Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PRZEDSIĘBIORSTWO "EURO-KAS" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-30
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyPrzedsiębiorstwo "Euro-Kas" Spółka Akcyjna
Siedziba
WojewództwoŚląskie
PowiatKatowice
GminaKatowice
MiejscowośćKatowice
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŚląskie
PowiatKatowice
GminaKatowice
Ulica73 Pułku Piechoty
Nr domu1
MiejscowośćKatowice
Kod pocztowy40-467
PocztaKatowice
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4511Z - sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000630214

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe i WNiP
1. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w wysokości cen nabycia.
2. Amortyzacja obliczona została zgodnie z przewidywanym okresem ekonomicznej użyteczności, przy czym:
a) środki trwałe o wartości jednostkowej do 3 500 zł odpisywane były jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych,
b) pozostałe środki trwałe umarzane były metodą liniową, za pomocą stawek wg przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności,
a) zapasy :
- surowce - w cenach nabycia,
- materiały - w cenach nabycia,
- towary - w cenach nabycia, wycena rozchodu towarów dokonywana jest przy zastosowaniu zasady „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” – FIFO oraz identyfikacji wartości sprzedawanego konkretnego towaru.
- produkcja w toku po kosztach materiałów bezpośrednich.
Odpisy aktualizujące zapasów dokonywane są w związku z trwałą utratą ich wartości.
b) należności, roszczenia i zobowiązania
- w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej,
- należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
- zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,
Należności i zobowiązania w walutach obcych wykazywane były w ciągu roku w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia poprzedzającego dokonanie operacji.
Stan nierozliczonych na dzień bilansowy należności i zobowiązań wyrażony w walutach obcych przelicza się na walutę polską wg kursu średniego dla danej waluty ustalonym przez NBP obowiązującym w dniu bilansowym.
Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.
c) środki pieniężne
- krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej,
- operacje gospodarcze w ciągu roku, dotyczące środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych w rachunku bieżącym ujmuje się w księgach, przeliczone wg kursu z dnia poprzedzającego dzień transakcji.
Kredyty i pożyczki
Kredyty bankowe i pożyczki wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.
Różnice kursowe
Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego pozostałych aktywów i pasywów rozlicza się następująco:
▪ dodatnie – do przychodów z operacji finansowych,
▪ ujemne – do kosztów operacji finansowych.
Kapitały własne w wartości nominalnej,
Rezerwy na zobowiązania w wiarygodnie oszacowanej wysokości,
Fundusze specjalne w wartości nominalnej,
Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.
Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:
▪ wynik działalności operacyjnej
▪ wynik na operacjach finansowych,
▪ obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze sprzedaży produktów, usług oraz zysków ze sprzedaży składników majątku trwałego wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych a wartością sprzedanych produktów, usług i strat ze sprzedaży składników majątku trwałego wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia (zakupu), powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży produktów, towarów i innych składników majątku oraz pozostałych kosztów operacyjnych.
Wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między należnymi przychodami z operacji finansowych, a w szczególności z posiadania udziałów w innych jednostkach, papierów wartościowych, odsetek od pożyczek i należności, w tym także odsetek za zwłokę w zapłacie, z rozwiązania rezerwy, otrzymania dyskonta, zysków ze sprzedaży papierów wartościowych i dodatnich różnic kursowych, oprocentowania lokat i rachunków bankowych a kosztami operacji finansowych, na które składają się w szczególności odsetki, w tym także za zwłokę w zapłacie, prowizje od pożyczek i zobowiązań, płacone dyskonto, straty na sprzedaży papierów wartościowych i ujemnych różnic kursowych.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

1. Sprawozdanie (w tym rachunek przepływów pieniężnych) – sporządzone zostało w zł i gr, pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do Uor i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 Uor;
2. Rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej, zgodnie z zapisami w PR. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią;
3. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej;
4. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;
5. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;
6. W sprawozdaniu finansowym wyodrębniono salda dotyczące jednostek powiązanych;

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe37 834 568,3130 160 299,23
IWartości niematerialne i prawne1 237,5026 136,67
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne1 237,5026 136,67
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe37 168 330,8129 469 162,56
1Środki trwałe37 168 330,8126 876 770,83
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)4 283 171,124 283 171,12
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej29 308 121,2617 028 906,07
c) urządzenia techniczne i maszyny1 367 349,31684 542,34
d) środki transportu1 609 409,624 747 236,37
e) inne środki trwałe600 279,50132 914,93
2Środki trwałe w budowie2 592 391,73
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe665 000,00665 000,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego665 000,00665 000,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe60 646 596,1453 836 289,55
IZapasy39 513 920,3436 067 562,40
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku454 809,51477 940,49
3Produkty gotowe
4Towary39 059 110,8335 552 121,91
5Zaliczki na dostawy i usługi37 500,00
IINależności krótkoterminowe19 424 283,3516 157 390,52
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek19 424 283,3516 157 390,52
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:18 765 472,4016 084 277,49
– do 12 miesięcy18 765 472,4016 084 277,49
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych617 293,3244 072,15
c) inne41 517,6329 040,88
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe688 234,67501 350,51
1Krótkoterminowe aktywa finansowe688 234,67501 350,51
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne688 234,67501 350,51
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach688 234,67501 350,51
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 020 157,781 109 986,12
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem98 481 164,4583 996 588,78
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny31 045 486,9428 408 567,86
IKapitał (fundusz) podstawowy643 200,00643 200,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:2 794,672 794,67
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:27 762 573,1925 056 779,79
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto2 636 919,082 705 793,40
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania67 435 677,5155 588 020,92
IRezerwy na zobowiązania3 604 113,543 601 644,49
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne104 113,54101 644,49
– długoterminowa104 113,54101 644,49
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy3 500 000,003 500 000,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe3 500 000,003 500 000,00
IIZobowiązania długoterminowe13 375 580,313 080 473,33
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek13 375 580,313 080 473,33
a) kredyty i pożyczki13 375 580,313 080 473,33
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe50 286 945,2748 741 754,74
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek50 261 967,7548 720 527,88
a) kredyty i pożyczki4 822 804,43999 992,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe1 216 031,886 348 007,07
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:40 667 861,2837 238 415,81
– do 12 miesięcy40 667 861,2837 238 415,81
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi2 022 446,422 424 866,73
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 309 735,051 447 368,81
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne223 088,69261 877,46
4Fundusze specjalne24 977,5221 226,86
IVRozliczenia międzyokresowe169 038,39164 148,36
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe169 038,39164 148,36
– długoterminowe143 380,64151 911,44
– krótkoterminowe25 657,7512 236,92
Pasywa razem98 481 164,4583 996 588,78
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:309 597 660,14262 940 067,22
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów11 710 390,3410 651 573,30
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów297 887 269,80252 288 493,92
BKoszty działalności operacyjnej307 100 715,97259 343 635,95
IAmortyzacja2 392 902,161 886 812,74
IIZużycie materiałów i energii1 268 524,261 039 572,17
IIIUsługi obce4 483 521,813 970 376,79
IVPodatki i opłaty, w tym:367 795,07366 978,46
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia10 535 728,429 273 425,75
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:2 061 826,151 830 289,63
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe2 039 796,591 831 423,26
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów283 950 621,51239 144 757,15
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 496 944,173 596 431,27
DPozostałe przychody operacyjne2 208 768,48516 774,66
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych308 089,44162 731,56
IIDotacje5 100,005 100,00
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych1 646,665 090,92
IVInne przychody operacyjne1 893 932,38343 852,18
EPozostałe koszty operacyjne518 430,73206 479,97
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne518 430,73206 479,97
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)4 187 281,923 906 725,96
GPrzychody finansowe3 966,101 387,87
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:3 811,63518,97
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne154,47868,90
HKoszty finansowe862 016,94517 060,43
IOdsetki, w tym:773 303,86474 646,35
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne88 713,0842 414,08
IZysk (strata) brutto (F+G–H)3 329 231,083 391 053,40
JPodatek dochodowy692 312,001 350 260,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)-665 000,00
LZysk (strata) netto (I–J–K)2 636 919,082 705 793,40
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)28 408 567,8624 188 557,77
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach28 408 567,8624 188 557,77
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu643 200,00643 200,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu643 200,00643 200,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości2 794,672 794,67
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu2 794,672 794,67
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu25 056 779,7923 542 563,10
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych2 705 793,401 514 216,69
a) zwiększenie (z tytułu)2 705 793,401 514 216,69
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu27 762 573,1925 056 779,79
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu2 705 793,401 514 216,69
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu2 705 793,401 514 216,69
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach2 705 793,40
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu2 705 793,40
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto2 636 919,082 705 793,40
Azysk netto2 636 919,082 705 793,40
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)31 045 486,9428 408 567,86
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)31 045 486,9428 408 567,86
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto2 636 919,082 705 793,40
IIKorekty razem-1 676 897,342 279 846,75
1Amortyzacja2 392 902,161 886 812,74
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-308 089,44-162 731,56
5Zmiana stanu rezerw2 469,053 522 556,39
6Zmiana stanu zapasów-3 446 357,94-4 559 703,62
7Zmiana stanu należności-3 266 892,83-62 429,68
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów2 854 353,292 180 672,46
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych94 718,37-525 329,98
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)960 021,744 985 640,15
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy308 089,44162 731,56
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych308 089,44162 731,56
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki10 067 171,247 841 654,75
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych10 067 171,247 841 654,75
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-9 759 081,80-7 678 923,19
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy14 117 919,417 095 170,40
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki14 117 919,41747 163,33
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe6 348 007,07
IIWydatki5 131 975,194 031 501,39
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli2 500 000,00
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek1 531 501,39
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych5 131 975,19
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)8 985 944,223 063 669,01
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)186 884,16370 385,97
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:186 884,16370 385,97
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu501 350,51130 964,54
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:688 234,67501 350,51
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok3 329 231,08
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:6 813,89
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych5 100,00art <Art> ust <17 pkt 21 lit <Lit>
pozostałe 1 713,89
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:322 831,91
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:322 831,91
<Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych65 390,34art 16 ust 1 pkt 28 lit <Lit>
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych58 376,00art 16 ust 1 pkt 36 lit <Lit>
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych65 812,18art <16 ust <1> pkt 26 lit <Lit>
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych123 458,04art 16 ust 1 pkt 49 lit <Lit>
<Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych2 469,05art 16 ust 1 pkt 27 lit <Lit>
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych<nazwa>726,30art 16 ust 1 pkt 21 lit <Lit>
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych<nazwa>1 500,00art 16 ust 1 pkt 14 lit <Lit>
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych5 100,00art 16 ust 1 pkt <Pkt> lit <Lit>
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-1 500,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym3 643 749,00
K. Podatek dochodowy692 312,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki