobowiązań warunkowych, w tym udzielenie gwarancji,
  poręczenia o wartości przekraczającej kwotę 5.000.000 zł
  (pięć milionów złotych)”

Dotychczasowy § 21 ust. 4 pkt 4:
„4) wystawianie weksla” - skreśla się.

Dotychczasowy § 21 ust. 4 pkt 5:
 „5) rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnię-
 cie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia o wartości
 ponad kwotę dwukrotnie przewyższającą wysokość kapi-
 tału zakładowego” - skreśla się.

W § 21 dotychczasowy ust. 6 zostaje oznaczony jako ust. 4.
W § 21 dotychczasowy ust. 7 zostaje oznaczony jako ust. 5.

                            Zarząd
2019-03-29 63/2019 232 144576
Poz. 144576. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SĄD REJONOWY W BIAŁYM-
STOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[BI.XII NS-REJ.KRS/1565/19/535]

W dniu 22.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. STEFAŃCZYK 2. ANNA MAŁGORZATA
3. 77110501163 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 144576. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SĄD REJONOWY W BIAŁYM-
STOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[BI.XII NS-REJ.KRS/1565/19/535]

W dniu 22.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. STEFAŃCZYK 2. ANNA MAŁGORZATA
3. 77110501163 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2018-10-31 212/2018 1212 872922
Poz. 872922. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SĄD REJONOWY W BIAŁYM-
STOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[BI.XII NS-REJ.KRS/6386/18/728]

W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 11.06.2018 R. W KN ANNY ŁAPIŃSKIEJ W BIA-
ŁYMSTOKU, ZASTĘPCA NOTARIALNY MAREK SKI-
BIŃSKI, REP. A NR 1304/2018 ZMIENIONO § 18 UST.
2, DODANO § 18 UST. 3, W § 18 DOTYCHCZASOWY
UST. 3 ZOSTAŁ OZNACZONY JAKO UST. 4, W § 18
DOTYCHCZASOWY UST. 4 ZOSTAŁ OZNACZONY
JAKO UST. 5, W § 18 DOTYCHCZASOWY UST.
5 OZNACZONO JAKO UST. 6, PRZYJĘTO TEKST
JEDNOLITY STATUTU
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. RACHELSKI
2. STANISŁAW STEFAN 3. 58061103518 wpisać:
2 1. KOZŁOWSKI 2. ANDRZEJ 3. 52070700074
Poz. 872922. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SĄD REJONOWY W BIAŁYM-
STOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[BI.XII NS-REJ.KRS/6386/18/728]

W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 11.06.2018 R. W KN ANNY ŁAPIŃSKIEJ W BIA-
ŁYMSTOKU, ZASTĘPCA NOTARIALNY MAREK SKI-
BIŃSKI, REP. A NR 1304/2018 ZMIENIONO § 18 UST.
2, DODANO § 18 UST. 3, W § 18 DOTYCHCZASOWY
UST. 3 ZOSTAŁ OZNACZONY JAKO UST. 4, W § 18
DOTYCHCZASOWY UST. 4 ZOSTAŁ OZNACZONY
JAKO UST. 5, W § 18 DOTYCHCZASOWY UST.
5 OZNACZONO JAKO UST. 6, PRZYJĘTO TEKST
JEDNOLITY STATUTU
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. RACHELSKI
2. STANISŁAW STEFAN 3. 58061103518 wpisać:
2 1. KOZŁOWSKI 2. ANDRZEJ 3. 52070700074
2018-08-03 150/2018 229 308366
Poz. 308366. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[RDF/161944/18/5]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 308366. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[RDF/161944/18/5]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-03 150/2018 229 308367
Poz. 308367. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[RDF/161945/18/406]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 308367. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[RDF/161945/18/406]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-02 149/2018 263 306887
Poz. 306887. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[RDF/161942/18/203]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 306887. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[RDF/161942/18/203]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-02 149/2018 263 306888
Poz. 306888. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[RDF/161943/18/604]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 306888. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[RDF/161943/18/604]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-09 131/2018 340 252311
Poz. 252311. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SĄD REJONOWY W BIAŁYM-
STOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5301/18/84]

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PIASECKI 2. MARIUSZ PAWEŁ 3. 69010310699
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 252311. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SĄD REJONOWY W BIAŁYM-
STOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5301/18/84]

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PIASECKI 2. MARIUSZ PAWEŁ 3. 69010310699
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2018-06-28 124/2018 443 223039
Poz. 223039. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SĄD REJONOWY W BIAŁYM-
STOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[BI.XII NS-REJ.KRS/2918/18/605]

W dniu 29.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. STE-
FAŃCZYK 2. ANNA MAŁGORZATA 3. 77110501163
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 223039. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SĄD REJONOWY W BIAŁYM-
STOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[BI.XII NS-REJ.KRS/2918/18/605]

W dniu 29.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. STE-
FAŃCZYK 2. ANNA MAŁGORZATA 3. 77110501163
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2018-05-16 94/2018 14 20429
Poz. 20429. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w Białym-
stoku. KRS 0000634779. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 sierpnia 2016 r.
[BMSiG-19748/2018]

Zarząd BiaVita Polska S.A. w Białymstoku, ul. Skłodowskiej-
-Curie 14, KRS nr 0000634779, działając na podst. art. 399 § 1
Ksh oraz art. 402 § 1 i § 24 ust. 1 Statutu, zwołuje ZWZA Bia-
Vita Polska S.A. na 11 czerwca 2018 r., o godz. 1100, w siedzi-
bie Spółki, w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie ZWZA.
  2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Informacja Zarządu o działalności Spółki w 2017 r.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za
   2017 r.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
   za 2017 r.
  7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
   - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r.;
   - sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.;
   - wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty
    Spółki za 2017 r.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
     1) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
      za 2017 r.;
     2) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
      Spółki za 2017 r.;
     3) Pokrycia straty netto Spółki za 2017 r.;
   4)-5) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
      z wykonania przez nich obowiązków za 2017 r.;
   6)-8) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzor-
      czej z wykonania przez nich obowiązków za 2017 r.;
     9) Wprowadzenia zmian w Statucie Spółki;    10) Przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
  9. Zamknięcie ZWZA.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Ksh Zarząd Spółki podaje
do wiadomości proponowane zmiany w Statucie Spółki:

- dotychczasowy § 18 ust. 2 Statutu w brzmieniu:
„2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne
  Zgromadzenie, przy czym członkowie Rady Nadzorczej
  pierwszej kadencji zostali powołani w uchwale o prze-
  kształceniu formy prawnej spółki, o której mowa powyżej.
  Członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na kolejną
  kadencję. Odwołanie członka Rady Nadzorczej może
  nastąpić w każdym czasie. Ponadto Walne Zgromadzenie
  zawiesza z ważnych powodów w czynnościach członków
  Rady Nadzorczej. Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  wskazuje Walne Zgromadzenie, które może wskazać także
  Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Jeżeli Walne
  Zgromadzenie nie wskazało Wiceprzewodniczącego Rady
  Nadzorczej, wówczas Rada Nadzorcza może wybrać go ze
  swego grona.”

- otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne
  Zgromadzenie, przy czym członkowie Rady Nadzorczej
  pierwszej kadencji zostali powołani w uchwale o prze-
  kształceniu formy prawnej spółki, o której mowa powyżej.
  Członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na kolejną
  kadencję. Odwołanie członka Rady Nadzorczej może
  nastąpić w każdym czasie. Ponadto Walne Zgromadzenie
  zawiesza z ważnych powodów w czynnościach członków
  Rady Nadzorczej.”

W § 18 jako ust. 3 wpisuje się:
„3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego
  Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.”

W § 18 dotychczasowy ust. 3 zostaje oznaczony jako ust. 4.
W § 18 dotychczasowy ust. 4 zostaje oznaczony jako ust. 5.
W § 18 dotychczasowy ust. 5 zostaje oznaczony jako ust. 6.

Stosownie do art. 412 § 1 i nast. Ksh Akcjonariusze mogą
uczestniczyć w ZWZA osobiście lub przez przedstawicieli dzia-
łających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Stosowa-
nie do art. 4122. § 1 Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki
nie mogą być pełnomocnikami na ZWZA. Stosownie do
art. 4121. § 1 Ksh pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZA
i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZA będą mogły
dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu
ZWZA bezpośrednio przed salą obrad, w godz. 1000-1100.
Jednocześnie Zarząd informuje, że sprawozdanie finansowe
Spółki za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego bie-
głego rewidenta, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za 2017 r. oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania
sprawozdania finansowego są udostępnione akcjonariuszom
w siedzibie Spółki przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14.

Białystok, dnia 9.05.2018 r.
                        Prezes Zarządu
                        Lech Fronckiel
Poz. 20429. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w Białym-
stoku. KRS 0000634779. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 sierpnia 2016 r.
[BMSiG-19748/2018]

Zarząd BiaVita Polska S.A. w Białymstoku, ul. Skłodowskiej-
-Curie 14, KRS nr 0000634779, działając na podst. art. 399 § 1
Ksh oraz art. 402 § 1 i § 24 ust. 1 Statutu, zwołuje ZWZA Bia-
Vita Polska S.A. na 11 czerwca 2018 r., o godz. 1100, w siedzi-
bie Spółki, w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie ZWZA.
  2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Informacja Zarządu o działalności Spółki w 2017 r.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za
   2017 r.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
   za 2017 r.
  7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
   - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r.;
   - sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.;
   - wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty
    Spółki za 2017 r.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
     1) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
      za 2017 r.;
     2) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
      Spółki za 2017 r.;
     3) Pokrycia straty netto Spółki za 2017 r.;
   4)-5) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
      z wykonania przez nich obowiązków za 2017 r.;
   6)-8) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzor-
      czej z wykonania przez nich obowiązków za 2017 r.;
     9) Wprowadzenia zmian w Statucie Spółki;    10) Przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
  9. Zamknięcie ZWZA.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Ksh Zarząd Spółki podaje
do wiadomości proponowane zmiany w Statucie Spółki:

- dotychczasowy § 18 ust. 2 Statutu w brzmieniu:
„2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne
  Zgromadzenie, przy czym członkowie Rady Nadzorczej
  pierwszej kadencji zostali powołani w uchwale o prze-
  kształceniu formy prawnej spółki, o której mowa powyżej.
  Członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na kolejną
  kadencję. Odwołanie członka Rady Nadzorczej może
  nastąpić w każdym czasie. Ponadto Walne Zgromadzenie
  zawiesza z ważnych powodów w czynnościach członków
  Rady Nadzorczej. Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  wskazuje Walne Zgromadzenie, które może wskazać także
  Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Jeżeli Walne
  Zgromadzenie nie wskazało Wiceprzewodniczącego Rady
  Nadzorczej, wówczas Rada Nadzorcza może wybrać go ze
  swego grona.”

- otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne
  Zgromadzenie, przy czym członkowie Rady Nadzorczej
  pierwszej kadencji zostali powołani w uchwale o prze-
  kształceniu formy prawnej spółki, o której mowa powyżej.
  Członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na kolejną
  kadencję. Odwołanie członka Rady Nadzorczej może
  nastąpić w każdym czasie. Ponadto Walne Zgromadzenie
  zawiesza z ważnych powodów w czynnościach członków
  Rady Nadzorczej.”

W § 18 jako ust. 3 wpisuje się:
„3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego
  Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.”

W § 18 dotychczasowy ust. 3 zostaje oznaczony jako ust. 4.
W § 18 dotychczasowy ust. 4 zostaje oznaczony jako ust. 5.
W § 18 dotychczasowy ust. 5 zostaje oznaczony jako ust. 6.

Stosownie do art. 412 § 1 i nast. Ksh Akcjonariusze mogą
uczestniczyć w ZWZA osobiście lub przez przedstawicieli dzia-
łających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Stosowa-
nie do art. 4122. § 1 Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki
nie mogą być pełnomocnikami na ZWZA. Stosownie do
art. 4121. § 1 Ksh pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZA
i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZA będą mogły
dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu
ZWZA bezpośrednio przed salą obrad, w godz. 1000-1100.
Jednocześnie Zarząd informuje, że sprawozdanie finansowe
Spółki za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego bie-
głego rewidenta, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za 2017 r. oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania
sprawozdania finansowego są udostępnione akcjonariuszom
w siedzibie Spółki przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14.

Białystok, dnia 9.05.2018 r.
                        Prezes Zarządu
                        Lech Fronckiel
2018-02-16 34/2018 236 45854
Poz. 45854. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SĄD REJONOWY W BIAŁYM-
STOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[BI.XII NS-REJ.KRS/17530/17/994]

W dniu 09.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 08.11.2017 R. W KN ANNY ŁAPIŃSKIEJ W BIA-
ŁYMSTOKU, REP. A NR 2872/2017 ZMIENIONO
§ 21 UST. 3 PKT 4, ZMIENIONO § 21 UST. 4, W § 26
UST. 1 SKREŚLONO PKT 2, W § 26 UST. 1 ZMIE-
NIONO DOTYCHCZASOWĄ NUMERACJĘ PKT 3,
W § 26 UST. 1 ZMIENIONO DOTYCHCZASOWĄ
NUMERACJĘ PKT 4, W § 26 UST. 1 ZMIENIONO
DOTYCHCZASOWĄ NUMERACJĘ PKT 5, W § 26
UST. 1 ZMIENIONO DOTYCHCZASOWĄ NUME-
RACJĘ PKT 6, W § 26 UST. 1 ZMIENIONO
DOTYCHCZASOWĄ NUMERACJĘ PKT 7, W § 26
UST. 1 ZMIENIONO DOTYCHCZASOWĄ NUME-
RACJĘ PKT 8, W § 26 UST. 1 ZMIENIONO
DOTYCHCZASOWĄ NUMERACJĘ PKT 9, W § 26
UST. 1 ZMIENIONO DOTYCHCZASOWĄ NUME-
RACJĘ PKT 10, W § 26 UST. 1 ZMIENIONO
DOTYCHCZASOWĄ NUMERACJĘ PKT 11, W § 26
UST. 1 ZMIENIONO DOTYCHCZASOWĄ NUME-
RACJĘ PUNKTU 12, W § 26 UST. 1 ZMIENIONO
DOTYCHCZASOWĄ NUMERACJĘ PKT 13, W § 26
UST. 1 ZMIENIONO DOTYCHCZASOWĄ NUME-
RACJĘ PKT 14, W § 26 UST. 1 ZMIENIONO
DOTYCHCZASOWĄ NUMERACJĘ PKT 15
Poz. 45854. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SĄD REJONOWY W BIAŁYM-
STOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[BI.XII NS-REJ.KRS/17530/17/994]

W dniu 09.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 08.11.2017 R. W KN ANNY ŁAPIŃSKIEJ W BIA-
ŁYMSTOKU, REP. A NR 2872/2017 ZMIENIONO
§ 21 UST. 3 PKT 4, ZMIENIONO § 21 UST. 4, W § 26
UST. 1 SKREŚLONO PKT 2, W § 26 UST. 1 ZMIE-
NIONO DOTYCHCZASOWĄ NUMERACJĘ PKT 3,
W § 26 UST. 1 ZMIENIONO DOTYCHCZASOWĄ
NUMERACJĘ PKT 4, W § 26 UST. 1 ZMIENIONO
DOTYCHCZASOWĄ NUMERACJĘ PKT 5, W § 26
UST. 1 ZMIENIONO DOTYCHCZASOWĄ NUME-
RACJĘ PKT 6, W § 26 UST. 1 ZMIENIONO
DOTYCHCZASOWĄ NUMERACJĘ PKT 7, W § 26
UST. 1 ZMIENIONO DOTYCHCZASOWĄ NUME-
RACJĘ PKT 8, W § 26 UST. 1 ZMIENIONO
DOTYCHCZASOWĄ NUMERACJĘ PKT 9, W § 26
UST. 1 ZMIENIONO DOTYCHCZASOWĄ NUME-
RACJĘ PKT 10, W § 26 UST. 1 ZMIENIONO
DOTYCHCZASOWĄ NUMERACJĘ PKT 11, W § 26
UST. 1 ZMIENIONO DOTYCHCZASOWĄ NUME-
RACJĘ PUNKTU 12, W § 26 UST. 1 ZMIENIONO
DOTYCHCZASOWĄ NUMERACJĘ PKT 13, W § 26
UST. 1 ZMIENIONO DOTYCHCZASOWĄ NUME-
RACJĘ PKT 14, W § 26 UST. 1 ZMIENIONO
DOTYCHCZASOWĄ NUMERACJĘ PKT 15

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki