Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki MEWO SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-11
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy MEWO SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo POMORSKIE
Powiat GDAŃSKI
Gmina PRUSZCZ GDAŃSKI
Miejscowość STRASZYN
Adres
Kod kraju PL
Województwo POMORSKIE
Powiat GDAŃSKI
Gmina PRUSZCZ GDAŃSKI
Ulica STAROGARDZKA
Nr domu 16
Miejscowość STRASZYN
Kod pocztowy 83-010
Poczta STRASZYN
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 7120A - badania i analizy związane z jakością żywności
7112Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
5010Z - transport morski i przybrzeżny pasażerski
6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
7810Z - działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
7820Z - działalność agencji pracy tymczasowej
7830Z - pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000625922

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Środki trwałe o niskiej wartości do kwoty 1.500 zł odpisywane są jednorazowo w koszty po ich
wydaniu do użytkowania. Środki trwałe od wartości 1.500 zł do 10.000,00 zł podlegają
jednorazowej amortyzacji w miesiącu oddania ich do użytkowania.
Ustala się, że dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz
wyniku finansowego jednostki jako kwoty istotne traktuje się te kwoty, które przekraczają 1 %
przychodów ze sprzedaży ustalonych na podstawie sprawozdania finansowego za rok
poprzedni. Ostateczną decyzję co do wysokości kwoty istotności podejmuje osoba prowadząca
księgi w porozumieniu z kierownikiem jednostki

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub
kosztów wytworzenia lub wartości po aktualizacji wyceny, pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne (umorzeniowe).
Środki trwałe o wartości powyżej 10.000,00 PLN amortyzowane są metodą linową z
uwzględnieniem wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych.
Należności i zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. Należności i
zobowiązania zagraniczne wycenia się w bilansie wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia
roku metodą podatkową.
Inwestycje rozpoczęte wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia.
Udziały w innych jednostkach i długoterminowe papiery wartościowe wycenia się według cen
nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości.
Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego oraz krótkoterminowe papiery
wartościowe (przeznaczone do obrotu) bez dłużnych papierów wartościowych wyceniane są
według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na
dzień bilansowy.
Środki pieniężne, kapitały (fundusze), wyemitowane papiery wartościowe oraz pozostałe
aktywa i pasywa wyceniane są według wartości nominalnej. Środki w walutach obcych wycenia
się wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia roku metodą podatkową.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy Spółki za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej
rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału,
współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie sporządzone jest na ostatni dzień roku obrachunkowego, tożsamego z rokiem
kalendarzowym. Jest to kolejne sprawozdanie finansowe sporządzane przez jednostkę.
Rachunek zysków i strat spółka sporządza w warancie porównawczym.
Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych.
Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 9 898 790,87 3 871 308,50
I Wartości niematerialne i prawne 324 529,92 339 507,05
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne 137 310,41 152 287,54
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 187 219,51 187 219,51
II Rzeczowe aktywa trwałe 4 292 334,88 3 505 620,01
1 Środki trwałe 4 144 116,03 3 505 620,01
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 16 040,12 5 281,28
c) urządzenia techniczne i maszyny 4 047 202,72 3 077 836,63
d) środki transportu 14 988,29 422 502,10
e) inne środki trwałe 65 884,90
2 Środki trwałe w budowie 148 218,85
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe 5 281 926,07 26 181,44
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek 5 281 926,07 26 181,44
IV Inwestycje długoterminowe
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 35 635 306,44 25 055 367,34
I Zapasy 19 381 233,50 9 105 830,50
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku 19 381 233,50 9 105 830,50
3 Produkty gotowe
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 6 921 577,94 6 192 040,78
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 6 921 577,94 6 192 040,78
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6 882 509,02 6 151 643,49
– do 12 miesięcy 6 882 509,02 6 151 643,49
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
c) inne 39 068,92 40 397,29
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 1 899 848,41 2 408 958,99
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 899 848,41 2 408 958,99
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 899 848,41 2 408 958,99
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 899 848,41 2 408 958,99
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7 432 646,59 7 348 537,07
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 45 534 097,31 28 926 675,84
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 7 103 242,82 4 995 899,60
I Kapitał (fundusz) podstawowy 100 000,00 100 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4 395 899,60 3 209 603,05
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI Zysk (strata) netto 2 607 343,22 1 686 296,55
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 38 430 854,49 23 930 776,24
I Rezerwy na zobowiązania
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
II Zobowiązania długoterminowe 4 630 360,30 890 492,42
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek 4 630 360,30 890 492,42
a) kredyty i pożyczki 782 150,75
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne 3 848 209,55 890 492,42
III Zobowiązania krótkoterminowe 15 273 316,43 6 604 202,98
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 15 273 316,43 6 604 202,98
a) kredyty i pożyczki 5 286 481,18
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8 922 058,51 5 558 841,24
– do 12 miesięcy 8 922 058,51 5 558 841,24
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 204,00
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 931 308,50 485 729,03
h) z tytułu wynagrodzeń 129 773,37 308 073,28
i) inne 3 490,87 251 559,43
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe 18 527 177,76 16 436 080,84
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 18 527 177,76 16 436 080,84
– długoterminowe 18 527 177,76 16 436 080,84
– krótkoterminowe
Pasywa razem 45 534 097,31 28 926 675,84
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 52 750 977,44 23 901 542,02
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 42 475 574,44 18 954 572,78
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 10 275 403,00 4 946 969,24
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B Koszty działalności operacyjnej 49 474 918,06 21 880 068,80
I Amortyzacja 1 768 072,20 1 410 820,42
II Zużycie materiałów i energii 1 509 997,68 819 352,84
III Usługi obce 43 554 967,45 17 513 570,82
IV Podatki i opłaty, w tym: 18 102,62 27 007,40
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 2 010 427,92 1 670 871,87
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 205 914,05 146 195,37
– emerytalne 91 527,97 63 997,89
VII Pozostałe koszty rodzajowe 407 436,14 292 250,08
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3 276 059,38 2 021 473,22
D Pozostałe przychody operacyjne 1 015 928,12 246 260,32
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 1 015 928,12 246 260,32
E Pozostałe koszty operacyjne 833 480,38 102 101,39
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne 833 480,38 102 101,39
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3 458 507,12 2 165 632,15
G Przychody finansowe 72 448,93 47 248,73
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 13 327,75 1 978,27
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne 59 121,18 45 270,46
H Koszty finansowe 303 788,83 236 153,33
I Odsetki, w tym: 96 718,98 105 677,95
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 207 069,85 130 475,38
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3 227 167,22 1 976 727,55
J Podatek dochodowy 619 824,00 290 431,00
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 2 607 343,22 1 686 296,55
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 4 495 899,60 3 309 603,05
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 4 495 899,60 3 309 603,05
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 100 000,00 100 000,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100 000,00 100 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3 209 603,05 2 833 254,89
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1 186 296,55 376 348,16
a) zwiększenie (z tytułu) 1 186 296,55 376 348,16
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1 186 296,55 376 348,16
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4 395 899,60 3 209 603,05
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 686 296,55 376 348,16
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 686 296,55 376 348,16
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1 686 296,55 376 348,16
b) zmniejszenie (z tytułu) 1 686 296,55 376 348,16
wypłata dywidendy 500 000,00
podział zysku ( ustawowo) 1 186 296,55 376 348,16
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6 Wynik netto 2 607 343,22 1 686 296,55
A zysk netto 2 607 343,22 1 686 296,55
B strata netto
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 7 103 242,82 4 995 899,60
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 7 003 242,82 4 895 899,60
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto 2 607 343,22 1 686 296,55
II Korekty razem -5 186 840,03 3 943 123,71
1 Amortyzacja 1 768 072,20 1 410 820,42
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 175 487,62 65 636,95
6 Zmiana stanu zapasów -10 275 403,00 -4 930 431,29
7 Zmiana stanu należności -5 985 281,79 -4 998 543,73
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3 382 632,27 5 982 209,83
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2 006 987,40 6 413 431,53
10 Inne korekty 3 740 665,27
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -2 579 496,81 5 629 420,26
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy 10 220,00
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 10 220,00
3 Z aktywów finansowych, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
II Wydatki 2 726 314,95 2 869 970,78
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 726 314,95 2 869 970,78
3 Na aktywa finansowe, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2 716 094,95 -2 869 970,78
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy 5 286 481,18
2 Kredyty i pożyczki 5 286 481,18
4 Inne wpływy finansowe
II Wydatki 500 000,00 1 519 692,86
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 500 000,00
4 Spłaty kredytów i pożyczek 1 519 692,86
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 4 786 481,18 -1 519 692,86
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -509 110,58 1 239 756,62
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -509 110,58 1 239 756,62
F Środki pieniężne na początek okresu 2 408 958,99 1 169 202,37
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1 899 848,41 2 408 958,99
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 3 227 167,22 1 976 727,55
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 129 806,75 34 219,72
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 164 872,23 111 459,32
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: 525 382,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 3 262 233,00 1 528 585,00
K. Podatek dochodowy 619 824,00 290 431,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

informacja dodatkowa MEWO

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki