Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki MOVE TELECOM SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-08-28
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyMOVE TELECOM SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatWARSZAWA
GminaWARSZAWA
MiejscowośćWARSZAWA
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatWARSZAWA
GminaWARSZAWA
Ulicaul. RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH
Nr domu1
MiejscowośćWARSZAWA
Kod pocztowy00-124
PocztaWARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6120Z - działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000628442

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

• Towary w momencie zakupu odnoszone są w koszty.
• Rozliczenie międzyokresowe kosztów – koszt ujmowany jest miesięcznie, dzielony na okres, którego dotyczy. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń, a czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności (por. art. 39 ust. 3 ustawy o rachunkowości).
• Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego pozostałych aktywów i pasywów rozlicza się następująco: dodatnie – do przychodów z operacji finansowych, ujemne – do kosztów operacji finansowych.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

• Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
Składniki majątku spełniające kryteria środków trwałych o cenie nabycia niższej niż 10.000,00 zł. ujmowane są w kosztach w chwili zakupu. Środki trwałe wycenia się w cenie nabycia niższej niż 10.000,00 zł. objęte są jednorazowym odpisem amortyzacyjnym (100%) w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są według stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach podatkowych, które zgodnie z najlepszą wiedzą kierownika jednostki odzwierciedlają okres ekonomicznej użyteczności.
• Środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
• Inwestycje krótkoterminowe - według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa;
• Rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy;
• Należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności;
• Jednostka do wyceny bilansowej przyjęła kurs średni NBP obowiązujące na dzień 31 grudnia 2018 roku, wynikający z tabeli nr 252/A/NBP/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.;
• Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty,
• Udziały (akcje) własne - według cen nabycia;
• Kapitały (fundusze) własne, oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe529 003,8981 769,66
IWartości niematerialne i prawne498 187,3681 769,66
3Inne wartości niematerialne i prawne320 000,00
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne178 187,3681 769,66
IIRzeczowe aktywa trwałe30 781,54
1Środki trwałe30 781,54
c) urządzenia techniczne i maszyny30 781,54
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe34,99
2Inne rozliczenia międzyokresowe34,99
BAktywa obrotowe181 193,4515 316,22
IZapasy6 349,783 210,00
4Towary6 349,783 210,00
IINależności krótkoterminowe124 489,534 258,99
3Należności od pozostałych jednostek124 489,534 258,99
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:60 912,89684,51
– do 12 miesięcy60 912,89684,51
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych16 950,95685,00
c) inne46 625,692 889,48
IIIInwestycje krótkoterminowe1 595,997 004,52
1Krótkoterminowe aktywa finansowe1 595,997 004,52
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 595,997 004,52
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach1 595,997 004,52
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe48 758,15842,71
Aktywa razem710 197,3497 085,88
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny132 331,88-8 946,35
IKapitał (fundusz) podstawowy240 000,00240 000,00
VZysk (strata) z lat ubiegłych-248 946,35-119 807,78
VIZysk (strata) netto141 278,23-129 138,57
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania577 865,46106 032,23
IIIZobowiązania krótkoterminowe577 865,46106 027,20
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych398 040,65
b) inne398 040,65
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale45 198,45
b) inne45 198,45
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek179 824,8160 828,75
a) kredyty i pożyczki45 518,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:54 830,2630 568,20
– do 12 miesięcy54 830,2630 568,20
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych24 000,627 510,45
h) z tytułu wynagrodzeń16 417,409 856,22
i) inne39 058,5312 893,88
IVRozliczenia międzyokresowe5,03
2Inne rozliczenia międzyokresowe5,03
– krótkoterminowe5,03
Pasywa razem710 197,3497 085,88
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:711 908,98178 305,88
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów667 071,35134 959,23
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów44 837,6343 346,65
BKoszty działalności operacyjnej671 359,51306 458,78
IAmortyzacja5 432,044 505,43
IIZużycie materiałów i energii5 104,931 450,89
IIIUsługi obce449 338,44116 274,79
IVPodatki i opłaty, w tym:3 463,102 904,10
VWynagrodzenia171 637,04130 502,22
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:20 142,489 459,49
– emerytalne8 196,104 195,48
VIIPozostałe koszty rodzajowe14 941,7618 618,38
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów1 299,7222 743,48
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)40 549,47-128 152,90
DPozostałe przychody operacyjne132 794,702,12
IIDotacje132 788,78
IVInne przychody operacyjne5,922,12
EPozostałe koszty operacyjne1 959,093,85
IIIInne koszty operacyjne1 959,093,85
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)171 385,08-128 154,63
HKoszty finansowe18 633,85983,94
IOdsetki, w tym:13 016,84248,83
IVInne5 617,01735,11
IZysk (strata) brutto (F+G–H)152 751,23-129 138,57
JPodatek dochodowy11 473,00
LZysk (strata) netto (I–J–K)141 278,23-129 138,57
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)-8 946,35240 000,00
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach-8 946,35240 000,00
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu240 000,00240 000,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu240 000,00240 000,00
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-248 046,35
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-248 946,35
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-248 946,35
a) zwiększenie (z tytułu)-119 807,78
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia119 807,78
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-248 946,35-119 807,78
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-248 946,35-119 807,78
6Wynik netto141 278,23-129 138,57
Azysk netto141 278,23
Bstrata netto129 138,57
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)132 331,88-8 946,35
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)132 331,88-8 946,35
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-23 237,19-74 257,16
IZysk (strata) netto141 278,23-129 138,57
IIKorekty razem-164 515,4254 881,41
1Amortyzacja5 432,044 505,43
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych17,24
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)12 860,20198,45
6Zmiana stanu zapasów-3 139,78-3 210,00
7Zmiana stanu należności-120 230,545 794,20
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów73 478,0645 124,09
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-143,862 469,24
10Inne korekty-132 788,78
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-23 237,19-74 257,16
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-452 631,28-86 275,09
IWpływy
IIWydatki452 631,2886 275,09
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych356 213,584 505,43
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne81 769,66
4Inne wydatki inwestycyjne96 417,70
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-452 631,28-86 275,09
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej470 477,18133 200,00
IWpływy639 977,18133 200,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału88 200,00
2Kredyty i pożyczki555 000,0045 000,00
4Inne wpływy finansowe84 977,18
IIWydatki169 500,00
4Spłaty kredytów i pożyczek169 500,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)470 477,18133 200,00
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-5 391,29-27 332,25
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-5 408,53
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych17,24
FŚrodki pieniężne na początek okresu7 004,5234 336,77
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:1 613,237 004,52
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok152 751,23-129 138,57
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:104 850,00104 850,00
Dotacja na usługi doardcze104 850,00104 850,00art 17 ust 1 pkt 48
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:1 482,60
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:125 572,66125 572,66
Dotacja na usługi doardcze104 850,00104 850,00art 16 ust 1 pkt 58
pozostałe 20 722,6621 162,063 927,68
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:36 768,5136 768,51
pozostałe 36 768,5136 768,5122 325,29
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:22 325,2922 325,29
pozostałe 22 325,2922 325,2910 029,77
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:111 430,50111 430,50
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym76 486,61-114 397,97
K. Podatek dochodowy11 473,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

NOTA KSIĘGOWA

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki