Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki EFE ROMANIA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-29
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy EFE ROMANIA SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat Toruń
Gmina Toruń
Miejscowość Toruń
Adres
Kod kraju PL
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat Toruń
Gmina Toruń
Ulica Służewska
Nr domu 8
Miejscowość Toruń
Kod pocztowy 87-100
Poczta TORUŃ
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 2620Z - produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000632155

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Spółka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości stosowane w sposób ciągły.Istotnym elementem tej dokumentacji jest zbiór określonych zasad i metad wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego , w tym zasad , co do których Spółka miała w świetle ustawy o rachunkowości , prawo wyboru rozwiązań lub stosowania uproszczeń.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółka przyjęła

następujące ustalenia:

Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł spółka zalicza do środków trwałych lub wartości

niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Do dokonywania odpisów

amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółka stosuje

stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy o podatku

dochodowym od osób prawnych przy zastosowaniu metody liniowej.

Składniki majątku od 1.000 zł do 10.000 zł spółka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i

prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku spółka dokonuje

odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.

Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1.000 zł spółka zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów.

3. Środki trwałe w leasingu operacyjnym, spełniające ustawowe kryteria określone w art. 3 ust.4 ustawy o

rachunkowości , bilansowo przedstawione są jako leasing finansowy.

4. Stany i rozchody, krótkoterminowych aktywów finansowych/ akcje i udziały/ objęte szczegółową ewidencją

ilościowo-wartościową spółka wycenia w cenach zakupu ustalonych przy zastosowaniu metody FIFO.

5. Krótkoterminowe aktywa finansowe : akcje notowane na GPW wyceniane są według cen rynkowych . Obligatoryjna

kwartalna aktualizacja wyceny tych aktywów, wynika z obowiązku raportowania na rynku New Connect.

6. Krótkoterminowe aktywa finansowe : akcje spółek akcyjnych w trakcie wejścia na rynek giełdowy wyceniane są po

cenach zakupu, a nie po cenach emisji pierwotnych według DCV, jakie są w dokumentach informacyjnych, dopóki nie

są dopuszczone do obrotu.

7. Spadek lub wzrost wartości krótkoterminowych aktywów finansowych odnosi się w przychody bądź koszty

finansowe.

8. Długoterminowe aktywa finansowe wycenia się po cenie nabycia.

9. Nie kompensuje się ze sobą rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Ustalenie wyniku finansowgo za rok obrotowy następuje według zasad:
Na koniec roku obrotowego zamyka się konta wynikowe i na konto" wynik finansowy" następuje przeniesienie wszystkich przychodów oraz kosztów związanych z tymi przychodami , a także podatku dochodowego i innych obowiązkowych obciążeń wpływających na wynik.
Jeżeli konto"wynik finansowy " wykazuje saldo Ma , wtedy występuje zysk netto firmy za rok obrotowy.Saldo Wn konta " wynik finansowy " jest informacją o stracie netto.
Saldo Wn lub Ma wykazujemy w pasywach bilansu firmy, w pozycji zysk(strata) netto - odpowiednio , jako wielkość dodatnia (zysk) lub wielkość uiemna ( strata).
Kwota zysku lub straty musi odpowiadać kwocie zysku lub straty netto wykazanego w rachunku zysków i strat.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły , dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych,jednakowej wyceny aktywów i pasywów ( w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych) , ustala się wynik finansowy , sporządza sprawozdanie finansowe tak , aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 89 780,56 104 396,00
II Rzeczowe aktywa trwałe 89 780,56 104 396,00
1 Środki trwałe 89 780,56 104 396,00
d) środki transportu 89 780,56 104 396,00
B Aktywa obrotowe 100 380,50 85 330,50
III Inwestycje krótkoterminowe 100 380,50 85 330,50
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 100 380,50 85 330,50
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 100 380,50 85 330,50
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 100 380,50 85 330,50
Aktywa razem 190 161,06 189 726,50
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 190 088,14 189 602,41
I Kapitał (fundusz) podstawowy 200 000,00 200 000,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -10 397,59 -3 231,75
VI Zysk (strata) netto 485,73 -7 165,84
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 72,92 124,09
III Zobowiązania krótkoterminowe 72,92 124,09
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 72,92 124,09
a) kredyty i pożyczki 22,92 24,09
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 50,00 100,00
– do 12 miesięcy 50,00 100,00
Pasywa razem 190 161,06 189 726,50
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 19 500,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 19 500,00
B Koszty działalności operacyjnej 19 013,56 7 165,46
I Amortyzacja 14 615,44
III Usługi obce 4 398,12 6 815,46
IV Podatki i opłaty, w tym: 350,00
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 486,44 -7 165,46
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 486,44 -7 165,46
H Koszty finansowe 0,71 0,38
I Odsetki, w tym: 0,71 0,38
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 485,73 -7 165,84
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 485,73 -7 165,84
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 189 602,41 196 768,25
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 189 602,41 196 768,25
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 200 000,00 200 000,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 200 000,00 200 000,00
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -3 231,75
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -3 231,75
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -3 231,75 -3 231,75
a) zwiększenie (z tytułu) -7 165,84 -3 231,75
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -10 397,59 -3 231,75
6 Wynik netto 485,73 -7 165,84
A zysk netto 485,73
B strata netto -7 165,84
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 190 088,14 189 602,41
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 190 088,14 189 602,41
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto 485,73 -7 165,84
II Korekty razem 14 665,44 100,00
1 Amortyzacja 14 615,44
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 50,00 100,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 15 151,17 -7 065,84
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy 90 024,09
2 Kredyty i pożyczki 90 024,09
II Wydatki -1,17
4 Spłaty kredytów i pożyczek -1,17
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1,17 90 024,00
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 15 050,00 82 958,25
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 15 050,00 82 958,25
F Środki pieniężne na początek okresu 85 330,50 2 372,25
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 100 380,50 85 330,50
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 485,73
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 485,73
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

informacjadodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki