Szczegóły spółki

Nazwa MIKROPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6793131934
REGON 365010725
KRS 0000628814
Adres ul. Zaborska 1, 31-354 Kraków
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail biuro@mikropolska.pl
WWW www.mikropolska.pl
PKD
 • 9321Z — działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 2.23 0.14
Zadłużenie / kapitał (D/E) -1.81 0.16
Płynność bieżąca (CR) 0.06 3.78
Płynność szybka (QR) 0.06 3.78
Złota/srebrna reguła bilansowa -1.81 0.16
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) b.d. -15412.34%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 150.51% -41.94%
Rentowność aktywów (ROA) -184.98% -36.16%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-01-30 20/2020 286 45038
Poz. 45038. MIKROPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000628814. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 22.07.2016.
[KR.XI NS-REJ.KRS/2144/20/133]

W dniu 23.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GOTTWALD 2. JAN 3. 55060502959 5. WICE-
PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 45038. MIKROPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000628814. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 22.07.2016.
[KR.XI NS-REJ.KRS/2144/20/133]

W dniu 23.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GOTTWALD 2. JAN 3. 55060502959 5. WICE-
PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2020-01-23 15/2020 13 3524
Poz. 3524. MIKROPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie.
KRS 0000628814. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22 lipca 2016 r.
[BMSiG-3154/2020]

      Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego
         Walnego Zgromadzenia

Zarząd MIKROPOLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą
w Krakowie, 31-354 Kraków, ul. Zaborska 1, NIP 6793131934,
REGON 365010725, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
0000628814, z kapitałem zakładowym 650.000,00 zł, wpłaco-
nym w całości („Spółka”), informuje, że działając na podsta-
wie art. 399 § 1 Ksh, zwołuje, zgodnie z art. 403 Ksh, Nad-
zwyczajne Walne Zgromadzenie MIKROPOLSKA S.A., które
odbędzie się w dniu 19 lutego 2020 r., o godz. 1100, w Krako-
wie (kod pocztowy 30-046), przy ul. Konarskiego 54/6, I piętro.
Rejestracja uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
dzenia rozpocznie się o godz. 1045.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowa-
   nia ważnych uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia.
  5. Powzięcie uchwały w przedmiocie powołania członka
   Rady Nadzorczej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
   zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na
   okaziciela serii F i pozbawienia dotychczasowych akcjo-
   nariuszy prawa poboru akcji serii F oraz zmiany Statutu
   Spółki.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nad-
   zorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.
  8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Proponowana zmiana § 5 ust. 1, 2 i 3 Statutu Spółki

- dotychczasowa treść:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 650.000,00 złotych.
2. Każda akcja posiada wartość nominalną w wysokości
1,00 zł (jeden złoty).3. Kapitał zakładowy w kwocie 650.000,00 złotych dzieli się na:
3.1. 100.000 (sto tysięcy) akcji uprzywilejowanych serii A,
o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
3.2. 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
3.3. 205.000 (dwieście pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywi-
lejowanych serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty)
każda.
3.4. 195.000 (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imien-
nych uprzywilejowanych serii D o wartości nominalnej 1,00 zł
(jeden złoty) każda.
3.5. 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.


- proponowana treść:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 740.000,00 złotych.
2. Każda akcja posiada wartość nominalną w wysokości
1,00 zł (jeden złoty).
3. Kapitał zakładowy w kwocie 740.000,00 złotych dzieli się na:
3.1. 100.000 (sto tysięcy) akcji uprzywilejowanych serii A,
o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
3.2. 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
3.3. 205.000 (dwieście pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywi-
lejowanych serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty)
każda.
3.4. 195.000 (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imien-
nych uprzywilejowanych serii D o wartości nominalnej 1,00 zł
(jeden złoty) każda.
3.5. 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
3.6. 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okazi-
ciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
Poz. 3524. MIKROPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie.
KRS 0000628814. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22 lipca 2016 r.
[BMSiG-3154/2020]

      Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego
         Walnego Zgromadzenia

Zarząd MIKROPOLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą
w Krakowie, 31-354 Kraków, ul. Zaborska 1, NIP 6793131934,
REGON 365010725, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
0000628814, z kapitałem zakładowym 650.000,00 zł, wpłaco-
nym w całości („Spółka”), informuje, że działając na podsta-
wie art. 399 § 1 Ksh, zwołuje, zgodnie z art. 403 Ksh, Nad-
zwyczajne Walne Zgromadzenie MIKROPOLSKA S.A., które
odbędzie się w dniu 19 lutego 2020 r., o godz. 1100, w Krako-
wie (kod pocztowy 30-046), przy ul. Konarskiego 54/6, I piętro.
Rejestracja uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
dzenia rozpocznie się o godz. 1045.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowa-
   nia ważnych uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia.
  5. Powzięcie uchwały w przedmiocie powołania członka
   Rady Nadzorczej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
   zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na
   okaziciela serii F i pozbawienia dotychczasowych akcjo-
   nariuszy prawa poboru akcji serii F oraz zmiany Statutu
   Spółki.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nad-
   zorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.
  8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Proponowana zmiana § 5 ust. 1, 2 i 3 Statutu Spółki

- dotychczasowa treść:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 650.000,00 złotych.
2. Każda akcja posiada wartość nominalną w wysokości
1,00 zł (jeden złoty).3. Kapitał zakładowy w kwocie 650.000,00 złotych dzieli się na:
3.1. 100.000 (sto tysięcy) akcji uprzywilejowanych serii A,
o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
3.2. 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
3.3. 205.000 (dwieście pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywi-
lejowanych serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty)
każda.
3.4. 195.000 (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imien-
nych uprzywilejowanych serii D o wartości nominalnej 1,00 zł
(jeden złoty) każda.
3.5. 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.


- proponowana treść:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 740.000,00 złotych.
2. Każda akcja posiada wartość nominalną w wysokości
1,00 zł (jeden złoty).
3. Kapitał zakładowy w kwocie 740.000,00 złotych dzieli się na:
3.1. 100.000 (sto tysięcy) akcji uprzywilejowanych serii A,
o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
3.2. 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
3.3. 205.000 (dwieście pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywi-
lejowanych serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty)
każda.
3.4. 195.000 (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imien-
nych uprzywilejowanych serii D o wartości nominalnej 1,00 zł
(jeden złoty) każda.
3.5. 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
3.6. 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okazi-
ciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
2019-08-02 149/2019 423 943648
Poz. 943648. MIKROPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000628814. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 22.07.2016.
[KR.XI NS-REJ.KRS/22275/19/638]

W dniu 26.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 540000,00
ZŁ wpisać: 1. 650000,00 ZŁ wykreślić: 3. 540000
wpisać: 3. 650000 wykreślić: 5. 540000,00 ZŁ wpi-
sać: 5. 650000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA E 2. 110000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 943648. MIKROPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000628814. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 22.07.2016.
[KR.XI NS-REJ.KRS/22275/19/638]

W dniu 26.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 540000,00
ZŁ wpisać: 1. 650000,00 ZŁ wykreślić: 3. 540000
wpisać: 3. 650000 wykreślić: 5. 540000,00 ZŁ wpi-
sać: 5. 650000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA E 2. 110000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2019-07-18 138/2019 1109 750335
Poz. 750335. MIKROPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000628814. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.07.2016.
[RDF/151152/19/506]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 750335. MIKROPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000628814. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.07.2016.
[RDF/151152/19/506]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-18 138/2019 1109 750336
Poz. 750336. MIKROPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000628814. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.07.2016.
[RDF/151152/19/907]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 750336. MIKROPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000628814. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.07.2016.
[RDF/151152/19/907]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-18 138/2019 1109 750337
Poz. 750337. MIKROPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000628814. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.07.2016.
[RDF/151152/19/308]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 750337. MIKROPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000628814. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.07.2016.
[RDF/151152/19/308]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-18 138/2019 1109 750338
Poz. 750338. MIKROPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000628814. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.07.2016.
[RDF/151152/19/709]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 750338. MIKROPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000628814. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.07.2016.
[RDF/151152/19/709]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-07 110/2019 590 371780
Poz. 371780. MIKROPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000628814. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 22.07.2016.
[KR.XI NS-REJ.KRS/11985/19/588]

W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 10.04.2019, REPERTORIUM A NR 1384/2019,
NOTARIUSZ ANNA GAWEŁ-ROŚCISZEWSKA, KAN-
CELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. KONAR-
SKIEGO 54/6 - ZMIENONO § 5
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 140000,00 ZŁ
wpisać: 1. 540000,00 ZŁ wykreślić: 3. 140000 wpi-
sać: 3. 540000 wykreślić: 5. 140000,00 ZŁ wpisać:
5. 540000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu
aportu 1 1. 400000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA C 2. 205000
3. 205.000 AKCJI IMIENNYCH SERII „C” UPRZY-
WILEJOWANYCH CO DO GŁOSU 2 1. SERIA
D 2. 195000 3. 195.000 AKCJI IMIENNYCH SERII „D”
UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU
Poz. 371780. MIKROPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000628814. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 22.07.2016.
[KR.XI NS-REJ.KRS/11985/19/588]

W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 10.04.2019, REPERTORIUM A NR 1384/2019,
NOTARIUSZ ANNA GAWEŁ-ROŚCISZEWSKA, KAN-
CELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. KONAR-
SKIEGO 54/6 - ZMIENONO § 5
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 140000,00 ZŁ
wpisać: 1. 540000,00 ZŁ wykreślić: 3. 140000 wpi-
sać: 3. 540000 wykreślić: 5. 140000,00 ZŁ wpisać:
5. 540000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu
aportu 1 1. 400000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA C 2. 205000
3. 205.000 AKCJI IMIENNYCH SERII „C” UPRZY-
WILEJOWANYCH CO DO GŁOSU 2 1. SERIA
D 2. 195000 3. 195.000 AKCJI IMIENNYCH SERII „D”
UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU
2019-03-28 62/2019 347 142721
Poz. 142721. MIKROPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000628814. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 22.07.2016.
[KR.XI NS-REJ.KRS/4731/19/383]

W dniu 22.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. SATERNUS 2. ROBERT
3. 71092810495
Poz. 142721. MIKROPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000628814. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 22.07.2016.
[KR.XI NS-REJ.KRS/4731/19/383]

W dniu 22.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. SATERNUS 2. ROBERT
3. 71092810495
2018-11-29 231/2018 494 1141430
Poz. 1141430. MIKROPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000628814. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 22.07.2016.
[KR.XI NS-REJ.KRS/29892/18/177]

W dniu 20.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 31.08.2018 R. - NOT. ANNA GAWEŁ-ROŚCI-
SZEWSKA, KANC. NOT. W KRAKOWIE, UL. KONAR-
SKIEGO 54/6, REP. A NR 2592/2018 - ZMIANA: § 5
UST. 1, 2, 3 STATUTU
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ
wpisać: 1. 140000,00 ZŁ wykreślić: 3. 100000 wpi-
sać: 3. 140000 wykreślić: 4. 1,00 ZŁ wpisać: 4. 1,00
ZŁ wykreślić: 5. 100000,00 ZŁ wpisać: 5. 140000,00
ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA B 2. 40000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 1141430. MIKROPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000628814. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 22.07.2016.
[KR.XI NS-REJ.KRS/29892/18/177]

W dniu 20.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 31.08.2018 R. - NOT. ANNA GAWEŁ-ROŚCI-
SZEWSKA, KANC. NOT. W KRAKOWIE, UL. KONAR-
SKIEGO 54/6, REP. A NR 2592/2018 - ZMIANA: § 5
UST. 1, 2, 3 STATUTU
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ
wpisać: 1. 140000,00 ZŁ wykreślić: 3. 100000 wpi-
sać: 3. 140000 wykreślić: 4. 1,00 ZŁ wpisać: 4. 1,00
ZŁ wykreślić: 5. 100000,00 ZŁ wpisać: 5. 140000,00
ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA B 2. 40000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2018-11-14 220/2018 1473 1012459
Poz. 1012459. MIKROPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000628814. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 22.07.2016.
[KR.XI NS-REJ.KRS/27416/18/667]

W dniu 17.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 31.08.2018 R., REP. A NR 2592/2018, NOTARIUSZ
ANNA GAWEŁ-ROŚCISZEWSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA § 5 UST. 1, 2,
3 STATUTU
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 3. 5000000 wpisać:
3. 100000 wykreślić: 4. 0,02 ZŁ wpisać: 4. 1,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykre-
ślić: 2. 5000000 wpisać: 2. 100000 wykreślić:
3. 5.000.000 IMIENNYCH UPRZYWILEJOWANYCH
CO DO GŁOSU AKCJI SERII „A” . KAŻDA AKCJA
IMIENNA SERII „A” DAJE PRAWO DO DWÓCH GŁO-
SÓW. wpisać: 3. 100.000 AKCJI IMIENNYCH SERII
„A” UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU
Poz. 1012459. MIKROPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000628814. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 22.07.2016.
[KR.XI NS-REJ.KRS/27416/18/667]

W dniu 17.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 31.08.2018 R., REP. A NR 2592/2018, NOTARIUSZ
ANNA GAWEŁ-ROŚCISZEWSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA § 5 UST. 1, 2,
3 STATUTU
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 3. 5000000 wpisać:
3. 100000 wykreślić: 4. 0,02 ZŁ wpisać: 4. 1,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykre-
ślić: 2. 5000000 wpisać: 2. 100000 wykreślić:
3. 5.000.000 IMIENNYCH UPRZYWILEJOWANYCH
CO DO GŁOSU AKCJI SERII „A” . KAŻDA AKCJA
IMIENNA SERII „A” DAJE PRAWO DO DWÓCH GŁO-
SÓW. wpisać: 3. 100.000 AKCJI IMIENNYCH SERII
„A” UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU
2018-11-06 215/2018 1164 927314
Poz. 927314. MIKROPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000628814. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 22.07.2016.
[KR.XI NS-REJ.KRS/20125/18/787]

W dniu 03.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. CECHOWA
nr domu 63 kod pocztowy 30-614 poczta KRAKÓW
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica
UL. ZABORSKA nr domu 1 kod pocztowy 31-354


poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 5. 25000,00 ZŁ wpi-
sać: 5. 100000,00 ZŁ
Poz. 927314. MIKROPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000628814. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 22.07.2016.
[KR.XI NS-REJ.KRS/20125/18/787]

W dniu 03.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. CECHOWA
nr domu 63 kod pocztowy 30-614 poczta KRAKÓW
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica
UL. ZABORSKA nr domu 1 kod pocztowy 31-354


poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 5. 25000,00 ZŁ wpi-
sać: 5. 100000,00 ZŁ
2018-10-04 193/2018 627 549353
Poz. 549353. MIKROPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000628814. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.07.2016.
[RDF/391110/18/791]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 549353. MIKROPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000628814. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.07.2016.
[RDF/391110/18/791]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-03 192/2018 655 539515
Poz. 539515. MIKROPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000628814. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.07.2016.
[RDF/391107/18/277]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 539515. MIKROPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000628814. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.07.2016.
[RDF/391107/18/277]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-03 192/2018 655 539516
Poz. 539516. MIKROPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000628814. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.07.2016.
[RDF/391108/18/678]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 539516. MIKROPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000628814. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.07.2016.
[RDF/391108/18/678]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-03 192/2018 655 539517
Poz. 539517. MIKROPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000628814. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.07.2016.
[RDF/391109/18/79]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 539517. MIKROPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000628814. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.07.2016.
[RDF/391109/18/79]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-01-24 17/2018 233 22337
Poz. 22337. MIKROPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000628814. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 22.07.2016.
[KR.XI NS-REJ.KRS/1410/18/821]

W dniu 17.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. KUCZYŃSKA 2. AGNIESZKA 3. 73112906722
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. CORA 2. BOGU-
SŁAW 3. 60062201157 2 1. CZOPEK 2. JAROSŁAW
3. 69010101136 wpisać: 3 1. TUSZYŃSKA GOT-
TWALD 2. BARBARA 3. 59061413106 4 1. GOT-
TWALD 2. KATARZYNA 3. 87112512324
Poz. 22337. MIKROPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000628814. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 22.07.2016.
[KR.XI NS-REJ.KRS/1410/18/821]

W dniu 17.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. KUCZYŃSKA 2. AGNIESZKA 3. 73112906722
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. CORA 2. BOGU-
SŁAW 3. 60062201157 2 1. CZOPEK 2. JAROSŁAW
3. 69010101136 wpisać: 3 1. TUSZYŃSKA GOT-
TWALD 2. BARBARA 3. 59061413106 4 1. GOT-
TWALD 2. KATARZYNA 3. 87112512324

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki