Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki FLORYDA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-21
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyFLORYDA S.A.
Siedziba
WojewództwoMazowieckie
PowiatWARSZAWA
GminaWARSZAWA
MiejscowośćWARSZAWA
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMazowieckie
PowiatWARSZAWA
GminaWARSZAWA
UlicaRONDO ONZ
Nr domu1
MiejscowośćWARSZAWA
Kod pocztowy00-124
PocztaWARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD7022Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000630347

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki, według wzoru określonego w zał. 1 do ustawy o rachunkowości.
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
Jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o umorzenia.
Środki trwałe są wycenia się w cenie nabycia pomniejszonych o umorzenie. Składniki majątku o wartości nie przekraczającej 3.500 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Inwestycje długoterminowe wycenia się według ceny nabycia z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny.
Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Na należności powyżej roku tworzone są odpisy aktualizujące. W bilansie wykazuje się należności pomniejszone o odpisy.
Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.
Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.
Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.
Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty
Rezerwy na zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
Spółka nie stosuje rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych na podstawie art. 28b ustawy o rachunkowości.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięcia i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Zarząd sporządza sprawozdanie finansowe we własnym zakresie bez współpracy z biurem rachunkowym.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe100 000,00100 000,00
IVInwestycje długoterminowe100 000,00100 000,00
3Długoterminowe aktywa finansowe100 000,00100 000,00
a) w jednostkach powiązanych100 000,00100 000,00
– udzielone pożyczki100 000,00100 000,00
Aktywa razem100 000,00100 000,00
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny98 988,6698 990,38
IKapitał (fundusz) podstawowy100 000,00100 000,00
VZysk (strata) z lat ubiegłych-1 009,62-409,62
VIZysk (strata) netto-1,72-600,00
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 011,341 009,62
IIIZobowiązania krótkoterminowe1 011,341 009,62
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych1 000,001 000,00
b) inne1 000,001 000,00
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek11,349,62
a) kredyty i pożyczki11,349,62
Pasywa razem100 000,00100 000,00
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
BKoszty działalności operacyjnej600,00
IIIUsługi obce600,00
HKoszty finansowe1,72
IOdsetki, w tym:1,72
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-1,72-600,00
LZysk (strata) netto (I–J–K)-1,72-600,00
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)98 990,3899 590,38
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach98 990,3899 590,38
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu100 000,00100 000,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu100 000,00100 000,00
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-409,62
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu409,62
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach409,62
a) zwiększenie (z tytułu)600,00409,62
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia600,00409,62
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu1 009,62409,62
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-1 009,62-409,62
6Wynik netto-1,72-600,00
Bstrata netto1,72600,00
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)98 988,6698 990,38
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)98 988,6698 990,38
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto-1,72-600,00
IIKorekty razem1,729,62
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1,729,62
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-590,38
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-590,38
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-590,38
FŚrodki pieniężne na początek okresu590,38
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-1,72
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:1,721,72
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

informacja dodatkowa 2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki